Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirkevalget – hvem, hva, hvor(dan)?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirkevalget – hvem, hva, hvor(dan)?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirkevalget – hvem, hva, hvor(dan)?
Kurs for stemmestyrer August 2009

2 ) Bord med stemmesedler, info om kandidater og hvordan man stemmer.
To valg, to stemmesedler Oppslagstavle Inngang ) Avlukke/avskjermet sted for stemmegiving Avkryssing i manntall, stempling av stemmesedler. Oppbevaring av stemmesedler fra dem som ikke står i manntallet. Urne Utgang

3 Roller Valgstyre Stemmestyre Velger
De som styrer valget lokalt, i menigheten. Stemmestyre De som har ansvar for valget i valglokalet. Må ha stemmerett (15 år) Velger I manntallet Ikke i manntallet Kirkelig ansatte

4 Rammene rundt valget Tydelig merking utenfor valglokalet
Tydelig merking inne i valglokalet Minst tre personer på vakt. Alltid to personer som tar imot stemmene.

5 Dagsorden på valgdagen
Ved åpningen av valgtinget, skal menighetsrådet/ stemmestyret orientere om reglene for stemmegivning og erklære at stemmegivningen kan ta til. Orienteringen skal inneholde: Hvem har stemmerett Fremgangsmåte ved valget (fra A til Å i valglokalet) Hvor mange kandidater skal velges ved MR- og BDRvalget Hvilke rettinger gjøres på stemmeseddelen for de to valgene En fordel om alle i stemmestyret er tilstede ved åpningen. Menighetsrådets/valgstyrets leder fører inn i valgboken alt som behandles og avgjøres på valgtinget. Valgboken skal underskrives av samtlige medlemmer av valgstyret/stemmestyret.

6 Fra inngang til utgang Velgeren går til de utlagte stemmesedlene (to valg) Velgeren vises til en del av valglokalet, hvor vedkommende usett kan gjøre eventuelle endringer på stemmeseddelen. Stemmeseddelen brettes sammen med teksten inn. Velgeren tar med de brettede stemmesedlene til valgfunksjonæren Valgfunksjonæren Kontrollerer evt. legitimasjon Krysser av i manntallet med ett eller to kryss, avhengig av hvilke(n) stemmeseddel/-sedler velgeren har med Stempler med et stempel som identifiserer hvilket sokn stemmen(e) er avlagt i, evt. stemmekrets Velgeren legger de(n) stemplede stemmesedlene/seddelen i en låst urne.

7 Velger I manntallet Ikke i manntallet Kirkelig ansatte
Stemple stemmeseddelen / stemmesedlene og kryss av i manntallet Ikke i manntallet Benytt stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt. Etter at stemmegivningen er avsluttet avklarer valgstyret om vedkommende har krav på å bli innført i manntallet. Vedkommende må da legge fram skriftlig og begrunnet krav om dette. Kirkelig ansatte Har stemmerett ved menighetsrådsvalget, men ikke ved bispedømmerådsvalget. Manntalsfører skal før valget markere dette i manntallet ved hver enkelt kirkelig ansatt som bor i soknet.

8 Ikke i manntallet… Ved valg flere steder i soknet, skal også velgere som ikke står i vedkommende del av manntallet få adgang til å avgi stemme. Stemmeseddelen til stemmestyret, ikke i urnen Seddelen legges i et særskilt omslag som klebes igjen Skriv på velgerens navn, adresse og fødselsdato utenpå Oppbevares i samlekonvolutt på valgbordet og gis til menighetsrådet etter at stemme-givningen er avsluttet. Tilsvarende for dem som er nektet stemmerett eller ikke står i manntallet.

9 Velgeren kan Kumulere navn, det vil si, føre opp navn som står på en godkjent valgliste en gang til ved å sette et kryss, eller ved å skrive kum ved navnet, eller ved å skrive navnet en gang til tilføye navn på valglisten og tydelig angi hvor på listen navnet skal stå stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på stemmeseddelen.

10 Nye navn som tilføyes på listen kan ikke kumuleres.
Hver velger har det antall stemmer til rådighet som tilsvarer antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges Velgerne må gjøres godt kjent med hvordan rettelser og kumulering foregår Skal kumulering ha virkning, må de kumulerte kandidater stå på den øverste delen av listen, fordi det bare er så mange kandidater som tilsvarer antall medlemmer og varamedlemmer av menighetsrådet som får stemmer. De overskytende navn telles ikke/ får ingen stemmer. Dersom en kandidat som står langt ned på listen kumuleres, må navnet først vært flyttet opp ”på sikker plass” for å få gyldig stemme. Leveres listen urettet, vil de 15 (eventuelt 13, 11 eller 9) første plassene/navnene på listen telle med ved opptellingen. Resten av navnene telles ikke med.

11 Kumu-hva? x kum Menighetsrådsvalg i Prestø sokn
Menighetsrådets liste. 5 medlemmer skal velges  Amadeus, 25 år  Pernille, 19 år  Oline, 67 år  Knut, 53 år  Gunnar, 48 år  Pia, 53 år  Hannah, 70 år  Ruth, 48 år  Benjamin, 30 år  10. Olav, 36 år  11. Jonas, 73 år 8 8 x 1,2 3 4,5 6 7 kum 9 10 11

12 Bispedømmerådsvalget
Preferansevalg Alfabetisk liste Velgeren må sette minst ett kryss for å vise hvilken kandidat hun/han vil ha inn Det er lurt å krysse av for fem kandidater, selv om det kun er tre som skal velges

13 Saker og ting Praktisk gjennomføring av valget
Huskeliste for valglokalet Valgbok Oppbevaring og transport av stemmesedler Telleark Annonsering - Enkeltmenighetene må selv vurdere annonsering før og etter valget. Prostilederne er tilgjengelige hele valgdagen

14 Opptelling menighetsrådsvalget
Valgurnen(e) åpnes og alle stemmesedlene ordnes i grupper for urettede og rettede stemmesedler. Et medlem av opptellingsnemnda leser opp navnene på stemmesedlene etter hvert og leverer stemmeseddelen til et annet medlem som kontrollerer navnene og merker seddelen som er lest opp. Noteringen av navnene skjer ved at minst to personer fører hver sin liste. Disse listene sammenlignes med jevne mellomrom. En stemmeseddel skal vrakes dersom den er merket slik at det går frem hvem velgeren er. Dersom velgeren har rettet listen på annen måte enn nevnt i § 11.5 skal likevel listen godkjennes dersom det er entydig hva velgeren har ment. En egenhendig utfylt stemmeseddel skal godkjennes.

15 Opptelling menighetsrådsvalget (II)
På stemmeseddel med flere navn (forskjellige eller gjentatte) enn det antall medlemmer og varamedl. som skal velges, telles de overskytende navn som står sist i rekkefølgen ikke med. Rekkefølgen regnes slik velgeren har angitt den ved plassen på stemmeseddelen eller ved nummer. Velgeren må for at kumuleringen skal få virkning, enten ha flyttet kandidaten(e) høyt nok opp eller gitt kandidaten nytt og lavere nummer eller strøket tilstrekkelig mange foranstående kandidater. Dersom velgeren ikke har gjort dette, vil vedkommende kumulerte kandidat(er) bli stående uten stemmer fra denne velgeren. Stemmeseddel med færre navn enn det skal velges av medlemmer og varamedlemmer, skal ikke forkastes.

16 Opptelling menighetsrådsvalget (III)
Har en velger strøket alle navn unntatt ett på listen, får vedkommende en stemme, de øvrige får ingen stemmer. Ved valgoppgjøret teller en de stemmer som er avgitt på den enkelte kandidat. De kandidater som har fått fl est stemmer, blir medlemmer av menighetsrådet, og de kandidater som kommer deretter i stemmetall, blir varamedlemmer. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, avgjør rekkefølgen på den offisielle listen utfallet. Ved opptellingen må en bare telle opp så mange navn som det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. En begynner å telle fra toppen av listen og fortsetter nedover til en har nådd det antall stemmer som svarer til tallet på medlemmer pluss varamedlemmer. Når en kandidat er kumulert, leses og telles navnet to ganger. For hver som er kumulert må en annen kandidat utelates fordi det er antall stemmer og ikke antall personer som ved opptellingen skal tilsvare antall medl. og varamedl. i rådet. En liste kan maksimalt gi stemme til det antall kandidater som skal velges, faste medl. og varamedl. til sammen ( ).

17 Opptelling bispedømmerådsvalget
Valgstyret åpner og legger evt. til godkjente forhåndsstemmer. Tell stemmesedlene og kontroller mot manntalet. Dersom det er avvik mellom avgitte stemmer og kryss i manntalet skal dette avviket føres på følgeskrivet. Følgeskriv kan lastes ned fra kirkevalget.no Alle stemmesedler skal brettes ut og legges samme vei i bunter før man legger dem i en konvolutt sammen med kopi av manntallsliste (-r) og underskrevet følgeskriv. Send rekommandert eller med kurèr i vanlig konvolutt. Adresse:”Valrådet i Bjørgvin bispedøme, v/Kyrkjerådet, PB 799 Sentrum, 0106 Oslo”.

18 Rapportering Medlemsregisteret
Send også melding til fellesrådet, sokneprest og prost (flere detaljer kommer fra kirkerådet)


Laste ned ppt "Kirkevalget – hvem, hva, hvor(dan)?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google