Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk-svensk regional næringsutvikling Kommunikasjoner, bosetting og tilvekst GRENSEFORUM 2005 Voksenåsen 06.09.2005 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk-svensk regional næringsutvikling Kommunikasjoner, bosetting og tilvekst GRENSEFORUM 2005 Voksenåsen 06.09.2005 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Norsk-svensk regional næringsutvikling Kommunikasjoner, bosetting og tilvekst GRENSEFORUM 2005 Voksenåsen 06.09.2005 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning Disposisjon:  Måling av regional utvikling og konkurransekraft  Nærings- og befolkningsutviklingen i grenseregionene  Morgendagens tilvekstregioner: Resultater fra norske og svenske indikatorbaserte tilvekstundersøkelser  Infrastruktur, regionforstørring, befolknings- og næringsutvikling

3 UTVIKLING OG OMSTILLING I INDRE SKANDINAVIA Et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Karlstads Universitet Mål om å fremskaffe ny anvendbar kunnskap om sentrale utviklings- og omstillingsprosesser i Indre Skandinavia

4 Måling av regional konkurransekraft Indikatorer  Mange suksesshistorier, færre studier av målbare indikatorer for å sammenlikne regioner på tvers og over tid.  Vanligst som resultatindikatorer:  Næringsutvikling målt ved BNP, lønnssummer, sysselsatte etter arbeidssted  Befolkningsutvikling  Årsaksindikatorer (som sier noe om morgensdagens ”vinnere”):  Mer avanserte varianter av sysselsettings- og befolkningsanalyser (shift- shareanalyser, befolkningsfremskrivninger m/u flytting osv)  Lønnsomhetsmål og etableringsfrekvenser i næringslivet  Befolkningens utdanningsnivå  Næringslivets FoU-aktivitet og innovasjonsaktiviteter  Regionens kunnskapsmessige og samferdselsmessige infrastruktur  Nasjonal politikk, (skatt, rente, valuta, handel, overføringer mv)  Regional samhandling, mobilitet, læringsoverføring mv.  Men ikke entydige årsak-virkningsforhold

5 Grenseregionene innenfor Interreg IIIA Sverige-Norge

6 Utvikling i sysselsetting/dagbefolkningen 1.1.1987-1.1.2005. Indeks 1990=100 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

7 Befolkningsutviklingen i grenseregionene 1.2.1969-1.1.2005. Indeks 1970=100 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

8 Befolkningsendring, fødsels- og flytteoverskudd i Indre Skandinavia 1.1.2000-1.1.2005 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

9 Måling av regional konkurransekraft i Sverige Sammensatt av 9 indikatorer:  Etableringsgrad,  Fornyelsesfaktor,  Entreprenørskapsinnstilling,  BRP/sysselsattt,  BRP-utviklingen,  Sysselsettingsutviklingen,  Andelen sysselsatte i sårbare arbeidsplasser,  Lønnssum/sysselsatt  Arbeidsledighet Kilde: NUTEKs Årsbok 1995

10 Måling av regional konkurransekraft i Norge Resultater fra ”Regionenes tilstand”: Basert på 50 indikatorer for 89 regioner knyttet til bl.a. nivå, struktur og utvikling i:  Robuste regioner og sentra,  Livskraft – Befolkning,  Konkurransekraftig næringsliv,  Infrastruktur/tilgjengelighet,  Utdanning, FoU, innovasjon mv. Kilde: Østlandsforskning Rapport 07/2004/ Regionenes tilstand. Tor Selstad m.fl.

11 Måling av regional tilgjengelighet i Norge. Resultater fra ”Regionenes tilstand” og St.meld. Nr. 25 (2004-2005)  Basert på 10 indikatorer for 89 regioner knyttet til infrastruktur og tilgjengelighet:  Strukturelle aspekter  Infrastrukturbegunstigelse (veinett, jernbanenett, flyplass, havner, IKT/og bredbånd),  Biltilgjengelighet,  Nettopendling,  LQ transportnæring samt post og tele  Dynamiske elementer  kollektiv tilgjengelighet,  multimodal tilgjengelighet,  endring i nettopendling,  sysselsettingsendring i transportnæring samt post og tele Kilde: Østlandsforskning Rapport 07/2004/ Regionenes tilstand. Tor Selstad m.fl.

12 Måling av regional konkurransekraft Hovedfunn og føringer  Big is beautiful og det som har vokst vil fortsette å vokse  Regionsentrenes størrelse og sentralitet viktig – sats på bymessig tyngde og oppgradering  Regionenes evne til regional integrasjon er viktig – sats på regionforstørring gjennom infrastruktur  Men tenk polysentrisk innad i regionene – ivareta sekundære sentra og distrikter  Sterk samvariasjon mellom befolkningsutvikling og næringsutvikling, men hva kommer egentlig først? - Årsak-virkningspila er under endring  ”Ny” næringspolitikk: •Infrastruktur – regionforstørring, pendlingsmuligheter •Bostedskvaliteter – tilflytting •Bosettingsbasert næringsutvikling  Ikke enten eller men både og •Tilflytting/bosetting gir næringsutvikling i service, nyetableringer, bedret rekruttering for øvrig næringsliv og fordrer tiltak som også stimulerer turisme, rekreasjonsmarked og konferansemarkedet. •Pendlingsbasert tilflytting ikke mulig over alt – men satsing på bostedskvaliteter og regionforstørring/regionbygging uansett viktig sammen med øvrig næringspolitikk  Utvikling av regionale innovasjonssystem (jf. Vinnväkst og Arenaprogram)

13 Infrastruktur og regional utvikling  Eksisterende næringsliv prioriterer oftest godstransport og veginvesteringer  Men flere svenske og norske undersøkelser tillegger persontransport større vekt enn godstransport mht. bidrag til regional utvikling (og dermed også betydningen av kollektivtransport)  Infrastrukturens bidrag til regionforstørring og regionsammenkopling viktig for å stimulere økonomisk aktivitet i en region og for å gjøre regionen mer attraktiv for personer og bedrifter  Gode kommunikasjoner – en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse – husk tilgjengeligheten økes begge veier  Infrastruktur – kan skape (og splitte) regioner  Bærekraftig regional utvikling gjennom økt mobilitet – hvordan ivareta miljøhensynet?

14 Grenseoverskridende ABS-regioner? Utfordringer for det grenseoverskridende samarbeid:  Hvordan kan attraksjon og regional utvikling stimuleres gjennom grenseoverskridende samarbeid ?  Hvordan kan livskvalitet og tjenesteforsyning bedres gjennom grenseoverskridende samarbeid? Aktuelle tiltak:  Styrke grenseområdene som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med økt intern pendling (regionforstørring virker normalt stimulerende på befolkning og økonomi)  Stimulere grenseområdene som et felles tjenestemarked (muliggjør nye/bedre tjenester)  Oppnås gjennom bedre kommunikasjoner og nedbygging av formelle og uformelle grensehindre

15 Svensk grensependling, 2001 (fra Nordisk pendlingskarta)

16 Norsk grensependling, 2001 (fra Nordisk pendlingskarta)

17 Vegtrafikken over grensen (årsdøgntrafikk)


Laste ned ppt "Norsk-svensk regional næringsutvikling Kommunikasjoner, bosetting og tilvekst GRENSEFORUM 2005 Voksenåsen 06.09.2005 - Morten Ørbeck, Østlandsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google