Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder for Attføringsbedriftenes EQUASS - prosjekt

2 Kvalitetssikringssystemet EQUASS - Innledning, kvalitet og kvalitetssikring. - EPR og utvikling av EQRM og EQUASS - De 9 prinsippene pilotprosjekt. - Et par prinsipper / dimensjoner og et par spørsmål fra søknadsskjema. - Equass og AVI-meldingen. Samfunnsperspektiv og individfokus. - Rapporten om kvalitetssikring i AMB-tiltaket. - Noen fordeler ved sertifisering iht EQUASS.

3

4 Hva er riktig (god) kvalitet i attførings- og rehabiliteringsarbeid?
Hva tror vi NAV mener? (Samfunnsperspektiv?) Hva tror vi bruker mener? (Individperspektiv?) Hva mener vi som organisasjon?

5 Attføringsbedrifter bruker kvalitetssikring på noen områder i dag.
Samarbeidsavtale med NAV Strategisk plan Verdidokument Kompetanseutviklingsplan Individuelle handlingsplaner Dagbøker og rapportskriving Fremmøteregistrering Hospiteringsavtaler Etc. HAR VI BEHOV FOR EN METODE SOM HJELPER OSS TIL Å TENKE SAMMENHENG OG HELHET?

6 EPR – European Platform for Rehabilitation
”Non profit”, ”Non Governmental” organisation, Interesseorganisasjon etablert 1993 i Brüssel. Eier og ansvarlig for utviklingen av EQRM og EQUASS.

7 EPR – European Platform for Rehabilitation
18 medlemsorganisasjoner fordelt på 14 europeiske land. Attføringsbedriftene er assosiert medlem Attføringsbedriftene har fått lisens på sertifisering iht EQUASS i Norge.

8 EPR - Samarbeid om utvikling og forankring av en kvalitetsstandard for velferdssektoren.
Brukere av tjenester Tjeneste- tilbydere Interesse- organisasjoner Arbeidsgivere Politiske myndigheter Gruppen ble enige om 9 prinsipper for kvalitet i det europeiske rehabiliteringsarbeidet.

9 EPR – Samarbeid om utvikling og forankring av en kvalitetsstandard for velferdssektoren.
Rehabilitation International The European Assosiation of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) The European Parliament Disability Group European Trade Union Confederation (ETUC) European Disability Forum (EDF) European Social Insurance Partners Employers Forum on Disability The Confederation of European Business, Business Europe International Labour Organisation, ILO

10 9 prinsipper Rettigheter Etikk Partnerskap Lederskap Resultatfokus
Kontinuerlig forbedring Deltakelse Individfokus Helhetstanke

11 EQRM – European Quality in Rehabilitation Mark

12 EQRM - avansert, krever mye arbeid og et annet kvalitetssystem i bunn.
EQRM – European Quality in Rehabilitation Mark EQUASS - European Quality Assurance for Social Services. EQRM - avansert, krever mye arbeid og et annet kvalitetssystem i bunn. EQUASS lansert som en grunnivå i 2006. EQUASS og EQRM bygger på de samme 9 prinsippene.

13 Evaluering 4 piloter Søkere Revisorer Observatører

14 Ekspert vurdering 15 internasjonale eksperter 10 EU medlemsland

15 Konklusjoner fra vurderingen ved universitetet i Maastricht.
EQUASS: Gyldig, pålitelig og helhetlig sertifiseringssystem Sikrer et grunn-nivå av ytelse på alle nøkkelverdiene Sikrer kvalitet i tjenestene Et operasjonelt KS system Europeisk anerkjennelse Et solid utgangspunkt for utvikling mot EQRM

16 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner
Antall Kriterier Antall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 2 7 Kommunikasjon Innovasjon Bidrag til samfunnet 3 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 6 ETIKK Etiske retningslinjer 5 Roller og ansvar 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser DELTAKELSE Brukermedvirkning INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov Individuelle planer HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess Sammenhengende tjenester Helhetlig tilnærming 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater Evaluering av resultater 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging Forbedringssyklus Opplæring og utvikling av ansatte TOTAL 19 38 100 -

17 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner
Antall Kriterier Antall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 2 7 Kommunikasjon Innovasjon Bidrag til samfunnet 3 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 6 ETIKK Etiske retningslinjer 5 Roller og ansvar 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser DELTAKELSE Brukermedvirkning INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov Individuelle planer HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess Sammenhengende tjenester Helhetlig tilnærming 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater Evaluering av resultater 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging Forbedringssyklus Opplæring og utvikling av ansatte TOTAL 19 38 100 -

18 Rettigheter Organisasjoner er forpliktet til å beskytte og fremme brukers rettigheter når det gjelder likeverdige muligheter, likeverdig behandling og likeverdig deltakelse, gi mulighet for kvalifiserte valg og til å ta i bruk ikke-diskriminerende og positive virkemidler i egne tjenester. Denne forpliktelsen er tydelig i alle deler av utvikling og leveranse av tjenester og i organisasjonens verdier.

19 Rettigheter Rettigheter og plikter:
EQUASS-kriterier: 9. Organisasjonen informerer brukeren om hans/hennes rettigheter og plikter, spesielt med hensyn til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, og seksuell legning, før han/hun mottar tjenester. 10. Organisasjonen har et system for håndtering av klager, hvor det registreres tilbakemeldinger om ytelser og gjennomføring, fra brukere, kunder og andre aktuelle interesseparter.

20 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner
Antall Kriterier Antall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 2 7 Kommunikasjon Innovasjon Bidrag til samfunnet 3 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 6 ETIKK Etiske retningslinjer 5 Roller og ansvar 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser DELTAKELSE Brukermedvirkning INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov Individuelle planer HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess Sammenhengende tjenester Helhetlig tilnærming 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater Evaluering av resultater 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging Forbedringssyklus Opplæring og utvikling av ansatte TOTAL 19 38 100 -

21 Deltakelse Organisasjoner fremmer deltakelse og inkludering av funksjons- og yrkeshemmede på alle nivåer i organisasjonen og i samfunnet. I streben etter å oppnå mer likeverdig deltakelse og inkludering, rådfører organisasjoner seg med representative organ og grupper for å støtte deres gjerning, fjerning av barrierer, offentlig utdannelse og aktivt fremme likeverdige muligheter.

22 Deltakelse Brukermedvirkning :
EQUASS-kriterier : Organisasjonen inkluderer bruker som en aktiv medspiller som gir innspill i planlegging og evaluering av tjenester. 18. Organisasjonen gjennomfører en årlig evaluering av brukers medvirkning, både individuelt og på gruppebasis.

23 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner
Antall Kriterier Antall Indikatorer 1 LEDERSKAP Formål og visjon 2 7 Kommunikasjon Innovasjon Bidrag til samfunnet 3 RETTIGHETER Rettigheter og plikter 6 ETIKK Etiske retningslinjer 5 Roller og ansvar 4 PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser DELTAKELSE Brukermedvirkning INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov Individuelle planer HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess Sammenhengende tjenester Helhetlig tilnærming 8 RESULTATORIENTERING Måling av resultater Evaluering av resultater 9 KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging Forbedringssyklus Opplæring og utvikling av ansatte TOTAL 19 38 100 -

24 Individfokus Organisasjoner gjennomfører prosesser som blir drevet på grunnlag av behovene til både bruker, innkjøper og andre som potensielt kan dra nytte av prosessene, involverer brukere som aktive medlemmer av tjeneste-teamet, respekterer hver enkelts bidrag ved å engasjere dem i selv-evaluering, tilbakemeldinger og evalueringer fra bruker, og som verdsetter både personlige mål og mål med tjenesten. Alle prosesser er gjenstand for regelmessig gjennomgang.

25 Individfokus Identifisering av kundens / brukers krav:
EQUASS-kriterier: 19. Organisasjonen velger ut program som baserer seg på en behovsanalyse. 20. Organisasjonen leverer program i overensstemmelse med de kartlagte kunde-/brukerbehov og intensjonene med programmet.

26 Individfokus Individuell planlegging :
EQUASS-kriterier: 21. Organisasjonen opererer med individuelt tilpassede prosesser, som tar utgangspunkt både i behovet til den enkelte bruker og til andre som potensielt kan nyte godt av dem. 22. Organisasjonen dokumenterer tjenester, tilrettelagt med utgangspunkt i den enkelte brukers behov og forventninger, i en individuell plan

27 Revisjonsprosess Søker Attførings- bedriftene Revisor Attførings-
Søknad Attførings- bedriftene Administrativ sjekk Valg av revisor Gjennomgang av sjekkliste Maks 6 måneder Valg av dokumenter Revisor Dokument gjennomgang Intervju Attførings- bedriftene Revisjons- rapport Nei Forbedringer Sertifisering EPR

28 To hovedkilder til livsopphold:
Regjeringens målsetting: Arbeids- marked NAV Færre på trygd, flere i arbeid Hindre utstøting fra arbeidslivet HVORDAN KAN VÅRE VIRKSOMHETER BIDRA TIL Å NÅ DENNE MÅLSETTINGEN? 12

29 Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid
Arbeidsevnen beskriver brukerens nåsituasjon og derved avstanden til det framtidige målet - arbeid. Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Arbeidsevne 12

30 Fra rapporten: Kvalitetssikring i AMB-tiltaket
Fra rapporten: Kvalitetssikring i AMB-tiltaket. Arbeidsgruppe nedsatt i 2006 av Aetat, Arbeidsdirektoratet og Attføringsbedriftene. Anbefaling fra gruppen: Det innføres et sertifiserbart kvalitetssikringssystem som innebærer de 9 viktige kvalitetsprinsippene, for hele bransjen / sektoren. Innføring av et slikt kvalitetssikringssystem vil ivareta store deler av Aetat sin kravspesifikasjon og lette Aetat lokals oppfølgingsarbeid overfor bedriftene. En ekstern sertifiseringsordning er nødvendig for å sikre nødvendig tillit til bransjen.

31 Kvalitetssikring, et nyttig verktøy?
Prosessen med gjennomføring gir alle ansatte et helhetlig, oversiktlig bilde av organisasjonen. Ved at alle avdelinger og ansatte deltar vil dette også bidra til kompetansedeling og dermed kompetanseheving i organisasjonen. Sikrer et grunnivå av ytelse og kvalitet på alle nøkkelverdiene. Et godt gjennomtenkt system sikrer gjennomtenkte prosesser i attføringsarbeidet. Organisasjonen vil kunne vise utad at den har et gjennomtenkt syn på hvordan den forholder seg til alle prinsippene. Dette vil påvirke omdømme.

32 Kvalitetssikring, et nyttig verktøy?
Evalueringer i etterkant av prosessene gir mulighet til å lære mye om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i organisasjonen. Kontinuerlig forbedring. Lav pris – enkel gjennomføring Knyttet til EQRM. Mulighet for utvikling til ”fremragende virksomhet”. Noe å strekke seg etter. Utviklet spesielt for velferdssektoren inkl. attføring/rehabilitering Riktig ambisjonsnivå for mange norske attføringsbedrifter.

33 SLUTT


Laste ned ppt "Kvalitetssikringssystemet EQUASS - et nødvendig onde - eller en nødvendighet i det framtidige attføringsmarkedet? v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google