Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM11: Managing Uncertainty in a Supply Chain- Safety Inventory

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM11: Managing Uncertainty in a Supply Chain- Safety Inventory"— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM11: Managing Uncertainty in a Supply Chain- Safety Inventory
Sikkerhetslager Formål: Tilfredsstille etterspørselen dersom den overstiger prognosene Lagerprofil Syklus-lager Sikkerhets-lager tid BUS340 - SCM

2 Sikkerhetslager II Sikkerhetslagerets størrelse er en balanse mellom:
Produkttilgjengelighet og dermed omsetning Lagringskostnader (inkludert utdatering) Endringer i rammebetingelser Bedre kommunikasjon  Produkt-tilgjengeligheten blir viktigere Mer kundetilpasning  Ustabil etterspørsel Kortere produktlivssyklus  Fare for utdatering av lager

3 Usikkerhet i etterspørsel
Etterspørsel i en periode Gjennomsnitt for perioden: D Standardavvik for perioden: D Forutsetter normalfordelt etterspørsel Ledetid Tid fra ordre plasseres til varene er tilgjengelig Ledetiden er L perioder

4 Etterspørsel i ledetiden
Etterspørselens standardavvik: Forutsetning: Enkeltperiodene er uavhengige og har felles gjennomsnitt og varians: Standard-avvik: Etterspørsel:

5 Mål for produkttilgjengelighet
Syklusservicenivå (cycle service level, CSL) Andelen av lagersyklusene der en kan dekke all etterspørsel av et produkt Produktdekning (product fill rate, fr) Andelen av produktetterspørselen som en kan dekke fra lager (enkeltlinjer i ordrer) Ordredekning (order fill rate) Andelen av komplette ordrer (med flere produkter) som en kan dekke fra lager Begrepet servicegrad brukes på alle disse produkttilgjengelighetsmålene

6 Etterfyllingspolitikk
Kontinuerlig overvåking av lager Når lageret kommer ned til et visst nivå (ROP) bestilles nytt kvantum Q Ved variasjoner i etterspørselen vil tids-avstanden mellom bestillingene variere Krever kontinuerlig/automatisk overvåking Periodisk overvåking av lager Lagerbeholdningen sjekkes ved et forutbestemt tidspunkt (hver fredag, ved månedsskifte, o.l.) Det bestilles et tilleggskvantum slik at lagervolumet etter varemottak når en gitt verdi

7 Syklusservicenivå, CSL
Etterspørsel: D {stk/periode} Ledetid: L {perioder} Bestillingspunkt: ROP {stk} Sikkerhetslager: Syklusservicenivå: Excel: (Engelsk)

8 Syklusservicenivå, CSL

9 Syklusservicenivå, CSL

10 Syklusservicenivå, CSL

11 Produktdekning, product fill rate
Forventet manko per etterfyllingssyklus (Expected shortage per replenishment cycle): ESC {stk/periode} Produktdekning:

12 Produktdekning, product fill rate II
fr > CSL Økning av ordrestørrelse vil ikke påvirke CSL eller ESC Økning av ordrestørrelse vil øke fr på grunn av færre ordre-sykluser

13 Beregning av sikkerhetslager
Ønsket produkttilgjengelighet er gitt Balanse mellom kostnader og inntekter Kan være eksplisitt angitt i leveringskontrakter A) Gitt ønsket syklusservicenivå, CSL Sikkerhetslager: Excel:

14 Syklusservicenivå, CSL

15 Beregning av sikkerhetslager II
B) Gitt ønsket produktdekning, fr Forventet manko per syklus: Finn ss ved bruk av Verktøy/Målsøking i Excel på grunnlag av formelen:

16 Produkttilgjengelighet og usikkerhet
Behovet for sikkerhetslager øker kraftig når en ønsker å øke produktdekningen mot 1 Kortere ledetid reduserer behovet for sikkerhetslager Viktig å dele fordeler mellom leverandør og kunde Mindre usikkerhet i etterspørsel reduserer behovet for sikkerhetslager Bedre markedskontakt og bedre prognoser Forbedret koordinasjon i kjeden

17 Sikkerhetslager ved ulik produktdekning
Forutsetninger: Q = 10000 L = 1414 Produktdekning, fr

18 Usikkerhet i ledetider for leveranser
Ledetidens standardavvik: sL Hvordan redusere variasjoner i ledetiden? Bedre produksjonsplanlegging Bedre bestillingsrutiner for å avlaste leverandør og mottaker Forventet etterspørsel i ledetiden: Standardavviket til etter-spørselen i ledetiden:

19 Aggregering av lager Sentralisert eller desentralisert lagring
Ved uavhengig etterspørsel i de ulike regionene vil standardavviket til den aggregerte etterspørselen være mindre enn summen av de enkelte standardavvikene

20 Aggregert etterspørsel
Etterspørsel i alle regioner: Etterspørselens standardavvik: Forutsetning: Alle regionene har samme etterspørsel D og standardavvik s, og er uavhengige (dvs. cov(i,j) = 0):

21 Aggregering av lager II
Kvadratrotsformelen for sikkerhetslager Ulemper med aggregering av lager Økning i responstid (ledetid) Økning i transportkostnader ved levering til kundene Aggregering av bare sikkerhetslageret kan være en løsning

22 Informasjonssentralisering
Gjennom informasjonssystemet behandles alle desentraliserte lager som ett stort lager Søke i andre forhandleres lager Utveksling av produkter mellom forhandlere Spesialisering Varer som ikke selges i en region skal ikke lagres der For noen varer kan en redusere sikkerhets-lageret mye ved sentral lagring (høy variasjonskoeffisient, slow-moving items) NB! Varens viktighet og kostnad

23 Produktsubstitusjon Enveis eller toveis substitusjon
Produsentdrevet substitusjon Levere en tilsvarende eller bedre vare i stedet for å utsette eller avvise ordren Passer for varer med usikker etterspørsel, liten kostnadsforskjell og negativ korrelasjon mellom varer Kundedrevet substitusjon Alternative produkter må være lett tilgjengelig Sikkerhetslager kan vurderes samlet for flere produkter

24 Standardkomponenter Felles komponenter i ulike sluttprodukter
Standardkomponenter/-moduler i PC-er Plattformer innen bilproduksjonen Medfører aggregering av lager Den marginale effekten av aggregering blir mindre etter hvert som antall felleskomponenter øker Krever fleksible komponenter som vanligvis er dyrere å produsere

25 Plattformer, VAG-konsernet 2012
Modularer Querbaukasten, MQB Audi A3 Mk3 SEAT Leon Mk3 VW Golf Mk7 Skoda Octavia Mk3 (planlagt) Modularer Längsbaukasten, MLB Audi A4 (B8) (Typ 8K) Audi A5 (Typ 8T) Audi Q5 (Typ 8R) Audi A6 (C7) (Typ 4G) Audi A7 (Typ 4G) Audi A8 (D4) (Typ 4H)

26 Utsettelse av produktdifferensieringen
Felles komponenter og ingen differensiering i push-fasen Mest mulig av differensieringen i pull-fasen Eksempel Dell: Montering av PC-er etter ordre Compaq: Distributører foretar en del av differensieringen Benetton: Farging av tøyet etter strikking og montering Medfører korte ledetider og mindre behov for sikkerhetslager

27 Kontinuerlig lagerovervåking
En fast mengde Q bestilles når lageret er kommet ned i bestillingsnivået ROP Sikkerhetslageret ss tar høyde for usikkerheten i etterspørselen i ledetiden Variasjoner i etterspørselen i tidsrommet før bestilling medfører at bestillingstidspunktet forskyves

28 Periodisk lagerovervåking
Fast tidsintervall mellom bestilling: T Oppbestillingsnivå (lager+ordre): OUL Skal dekke etterspørselen i tidsrommet T+L Gjennomsnittlig etterspørsel: Etterspørselens standardavvik: Sikkerhetslager: Oppbestillings-nivå:

29 Fler-nivå lager - echelon inventory
SCM11: Managing Uncertainty in a Supply Chain- Safety Inventory Fler-nivå lager - echelon inventory K U N D E R Produsent Distributører Forhandlere BUS340 - SCM

30 Praktisk styring av sikkerhetslager
Ta hensyn til at etterspørselen ikke er kontinuerlig, men stegvis Ta hensyn til sesongvariasjoner (snitt, varians) ved bestemmelse av ROP, OUL og ss Test alternative lagerpolitikker ved simulering Iverksett ny lagerpolitikk på noen få produkter Registrer ulike prestasjonsindikatorer (servicegrad, manko) Prøv å redusere sikkerhetslagrene


Laste ned ppt "SCM11: Managing Uncertainty in a Supply Chain- Safety Inventory"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google