Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til foreldre Informasjon til elever i 10. klasse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til foreldre Informasjon til elever i 10. klasse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til foreldre Informasjon til elever i 10. klasse
Videregående opplæring Videregående opplæring Informasjon til foreldre Informasjon til elever i 10. klasse

2 Hva er videregående opplæring
Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Her bør det nevnes at en har mulighet til å gå forkurs for ingeniørutdanning etter vg2 yrkesfag. En som ønsker å bli ingeniør har da mulighetene: vg1,2 og 3 på studieforberedende utdanningsprogram med realfag Eller Vg1 og 2 på yrkesfag og forkurs til ingeniørutdanning. Begge variantene tar 3 år. Med variant 2 får en ikke formell studiekompetanse før ingeniørutdanningen er ferdig.

3 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende
Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk Dans Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi

4 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige
Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon + Påbygging til generell studiekompetanse

5 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg programfag som hører til programområdet du har valgt programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg felles programfag som hører til programområdet ditt prosjekt til fordypning som du kan bruke til fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

6 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 842 årstimer Fellesfag årstimer Fellesfag årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer 112 Fremmedspråk 56 Historie Kroppsøving 84 Matematikk Norsk 113 Historie 56 Kroppsøving 168 Norsk 84 Religion og etikk 113 Norsk 140 Engelsk Matematikk Naturfag 84 Samfunnsfag 56 Geografi Fremmedspråk Kroppsøving

7 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for musikk, dans og drama og idrettsfag
Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 646 årstimer Fellesfag årstimer Fellesfag årstimer Felles programfag 476 årstimer 336 årstimer 140 årstimer Valgfrie programfag 196 årstimer Valgfritt programfag Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. VG1 idrettsfag har 196 timer felles programfag og 140 timer valgfrie programfag 113 Historie 168 Norsk 84 Religion og etikk 140 Engelsk 113 Fremmedspråk Matematikk Naturfag Norsk 112 Fremmedspråk 56 Geografi Historie 84 Matematikk Norsk Samfunnsfag

8 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift Fellesfag årstimer Fellesfag årstimer Normal arbeidstid Felles programfag 477 årstimer Prosjekt til fordypning 253 årstimer 168 årstimer Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. 84 Engelsk 56 Kroppsøving Matematikk Naturfag Norsk 56 Engelsk Kroppsøving Norsk 84 Samfunnsfag

9 Gratis læremidler og utstyr innføres gradvis i videregående skole
Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr innføres for Vg1, Vg2 og Vg3 skoleåret Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 800 til 2600 kroner skoleåret 2007–2008).

10 Bærbar PC Legger skolen opp opplæringen slik at du må bruke pc både på skolen og hjemme, kan skolen kreve egenandel for pc-en. Egenandelen skal ikke overstige laveste sats for utstyrsstipend. Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en. Fullfører du ikke opplæringen, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd. Skolen har ikke plikt til å innføre ordninger med bærbar pc til skole- og hjemmebruk.

11 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år hvis opplæringen foregår i skole seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

12 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten to pauseår underveis i videregående opplæring men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

13 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

14 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
utdannings- og yrkesrådgivning sosialpedagogisk rådgivning veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du ikke søker opplæringsplass ikke tar imot opplæringsplass avbryter opplæringen før den er fullført ikke er i fast arbeid taper opplæringsretten

15 Hvor kan du gå på skole? Primært skoler i eget fylke
men ingen fylker tilbyr alle programområdene Skoler i nabofylker for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud kan søkes uansett hvor i landet du bor karakterene dine avgjør om du kommer inn Skoler i andre fylker enn ditt eget hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg I Vesterålen har vi alle VG1. På VG2 og VG3 har vi ikke alle tilbudene. De som finnes i Nordland er de elevene må søke på. Hvis tilbudet ikke finnes i Nordland må de søkes på landslinje eller i et av fylkene i region nord samarbeidet. Nordland fylkeskommune betaler ikke for skoleplasser i andre fylker med mindre det er svært spesielle grunner til det.

16 Hvor kan du gå på skole? Statlige skoler Private skoler
samiske videregående skoler skoler med utdanningsprogram for naturbruk Private skoler du må regne med å betale skolepenger private skoler med rett til statstilskudd er godkjent av Utdanningsdirektoratet Skoler i utlandet norske private skoler i utlandet utenlandske skoler

17 Plikter § 15 Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir avtalt. § 16 Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. § 17 Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen.

18 Hvilke rettigheter har voksne?
Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Opplæringa for voksne skal tilpasses behovet til den enkelte. Retten kan oppfylles med for eksempel fjernundervisningstilbud. Voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Opplæringa i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Det er ikkje nødvendig å gjøre et stort nummer ut av dette, men det kan være greitt for noen (også foreldre) å vite at en ikke behøver å ”presse” seg inn i videregående opplæring når en ikke er motivert til det. § 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne        Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett.        Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter første leddet.        I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har dei vaksne rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen.        Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde vaksne som får vidaregåande opplæring, med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Vaksne som får vidaregåande opplæring, kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.        Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter.        Fylkeskommunen skal gi kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplærings nivå. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

19 Hvem påvirker valget?

20 Nyttige tips og råd Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket
Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme svar på forhånd, se sørg for at andre svarer for deg Du kan miste plassen hvis du ikke svarer til riktig tid ikke møter første skoledag Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

21 Bygg- og anleggsteknikk
Muligheter etter vg1: Anleggsteknikk (Anleggsmaskinfører, vei og anlegg, asfalt) Byggteknikk (Betongfaget, murer, tømrer, stilasbygging) Klima -, energi – og miljøteknikk (Rørlegger, taktekker, blikkenslager) Overflateteknikk (Maler, reinholdsoperatør) Treteknikk (Limtre, trelast) Anleggsgartner Design og trearbeid Industriell møbelproduksjon IKT – servicefag Rød farge: Finnes i Vesterålen Gul farge: Kryssløp til andre utdanningsprogram

22 Design og håndverk Børsemaker Industriell møbelproduksjon
Muligheter etter vg1: Aktivitør Barne- og ungdomsarbeiderfaget Blomsterdekoratør Båtbygger Design og gullsmed Design og tekstil (skredder, kjole og drakt, møbeltapetserer) Frisør Smed Design og trearbeid Interiør og utstillingsdesign IKT – servicefag Børsemaker Industriell møbelproduksjon Industritekstil og design Design og duodji Ur- og instrumentmaker Pianostemming og -teknikk

23 Elektrofag Muligheter etter vg1: Automatisering Brønnteknikk
Data og elektronikk Kjøretøy Maritime fag Elenergi Produksjons- og industriteknikk Flyfag Kulde og varmepumpeteknikk IKT – servicefag

24 Helse- og sosialfag Muligheter etter vg1: Ambulansefaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefaget Hudpleie IKT – servicefag

25 Medier og Kommunikasjon
Muligheter etter vg1: Medier og kommunikasjon Mediedesign Studieforberedende medier og kommunikasjon Fotograf Mediegrafiker IKT - servicefag

26 Naturbruk Akvakultur Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget
Fiske og fangst Hest – og hovslagerfaget Landbruk og gartnernæring Reindrift Skogbruk IKT - servicefaget

27 Restaurant- og matfag Muligheter etter vg1: Fiske og fangst
Matfag (Baker, konditor, slakter, fiskehandler, sjømatfaget, pølsemaker) Kokk og servitørfag IKT – servicefag

28 Service og samferdsel Reiseliv Salg, service og sikkerhet
Transport og logistikk IKT - servicefag

29 Teknikk og industriell produksjon
Muligheter etter vg1: Arbeidsmaskiner Automatisering Bilskade, lakk og karosseri Brønnteknikk Børsemaker Båtbygger Design og duodji Design og gullsmedhåndverk Design og trearbeid Industritekstil og design Industriell møbelproduksjon Kjemiprosess Kjøretøy Produksjons- og industriteknikk Transport og logistikk Laboratoriefaget Maritime fag Kulde og varmepumpeteknikk IKT – servicefag

30 Studiespesialisering
Muligheter etter vg1: Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi IKT – servicefag Laboratoriefag

31 Musikk Muligheter etter vg1: Musikk Dans Drama IKT – servicefag

32 Idrettsfag Muligheter etter vg1: Idrettsfag IKT – servicefag


Laste ned ppt "Informasjon til foreldre Informasjon til elever i 10. klasse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google