Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personaløkonomi budsjettparadokset Harald Romstad Forelesning 4.03.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personaløkonomi budsjettparadokset Harald Romstad Forelesning 4.03.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personaløkonomi budsjettparadokset Harald Romstad Forelesning 4.03.04

2 Harald Romstad2 Utganspunktet  Kommunen ”Stø kurs”  Budsjettforutsetninger  Befolkningen er stabil  O-vekst  Kohortene er stabile  Inntektene vil være stabile framover målt i faste kroner  Servicetilbudet skal opprettholdes

3 Harald Romstad3 De eksterne rammebetingelsene  Stabil skatteinngang målt i faste kroner  øker med 2% per år  Utgjør 50% av kommunens inntekter  Overføringene fra staten  Utgjør 50% av kommunens inntekter  Minsker 2% per år  Kommunens inntekter er derfor stabile målt i faste kroner over tid

4 Harald Romstad4 1.Simulert med fast kontantstrøm 2.Simulert med at lønnsutgiftene holdes konstant i % i forhold til totalbudsjettet 3.Simulert med at antall medarbeidere er konstante 4.Simulert med at servicegraden skal opprettholdes Budsjettutvikling – personaløkonomi - service •Generelle forutsetninger (basismodellen):

5 Harald Romstad5 Utvikling av råvarepriser – faste enheter

6 Harald Romstad6 Import faste priser

7 Harald Romstad7 Import faste priser, snitt

8 Harald Romstad8 Eksport faste priser

9 Harald Romstad9 Eksport faste priser - snitt

10 Harald Romstad10 Historisk utvikling

11 Harald Romstad11 Prisutvikling •Prisutviklingen på importerte varer til Norge viser en utviklingstrend på ca. minus 1 – 2 % per år målt i faste kroner •Prisutviklingen på eksport fra Norge viser en utviklingstrend på ca. minus 0,5 – 1 % målt i faste kroner per år •Lønnsveksten i Norge er ca. pluss 2-2,5% målt i faste kroner per år! •Budsjettveksten til offentlige institusjoner og organisasjoner er normalt fast målt i faste kroner gitt at det ikke er aktivitetsendringer •Fordi offentlig sektor er en del av konkurranseevnen til konkurranseutsatt sektor må også offentlig sektor tilpasse seg de generelle rammebetingelsene

12 Harald Romstad12 Modell – utfordringen offentlig sektor •Eksponetielle sammenhenger – det blir et stort gap! etter hvert Relativ utvikling tid Lønn 0,7*(1,02) t Gapet som må tettes: • Produktivitet • Volumøkning • Produktutvikling (nye oppgaver) Budsjettildeling i faste kroner

13 Harald Romstad13 Modell – utfordringen – ”gapet” - næringsliv •Eksponentielle sammenhenger – det blir et stort gap! etter hvert Relativ utvikling tid Lønn (1,02) t Produktpris (1-3%) t – (1-0,5%) t Gapet kan tettes vha: • Produktivitetsøkning • Volumøkning • Produktutvikling • Volumøkning

14 Harald Romstad14 Prisforutsetninger for budsjettmodellen •Lønningene øker med 2% i forhold til den generelle prisstigningen •Prisen på varer reduseres med 1,5% i forhold til den generelle prisstigningen •Andre priser på varer og tjenester følger prisstigningen som er satt til 3% •Kapitalkostnadene er satt til 5% (nominell rente)

15 Harald Romstad15 Budsjettutvikling – personaløkonomi - service •Generelle forutsetninger (basismodellen) •Simulert med fast kontantstrøm •Resultater: –Antall medarbeidere reduseres med ca 2% per år –Servicegraden går ned med ca 3% per år

16 Harald Romstad16 Budsjettutvikling – personaløkonomi - service •Samme forutsetninger som foran, men: –Lønnsutgiftene holdes konstant i % i forhold til totalbudsjettet –Kommunen får negativ kontantstrøm og akkumulerer underskudd –Servicegraden går likevel sterkt ned

17 Harald Romstad17 Budsjettutvikling – personaløkonomi - service •Samme forutsetninger som foran, men: –Antall medarbeidere holdes konstant –Kommunen får en sterk negativ kontantstrøm og akkumulerer raskt et stort underskudd –Servicegraden opprettholdes

18 Harald Romstad18 Budsjettutvikling – personaløkonomi - service •Dette er et ”paradoks” –Kommunen (eller en hvilken som helst offentlig organisasjon) vil ikke klare å opprettholde sin servicegrad og tjenesteprodukt overfor innbyggerne under et 0-vekst budsjett i faste kroner under ellers konstante forutsetninger •Hvis en ikke har en betydelig produktivitetsvekst på medarbeiderne •Hvor stor må produktivitetsveksten være for at kommunen fremdeles skal gå i balanse?

19 Harald Romstad19 Budsjettutvikling – personaløkonomi - service Effektivitetsveksten må være på 3% per år!

20 Harald Romstad20 Utfordringen •Løten kommune har i dag ca. 7.000 innbyggere og et brutto budsjett på ca. NOK 187 mill. Dvs ca. 26.000 per innbygger •Hvis Løten i dag har ca. 300 årsverk og en lønnsandel på ca. 70%, må vi vokse i befolkningsmengde ca. 2% årlig for å opprettholde antall årsverk? •Se regnearket

21 Harald Romstad21 Utfordringen Antall ansatte går sannsynlig ned med stabilt budsjett

22 Harald Romstad22 Løsningen - målet Befolkningsvekst er løsningen!

23 Harald Romstad23 0-vekst og personaløkonomi  Konklusjon: all personaløkonomi må ha fokus på:  Produktivitet per medarbeider  Vi må bruke teknologi og kompetanse til å bedre vår produktivitet  Selvbetjeningsprinsippet må i større grad innføres i offentlig sektor (for de som er i stand til å betjene seg selv)  Vi må akseptere at ved naturlig avgang så må en vurdere nøye om den ledige stillingen skal besettes på nytt

24 Harald Romstad24 •Kostnadsstruktur for dagens organisering av offentlig virksomhet Den gamle økonomien Totale kostnader volum kr Faste kostnader Variable kostnader Faste kostnader

25 Harald Romstad25 Den nye økonomien •Kostnadsstruktur for en framtidig organisering av offentlig virksomhet Totale kostnader volum kr Kompetanseoppbygging Utviklingskostnader Mer ”tradisjonelle faste kostnader Human- kapital Variable kostnader Faste kostnader Dvs de variable kostnadene blir mer og mer rene transaksjonskostnader og disse søker vi å minimere vha teknologi, web-baserte systemer etc.

26 Harald Romstad26 0-vekst og personaløkonomi •0-vekst i faste kroner i offentlig sektor vil være en stor utfordring og vil medføre: •Hvis vi har en reallønnsvekst – –Antall medarbeidere må reduseres ca. lik reallønnsveksten*brutto lønnsandel –Servicegrad og tjenester vil bli redusert med ca. •Det blir et overordnet mål at produktivitetsveksten blir slik:

27 Harald Romstad27 Løsningen er vekst! •Skal en unngå nedbemanning må en ha en vekst som er større enn produktivitetskravet •Denne veksten kan settes sammen av: –Befolkningsvekst –Vekst i oppgaver


Laste ned ppt "Personaløkonomi budsjettparadokset Harald Romstad Forelesning 4.03.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google