Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISF poliklinikk 2008 – skjerpede krav til utførende helseperson Fagnettverksmøte Tromsø 9. – 10. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISF poliklinikk 2008 – skjerpede krav til utførende helseperson Fagnettverksmøte Tromsø 9. – 10. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISF poliklinikk 2008 – skjerpede krav til utførende helseperson Fagnettverksmøte Tromsø 9. – 10. oktober 2008

2 Endring i regelverket Tillegg til regelverket for ISF Poliklinikk 2008 (Jf. regelverkets punkt 1.4. Fastsatt av Helsedirektoratet 29.5.2008.) II. Polikliniske opphold uten lege, men med audiograf som utførende helsepersonell, inngår i beregningsgrunnlaget når helsehjelpen er a) tilpasning av høreapparat identifisert med rapportering av prosedyrekode DXGT00, eller b) audiologisk utredning identifisert med rapportering av prosedyrekodene DXFX12, DXFX15, DXFX17, DXFX18, DXFX20 eller DXFX25. III. Endringene gis virkning for aktivitetsberegning av aktivitetsdata fra hele 2008. NB: Audiograf kan ikke utløse egenandel fra pasient/NAV.

3 Hva audiografene kan utføre selvstendig: DXGT00 – tilpasning av høreapparat DXFX12 – utvidet akustisk impedansmåling DXFX15 – taleaudiogram DXFX17 – rentoneaudiometri, spesialprøver DXFX18 – taleaudiometri i fritt felt DXFX20 – barneaudiologisk test med uformelle prøver DXFX25 – barneaudiologisk test med observasjons- og lekeaudiometri Audiografene kan ikke utføre selvstendig DXFX10 - toneaudiogram med luft- og/eller benledning DXFX11 -tympanometri

4 SHdirs tolkning Legens deltakelse i en undersøkelse skal være slik at pasienten opplever det slik at det er legen som er behandlende person. Først da utløses det refusjon.

5 Opplegg til stort inntektstap •Audiografers arbeid utløser ikke egenandel  stort inntektstap •Rentoneaudiometri og tympanometri kan ikke utføres uten at lege medvirker – men noen spesialprøver kan  uholdbart. •Fastlegene ønsker ofte kun hørselsprøve, uten noen ytterligere medisinsk utredning eller behandling  kan ikke ta refusjon. •Avtalespesialister henviser for utvidet audiometri  kan ikke ta refusjon. •Barn med høreapparater settes opp faste kontroller. Lege involveres kun ved behov  kan ikke ta refusjon. •Avstøpning til ørepropper  kan ikke ta refusjon. •Nyfødtscreening. Lege kobles ikke inn hvis resultatet er normalt  kan ikke ta refusjon. •OAE, AABR og ABR  kan ikke ta refusjon (unntatt v ABR i narkose). •I tinnitusbehandlingen deltar lege verken ved tinnitusanalyse, ved samtaleterapi eller ved utprøving av hjelpemidler. Pasientene er undersøkt av lege på forhånd  kan ikke ta refusjon.

6 St. Olavs hospital har fulgt opp •Har tidligere registrert alt med lege som behandler, uavhengig av om de har møtt legen ved den aktuelle konsultasjonen eller ikke. •Fra 01.09.08 er dette endret. •Kan ikke kreve egenandel av pas. som kun er til audiograf, og kan kun benytte de aktuelle prosedyrekodene. •Alt audiologisk personale defineres som audiograf. •Mye av det tidkrevende arbeidet, som bl.a. ERA, CI, svimmelhet og tinnitus utløser kun penger når pas. er hos lege samme dag. •Har bl.a. diskutert om en ved ERA skal få legen til å komme innom for å hilse på før testingen starter, men har kommet fram til at dette er sløsing med knappe legeressurser. (I verste fall nærmere en hel dags ressursbruk ved testing av babyer i naturlig søvn.) •Legen utløser koden dersom timen er kombinert med legeus. •Det positive i dette er at vi kan benytte prosedyrekodene hver gang vi gjennomfører aktuelle prosedyre. •Viktig å være klar over at beløpet som utløses er avhengig av hvilken diagnose som settes.

7 St. Olavs prosedyre for koding Endringer i hvem som er tillatt som utførende helsepersonell Helsedirektoratet har vedtatt et tillegg til regelverket for ISF Poliklinikk 2008 Punkt 1.4 II: Polikliniske opphold uten lege, men med audiograf som utførende helsepersonell, inngår i beregningsgrunnlaget når helsehjelpen er •tilpassing av høreapparat identifisert med rapportering av prosedyrekode DXGT00, eller •audiologiske utredninger identifisert med rapportering av prosedyrekodene DXFX12 (akustisk imp.), DXFX15 (taleaud), DXFX17 (rentone), DXFX18 (tale i frittfelt), DXFX20 (barneaud., uformell), DXFX25 (barneaud., obs og lekeaud.) •Dokumentasjonen i EPJ bør være i samsvar med det som blir rapportert i PAS. •Det kan kun kreves egenandel når pasienten har vært behandlet av lege og/eller jordmor. •De andre prosedyrekodene på legelappen kan brukes når det er kombinert med legeus, dvs at det registreres på lege.

8 Praksis ved Haukeland (pr. 01.10.08) Har tidligere ikke tatt egenandeler ved konsultasjoner i hørselssentralen. Har måttet ta inn over seg den økonomiske virkeligheten, og tar nå egenandel for alle konsultasjoner. Konsultasjonene føres over på lege. Foreløpig ingen diskusjon om hvordan en skal forholde seg til pålegg om innstramming av praktiseringen av utøvende helseperson. Helse Vest RHF har sagt opp driftsavtalen med Bergen Hørselsinstitutt, som nå er nedlagt. Hørselsinstituttets lokaler, personell og utstyr er fra 01.09.08 innlemmet som en seksjon av hørselssentralen ved Haukeland.

9 Praksis ved UNN (28.08.08) Er lege ikke til stede under en konsultasjon, utløses ingen takst - og heller ikke egenandel. UNN har ikke sagt noe om hvor lenge legen må være til stede under konsultasjonen, men det skal være slik at pasienten oppfatter at legen er behandleren. Den i administrasjonen som NLSH har snakket med, sa at avdelingene er tilskrevet om dette en tid tilbake, men at det ikke har kommet noen reaksjoner. Om dette betyr at praksis i UNN er endret i forhold til tidligere, er ikke godt å si.

10 Praksis ved Helgelandssykehuset (28.08.08) Lege skal fysisk være til stede under konsultasjon for at takst skal kunne utløses – bortsett fra de prosedyrer audiografene kan utføre alene. Kun lege skal kunne utløse egenandel. Pasienten skal møte legen, men det kreves ikke at legen er til stede hele tiden.

11 Praksis ved Nordlandssykehuset Avventer samordning fra Helse Nord RHF. Det er m.a.o. ikke gjort innskjerping m.h.t. krav til behandler. Det betyr at alle konsultasjoner føres på undersøkende lege, evt. på seksjonsoverlegen. Også de prosedyrer som kan tas av audiograf alene føres på lege.

12 Forslag fra NLSH til Helse Nords fagsjefmøte ”Pasientens tilstand er vurdert/utredet av legespesialist og det er laget en plan for behandlingen. Man har tatt stilling til hvem som skal utføre de ulike deler av behandlingen - og til at utførende personell har den riktige kompetanse. Man sørger for at gjennomføringen er i tråd med behandlingsplanen. Forutsatt dette, mener vi at alle enkeltbehandlinger må kunne refunderes i hht. regelverket. Gitt disse forutsetninger, må det være slik at man får godkjent refusjon for behandling uavhengig av om legen som er ansvarlig for behandlingsopplegget til den aktuelle pasient, er til stede når den aktuelle prosedyren gjennomføres. Dette anser vi å være en optimal og moderne måte å drive pasientbehandling på – og at ytterligere tilstedeværelse av lege i pasientbehandlingen der dette ikke er nødvendig, er å anse som sløsing av faglige og økonomiske ressurser (som også ville innebære at man ville måtte redusere pasienttilbudet) eller at man ikke vil ha råd til å ha det aktuelle støttepersonell med i behandlingsopplegget.”

13 Vedtatt på Helse Nords fagsjefmøte Reglene for behandlende person og koding skal praktiseres strengt. Nytt, revidert referat fra fagsjefmøtet, hvor dette presiseres, vil bli sendt ut. En er redd departementet skal kreve tilbakebetalt det en mener er urettmessig utbetalte refusjoner dersom helseforetakene ikke endrer dagens praksis. Det ventes at det vil bli sendt et skriv til alle helseforetakene om hvordan kodingen skal gjøres, og med en dato for når dette skal gjennomføres.


Laste ned ppt "ISF poliklinikk 2008 – skjerpede krav til utførende helseperson Fagnettverksmøte Tromsø 9. – 10. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google