Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt
Frode Svartdal UiTø/Rogaland høgskole

2 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Spørsmål: Virker aggression replacement training (ART)? Behandlingsopplegg for reduksjon av atferdsproblemer (aggresjon, skulk, mobbing, …) Formål: Dokumentere mulig effekt

3 Dokumentasjon av behandlingseffekt
ART-trenere: Ca. 12 grupper av studenter (2-3 studenter i hver gruppe) Deltakere: 6 (+/-) elever med atferdsproblemer i hver studentgruppe, i alt ca. 60 elever Randomisering: Tilfeldig fordeling innen til ART og kontroll innen hver studentgruppe Intervensjon: 24 t. ART (tiltak) kontroll = vanlig tjenesteyting Systematisk veiledning og koordinering Internett (omfattende sider) Veiledning og trening på samlingene Veiledning lokalt

4 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hver studentgruppe: Velger ut to grupper (ca. 6 elever i hver) som matcher hverandre mht atferdsproblemer (noen med få, andre med flere) Randomisering til ART vs. kontroll på gruppenivå Mål på effekt: PRETEST: Testbatteri administreres før intervensjon TEST: Testbatteri administreres etter intervensjon

5 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Testbatteri: SSRS (Social Skills Rating System; Gresham & Elliott, 1990) CADBI (Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory, Burns & Taylor) HIT (How I Think) CBCL (Child Behavior Check List)

6 Dokumentasjon av behandlingseffekt
ALTSÅ: ART: PRETEST ART TEST Kontroll: PRETEST - TEST Manipulasjon Forskjell Ingen forskjell

7 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hvordan måle effekt? Pre-test vs. test innen hver gruppe (1) ART vs. kontroll etter behandling (2) Pre-test ART Test Pre-test - Test 1 1 2

8 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hvordan måle effekt? Statistisk test? Gruppeforskjell (ART vs. kontroll) Endring innen gruppen (ART før vs. etter intervensjon) Flere enkeltmål i testbatteriet

9 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Design? Uavhengige grupper (ART vs. kontroll) Pre-test vs. test for begge gruppene Pre-test og test består av flere enkelttester

10 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Randomisering Randomisert fordeling til betingelsene KRITISK! Randomisert utvalg fra populasjonen ? Randomisering på gruppenivå vs. på individnivå Spesielle problemer!

11 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Trusler mot den indre validiteten Historie Modning Testing Svikt i måleinstrumentene Statistisk regresjon Gruppene var forskjellige i utgangspunktet Utvanning mellom betingelsene

12 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Statistisk konklusjonsvaliditet Er undersøkelsen lagt opp slik at vi kan trekke en gyldig statistisk konklusjon fra våre data? Mulige problemer: Lav statistisk power Antall deltakere: Er 30 ART, 30 kontroll, tilstrekkelig? Brudd på statistiske forutsetninger “Fisking” i data Lite reliable mål Forskjeller i hvordan manipulasjonen gjennomføres Stor variasjon mellom deltakerne

13 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Ytre validitet (populasjonsvaliditet) Kan vi trekke slutning fra vår undersøkelse (med 60 ungdommer) til andre norske ungdommer? Utvalget er ikke et tilfeldig utvalg fra populasjonen, men hentet fra studentenes arbeidsplasser Generelt: Klienter som deltar i klinisk forskning er sjelden utvalgt tilfeldig fra populasjonen

14 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Ytre validitet (økologisk validitet) Kan vi generalisere fra vår undersøkelse (gjennomført under kontrollerte betingelser med rollespill, øvelser, diskusjon) til den “virkelige verden?

15 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Testbatteriet (avhengige mål) Validitet og reliabilitet forutsettes Dokumentert i tidligere undersøkelser Tester med ulikt fokus Atferd Kognisjon Tester fokuserer på problem vs. mulighet Problematferd (CADBI) Sosial kompetanse (SSRS) Tester med ulike skalaer Hvordan kan de sammenlignes? Hver test har flere subskalaer Konsistens i hver subskala?

16 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hvordan sammenligne resultatene på to forskjellige tester med forskjellige målestokker? Eksempel: Test A: Skårer 1-6 (6 = ”best”) Test B: Skårer 0-80 (80 = ”best”) Løsning 1: Regne om skalaene Løsning 2: Regne om til standardskårer

17 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hvordan sjekke konsistens i hver subskala i en test? Dokumentert konsistens i subskalaer er en del av dokumentasjonsgrunnlaget for testen Konsistens i skårer kan testes ved Cronbachs Alpha Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 = “Aggresjon” Konsistens i disse målene kan tallfestes (0 = ingen konsistens; 1 = max konsistens) Rimelig grad av konsistens ( ) bør foreligge

18 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Pre-test Uavhengig variabel Test Eksperi-ment-gruppe Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 ART – 24 timer Kontroll- gruppe Venteliste R

19 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Signifikanstesting: Nullhypotesen: ”Utvalgene kommer fra samme populasjon”. Vi sjekker: Hvor sannsynlig er det at den observerte forskjellen mellom utvalgene kan oppstå, gitt at utvalgene kommer fra samme populasjon? Forskningshypotesen: ”Utvalgene kommer ikke fra samme populasjon”.

20 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hvis den observerte forskjellen er svært usannsynlig, gitt at utvalgene stammer fra samme populasjon, forkaster vi 0-hypotesen Grense: 5 av 100 tilfeller (0,05) Avvisning av 0-hypotesen innebærer en indirekte aksept av forskningshypotesen Forskningshypotesen ”bevises” IKKE

21 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Hvordan måle effekt II? Pre-test vs. test innen hver gruppe (1) ART vs. kontroll etter behandling (2) Pre-test ART Test Pre-test - Test

22 Dokumentasjon av behandlingseffekt
To hovedmål: Sosiale ferdigheter Problematferd Hovedprediksjon: ART-gruppen: + sosiale ferdigheter; - problematferd Kontrollgruppen: Ingen signifikant endring Design: Mellomgruppe: ART vs. kontroll Innengruppe: Pre-test vs. test

23 Som predikert Som predikert ! PRE-TEST TEST PRE-TEST TEST

24 Dokumentasjon av behandlingseffekt
ANOVA Separate analyser for hvert avhengige mål hvis disse skal gå i forskjellige retninger sosiale ferdigheter vs. sosiale problemer Hovedeffekter Gruppe (ART vs. kontroll) Test (Pre-test vs. test) Interaksjonseffekt Utvikler gruppene seg forskjellig?

25 Interaksjon: Spriker kurvene?
Hovedeffekt? Interaksjon: Spriker kurvene?

26 Dokumentasjon av behandlingseffekt
Statistikk:


Laste ned ppt "ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google