Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR
Presentasjon for møte i NRHS 9. april 2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR

2

3 Dagens organisering Nasjonalt dekanmøtet i medisin
Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Dagens organisering har stått uforandret fra tiden før fusjonen av Universitetsrådet og Høgskolerådet i 2000.

4 Endringsbehovet Dagens organisering er fragmentert og oppmuntrer ikke til faglig samarbeid mellom profesjonsfagene Alle profesjonsutdanningene har utfordringer når det gjelder praksisstudier Endringer i avdelings/fakultetsstruktur ved institusjonene Tendens til sammenslåinger av avdelinger og fakulteter – > flerfaglige miljøer med økt potensiale for tverrprofesjonelt samarbeid Endringer i tjenestene fører til endringer i kompetansebehovet, ref. Samhandlingsreformen Endringer i barnevernstjenestene NAV

5 Endringsbehovet (forts.)
Nåværende enheter har samarbeidet om en rekke saker siden 2005 Økt behov for samarbeid og dialog mellom UH-institusjonene, forvaltning og arbeidsliv for in kvalitet og relevans Samarbeidsorgan mellom: NAV og NRHS BUFdir og NRHS Hdir og UHR Siden 2005 har de helse- og sosialfaglige enhetene samarbeidet om en rekke saker. Et viktig eksempel er «Praksisprosjektet» som var en kartlegging av bl.a. praksisstudiers omfang, hvor praksisgjennomføres. I dette arbeidet ble det også avdekket en rekke utfordringer både av kvalitetsmessig og logistisk karakter. Funnene i prosjektet er bl.a. en vesentlig del av bakgrunnen for at arbeidet med «Samspillsmeldingen» ble igangsatt. Endringen i organiseringen medfører em formalisering av samarbeidet. Erkjennelsen av økt behov for samarbeid og dialog mellom UH-institusjonene, forvaltning og arbeidsliv har bl.a. medført opprettelse av samarbeidsorganer. Samarbeidsorganene er et viktig bidrag i oppfølgingen av Samspillsmeldingen. Her kan man gå i dybden på aktuelle problemstillinger innenfor utdanning og forskning og som er av felles interesse for både tjenesteområdet og UH-sektoren.

6 Ny organisering av helse- og sosialfagenhetene
Formålet med organiseringen er å styrke det faglige samarbeidet mellom de ulike profesjonene for bedre å ivareta faglige og strategiske forhold av både felles interesse og forhold som gjelder den enkelte profesjon To typer arena: Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFEHS) Nasjonale profesjonsråd i helse- og sosialfag (NPHS)

7 NFEHS Fysioterapi Bioingeniør fag Ergoterapi og ortopedi Audiografi/
optometri Barneverns-pedagogikk NFEHS Radiografi Sosialt arbeid og velferdsfag Psykologi Vernepleie Ernæring Sykepleie Farmasi Medisin Odontologi

8 Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFEHS)
Den nasjonale fagstrategiske enheten skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor helse- og sosialfagene Koordinere samarbeidet mellom NFE og nasjonale profesjonsråd innen helse- og sosialfag (NPR) i saker av felles interesse. Medlemmer fra institusjonene, studentene, lederne av profesjonsrådene, praksisfeltet og brukerorganisasjon Observatører fra forvaltning og tjenester Arbeidsutvalg på 11 medlemmer Medlemmer: 37 fra UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen helse- og sosialfag på minimum bachelornivå 14 - lederne av profesjonsrådene 4 Studenter 1 fra praksisfeltet 1 fra brukere av helse- og sosialtjenester Arbeidsutvalg: - En fra hver av: Farmasi Medisin Odontologi Psykologi Sykepleie - To fra sosialfagutdanningene En fra andre En student En representant for brukerorganisasjon En representant for praksisfeltet

9 Nasjonale profesjonsråd i helse- og sosialfag
Det enkelte nasjonale profesjonsråd skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon innenfor sitt fag-/profesjonsområde. Hver profesjonsutdanning kan ha eget råd, eller nærstående profesjonsutdanninger kan gå sammen om å etablere felles profesjonsråd Samarbeide med nasjonal fagstrategisk enhet innen helse- og sosialfag (NFE) og andre nasjonale profesjonsråd i saker av felles interesse. Medlemmer fra institusjonene, studentene og praksisfeltet Inntil to representanter fra UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen helse- og sosialfag på minimum bachelornivå i aktuelt profesjonsfag Inntil to studentrepresentanter En representant fra praksisfeltet

10 Implementering av ny organisering
UHRs styre har vedtatt prinsippene for ny organisering samt reglementer Medlemsinstitusjonene er nå bedt om å etablere profesjonsrådene Alle oppnevninger skal være klare innen 1.9. Ny ordning trer i kraft fra 1. september 2014 Første møte i NFEHS avholdes september


Laste ned ppt "Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google