Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid? MAa. Faglig etisk råd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid? MAa. Faglig etisk råd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid? MAa. Faglig etisk råd

2 Verdier i pleie og omsorg
Etikk: Det som skjer hele tiden Det gode Det rette Det rettferdige MAa. Faglig etisk råd

3 MAa. Faglig etisk råd

4 Avhengighet Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital MAa. Faglig etisk råd

5 Verdier i pleie og omsorg
Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET MAa. Faglig etisk råd

6 Verdier i pleie og omsorg
Makt Posisjonsmakt Historisk makt Personlig makt Definisjonsmakt / kunnskapsmakt MAa. Faglig etisk råd

7 Verdier i pleie og omsorg
Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene? MAa. Faglig etisk råd

8 Kvalitetsutvikling Forskriftsnivå,
retningslinjer, standard, prosedyrer Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet? MAa. Faglig etisk råd

9 Hva er en verdi? Verdier er det vi vil stå for
Verdier er det som er viktig for oss Verdier er det vi strekker oss etter Verdier er målesnoren inni oss Verdier er den indre styringen Verdier er personlighetstrekk / identitet MAa. Faglig etisk råd

10 Verdier VERDI-OMRÅDER: Personlige verdier
Profesjons verdier / Faglige verdier Kjerneverdier/ ”Vi-verdier” MAa. Faglig etisk råd

11 Kjerneverdier Verdier er å ligne med personlighetstrekk,
de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller enheten vår i ett og alt Ingebrigt Steen Jensen ”Ona fyr” MAa. Faglig etisk råd

12 Verdier i pleie og omsorg
Hva er spesifikt med sykepleieverdiene? Vårt mandat som profesjonsutøvere Våre bør i praksis Våre løfter og vår forpliktelse til samfunnet og brukere MAa. Faglig etisk råd

13 Verdier i omsorg Hva er vi til for?
Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for? Tydelig, modig, stolt, - på hva da ? MAa. Faglig etisk råd

14 Verdier i praksis Identitetsbærende ( vårt ETHOS)
Gir retning /driver oss frem mot visjonen Kvalitetsmål, - gjør oss tydelige innad og utad Hjelper oss til å ta beslutninger og velge atferd i hverdagen Våre løfter til brukere og hverandre Stabiliserende i en uforutsigbar og urolig tid MAa. Faglig etisk råd

15 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
1. Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. MAa. Faglig etisk råd

16 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. MAa. Faglig etisk råd

17 Sykepleieren og pasienten
Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients integritet , herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til å være medbesluttende og retten til ikke å bli krenket. MAa. Faglig etisk råd

18 Verdier i sykepleie Retningslinjene; Sykepleieren og pasienten
Sykepleieren og pårørende Sykepleieren og sykepleiepraksis Sykepleieren og medarbeiderne Sykepleieren og sykepleiefaget Sykepleieren og arbeidsstedet Sykepleieren og samfunnet MAa. Faglig etisk råd

19 Verdier i pleie og omsorg
Respekt for livets ukrenkelighet Respekt for menneskets iboende verdighet Barmhjertighet Omsorg Respekt Helhet, åpenhet, ærlighet/sannhet MAa. Faglig etisk råd

20 Verdier i pleie og omsorg
Sannhet Bedre å vite enn ikke vite Bedre å bearbeide /dele enn ikke Gjennom fortvilelsen fremfor utenom Ærlighet + empati er den beste metoden ” Du skal ikke si alt som er sant, men det du sier skal være sant” MAa. Faglig etisk råd

21 Verdier i pleie og omsorg
Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Den empiriske,manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. Kulturen kan frigjøre eller hemme dette !Dette handler om ledelse (normativt lederskap) MAa. Faglig etisk råd

22 Etiske dilemma i praksis
MAa. Faglig etisk råd

23 Etiske dilemma Hva er et dilemma? Når våre bør ikke er mulig
Når vi må velge det minste av flere onder (liv og lære) MAa. Faglig etisk råd

24 Verdier i pleie og omsorg
Dement pasient delta i stell av andre pasienter ? Sykepleier ansatt ved enhet for demente ringer og spør om FER`s syn på følgende; En av pasientene ved enheten er en kvinne på ca 50 år som er i bedre helsetilstand enn de fleste andre pasientene ved enheten. Majoriteten av de ansatte ønsker nå både å gi henne noe meningsfullt å fylle tiden med, samt holde et øye med henne mens de gjør andre oppgaver. De ønsker derfor å ha henne med seg i stell av de andre pasientene. Hva synes FER om dette? MAa. Faglig etisk råd

25 Verdier i pleie og omsorg
Hvilke etiske dilemma opplever du personlig mest krevende i din praksis ? MAa. Faglig etisk råd

26 MAa. Faglig etisk råd

27 Ta liv eller la dø Jeg blir betenkt når lederen for faglig etisk råd har slike holdninger til funksjonshemmede som hun uttaler i ”Thierri-saken” i USA. Hvordan kan man forsvare å sulte og uttørke en kvinne på 41 år til døde? Det er grovt overgrep og respektløst, og viser ingen medfølelse med henne som person. Det var et mareritt fra forgangen tid som jeg aldri i mitt liv hadde drømt om å få se. Verden er sykere enn jeg trodde. Handlingen er det motsatte av respekt og aksept for døden. MAa. Faglig etisk råd

28 Verdier i pleie og omsorg
Bekymringsmelding; Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid Det er ”in” å snakke om etikk, men det er trangt å gjøre det (forankre/forplikte) MAa. Faglig etisk råd

29 Verdier i pleie og omsorg
Hvorfor er det ”trangt” for etikken ? Individualiseringen (menneskesyn) Standardiseringen/kvantifiseringen (Evidensen) Foranderligheten /endring og endringstempo Teknologiseringen Markedsideologien og lønnsomhetskrav Forvaltningen av det gode, rette og rettferdige blir jus (jus repr.bunnlinjen, vi blir kriminelle) MAa. Faglig etisk råd

30 Verdier i pleie og omsorg
Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk MAa. Faglig etisk råd

31 Verdier i pleie og omsorg
Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Har eksistensiell handlekraft MAa. Faglig etisk råd

32 Verdier i pleie og omsorg
Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare , som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : Avhengig Sårbart Dødelig Lever i relasjonsskjørhet Eksistensielt ensomme MAa. Faglig etisk råd

33 Dronning en sykepleier
Som en dronning kommer du til avdelingen, høyt sittende på hevet båre, assistert av unge menn etter en reise til alt og alle av ditt og dine. Kreftene holdt akkurat frem hit, og en tåre renner når du ser oss for du vet at du er framme. - og jeg vet også at du har vært på en reise i livsvisdom som jeg ikke har vært på enda. og jeg kjenner at det gjør vondt. Men du er fortsatt dronning og du gjør det lett for meg å hjelpe. Men om du ikke skulle orke å være dronning lenger så blir det mellom oss. en sykepleier MAa. Faglig etisk råd

34 Lidelsen MAa. Faglig etisk råd

35 Verdier i pleie og omsorg
Rammevilkår: (pleiens handlingsrom) Ideologi , kultur og kompetanse i praksis I hjemmet I sykehjemmene Ved ulike sykehusavdelinger Ved spesialavdelinger og kompetansesentre Ved forskningsenhetene MAa. Faglig etisk råd

36 Verdier i pleie og omsorg
Hva teller når det telles ? ”Moralens sjanser i markedets tidsalder” Vetlesen og Henriksen MAa. Faglig etisk råd

37 Verdier i pleie og omsorg
Markedsrasjonaliteten, - markeds-liberalismen representerer en ny form for etikk, (paradigmeskifte) Tidligere var det oppgavene/oppdraget først, nå er det prissettingen først MAa. Faglig etisk råd

38 Verdier i pleie og omsorg
Markedets språk; Kunder, varer, produksjon… Lønnsomhet ( skal alt lønne seg økonomisk?) Konkurranse ( er konkurranse alltid et gode? Hvem/hva konkurrerer vi med i pleie og omsorg?) Effektivitet (er effektivitet kvalitet eller tempo?) Prissetting ( DRG, ISF, IPLOS,Bestiller/utførermodellen) MAa. Faglig etisk råd

39 Verdier i pleie og omsorg
Har vi råd til god pleie og omsorg? I et økonomisk perspektiv I et normativt perspektiv Jfr.Verdimeldingen St.melding 26/1999 MAa. Faglig etisk råd

40 Verdier i pleie og omsorg
Hvordan styrke den normative kapital? ”Det etiske språk er snart det eneste vi har for å forbedre vårt samfunn” Vetlesen og Henriksen MAa. Faglig etisk råd

41 MAa. Faglig etisk råd

42 Verdier i pleie og omsorg
Å bygge verdibevisste kulturer; Telling + fortelling Tallenes språk – verdienes språk (penga eller livet?) MAa. Faglig etisk råd

43 Verdier i pleie og omsorg
Klokskap (dømmekraft) i praksis: Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis? MAa. Faglig etisk råd

44 Etisk regnskap Etikk: Moralens teori Regnskap:
Å gjøre opp for seg, - gjøre opp for sine gjerninger MAa. Faglig etisk råd

45 Verdier i pleie og omsorg
Etisk regnskap Et verktøy for å kvalitetsikre organisasjonens kjerneverdier (hva er verdiene verdt?) Verdiene skal danne basis for en samtale kultur! Er verdiene en målbar størrelse for kvalitet? MAa. Faglig etisk råd

46 Den etiske læreprosess
Kjerneverdiene Verdibaserte forventninger for hver kjerneverdi Etisk budsjett Analyse Felles forståelse Spørreskjema med verdibaserte forventninger MAa. Faglig etisk råd Spørre- undersøkelser

47 Den etiske læreprosess
Implementering/forankring Hva betyr verdien for deg personlig ? Hvordan ønsker du/dere at verdiene skal vise seg i praksis hos dere ? MAa. Faglig etisk råd

48 Hva har vi lært ? Den brede prosessen innenfra/nedenfra
Moralens sjanser/det etiske språk Dialogen om det gode samspillet (hvordan har vi det sammen?) Hvordan dyrke fram den lærende kulturen i alle profesjoner? MAa. Faglig etisk råd

49 Verdier i pleie og omsorg
Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret ! Myke verdier gir harde resultater! MAa. Faglig etisk råd

50 En sykepleierfortelling
Morgenrapport onsdag morgen. En av assistentene kommer inn og sier at pasient på rom 409 roper og trenger hjelp. Jeg går inn til pasienten og finner en kvinne som er sterkt preget av hjernemetastaser. Jeg må bruke mye energi og tålmodighet for å roe henne ned. På vei tilbake til vaktrommet går jeg forbi min primærpasient som er oppløst i tårer. Jeg går inn på vaktrommet. Rapport er gitt og pasientene er allerede fordelt. Jeg kjenner jeg blir motløs og fortvilet. Hendelsene fra kveldsvakta dagen før, historien jeg fikk fra en pårørende, den unge moren til to små barn som døde, den tunge psykiatriske pasienten som kom inn, kvinnen som gråt fordi hun vet hun skal dø, alle pasientene, all lidelsen, alt det umulige og håpløse med denne jobben ramler inn over meg. Jeg går inn til min fortvilte primær-pasient . Hun er fortsatt oppløst i tårer. Jeg kjenner gråten presser på hos meg også. Jeg velger å gjøre henne oppmerksom på min gråt i det jeg sier: Ja, ja. Så gråter vi begge to i dag. Hun ser undrende opp på meg. Varmt og stilltiende rekker hun begge hendene mot meg og gir meg en inderlig, trøstende klem. MAa. Faglig etisk råd

51 dilemma Ved et sykehjem er det kun to ansatte på senvakt, men fire pasienter som trenger hjelp til å spise. Er det etisk forsvarlig å sette en pleier til å mate to pasienter samtidig? MAa. Faglig etisk råd

52 Diskurs-etisk modell Sakens fakta . Det medisinske /
det pleiefaglige utgangspunkt 2. Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3. Involverte parter, - rangering (pasienten først) 4. Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5. Anbefalinger / råd MAa. Faglig etisk råd

53 Barmhjertighetens pris
MAa. Faglig etisk råd

54 Verktøy i verdiarbeidet
En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til? Nærmeste leder? En klok kollega? Mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etiske råd? MAa. Faglig etisk råd

55 Verktøy i verdiarbeidet
Systematisk vedlikehold av dialogen om verdier i praksis Refleksjon over narrativene . Fra praksis til ideologi) Bruke / styrke utvikling av det etiske språk Skrive avviksmeldinger og varsle, lære av avviksmeldinger og klagesaker. Diskursetiske modeller i drøfting av dilemma MAa. Faglig etisk råd

56 Verdier i pleie og omsorg
Hvilke muligheter har du/dere til å styrke den normative kapital der du arbeider? MAa. Faglig etisk råd

57 Verdier i pleie og omsorg
Utvikling av moralsk kompetanse Personlig forhold til verdiene Kjenne igjen verdiene i praksis Utvikle språk for verdi-dialog og refleksjon Identifisere,- utvikle strategi for etiske dilemma som stadig gjentar seg MAa. Faglig etisk råd

58 Verdier i pleie og omsorg
Personalstøtte indre trygghet ytre trygghet faglig kompetente etisk bevisste MAa. Faglig etisk råd

59 Verdier i pleie og omsorg
Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein MAa. Faglig etisk råd


Laste ned ppt "Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid? MAa. Faglig etisk råd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google