Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjangrer Panorama Vg1 Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Kapittel 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjangrer Panorama Vg1 Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Kapittel 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjangrer Panorama Vg1 Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Kapittel 4
© MorgueFile.com Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangrer og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken romme de spiller i offentligheten vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

2 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Sakprosa Samlenavn for en rekke forskjellige teksttyper, skriftlige og muntlige Ofte har sakprosaforfattere klarere formål med teksten enn fiksjonsforfatterne Ofte vil sakprosatekster først og fremst formidle kunnskap Kan likevel også ha dramatiske, lyriske og fortellende trekk, f.eks. i reklamer, portrettintervjuer osv. Sammenhengen teksten er i, og formålet med den, avgjør hvilken type sakprosatekst vi har med å gjøre Om en tekst er god eller dårlig er avhengig av om den fungerer (har en virkning) eller ikke Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

3 Artikkel En saklig framstilling av et emne
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Artikkel En saklig framstilling av et emne Kan inneholde drøftinger og synspunkter Varierende omfang - fra lange fagartikler til noen få linjers nyhetsnotiser Ofte en del av en større samling tekster, f.eks. en avis, et leksikon eller et magasin Tekstene du skriver på skolen, er ofte artikler Se oversikt over artikkeltyper på side 128/217 Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

4 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Nyhetsartikkel En av de mest leste artikkeltypene og den vanligste sjangeren for journalister Presenterer en aktuell sak eller hendelse på en nøytral måte Ikke egne synspunkter, men viser til kilder Prinsipp at flere sider av saken skal komme fram Inneholder ofte små intervjuer Skrivestilen veksler mellom referat, sitat, replikker og beskrivelser av saksforholdet Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

5 og ofte bilder og bildetekst Oppbygging
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Inneholder hovedtittel ingress brødtekst mellomtitler og ofte bilder og bildetekst Oppbygging Følger prisnippet om fallende viktighet Det viktigste først Nyhetsartikkelen skal gi svar på spørreordene hva, hvor, når, hvem, hvorfor og hvordan Nyhetsnotis: En nyhetsartikkel i miniatyr, mer konsentrert Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

6 Artikkel som skolesjanger
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Artikkel som skolesjanger Mye brukt, ofte kalt resonnerende stil (drøfte, tenke) I artikkelen informeres det om en sak – viktig med kunnskaper om emnet Oppgaveformuleringen varierer, f.eks. grei ut eller gjør rede for Viktig å legge fram mest mulig objektivt – ikke ta stilling til innholdet og være lite synlig som forfatter Å kommentere et emne betyr å formulere forskjellige sider og problemstillinger knyttet til saken Å vurdere betyr å ta standpunkt til hva i saken som er godt/dårlig, positivt/negativt og rett/galt Kurs i artikkelskriving finner du i læreboka Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

7 Foredrag Artikkel i muntlig form
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Foredrag Artikkel i muntlig form Ordet foredrag betyr å framføre en tale som har et opplysende eller belærende innhold Vi hører som regel muntlig foredrag bare en gang Viktig å avgrense stoffet, samt ikke har for mange detaljer Disposisjon også viktig – gjør det enklere å følge med Formålet med foredraget avgjør oppbyggingen Språket bør være presist og enkelt uten for lange og kompliserte setninger Framføringen er avgjørende for om foredraget blir godt. Husk muntlige virkemidler! Kurs i foredrag finner du i læreboka Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

8 Intervju Intervju som sjanger
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Intervju Den vanligste måten å skaffe seg opplysninger på i journalistikken Både et arbeidsredskap og en egen sjanger Intervju som sjanger Portrettintervju Først og fremst den som blir intervjuet som er interessant Skal vise hvem intervjuobjektet er (tanker, livsstil, personlighet osv.) Må gå fram hvorfor vi skal være interessert i intervjuobjektet Ofte om en kjent person eller en som er aktuell på grunn av yrket sitt Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

9 Intervju som arbeidsredskap
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Saksintervju Saken som er det interessante, ikke personen Brukes til å samle og formidle opplysninger om en sak Intervju som arbeidsredskap Hvem skal intervjues i forbindelse med en sak? Kan være en som ”står bak” det saken angår, eller de som har interessant meninger, kunnskaper eller opplysninger om saken Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

10 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Reportasje Krevende sjanger som ligger mellom skjønnlitteratur og sakprosa Kan likne en fortelling, ha innslag av poetiske skildringer, dialoger og skriverens refleksjoner Men reportasjen må handle om noe som finner sted i virkeligheten Kan og ha fellestrekk med reiseskildringen (”øyevitneskildringer”) Frode Gryttens definisjon på sjangeren: Reportasjen er en førstehåndsskildring i personlig stil om et menneskelig anliggende av offentlig interesse Skildringene ofte i personlig stil – alt blir formidlet gjennom sansene, tankene og stilen til reporteren Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

11 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Anmeldelse En vurdering av et kulturprodukt, f.eks. en bok, film, utstilling, teaterstykke osv. Finnes i aviser, på nett, i tidsskrifter og blader Inneholder informasjon, beskrivelse og vurdering Informasjon Praktiske opplysninger, som forfatter, tittel, forlag, utgivelsesår, regissør, skuespillere osv. Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

12 Beskrivelse Vurdering Leseren må få innblikk i handling og tematikk
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Beskrivelse Leseren må få innblikk i handling og tematikk Skildringer, sitater osv. kan være nyttige Vurdering Vurder produktet for leseren Nøytrale anmeldelser er uinteressante Nevn kriterier, kom med påstander, argumenter for meningen, bruk eksempler En anmeldelse er en subjektiv vurdering, men skrives sjelden i jeg-form Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

13 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Instruksjon Forteller deg steg for steg hvordan du utfører en oppgave eller handle på en bestemt måte Oppskriften er et typisk eksempel Matoppskrifter, bruksanvisninger osv. Disponeres vanligvis kronologisk (”Først gjør du slik, så slik ...”) Mye bruk av imperativ (”Sett ovnen ...” ”Skru sammen ...”) Illustrasjoner viktig Muntlig instruksjon: Veldig viktig med tydelig og klart språk, og vis samtidig det du forklarer Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

14 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Rapport En melding eller kort framstilling av en hendelse, et møte eller et større arbeid Ordet stammer fra fransk rapporter: ”å bringe tilbake” Spørreordene hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor viktige utgangspunkt for hva som skal være med i en rapport Skal inneholde både saksopplysninger og en vurdering Viktig å være konkret og tydelig slik at det ikke skapes tvil om meningsinnholdet Møterapporter, prosjektrapporter og arbeidsrapporter vanlige Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

15 Essay Ordet essay er fransk og betyr ”forsøk” eller ”øvelse”
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Essay Ordet essay er fransk og betyr ”forsøk” eller ”øvelse” Brukt i sjangerlæren første gang av Montaigne i 1580 En essayist skriver for å forsøke å finne ut av noe, ikke for å legge fram noe som allerede er funnet I et essay prøver man ut ideer, tanker eller resonnementer helt synlig for leseren Et essay blir en slags tankereise som leseren er med på Kan skrives på mange måter – som en samtale, en diskusjon, filosoferende ... Reisen viktigere enn målet – utforskingen av emnet viktigere enn det man kommer fram til Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

16 Skiller mellom personlig essay og saksessay
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Essayet også en mellomsjanger – mellom skjønnlitteraturen og sakprosaen Virkemidler fra begge, f.eks. ironi, humor, personlig tone, drøfting, resonnement Skiller mellom personlig essay og saksessay Personlig essay Utgangspunkt i egne erfaringer og skrives i jeg-form Saksessay Saken selv i sentrum, skriveren mer i bakgrunnen Kan handle om så å si alt, men emnene er gjerne med alvorlige og forutsetter ofte mer kunnskap enn i kåseriet Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

17 Viktige stiltrekk i essayet:
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Viktige stiltrekk i essayet: Utprøving Subjektivitet Vandring i emnet Kunnskap Åpenhet Mottakerbevissthet Bevisst språk Kurs i hvordan skrive et essay finner du i læreboka Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

18 Kåseri Et lettere, underholdende foredrag, ofte framført muntlig
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Kåseri Et lettere, underholdende foredrag, ofte framført muntlig kåseri: av fransk causer: ”å prate” Å underholde mottakeren er et hovedpoeng i kåseriet Senderen bør ha noe på hjertet, et budskap Finnes også skriftlige kåserier, og kalles gjerne petiter (petit = kort, underholdende tekst) Også kåseiret befinner seg mellom skjønnlitteraturen og sakprosaen Kalles ofte en faksjonstekst Kan handle om hva som helst, og emnene er ofte upretensiøse og hverdagslige Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

19 Viktige stiltrekk i kåseriet:
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Viktige stiltrekk i kåseriet: Muntlig språk Subjektiv og ekspressiv fortellerstemme Humor og ironi Tankesprang og småhistorier Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

20 Brev En gammel og mye brukt sjanger
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Brev En gammel og mye brukt sjanger Ordet ”brev” er latinsk, breve scriptum = kort melding Brevskriveren har et bestemt ærend og skriver til en bestemt mottaker Utformingen er avhengig av mottakeren (offentlig vs. personlig brev) Sjangerens viktigste kjennetegn er forsøket på å oppnå kontakt og utveksle informasjon og meninger Brevformen har også blitt brukt i litteraturen for å uttrykke tanker og meninger Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

21 Private brev Tiltenkt en bestemt mottaker – skal ikke leses av andre
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Private brev Tiltenkt en bestemt mottaker – skal ikke leses av andre Muntlig skrivemåte Offentlige brev Stiller bestemte krav til utformingen av tekstene Flere typer: Forretningsbrev Formål å informere eller skaffe informasjon, formidle kjøp og salg, klage på en sak eller saksbehandling eller takk for god service Ofte faste formuleringer, saklig og formelt språk Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

22 Formål å få innvilget det du søker om
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Søknad Formål å få innvilget det du søker om Må formes troverdig og overbevisende Informativ, ryddig og saklig Leserbrev Offentlig brev som kommer på trykk i avis, tidsskrift eller ukeblad Inneholder meningsytringer og er mer personlige og mindre saklige enn de fleste andre offentlig brev Ofte komme motinnlegg/svar på leserinnlegg Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

23 Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer
Elektroniske brev E-post/ /mail har blitt enormt populær på svært kort tid Årsaker: Går raskt og mange har tilgang på pc med nettilgang Språket er mer muntlig og uhøytidelig Inneholder ofte bilder, musikk, filmer osv. Navn: Offisielt heter det e-post eller e-brev, men mail er nok mest vanlig brukt Sjangertrekk Som regel kort tekst Muntlig stilpreg Rask brevveksling Stort sett samme oppbygning og faste hilsningsformularer som i tradisjonelle brev Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat

24 Chat Fra engelsk ”chatting” = prat, snakk
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Chat Fra engelsk ”chatting” = prat, snakk Samlebetegnelse for en skriftlig nettsamtale Særpreg: chatting er synkront, foregår samtidig, og utvikler seg prosessuelt (underveis) som en løs samtale Skiller seg slik fra mail eller brev Som en skriftlig samtale, men åpnere da deltakerne er skjult Inviterer til lek med språk og identiteter Faremomenter i at man ikke kan vite om de andre snakker sant, eller om de skjuler sin identitet Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding

25 Tekstmelding SMS = Short Message Service
Panorama Vg1 Gjennomgang Kapittel 4 Sjangrer Tekstmelding SMS = Short Message Service Relativ ny sjanger, enorm utbredelse på kort tid Var før en form for privatbrev, men er nå også mer offentlig (levere selvangivelse, bestille ting osv.) Har særegne koder og sjargonger: skaper ofte et gruppespråk Kanskje også et ”stammespråk” – en måte du markerer tilhørighet til en ungdomsgruppe på og avstand til voksne Sakprosa Artikkel Nyhetsartikkel Foredrag Intervju Reportasje Anmeldelse Instruksjon Rapport Essay Kåseri Brev E-post Chat Tekstmelding Kilder og kildekritikk


Laste ned ppt "Sjangrer Panorama Vg1 Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa Kapittel 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google