Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen
Listerting 5. des. 2011 Samhandlingsreformen v/ Inger Marethe Egeland Bernhard Nilsen Helsenettverk Lister

2 Samhandlingsreformen Listerregionens helsesamarbeid
Krav om lovpålagte avtaler Muligheter og problemstillinger (med evt. spørsmål og innspill til hver av delemnene) Helsenettverk Lister 2

3 Samhandlingsreformen
  Styrket satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid økt livskvalitet og redusert press på helsetjenestene samlet sett Dempet vekst i bruk av sykehustjenester (ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunene) forutsatt at det kan gjøres med like god kvalitet og kostnadseffektivitet Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Helsenettverk Lister 3

4 Et omfattende reformgrep med mange oppgaver å følge opp…
Helsenettverk Lister

5 Utfordringsbildet Vi lever lengre enn før og med flere kroniske lidelser Kols – Diabetes – Demens Psykiske lidelser - Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren Ca. hver 6. elev som går ut av ungdomsskolen i dag, utdanner seg til å jobbe innenfor helsesektoren Behov hver 4. elev, behov hver 3. elev Helsenettverk Lister 5

6 Reformens rammer To sentrale nye lover:
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Lov om folkehelsearbeid Nye forskrifter, herunder: Ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Ny forskrift om kommunal medfinansiering Helsenettverk Lister 6

7 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Opphever skillet mellom helse- og omsorgstjenester Felles regelverk og felles klage- og tilsynsordning Profesjonsnøytral Pasient- og brukerrettigheter samles Krav om helhetlige og koordinerte tjenester, koordinerende enhet og koordinatorer til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Plikt for kommunene til å sørge for tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (med full virkning fra ) Endrede forskrifter om kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen? Helsenettverk Lister 7

8 Lov om folkehelsearbeid
Folkehelsearbeidet er et ansvar for hele kommunen, ikke bare for helse- og omsorgstjenesten Ansvaret for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer konkretiseres fastsette mål og strategier for det lokale folkehelsearbeidet og iverksette tiltak Helsenettverk Lister 8

9 Kommunal medfinansiering
Kommunene får et økonomisk medansvar for innleggelser og konsultasjoner i sykehus Skal dekke 20 % av kostnadene ved medisinske innleggelser – tak kr. I alt ca. 4,2 milliarder overføres fra spesialist- helsetjeneste til kommunesektoren i 2012 Helsenettverk Lister 9

10 Utskrivingsklare pasienter
Kommunene må betale 4000/ døgn for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag Spesialisthelsetjenesten definerer når en pasient er «utskrivningsklar» Kommunene må svare straks! Kommunene forutsettes øk. kompensert... 0,0755 Helsenettverk Lister 10

11 Helsenettverk Lister

12 Anslag midler og forbruk 2012
Anslag for forbruk av spesialist- helsetjenester 2012 (medfinansiering) Økte statlige overføringer totalt i 2012 «Rest» til å betale for utskrivningsklare pasienter og bygge opp komm. tilbud Farsund Flekkefjord Lyngdal Hægebostad 71 000 Kvinesdal Sirdal Kommentar: Kvinesdal får mindre overføringer enn anslått forbruk av spesialisthelsetjenesten i 2012. (Kilde: krd.no og helsedirektoratet.no) Lister ernæring & mestringsteam 12 12 12

13 Øyeblikkelig hjelp tilbud
Oppgaveoverføring fra spesialist- helsetjenesten til kommunene. Forutsatt fullfinansiert ved at midler overføres gradvis fra RHF til kommunene i perioden 2010 til 2015 Ca. 520 millioner i 2012 Må søkes om sammen med sykehuset Helsenettverk Lister 13

14 Hvem kan dette gjelde? Kols-pasienter med forverring av tilstanden.
Trenger ifølge legen hjelp og oppfølging, men ikke nødvendigvis på sykehus… Eldre pasienter med ubehag eller magesmerter Vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men bør observeres eller utredes videre… Pasienter med kjent angina pectoris og smerter Enslige eldre med slike symptomer som av lege vurderes å ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet til det blir der de får avklart at det ikke er noe alvorlig… Kreftpasienter med forverring av smerter Flere av disse pasientene vil kunne ha behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter. Helsenettverk Lister 14

15 Innspill og spørsmål.... Helsenettverk Lister

16 Store utfordringer og krevende oppgaver – hva gjøres på Agder og i Listerregionen?

17 Virkemidler Rettslige (lover og forskrifter, samt pålagte avtaler)
Økonomiske (medfinansieringsansvar og betalingsplikt) Faglige (retningslinjer, prosedyrer, behandlingslinjer og pasientforløp, kvalitetsmålinger mv.) Organisatoriske (samarbeidsarenaer, brukermedvirkning, ambulante team, mestringssentra, frisklivssentraler, samarbeid med frivillige, lokalmedisinske sentra, IKT-verktøy) Helsenettverk Lister 17

18 Samhandling på Agder Lister Overordnet strategisk samarbeidsutvalg
Lindesnes Knutepunkt Sør Setesdal Østre Agder Helsenettverk Lister

19 Helsenettverk Lister «Styrke samarbeidet og den konkrete
Anno sept 2008 «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten» Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og omsorg Møte samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte! SSF og Listerrådet Helsenettverk Lister

20 Prosjektstatus og mottatte tilskudd
Samhandlingsprosjektet fase 1 (60%) kr FMVA Fullført Samhandlingsprosjektet fase 2 (60 %) kr FMVA Fullført Samhandlingsprosjektet fase 3 (60%) kr FMVA Pågår Forankring fryder (20 %) kr Helsedialog Fullført Regionale russtillinger (400%) * kr Helsedirektoratet Pågår Fagforum rehabilitering (30%) kr Helsedialog Fullført Lister LMS - læring og mestring (240%) * kr Helsedirektoratet Pågår Fagforum psyk. helse (60 %) * kr Helsedirektoratet Pågår Lindring i Lister (30%)* kr Helsedirektoratet Pågår ReHabuka kr Helsedirektoratet Fullført ReHabuka kr Helsedirektoratet Pågår Lister ergoterapeut (inntil 100%)* kr Helsedirektoratet Pågår Lengre i eget liv* (30%)* kr Sørlandets Pågår kompetansefond SMIL i Lister (20%) kr NKLMS Pågår ListeREhabilitering (30%) kr Helsedirektoratet Pågår 11 prosjekter og 9 årsverk (ca. 6 mill.) + komm. egeninnsats Helsenettverk Lister 20

21 (arbeidsmodell og prosjektorganisering)
Kommune styrene OSS SSHF Listerrådet Helsenettverk Lister SSF Lister legeutvalg Lister Brukerutvalg Fagforum Mestring og Rehabilitering (Velferdsteknologi) Fagforum Psykisk helse og Rus Fagforum Lindring Fagforum Folkehelse Forebygging Mestringsteam Lister SMIL I LISTER Lister Rusteam Lister ergoterapeut Ernærings koordinator Diabetes sykepleier Fysioterapeut Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 21 21 21

22 Mestringsteam Lister Endringsfokusert rådgivning (kosthold/ernæring, fysisk aktivitet/fallforebygging, diabetes/føtter) Kompetanseoverføring og veiledning av helse- og omsorgspersonell (samarbeid hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, folkehelsekoordinator, frivilligsentraler, lag/foreninger, ger. daghospital mv.) Koordinering opp mot tilbudet v/ Lærings- og mestringssenteret ved SSHF Flekkefjord Videreutvikle tilpassede tilbud på tvers av kommuner som del av Mestringsteam Lister Helsenettverk Lister

23 Fagforum Lindring Mål:
Øke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, både blant leger og annet helsepersonell i kommune-helsetjenesten Enten pasienten mottar behandling i sykehjem eller i eget hjem skal pasienter og deres pårørende oppleve helhetlig og verdig behandling, omsorg og oppfølging SSHF Fastlege 6 fagpersoner komm. Brukerrepresentant Prosjektleder 30 % Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 23

24 Prosjektet «Lenger i eget liv»
Videreutvikle et teknologistøttet tjenestetilbud og samtidig skape nye spennende arbeidsplasser Skape grunnlag for at Listerregionen kan bli ledende innenfor utnyttelse av ny velferdsteknologi i eldreomsorgen generelt og demensomsorgen spesielt Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 24 24

25 Trygghetspakke/smarthus
Helsenettverk Lister 25

26 Sårbehandling via MMS Økt kompetanse på behandling av ikke helende sår Bedre og mer effektive behandlingsforløp Pasientene sparer reisetid Behandlingskostnadene går ned fordi behov for kontroller reduseres. Behandlingen kommer raskere i gang. Arbeidsdagen for sårsykepleierne blir mer fleksibel Helsenettverk Lister 26

27 (mange) Omfang / antall pasienter (få)
En mulig «modell» for å drøfte ansvars- og oppgavefordelingen i og mellom kommunene i Lister S P E I A L R N G Regional senter-funksjon (behandl., ø-hjelp osv.) Regionale ambuler-ende team Forsterkede sykehjem Tjenester alle kommunene må ha (mange) Omfang / antall pasienter (få) Helsenettverk Lister 27

28 Innspill og spørsmål.... Helsenettverk Lister

29 Samhandlingen på helseområdet skal struktureres gjennom lovpålagte
avtaler Helsenettverk Lister 29

30 Helsenettverk Lister

31 § 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderings-grunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtalene. Helsenettverk Lister 31

32 Samarbeidsavtalen + 14 delavtaler Innhold:
Parter, bakgrunn, prinsipper og formål Virkeområde Prosess for behandling av delavtaler/retningslinjer Samarbeidsarenaer Plikt til gjennomføring og forankring Håndtering av uenighet Varighet, revisjon og oppsigelse Innsending av avtaler til Helsedirektoratet + 14 delavtaler Helsenettverk Lister 32

33 Delavtaler med frist 31.1.2012 May-Ardis Iversen Tom Eikeland
1.Delavtale om felles forståelse av hvilke helse – og omsorgsoppgaver SSHF og kommunene er pålagt, og med en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 3. Delavtale om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon i helseforetaket. 5. Delavtale om innleggelse i sykehus. 11. Delavtale planer for akuttmedisinsk kjede, og omforente beredskapsplaner med mer harmonisering av kommunale beredskapsplaner May-Ardis Iversen Tom Eikeland Mona Apvik Sigurd W Løvhaug Anne Berit Å Hansen Tor Nilsen Helsenettverk Lister 33

34 Ansvars- og oppgavefordeling
Grenseflater og gråsoner Mangler og overlappinger Arenaer og prosesser Helsenettverk Lister 34

35 Utskriving Samarbeid om utskrivning av pasienter som trenger et kommunalt tilbud, herunder gjensidige varslingsrutiner til fastlegen og andre relevante instanser i kommunen. Kriterier som må være oppfylt for at en pasient eller bruker innen psykisk helsevern og rusmiddelavhengige vurderes å være utskrivningsklar. Klargjøring av pasientforløp og ansvarsforhold Nødvendig informasjonsoverføring Vurdering av behov for og evt. bestilling av hjelpemidler. Hvordan partene vil håndtere kravene i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter  (kr 4 000/døgn) Helsenettverk Lister 35

36 Innleggelse Kontaktopplysninger og -prosedyrer
Overføring/formidling av pasientopplysninger Retningslinjer for henvisning Rutiner for viderehenvisning innen spesialisthelsetjenesten System for pasienttransport. Tilbakemelding når innleggelsen kunne vært unngått. Bruk av praksiskonsulentordningen Dialog om mulige kommunale alternative tjenester Helsenettverk Lister 36

37 Omforente beredskapsplaner og Planer for den akuttmedisinske kjeden
Samarbeid om en sammenhengende akuttmed. kjede Tilrettelegging for trening i praktisk samhandling Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planer Planlegging og gjennomføring av øvelser. Kompetanseutvikling og opplæring Løsning av konkrete beredskapsutfordringer. Forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og utstyr Helsenettverk Lister 37

38 Delavtaler frist 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8. samarbeid om jordmortjenester 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt 9. forebygging Helsenettverk Lister 38

39 I tillegg forslag om å inngå delavtaler på følgende områder innen 31
12. Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 13. Delavtale om uenighet og konflikthåndtering 14. Delavtale om analyse/styringsdata ang. bruk av helsetjenester på begge nivå Helsenettverk Lister 39

40 Forhandlingsutvalget for Lister
FARSUND Mona Aspvik FLEKKEFJORD Tone Marie N. Solheim HÆGEBOSTAD Jerry Brastad KVINESDAL Anne Berit Å. Hansen LYNGDAL May-Ardis Iversen SIRDAL Arnhild Ravnevann + Bernhard Nilsen og Inger M. Egeland Helsenettverk Lister 40

41 Innspill og spørsmål.... Helsenettverk Lister

42 Hva blir viktig framover?
Holde seg oppdatert på endringer i ramme- betingelsene, datagrunnlag og ny kunnskap Sikre formelle avtaler og gode prosesser Analysere – hva er vi gode og mindre gode på? Informere og kommunisere på faglig/adm. nivå Informere og kommunisere på politisk nivå Evaluere prosjektene – hva er de viktige områdene å jobbe med og hvilke tiltak gir effekt? Helsenettverk Lister 42

43 Hva innebærer dette? Implementere prioriterte tiltak og aktiviteter
Avklare finansiering og evt. kostnadsdeling Satse på kompetansebygging og OU Ta stilling til ansvars- og myndighetsforhold Velge en effektiv struktur og organisering … hver kommune for seg eller flere sammen? Helsenettverk Lister 43

44 Et «kompass» for veien videre…
Perspektiv på samarbeid og samhandling Pasientens behov og innbyggernes beste Fokus på innovasjon og utvikling Gjensidig tillit og åpenhet Husk Helsenettverk Lister 44


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google