Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SITUASJON OG UTVIKLINGSTREKK I HALD-REGIONEN •Situasjonen i Hald-regionen kan på mange måter beskrives som at området befinner seg på en knivegg. •Solid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SITUASJON OG UTVIKLINGSTREKK I HALD-REGIONEN •Situasjonen i Hald-regionen kan på mange måter beskrives som at området befinner seg på en knivegg. •Solid."— Utskrift av presentasjonen:

1 SITUASJON OG UTVIKLINGSTREKK I HALD-REGIONEN •Situasjonen i Hald-regionen kan på mange måter beskrives som at området befinner seg på en knivegg. •Solid positiv utvikling i næringslivet og store utviklingsmuligheter framover. •En meget negativ befolkningsutvikling og store mangler i viktige infrastrukturer for næringsliv og befolkning. •På mange måter oppleves i dag den generelle samfunnsutviklingen i området å gi betydelige hindringer for videre næringsmessig vekst. Næringslivet opplever allerede rekrutteringsproblemer, noe som kan forventes å bli et økende problem i årene framover.

2 UTVIKLINGSTREKK

3

4 BAKGRUNN •HALD-regionens omstillingsstatus ble avsluttet ved utgangen av 2007. •Tydelig krav, fra Nordland fylkeskommune, om å utrede videre bruk av erfaringene fra det interkommunale samarbeidet i tilknytning til omstillingsbevilgningen for 2007. •Begrunnelsen for dette kravet er at man skal sikre en god overgang fra omstillingsperioden til det permanente næringsarbeidet, og at omstillingsmidlene og kompetansen i Hald AS kan nyttiggjøres best mulig i denne overgangsprosessen.

5 BAKGRUNN •Arbeidet med å realisere en felles løsning ble igangsatt høsten 2007. •Forstudie igangsatt vinteren 2007 for å avklare den framtidige organiseringen av næringsarbeidet i Hald-regionen. -I løpet av april 2007 sluttet de fire kommune- styrene seg til ambisjonen om å etablere et felles, regionalt nærings- og utviklingsselskap for Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. -I juni 2007 fikk forretningsplanen tilslutning fra alle fire kommunestyrene.

6 FORMÅL OG FORRETNINGSIDE •Selskapets primære formål er å bidra aktivt til en positiv utvikling for næringslivet i Hald-regionen. På vegne av de fire kommunene og næringslivet skal selskapet initiere og gjennomføre felles strategiske satsinger, samt bistå kommunene og næringslivet i løpende utviklingsarbeid. •Selskapet skal også kunne involvere seg i spørsmål med relevans til næringsutviklingen i området, inkludert infrastrukturspørsmål (for eksempel samferdsel og utdanning), rekruttering av ny arbeidskraft / innbyggere og kommunenes generelle tilrettelegging for bedrifter og innbyggere.

7 FORMÅL OG FORRETNINGSIDE •Opprettet selskapsavtale med eierkommunene. Bl.a. avklare hvordan det samarbeidet om næringssaker skal håndteres mellom selskapet og de kommunale administrasjonene. •Selskapet tilføres driftsmidler og utviklingskapital fra eierkommunene og andre aktører, for å sikres mulighet til å oppfylle sin rolle/oppgave. •Selskapet kan påta seg betalte oppdrag fra bedrifter, kommuner og andre aktører (gitt at dette er i tråd med selskapets intensjoner og rolle). Skal ikke konkurrere med private selskap om ordinære oppdrag. •Selskapet eies 100% av HALD-kommunene. Organiseres som et IKS. Næringslivet i Hald-regionen skal medvirke i styringen av selskapet på linje med eierkommunene.

8 SENTRALE OPPGAVER I SELSKAPET Kort sikt: Ved oppstarten skal selskapets oppgaver relateres til sentrale utviklingsoppgaver innenfor næringsarbeidet. Dette inkluderer i første rekke følgende arbeidsoppgaver: 1.Være en utviklingspartner for grundere og bedrifter med vekstpotensial og omstillings-/endringsbehov. 2.Drive proaktiv prosjektutvikling. Ta tak i viktige utviklingspotensialer for bransjer, næringer, steder, kommuner. Initiere forstudier og forprosjekter som mobiliserer aktører til innsats, og som avdekker utviklingsmuligheter og forutsetninger for å skape resultater. Drive oppsøkende aktivitet overfor bedrifter med stort utviklingspotensial/-behov

9 SENTRALE OPPGAVER I SELSKAPET 3.Besitte og formidle kompetanse omkring nasjonale og regionale virkemidler og programmer som etablerere, bedrifter og kommuner i Hald-regionen kan nyttiggjøre seg. 4.Støtte kommunenes arbeid med næringsservice overfor etablerere og enkeltbedrifter. 5.Bidra med økonomisk og faglig støtte til interessante utviklingsprosjekt initiert av enkeltforetak, bedriftsgrupperinger og andre prosjekteiere.

10 SENTRALE OPPGAVER I SELSKAPET 6.Mobilisere kommunene og næringslivet til deltakelse i strategiske satsinger/programmer, inkludert arbeid med samferdsel, utdanning og annen offentlig infrastruktur. 7.Drive aktivt påvirkningsarbeid overfor private og offentlige virksomheter der det er muligheter for lokalisering i Hald- regionen. 8.Gjennomføre rekrutteringsarbeid sammen med kommunene og næringslivet, med sikte på å tiltrekke arbeidskraft og innbyggere.

11 SENTRALE OPPGAVER I SELSKAPET 9.Være en støttespiller for kommunene med sikte på å utvikle næringsvennlighet i kommunal forvaltning og planverk 10.Gjennomføre årlige prosesser med kommunene og næringslivet for å skape enighet og felles forankring omkring næringssatsinger (selskapets strategiske plattform). 11.Være en aktiv medspiller for Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i utvikling og gjennomføring av regionale og bransjerettede utviklingsprogram. 12.Være Hald-regionens representant i næringsrelaterte samarbeidsprosjekter i Helgelandsregionen.

12 SENTRALE OPPGAVER I SELSKAPET Lengre sikt: Allerede fra oppstarten er det naturlig at selskapet initierer prosesser for å avklare selskapets forhold til følgende: • Helgelandskysten Reiseliv forankres i selskapet. • Herøy og Leirfjord ønsker å forankre deler av landbruks- apparatet i selskapet. I løpet av 2008 avklares en inkludering av hele eller deler av landbruksforvaltningen. • Selskapet kan være plattform for regionalisering av flere kommunale tjenestetilbud/forvaltningsoppgaver med relevans for næringsutviklingen. Initiativ kan komme fra både eierkommunene og selskapet.

13 PLANGRUNNLAG Selskapets arbeidsgrunnlag vil være en omforent strategiplan, vedtatt av de respektive kommunestyrene. Årlige handlingsplaner må godkjennes av eierkommunene årlig. Det vil være naturlig for selskapet å jobbe med følgende ambisjoner: 1.Nyetableringer 2.Nye/sikrede arbeidsplasser 3.Flere innbyggere / arbeidstakere 4.Multiplikator-effekt av egne midler, dvs. hvor stor ekstern medfinansiering selskapets utviklingskapital har generert.

14 ORGANISASJON Representantskap: •8 medlemmer. Består av de fire ordførerne i eierkommunene og fire representanter fra næringslivet i Hald-regionen (en fra hver kommune). Leder og nestleder av representantskapet skal velges blant de fire ordførerne i Hald-regionen. Medlemmer fra næringslivet velges for to år av gangen. •Representantskapet er selskapets øverste organ, og står fritt til å etablere strategigrupper, faggrupper og andre fora for å sikre forankring og gjennomføringsevne

15 ORGANISASJONSPLAN Styre: •Skal bestå av 4 personer, valgt av representantskapet, fortrinnsvis rådmenn fra eierkommunene. Styrets primære rolle er å ivareta arbeidsgiveransvar, økonomi og formelle avtaleverk med eierkommunene og andre aktører. Administrasjon: •Administrasjonen skal bestå av minimum 3 årsverk, inkludert daglig leder.

16 ORGANISASJONSPLAN Samarbeidsrelasjon med de kommunale administrasjonene: •Følgende oppgaver løses/finansieres av den enkelte eierkommune, utenom selskapets drift; •Saksbehandling av næringssaker til kommunens egne beslutningsorgan. •Første linje veiledning og informasjon overfor etablerere og små bedrifter. HALD IKS og kommunene utvikler en felles beskrivelse av hvordan denne tjenesten skal løses i den enkelte kommune, samt hvordan samspillet med selskapet skal foregå i enkeltsaker.

17 ØKONOMI •Fireårig avtale mellom eierkommunene, med virkning fra 1. januar 2008. •Årlig driftskostnader (2008-priser): Lønn og sosiale kostnaderkr 1 600 000 Andre driftskostnaderkr 500 000 Sumkr 2 100 000 •Finansiering: Fordeles mellom kommunene etter innbyggertall per 1.1. foregående år.

18 ØKONOMI Finansiering av utviklingsmidler per år: Herøy kommunekr 250 000 Alstahaug kommunekr 250 000 Leirfjord kommunekr 250 000 Dønna kommunekr 250 000 Sumkr. 1 000 000 •Dialog med fylkeskommunen, med sikte på at fylkeskommunen bidrar med utviklingsmidler til selskapet. tilsvarende eierkommunene bidrag. •Medfinansiering fra andre aktører i gjennomføring av prosjekter og programmer. Målsetting om at den samlede ressursinnsatsen blir betydelig større enn ovennevnte beløp.

19 ØKONOMI Selskapet har behov for frie utviklingsmidler.  Egenkapital i prosjekter/programmer av strategisk betydning for Hald- regionen.  Tilskudd/støtte til enkeltprosjekter i regi av bedrifter, bedriftsgrupperinger og andre prosjekteiere.  I praksis et regionalt næringsfond, disponeres til utviklingsarbeid og investeringer.  Selskapet disponerer midlene i tråd med selskapets formål, strategi- og handlingsplaner.

20 ØVRIGE FORHOLD •Avtalen mellom HALD-kommunene og HALD IKS skal reforhandles i 2011, med bakgrunn i evaluering av selskapets innsats - med sikte på videreføring av selskapet etter 2011. •Det er inngått avtale med Nordland fylkeskommune om at selskapet skal ivareta avslutningen av omstillingsarbeidet, som fram til 1.1.2008 ble håndtert av HALD as. Det foretas en full virksomhetsoverdragelse fra HALD as til Hald IKS i løpet av 1. halvår 2008.

21 MÅLSETTINGER FOR HALD IKS I PERIODEN 2008 - 2011 Mål 1:Fokusert innsats og bredt samarbeid med omgivelsene bidra til ØKT REKRUTTERING av arbeidskraft og innbyggere til regionen. Mål 2:Selskapet skal bidra aktivt til å posisjonere/utvikle viktige SAMFERDSELSPROSJEKTER for regionen. Mål 3:Selskapets UTVIKLINGSMIDLER (1 mill kr per år) skal bidra til å utløses minimum 2 ganger dette beløpet i eksterne utviklingsmidler. Mål 4:Mer enn 70 % av bedriftene i regionen skal (gjennom egne spørreundersøkelser) være FORNØYD MED SELSKAPETS INNSATS.

22 PRIORITERTE SATSINGSFELT 2008 - 2011 Satsingsfelt 1: En kundeorientert og kvalitetsmessig service til bedrifter og etablerere med utviklingsmuligheter og omstillingsbehov. Satsingsfelt 2: Strategisk innsats for å bedre samferdselstilbudet i regionen Satsingsfelt 3: Aktiv innsats for å bedre rekruttering av arbeidskraft og innbyggere til regionen Satsingsfelt 4: Bidra aktivt til å maksimere utviklingsmulighetene for regionen innenfor olje/gass Satsingsfelt 5: Bidra i viktige utviklingsprosjekter innenfor havbruk/fiskeri, reiseliv og miljøbasert næringsutvikling.

23 BEHOV FOR ROLLEAVKLARINGER Hald IKS kan ikke eksistere i et vakuum. Evnen til å nå mål vil i stor grad avhenge av evnen til å skape sterke samarbeids- relasjoner og allianser med andre aktører. • Kommunene i Hald-regionen • Helgeland regionråd • Nordland fylkeskommune • Innovasjon Norge • Andre viktige utviklingsaktører på Helgeland


Laste ned ppt "SITUASJON OG UTVIKLINGSTREKK I HALD-REGIONEN •Situasjonen i Hald-regionen kan på mange måter beskrives som at området befinner seg på en knivegg. •Solid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google