Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig Inger Langseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig Inger Langseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig Inger Langseth

2 Hva er muntlig? Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter Muntlige klasseromsaktiviteter Muntlige digitale aktiviteter Muntlig eksamen INNHOLD

3 Muntlig Hvor hører muntlig til? Historisk: Teoretisk: Politisk:
I overgangen fra latin og gresk Teoretisk: Europarådet, språkkompetanse (5) Politisk: LK06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt) Metodisk: Audiolingval metode med mer. Læring gjennom å bruke språket Digital kommunikasjon Personlig: fremmedspråk er et særlig vanskelig fag å undervise i Muntlig

4 Muntlig i klassen Hvilke utfordringer står vi overfor?
Elevene møter svake forventninger Elevene får lite input ( anglo-amerikansk) Elevene kan få gloser Elevene kan lite om verden Hva er spesielt for fremmedspråk Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker med- et nytt språk er en ny identitet. Elevene lærer i det språket de skal lære Elevene kjenner ikke kulturen Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de når et visst nivå B1 Elevene tror engelsk er nok Muntlig i klassen

5 Motivasjon en pris man betaler?
Motivasjon – tilpasset opplæring ”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Egenvurdering står sentralt. Alle må oppleve: Å ha reelle mål Mestring Suksess Å komme videre Bli satt krav til Bli trodd på Black 30% bedre resultat “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2 Motivasjon en pris man betaler?

6 Muntlig i klassen Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter?
Utgangspunkt elevens verden Referanse til den ytre verden vi lever i Utvikle ordforråd, muntlige strukturer Utvikle kunnskap om verden Lekende, muntlig tilnærming Læreplanen forventninger faget i skolen eleven Verden Muntlig i klassen

7 L06 Muntlige former Muntlig produksjon Lytting Muntlig samhandling
Hva skal vurderes? Muntlig produksjon Presentere emner muntlig Lytting Forstå hovedinnholdet i muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Muntlig samhandling Enkle spontane samtalesituasjoner Gi uttrykk for egne meninger og følelser Lytte- og talestrategier Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner Bruke lytte og tale strategier tilpasset formålet Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Hva er en fremstilling – sjangere Hva er en muntlig tekst – digitalt, reelt L06 Muntlige former

8 Lo6 Muntlig innhold Læreplanens kompetansemål Dagligliv Personer
Aktuelle hendelser Tradisjoner Skikker Levemåter Språk Geografi Opplevelser Fremmedspråk Nivå 1 Savoir Savoir faire Savoir-être Savoir apprendre Lo6 Muntlig innhold

9 Muntlige struktuter - sjangre
Dialog Presentasjoner Innlegg i debatter Taler Vitser Eventyr Anekdoter Høytlesning Diktlesning Rap Sang Film Nettsamtaler Knowledge telling Knowledge transformation Muntlige struktuter - sjangre

10 Dialogen – en relevant muntlige sjangere
Hvordan kan elevene trene på dialogen? Innledningen Avslutningen Høflighetsfraser Enighet/uenighet Tenkepauseord Tektbindere Kroppspråk Timing – pauser Spørsmål Lytte Muntlig språk Hva skiller muntlig språk fra skriftlig språk? Knowledge telling Knowledge transformation Dialogen – en relevant muntlige sjangere

11 Muntlige strukturer Hvordan bygger vi opp språket?
Enkle strukturer– fortellende,spørrende Nåtidsformen i verb Determinativer, adjektiv-substantiv. Funksjoner Muntlige strukturer

12 Hvordan bedre dette? Elevenes opplevelse? Elevene: Usikre på mål
Usikre på hva som kreves Vurderer seg i liten grad selv Hvordan bedre dette? Elevenes opplevelse?

13 Undervisningsdesign Hvordan planlegger vi et tema
Innhold Hva vil elevene lære om? Struktur Hvilke strukturer er aktuelle? Språk Hvilke språklige strukturer ( 2-3) og ord (6-7)er viktige for tema? Språklæring Hvilke strategier kan brukes? Undervisningsdesign

14 Dialog Struktur Eksempel Undervisning Oppgaver Vurdering Invitasjon
Modellæring Oppgaver Åpne, lukkede oppgaver Vurdering Egenvurdering Fremover- og tilbakemeldinger Invitasjon Strukturer, spørreord, kroppsspråk Inviter noen Foreslå avslå /aksepter Dialog Jeg kan invitere noen Jeg kan akseptere Jeg kan avslå høflig Jeg kan spørreord Jeg kan kroppsspråk Jeg kan sjarmere Dialog

15 Eksempel – sjekkliste fra elever forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
Hva innebærer det å forstå og bruke tall? Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100 Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc. Jeg kan be om / gi telefonnummer Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro Jeg kan spille bingo og andre tall spill Jeg kan forklare tabeller og statistikker Jeg kan bestille billetter fly, tog etc. Hva betyr penger? Hvilken betydning har alder? Hvem oppfant tallene?

16 Hvilke spørsmålsteknikker bruker du?
Effektive lærere bruker:( kognitiv utvikling) flere åpne enn lukkede spørsmål. flere komplekse enn enkle spørsmål. Undersøkelser fra England viser at av alle spørsmål er: 70-80% enkle lukkede faktaspørsmål 20-30% er spørsmål som krever forklaring, klargjøring utdypning, eller generalisering (Dpt of education and skills, England) Det tar ca 0.9 sekunder fra lærer spør til svar avgis – 3 sek er å foretrekke more: effctive questioning ffective questioning Research evidence suggests that effective teachers use a greater number of open questions than less effective teachers. The mix of open and closed questions will, of course, depend on what is being taught and the objectives of the lesson. However, teachers who ask no open questions in a lesson may be providing insufficient cognitive challenges for pupils. Questioning is one of the most extensively researched areas of teaching and learning. This is because of its central importance in the teaching and learning process. The research falls into three broad categories: • What is effective questioning? • How do questions engage pupils and promote responses? • How do questions develop pupils’ cognitive abilities? It is estimated that 70–80 per cent of all learning-focused questions require a simple factual response, whereas only 20–30 per cent lead pupils to explain, clarify, expand, generalise or infer. In other words, only a minority of questions demand that pupils use higher-order thinking skills. Muntlig samtale

17 Et eksempel - undervisningsopplegg
metiers.ppt Et eksempel - undervisningsopplegg

18 Muntlige aktiviteter Hvor mange metoder har du i bakholdet?
Ser du når du bør endre til en ny metode eller variere undervisningen? Ekspertlærere ser hva som må gjøres før det oppstår en situasjon og de har et handlingsrepertoar. Muntlige aktiviteter

19 Metoder – walk and talk metoder Modellere strukturer Fire hjørner
Ja Kanskje Vet ikke Nei Verdilinje, quizlinje To og to linje Sirkel Sanglenke Metoder – walk and talk

20 Metoder – individuelle oppgaver
Digitale oppgaver Behaviourisme om/french1.html es.com Audacity – lydfiler Google søk – interactive exercises …….. Slideshare Youtube Drille ferdigheter Egenvurdere Produsere lydfiler Produsere video Metoder – individuelle oppgaver

21 Den estetiske dimensjonen
DLhDeLlNg 1gctCmkXU Rimbaud, Arthur UC45vugdY 1MwDiP-VA&feature=related Enrico Masias dTXyk3mw Bori Vian oZzjwbr-I dialogue francais facile Lytting

22 Tren tanken Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet
Lund, Erik(2006)Tren Tanken.Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Aschehoug.Oslo

23 A Beskriv bildet – B tegn bildet du får beskrevet
Sur la photo il y a un homme. Il s’appelle Pierre. Il a 80 ans. Il habite la France. Il est dans une terrasse. Il est assis sur une chaise. Il porte un chapeau, un pantalon et une chemise. Aborigine traditional didjeridoo. En ser på bildet og beskriver, den andre lytter – overføring av kunnskap

24 Tren tanken Forklar ordene Terrorisme 2. Ambassade Colonie
Fête nationale Napoleon Vacances La Guerre de cent ans Tren tanken Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek hvor andre grupper finner begrepet

25 Tren tanken Finn ordet som ikke passer inn
Chaise – table – lit - cendrier Liberté – égalité – fraternité - éternité DOM TOM COM Vietnam – Togo - Ghana SIDA UE OTAN EURO Chaise – cuillère –divan - sofa Ehud Olmert, Israel, Ismail Haniya, Hamas, Abbas Palestinian President, Mubarak Egypt Tren tanken

26 Tren tanken Forklar sammenhengen Rouge – blanc – bleu - vert
Avion –bagage– touriste – restaurant Guerre – zones – libre – Normandie Immigration – banlieu – emeutes - politique Tren tanken

27 Tren tanken Find the right order and explain
Congress – Constitution – Senator - Senate Emancipation Proclamation – Bill of Rights Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran Inauguration - National Convention – Primaries Chicken – egg - lunch Visa – Shengen – work permit – immigrant Bashir - Hussein – Karadzic - Bush Bashir President of Sudan accused Hussein Irak Karadzic – bosnian christian leader killed muslim bosnians Tren tanken

28 3 Visualisert kunnskap Visualisere eller beskrive begrep
Forklare statistikker, illustrasjoner Gi ordre, instruere Fra bilde til tekst, fra tekst til bilde Segregation

29 Visualisere øyeblikk (en forklarer og en tegner)
1. Juni 1944 – Charles de Gaulle og General Marshall

30 Visualisere begrep (en forklarer og en tegner)
Sur la table il y a… Cuillère Couteau Fourchette Serviette Assiette Verre à vin À gauche À droite Au centre En haut En bas…..

31 Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe):

32 Tentamen og eksamen

33 Forberedelsesdel: 48 timer
Case: presentasjon 30% Forberedelsesdel: 48 timer Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsform. Kriterier for en god besvarelse (muntlig presentasjon): Begrunner valg av tema Beskriver bildene Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når) Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser Viser kunnskap om ---- kultur og/eller som internasjonalt språk Snakke fritt ut fra notater Kommuniserer med publikum Behersker uttalereglene for språket

34 Case: lytting 20% Forberedelse 30 minutter
Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg på å samtale om hva du så Du kan tenke over: Hvordan du vil presentere innholdet Hva du mener om tema Spørsmål du vil ta opp i forbindelse med tema Forberede deg på å snakke om dette temaet til slutt: XXXXXX Hva du vet om tema Hvilke spørsmål du kan tenke deg å stille om tema UDIR – lytteprøver bestilles på Internett

35 Europarådet - Rammeverket:
Savoir Knowledge, Kunnskap: Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc. Savoir-être Existential competence, holdninger: The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc. Savoir-apprendre Ability to learn: Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler Tre typer delmål, tre læringssyn og tre vurderingsformer. Dysthe Europarådet - Rammeverket:


Laste ned ppt "Muntlig Inger Langseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google