Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attention-Deficit Hyperactivity Disorder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
ADHD Attention-Deficit Hyperactivity Disorder KJERNESYMPTOMER Uoppmerksomhet Hyperaktivitet Impulsivitet

2 Andre betegnelser for ADHD
Hyperkinetisk forstyrrelse DAMP MBD

3 Diagnosekriterier Uoppmerksomhet (minst 6 av 9)
Overser detaljer, slurvefeil Vansker med å opprettholde oppmerksomhet Synes ofte å ikke høre etter Vansker med å følge instruksjoner og fullføre oppgaver Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter Unngår, misliker, vegrer seg for mentalt krevende oppgaver Mister ting Lett distrahert av uvedkommende ting og hendelse Glemsomhet i forbindelse med daglige gjøremål

4 Diagnosekriterier Hyperaktivitet-impulsivitet (minst 6 av 9)
Urolig i kroppen eller med hender/føtter Forlater ofte plassen sin Generell rastløshet Støyende i frie situasjoner Ofte på farten Snakker for mye Buser ut med svar Vansker med å vente Avbryter og forstyrrer andre

5 Tilleggskriterier for diagnosen
Symptomene medfører nedsatt funksjonsevne, problemer i hverdagen Må ha vedvart i minst 6 måneder Må gjelde i minst to settinger Ha debutert i barnealder (før 7 år, nå 12) Skyldes ikke andre vansker/diagnoser (utviklingshemning, autismespekterforstyrrelser, psykose, affektive forstyrrelser)

6 Undergrupper av ADHD Kombinert type (uoppmerksomme og hyperaktive)
Hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv Hovedsakelig uoppmerksom ADD Gråsoner ADHD-NOS (Uoppmerksom av mildere grad som oppdages sent eller delvis uoppmerksom som viser atferdsmønster preget av treghet, dagdrømming og et for lavt aktivitetesnivå)

7 Forekomst DSM-IV : 3-5% av alle barn/unge. I følge DSM-V, regnes en forekomst omkring 7%. ICD-10: omkring 2 % Nyere undersøkelser 2006(Barkley) – 7% av barn og unge. Voksne 4-5%. 3:1 gutter – jenter blant barn 2:1 menn – kvinner blant voksne 85-90% har vansker i voksen alder

8 Kjernevansker med konsekvenser
Kjernevanskene – Stoppmekanismer Å holde igjen atferd som er på gang - Å stoppe atferd - Beskytte mot Distraksjoner. ……….som får konsekvenser for eksekutive funksjoner (evne til å planlegge og Tilrettelegge). Noneverbalt arbeidsminne Verbalt arbeidsminne Selvregulering av følelser og motivasjon Planlegging og problemløsning

9 Årsaker Nevrobiologisk forstyrrelse Arvelig biologisk predisposisjon
Biologiske miljøårsaker – infeksjoner ved fødsel, miljøgifter, prematuritet. Det er hjerneområdets frontallapp som er affisert ved ADHD - ubalanse i dopamin.

10 Vanlige lærevanske-symptomer
Generell underyting i forhold til evnenivå Påfallende variabel yteevne, uforutsigbart mønster Variabel i dagsform, humør og motivasjon Impulsiv arbeidsstil Prosesseringsvansker: Sent tempo eller for raskt Skrivemotoriske vansker - anstrengende å skrive Vansker med skriftlig framstilling (planlegging og organisering) Lesevansker (å få med seg innhold, tempo pga. uoppmerksomhet) Har kunnskaper men vansker med å anvende dem Minnespenn/arbeidsminne Eksekutive vansker (igangsetting,organisering, planlegging,fullføre,fokus Variable og inkonsistente resultater på prøver/tester

11 ”Blinde for tiden”… Svak evne til å oppfatte og beregne hvor lang tid tar Ikke problem med hva og hvordan gjøre ting, men når og hvor Lever i ”nuet”, problem med å tilbakeskue og forutse Problem med å anvende erfaringer når det gjelder Utføringsproblemer framfor kunnskapsprobl.

12 Fungering varierer med situasjon
Bedre her Når oppgaver fenger interessen Når det foreligger umiddelbare konsekvenser Ved hyppige tilbakemeldinger Ved tydelig informasjon Tidlig på dagen En til en situasjoner Når ting har nyhetens interesse Sammen med fremmende Sammen med fedre På lege eller rådigiverkontoret/psykolog

13 Fungering varierer med situasjon
Verre her Ved mindre fengende oppgaver Ved utsatte konsekvenser Ved sjeldne tilbakemeldinger Ved lite tydelighet Sent på dagen Gruppesituasjoner Uten nyhetens interesse Sammen med mødre Sammen med foreldre På venteværelset

14 Lærerrollen – Holdninger og leveregler
Vurder egeninteresse av å arbeide med elever med ADHD Vurder og tilrettelegg fysiske rammefaktirer Skap klarhet, oversikt og struktur Oppdatert kunnskap om ADHD Godt forberedt – plan A , plan B osv. Ha tro på eleven Organiser nødvendig faglig samarbeid Sørg for administrativ støtte Styrk elvens selvbilde Gi tilrettelagte prøver Tilpass krav om skriftlig arbeid Tilpass krav om lekser Skap nært og likeverdig samarbeid med hjem-skole

15 Kritiske syn på ulike ”tradisjonelle” undervisningsmetoder
Holdningen ”Ansvar for egen læring” Langsiktige lekse – og prosjektplaner Å samle ”urokråker” i egne grupper Gruppe og prosjektarbeid som stiller krav til forhandling og fleksibilitet Å reagere i etterkant framfor å tilrettelegge i forkant Diffuse oppgaver Mange oppgaver av gangen Mange muntlige beskjeder av gangen Negative tilbakemeldinger

16 Vanlige problemer med rammebetingelser
Mange ulike lærere/voksne å forholde seg til Voksne som ikke har ”tid” til samråding og samarbeid Assistent som holdes utenfor – ingen veiledning Elevsamtaler ikke satt i system Skifte av lærer Overganger uten forberedelse Statige skifter av rom og aktiviteter

17 Tiltak Fysiske og sosiale rammebetingelser
Beskjeder formidles en av gangen Direkte instruksjoner Å forebygge – føre var prinsippet Ha reserveplaner i bakhånd Skap forutsigbarhet ved rammer og planer Gi alternativ løsning til å slippe løs uro PC Anerkjennelse og forsterkning

18 Andre Tiltak Multimodal tilnæring - kombinasjon av medisinering og kompensatorisk miljøtilrettelegging og pedagogisk tilrettelegging Medisinsk behandling - Concerta, Ritalin , Amfetamin (sentralstimulerende midler med dopamin regulerende effekt) Operante analyser. Funksjonelle analyser MAS Bygg pedagogiske opplegg på interesser og elvens sterke sider Tilpass forventinger til umodne emosjonelle reaksjoner og sosial umodenhet Miljøterapeutiske tiltak Kontingent forsterkning Oversiktlige og forutsigbare aktivitetsplaner - Tid , når og hvor lenge Sted – hvor være. Personer (med hvem) . Aktiviteter (hva skal gjøres). Ytre styring og strukturering Faste rutiner

19 Tiltak Tilrettelegge fysisk miljø i klasserommet inklusive sitteplassering som kan medføre skjerming, oversikt, arbeidsro, god tilgjengelighet lærer-elev Kun relevante materialer på arbeidsplassen Gi eleven retrett-mulighet ( et rolig sted å gå til ved behov) Hjelp til å re-fokusere oppmerksomhet gjennom diskrete markører (hemmleige signaler,gester o.l Gi mulighet for ekstra opplæring/veiledning i hvordan oppgaver skal løses Gi forståelse av at mange av dagens gjøremål foregår etter et oppsatt system som gjentar seg Forutsigbarhet i metoder og arbeidsmåter: unngå overraskelser eller kreative innfall Balansere forutsigbarhet mot variert innhold og tilby hyppige pauser Ny-innlæring i en-til-en situasjon Gjenta aktiviteter og beskjeder Timeplanlegging (mest krevende tidlig på dagen) Fleksibel kravsetting i forhold til varierende dagsform

20 Tiltak Avgrensing, oppdeling og konkretisering
Omfatter bl.a. oppgaver, beskjeder, lekser, prosjektarbeid Bryt oppgavene til en delprosess av gangen Avgrensede oppgaver (for eksempel. Fortellingsoppgaver av typen ”Hva gjorde du i går ettermiddag framfor ”Fortell om sommerferien”) Oppdeling og avgresning av beskjeder – en bit av gangen Konkret materiell så langt som mulig Gi mulighet for konkrete opplevelser og erfaringer gjennom praktisk aktivitet, turer ekskursjoner osv. ta bilder m.v. Tilrettelegge spesielt for overgangssituasjoner og ustrukturerte timer. Erstatte ustrukturerte situasjoner med faste oppgaver og plikter (ordensmann, vaktmestertjeneste o.lig. Forflytte seg før eller etter andre. Tilsyn med overordnet mål å forebygge episoder , framfor å gripe inn etter at episoder har oppstått. Avtaler om mestring av konkret atferd. Unngå diskusjoner når eleven går i ”vranglås”, gi ro og prøv igjen med en annen innfallsvinkel.

21 Tiltak Spesifikk faglig tilrettelegging
Oversiktig materiell (fargekoding, reservelager, ikke løsark) Kompensatoriske hjelpemidler (PC,kalkulator, skrivesekretær) Ark med støttelinjer (linjer,kollonner,ruter) Avgrensede temaer Norskopplæring generelt: tid til samtaler gjerne med støtte i bilder, leste fortellinger Gi definerte gruppeoppgaver, unngå konkurranse Ekstra tid til prøver ved behov

22 Tiltak Sosiale Prioritere arbeid med å bygge opp sosial kompetanse
Læring av vanlige spilleregler i lek og spill Konkret arbeid med vanskelige situasjoner, basert på kartlegging Sosiale historier ART Konkrete instruksjoner for aktiviteter og gjennomføring av disse Faste, regelmessige elevsamtaler til planlegging, avtalesystem og evalueringer

23 Tiltak Atferdsmodifiserende
Trene strategier i trygge situasjoner og praktisk prøving i naturlige Få, små, og oversiktlige mål på konkret atferd Mål formuleres positivt (bygge opp) Systematisk utprøving (planlegge, gjennomføre, registrere, evaluere) Rapport –system hjem skole


Laste ned ppt "Attention-Deficit Hyperactivity Disorder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google