Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Sørmarka

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Sørmarka"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i avtaleverket NTL-Abelia 10.-11.4.2013. Sørmarka
Velkommen Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Sørmarka

2 Tema Kort info om NTL og NTL Forskningsinstitutter
Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia? Gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen LO-NHO § 2.3 og § Ulike oppgjørsformer Hva har skjedd med overenskomsten siden 2002? Nye forhandlingsbestemmelser i overenskomsten fra 2007 Gjennomgang av særavtalene og tariffrevisjonen 2013 NTL Forskningsinstitutters lønnsstatistikk Verving

3 Kort info om NTL og NTL Forskningsinstitutter
Ny presentasjon..

4 Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia?

5 Hvem er Abelia? Abelia er en landsforening i NHO som organiserer kunnskaps- og teknologibedrifter Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med nesten 1200 medlemsbedrifter og ansatte over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Abelia ble stiftet i juni 2001 og har fått navn etter den norske verdenskjente matematikeren Nils Henrik Abel

6 Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia
Siden 1986 har det vært arbeidet med en landsoverenskomst for Abelia virksomheter til erstatning for avtaleverk ved hver enkelt virksomhet I 2000 avsa den faste tvistenemda mellom LO og NHO kjennelsen om Eksportrådet (LO tapte) Arbeidet med landsoverenskomsten startet etter kjennelsen

7 Overenskomsten mellom NTL og Abelia ble født..
Det ble gjennomført forhandlinger mellom NTL og Abelia i 2001 om ny landsoverenskomst De bedriftsvise overenskomstene ble sagt opp med utløp 31. mars 2002 De lokale parter gjennomgikk og reviderte de bedriftsvise overenskomstene i forhold til den nye landsoverenskomsten innen 20. februar Disse overenskomstene ble da bedriftsvise særavtaler. Uravstemning om ny landsoverenskomst ble gjennomført Ny landsoverenskomst ble gjort gjeldende fra 1. april 2002 med utløp 30. juni 2002

8 Gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen LO-NHO § 2.3 og § 4.2.4.
Tariffavtale for forskning og undervisning Arbeidslivets grunnlov (hovedavtalen LO-NHO) er en del av denne avtalen Utfylles ved lokale særavtaler Særavtalene er sikret gjennom hovedavtalen

9 Ulike oppgjørsformer

10 Ulike oppgjørsformer Det er to oppgjørsformer og det er LOs representantskap som i februar hvert år bestemmer hvilken det blir: Forbundsvise oppgjør (hovedoppgjør): Hvert enkelt forbund bestemmer hvilke krav som skal reises og gjennomfører selv tariffrevisjonen for den/de tariffavtalene forbundet er part i. Vanligvis kombineres denne oppgjørsformen med at LOs representantskap vedtar noen felles krav som alle forbund blir pålagt å fremme eller at representantskapet vedtar hvilke rammer kravene skal holdes innenfor. Oppgjørsformen er først og fremst aktuell i privat sektor.

11 Samordnet oppgjør Samordnet oppgjør betyr at LO og NHO forhandler om revisjon av alle tariffavtalene i LO/NHO-området under ett. Denne oppgjørsformen gir vanligvis lite rom for å forhandle om endringer i teksten i den enkelte tariffavtalen. Normalt i mellomoppgjør.

12 Ulike oppgjørsformer Overenskomsten kan i hovedsak bare revideres ved forbundsvise oppgjør Men den kan revideres for forbundsvise tilpasningsforhandlinger ved samordnede oppgjør. Men da er det ikke rom for vesentlige endringer eller konfliktadgang

13 Ulike oppgjørsformer Det er konfliktadgang på overenskomsten ved forbundsvise oppgjør Forbundet sier opp alle sine tariffavtaler i januar/februar måned

14 Hva skjedde ved brudd i oppgjøret LO-NHO i år?
Tariffpolitisk uttalelse LOs rep.skap 19.2. Forhandlinger LO-NHO fra 11.3, frist 1.4. NTL begynte å planlegge en eventuell streik mht. hvem som skulle tas ut i første uttak. Brudd 21.3. Plassoppsigelse for ca medlemmer sendt dagers frist før varsel om plassfratredelse kan sendes. Alle overenskomstene ble sagt opp. Påskeferie

15 Hva skjedde ved brudd i oppgjøret LO-NHO i år?
NTL tok kontakt med NIBR, TØI og NSD hvor vi avtalte møter den 3.4. Plassfratredelse for medlemmer sendt dagers frist før streik kan iverksettes. Oppfølging av de tre virksomhetene den 4. og 5.4. og informasjon til alle medlemmene i NTL Forskningsinstitutter. NTL forberedte seg på andre uttak den 7.4.

16 Hva har skjedd med overenskomsten siden 2002?
Forhandlinger om overenskomsten foregår via NTLs forhandlingsutvalg

17 Forhandlingsutvalget 2012
Forhandlingsutvalget får følgende sammensetning: Tor Erik Granum Forbundskontoret Leder Fredrik Oftebro Forbundskontoret Pål Kjærstad NTL IFE Steinar Johansen NTL NIBR Vibeke V. Martens NTL NIKU Bjørn Flatnes NTL SINTEF Varamedlemmer for NTL Forskningsinstitutter Thor Ofstad NTL NILU Hebe Gunnes NTL NIFU Ivar Lie NTL NORUT Alta Reidun Dahl NTL NOFIMA Administrasjonen får fullmakt til å vedta de endelige kravene når resultatet av frontfagsforhandlingene foreligger.

18

19 Resultatene fra de sentrale forhandlingene - lønn
2002: Etter mekling 3,00% (LO/NHO KR. 2,75,-) 2004: Brudd, men mekling ble unngått 1,00% + føringer på de lokale forhandlingene 65/35: «Dersom de lokale partene ikke blir enige om noe annet, skal det av potten først avsettes midler til alders- og kvalifikasjonstillegg (AK). De øvrige midler skal fordeles med 65 % til generelle tillegg og 35 % til individuelle tillegg». (LO/NHO kr. 1,-)

20 Resultatene fra de sentrale forhandlingene - lønn
2006: Etter mekling 0,70% + føringer på de lokale forhandlingene 55/45 (LO/NHO kr. 1,-) 2008: Ingen forhandlinger om lønn med Abelia (brudd og seks av våre virksomheter måtte forberede seg på konflikt p.g.a AFP) Samordnet oppgjør

21 Resultater fra de sentrale forhandlingene
2010: Brudd, men mekling ble unngått. Hovedårsaken til bruddet var problemstillinger rundt opprettelsen av nye særavtaler på fem virksomheter (Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste, Bergen vitensenter, UNI Research, Leser søker bok og Imente, Drammen)

22 Organisasjonsmessig behandling 2002-2011
2002: SINTEF og IRIS (tarifftvist) 2003: NBI og NIBR (overgang til HA LO/NHO) 2004: NKI 2005: Ingen 2006: NINA, NILU, NA og NKI (tariffbrudd) 2007: SINTEF brannlabb og Nofima 2008: IFE og Nofima 2009: NILU og SINTEF 2010: NIKU 2011: NINA, Havbruksstasjonen i Tromsø, IFE og TØI 2012: Ingen

23 Overenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL
Nye forhandlingsbestemmelser i overenskomsten fra 2007

24 Mandat for utvalget I henhold til Riksmeklingsmannens møtebok datert 19. og 20. september 2006: ”Utvalget skal i tariffperiode utarbeide et forslag til varig løsning mht. gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal legge vekt på bedriftens behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for rettferdig lønnspolitikk for sine medlemmer. Finner ikke partene en slik løsning har utvalget mandat til å foreslå endring/avvikling av partenes avtaleforhold”.

25 Strykninger i § 23: Pkt I. Sentrale/forbundsvise forhandlinger
Merknad: De lokale forhandlingene settes i gang når det sentrale/forbundsvise oppgjøret er vedtatt

26 Ny tekst i § 23 Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 15. september.

27 § 23 Årlige forhandlinger
Forhandlingene starter på bedriften etter at LO-NHO oppgjøret er sluttført Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlinger er 15. September Resultatet (både enighets- og utenighetsprotokoller) av de lokale forhandlinger sendes innen fristens utløp til de sentrale parter

28 Revisjon av overenskomsten
Revisjon av overenskomsten starter etter at fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger er utløpt Dersom de sentrale parter ikke oppnår enighet om tekst i overenskomsten og eventuelt gjenstående lokale uenigheter i de sentrale forhandlinger, kan NTL og Abelia si opp plassene etter reglene i HA § 3-1

29 Fordeler og ulemper Forhandlings-resultatet er kjent når avstemning foretas. Kan forhandle samtidig med andre forbund lokalt. Streike-/meklings-grunnlag blir satt på spissen. Kan tape mye lønn uten etterbetaling av lønn ved streik. Vurdering av streik/mekling foretas når mange bedrifter er i havn. Vanskeligere å få drahjelp av virksomheter som er i havn.

30 Ny forhandlingsmodell
Forhandlinger om lønn på ett nivå (lokalt) Etter at disse er gjennomført innen en gitt frist, forhandler man sentralt om de uløste lokale saker, og om tekst i overenskomsten Deretter sendes resultatet ut til uravstemning eller området går til mekling

31 Uendrede forhold Særavtalenes status er den samme
Organisasjonsmessig behandling Konfliktadgang på overenskomsten Sosiale reformer forhandlet fram mellom LO/NHO eller frontfaget vil bli tatt inn i overenskomsten

32 Gjennomgang av særavtalene
Vi har prioritert vår gjennomgang ved å se etter at særavtalen har de bestemmelser som overenskomsten tilsier, som er følgende: Arbeidstidsbestemmelser Lønn under sykdom Permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming Pensjon Forsikringsordninger Lønnssystem, stillings- og lønnsvurderinger

33 Gjennomgang av særavtalene
I tillegg har vi valgt å se etter disse bestemmelsene: Når avtalen ble inngått, det vil si siste revisjon Avtalens varighet Utøvelse av tillitsverv Drøftinger, forhandlinger og tvister

34 Gjennomgang av særavtalene
Generelle kommentarer: Det bemerkes at mange av særavtalene er svært gamle og mange burde vært skrevet på nytt på grunn av lesbarheten på dokumentet. Videre har vi ikke fått tilgang til alle særavtalene. Noen særavtaler er inngått med andre organisasjoner på den enkelte virksomhet, det bør vurderes om dette er juridisk riktig. Noen virksomheter viser til virksomhetens egne regler og personalhåndbøker. Da er det avgjørende å vite om NTL har forhandlingsrett på det?

35 Veien videre.. Arbeide for at overenskomsten blir best mulig!
Etter tilbakemelding fra landsforeningen vil de virksomhetene som har feil og/eller mangler i særavtalen ta opp dette i de lokale forhandlingene Tariffkonferanse og nettverkssamling mai

36 NTL Forskningsinstitutters lønnsstatistikk
Ny presentasjon

37 Verving NTL Forskningsinstitutter har utarbeidet en egen vervestrategi for 2013 Husk å velg en verveansvarlig . Enten en i styret eller en utenfor styret Både NTL Forskningsinstitutter og forbundet har vervepremier


Laste ned ppt "Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Sørmarka"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google