Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013
Erstatningsansvar II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Dagens tema – erstatningsansvaret
I går: Vilkårene for erstatningsansvar I dag: Vilkår for erstatningsansvar fortsetter, og vi avslutter med utmåling av erstatning (mulig at vi fortsetter litt på onsdag)

3 Hvor er vi? Kontraktsretten Innhald av yteplikta Kontrakts- revisjon
Mishald av yteplikta Når skal det ytast? Kva skal ytast? Forseinking Mangel Avskjering av mangelsverknader Når? Kvalitet Verknader for mishaldarens yting Verknader for den andre partens yting Skadebot Kvar? Kvantitet Fasthalding Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakehalding av yting Omlevering Retting

4 Hvor er vi nå? Skadebot Mislighold (kontraktsbrudd) Ansvarsgrunnlag
Årsakssammenheng Økonomisk tap

5 Utgangspunktet for erstatningsutmålingen: «den positive kontraktsinteressen»
Utgangspunktet er at det er det fulle økonomiske tap som står i årsakssammenheng med misligholdet som skal erstattes – «den positive kontraktsinteressen» (Rt s. 1887) Årsaksmodell: Kontrakts-brudd Det faktiske hendelsesforløp Kontrakten Tapet er den økonomiske differansen – kreditor skal stilles som om han hadde fått riktig oppfyllelse Det hypotetiske hendelsesforløp Kontrakts-messig

6 Kontrastering til «den negative kontraktsinteressen»
Kontrakten KB KM FAKT. HEND. HYP. HEND. «Den positive kontraktsinteressen» Ugyldighet Forhandlingsutgifter Slutningsutgifter Oppfyllelsesutgifter Disponeringstap Rt s. 602 (Blårevdommen)? «Tillitsinteressen» - knyttet til tilliten til at det er inngått en bindende avtale «Forventningsinteressen» - knyttet til forventningen om oppfyllelse av kontrakten

7 Betydningen av andre kontraktsbruddssanksjoner
Som vi har vært inne på tidligere: hvilket tap som oppstår vil være avhengig av hvilke andre sanksjoner som ev. utøves Fastholdelse Forsinkelse: Forsinket bruk Forsinket salg Mangel: Mangel i bruk Verdiminus ved salg Gjenopprettelse Heving Normalt samsvarende ved mangel og forsinkelse: Ikke bruk Ikke salg

8 Betydningen av dekningstransaksjoner
Praktisk måte å etablere tapet på ved heving – deknings-transaksjoner foretatt på forsvarlig måte innen rimelig tid (kjl. § 68) Realkreditors heving Realdebitors heving RK RD RK Økonomisk differanse NY RK Dekningssalg Økonomisk differanse Dekningskjøp NY RD Merk kjl. § 69 – «gjengs pris»

9 Hvor er vi nå? Skadebot Mislighold (kontraktsbrudd) Ansvarsgrunnlag
Årsakssammenheng Økonomisk tap

10 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Kreditor er underlagt en plikt til å gjennomføre rimelige tiltak for å begrense sitt tap Lojalitetshensyn og samfunnsøkonomiske hensyn Tap som burde vært unngått gjennom slike tiltak vil ikke kunne kreves erstattet Det faktiske tapet Tap som burde være unngått gjennom rimelige tiltak

11 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Når: i hvert fall ved aktuelt eller antesipert mislighold kreditor kjenner eller burde kjenne til Hva med forholdet til retten til å kreve naturaloppfyllelse? Rt s. 482 – når kreditor blir klar over at selgeren ikke vil eller ikke kan levere etter kontrakten Omfattende konkrete lovgrunnlag for tapsbegrensningsplikt (kjl. § 70 (1), hvtjl. § 30 (2), avhl. § 7-2 (1), buofl. § 36 (2), husll. §2-14 (4), buofl. § 36 (2))

12 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Liten tvil om at tapsbegrensningsplikten utgjør et alminnelig prinsipp Omfattende ensartet lovgivning Kan understøttes av den alminnelige lojalitetsplikten Sterke reelle hensyn I hvert fall en viss støtte i Rt s. 482

13 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Eksempel I: forsinkelse ved kjøp av traktor AI AL FL Kjøper leier en traktor i forsinkelsesperioden og unngår dermed det tap som hun ellers ville blitt påført gjennom forsinkelsen

14 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Eksempel II: kostnadsbegrensning ved bortfalt oppdrag AI Det blir klart at oppdraget ikke vil bli gjennomført Planlagt ferdigstillelse av arbeidene Realdebitor nedskalerer aktiviteten og unngår dermed kostnader som hun ellers ville pådratt seg

15 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Problemstillingen er som oftest hvor langt man kan gå i å pålegge kreditor å gjennomføre tapsbegrensende tiltak som ville ført til at tap hadde blitt unngått eller redusert – konkret vurdering Motsatt: tiltakene som gjennomføres må være rimelige og forsvarlige Surrogatløsninger til egen bruk – Rt s (Leiebildommen) Høyesterett har operert med et ganske vidt tapsbegrep

16 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt
Illustrasjon: tiltakene må være rimelige og forsvarlige Brudd kan typisk medføre nedsettelse av erstatningen for utgiftene til det tapsbegrensende tiltaket AI AL FL Kjøper leier en traktor i forsinkelsesperioden og unngår dermed det tap som hun ellers ville blitt påført gjennom forsinkelsen 100 150 200 Utleiere

17 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)
Tapet må «stå i en rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig» (Rt s. 205) En rekke konkrete lovhjemler, kjl. § 67 (1), avhl. § 7-1 (1) osv. Tapspostenes art og størrelse står ofte i sentrum At erstatningen langt overstiger kontraktsvederlaget er ikke i seg selv avgjørende (Rt s. 675 (Agurkpinnedommen) kr – 3,4 mill kr.)

18 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)
Tapspostenes art og størrelse står ofte i sentrum (forts.) Rt s (Ferncliff) på s. 1711: Den endelige konsekvensen var konkurs «Jeg tilføyer at det tap det ville vært grunnlag for å erstatte, knytter seg til selve skattesaken og følgene av den. Myhre ville, som jeg har vært inne på, ikke investert i KS Ferncliff dersom den skattemessige usikkerheten hadde vært kjent for ham. Rent faktisk ville han dermed også unngått det senere investeringstapet på disse andelene. Dette investeringstapet kan imidlertid ikke ses som en adekvat skadefølge av det skattemessige rådet.»

19 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)
Tidspunktet for påregnelighetsvurderingen Subjektivt ansvars-grunnlag – det ansvarsbetingende forholdet Objektivt ansvars-grunnlag Debitors faktagrunnlag + sannsynlighets-vurdering Kontrakts- brudd Avtale-inngåelse

20 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet)
Casus mixtus: debitor får også ansvaret for inadekvate tap hvor det fremkalles større eller annen risiko ved grov skyld fra debitor eller noen han hefter for Hovedkategorier Leietakers rettstridige bruk av leietingen Debitors ansvar for umulighet ved tilregnelig kontraktsbrudd Kontraktsgjenstanden sendes med annet transportmiddel eller for øvrig på annen måte enn avtalt

21 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Utgangspunkt: fordeler som følger av misligholdet kommer til fradrag i et erstatningskrav Følger for så vidt allerede av den grunnleggende differansebetraktningen (sammenligning mellom det faktiske hendelsesforløp og det hypotetiske hendelsesforløp): Kontrakten KB KM FAKT. HEND. HYP. HEND.

22 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
H & J leier telt av Bursdagsfikseren AS (dekningstransaksjon) (1200 kr.) Kontraktsinngåelse Hansen & Jensen – Partytelt AS (1000 kr.) Avtalt levering – Hansen & Jensens 100 års jubileum H & J hever kontrakten H & J vinner kr på gratis skarpelodd H & J krever erstatning på 200 kr (prisdiff.) kr i kostnader til henting av teltet. Partytelt AS innvender at gevinsten må komme til fradrag, og at H & J derfor ikke har lidt noe tap

23 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Minimumsbetingelser: stå i årsakssammenheng med misligholdet, ikke upåregnelige, fordeler og ulemper må være komputable (konneksitet)

24 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
«Normale fordeler» – typisk sparte kostnader «Nytt for gammelt» / «Godt for dårlig» – typisk «levetidsfradrag» ved erstatning for utbedringsomkostninger på brukte ting Eksempel: Kjøp av brukt leilighet med mangelfullt bad «Opprinnelig» levetid – kontraktsmessig ytelse (15 år) Levetidsfradrag Levering AI Utbedring «Ny» levetid (15 år)

25 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Ved kontrakter som ville gitt gevinst – eks. heving av en leiekontrakt for forretningslokaler pga. vesentlig mislighold fra leietaker Heving Ny leie (1500 kr) Ny leietaker Opprinnelig leie (1000 kr) Gevinst K Tap Utbedring av skader forårsaket av leietaker Ikke leieinntekter

26 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Den nærmere rekkevidden av berikelsesgrunnsetningen må bero på en rettspolitisk vurdering – noe minimumsbetingelsene også antyder Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt Hva er realkreditors tap? Skal fordelen av å komme ut av en tapsbringende kontrakt komme til fradrag? Avtalt vederlag: 1000 kr. «Opprinnelig verdi» av KM ytelse: 1100 kr «Verdien» av KM faller: 800 kr Realkreditor hever kontrakten Kontrakts-inngåelse Avtalt levering

27 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.) Rt s. 602 (Blårevdommen) Avtalt vederlag «Opprinnelig verdi» Tap > kr Realkreditor hever kontrakten Kontrakts-inngåelse Varslingsplikt for selger – kjøper kunne hevet tidligere

28 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.) Bevisst inngått en tapsbringende kontrakt – ekstraordinære kostnader kan i hvert fall kreves uten å ta hensyn til overprisen Særskilt ansvarsgrunnlag gjennom mislighold av biforpliktelse (Rt s. 602 (Blårevdommen)) Pådratte omkostninger ved culpa in contrahendo? (Rt s. 1114) Hevingsretten inntrådte før tapet ble lidt eller fordelen ble oppnådd, men hevingsretten har ikke har blitt utøvet pga. uvitenhet?

29 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen
Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.) Realkreditor oppnår en fordel ved å inngå en ny kontrakt, men realdebitor klarer ikke å påvise at vederlaget i den hevede kontrakten lå over markedspris eller siden har falt? Momenter av betydning utover de partikulære tilfellene Bevisbyrdebetraktninger Skyld og skyldgrad Rimelighetsbetraktninger

30 Begrensninger i erstatningen: lemping av erstatningsansvaret
Nedsettelse av erstatningen ut fra «friere» rimelighetsbetraktninger En rekke konkrete hjemler – kjl. § 70 (2), avhl. § 7-2 (2), hvtjl. § 30 (3), buofl. § 36 (3), husll. § 2-14 (5), fkjl. § 54 (2) Vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers

31 Begrensninger i erstatningen: lemping av erstatningsansvaret
Nedsettelse av erstatningen ut fra «friere» rimelighetsbetraktninger (forts.) Skl. § 5-2 – Rt s. 1498, Rt s (Multiconsultdommen) Skadens størrelse, den ansvarliges økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, skyldforhold og forholdene ellers Minner om: at tapet langt overstiger kontraktsvederlaget er ikke i seg selv avgjørende Rt s. 675 (Agurkpinnedommen): kr – 3,4 mill kr.

32 Nøtt Hva med bortkastede kostnader? Heving Reise- og oppholdskostnader
Bestilling av kurs i keramikk og vev (5000 kr) Reise- og oppholdskostnader pådras (1500 kr) Heving Bortkastede kostnader til reise og opphold (1500 kr)

33 Nøtt Tradisjonell synsvinkel Alternativ synsvinkel
Pådrar kostnader, men får vederlaget tilbake Ville også vært pådratt ved kontraktsmessig oppfyllelse Tradisjonell synsvinkel Kontrakten KB KM FAKT. HEND. HYP. HEND. Pådrar kostnader, betaler vederlaget og deltar på kurset Strid om det er grunnlag for å legge slike synspunkter til grunn, og ev. når (ev. differensiering mellom typisk kom. kontrakter vs. ikke-kom. kontraktsforhold hvor det er vanskelig å fastsette egentlig «verdi»?) Ev. synspunkter om at kontrakten er tapsbringende – spm. om fradrag for gevinst ved å komme seg ut av tapsbringende kontrakt? Verdsettelsen av kurset – for realkreditor: Vederlag: kr Kost.: 1500 kr SUM: 6500 kr Alternativ synsvinkel Får tilbake vederlaget, men har et «tap» på 1500 kr?


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google