Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat
Biotopvernområde Marint verneområde Områdevern vil fortsatt være et sentralt virkemiddel for å ta vare på naturmangfold selv om vi er i ferd med å sluttføre de store verneplanprosessene. Ennå er ikke alle naturtyper godt nok dekket opp. Verneområdene bidrar bl.a til å sikre leveområder for planter og dyr mot inngrep og er derfor et viktig bidrag til å stanse tap av biologisk mangfold. Nasjonale prioriteringer kommer til uttrykk gjennom områdevernet og viser at nasjonalstaten mener naturverdiene i verneområdene er så viktig at de må sikres gjennom strenge bestemmelser. Vi er internasjonalt forpliktet gjennom ulike avtaler til å ta vare på natur mangfoldet, bl.a. biomangfoldkonvensjonen, Ramsarkonvensjonen m.fl. Opprettelse av verneområder er et viktig virkemiddel for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser. Verneområdene er indrefileten i Norges unike natur. Verneområdene kan også mange steder være viktig for verdiskaping.

2 Sjøfugl II, Ytre Hvaler nasjonalpark, Oslofjord-verneplanen
Lov om Naturfredning 100 år 25. juli fredning i Østfold: Eseltistel på Hvaler prestegård Ny lov reservat Østfold Naturvernloven 1970, ”Naturvernåret 1970 Fylkesvise verneplaner: Myr, edelløvskog, sjøfugl I Miljøvernavdelingen etablert 1982 Våtmark, Barskogplan I + II, Sjøfugl II, Ytre Hvaler nasjonalpark, Oslofjord-verneplanen Foto: Erik Johan Blomdal

3 Myndighetsvern, frivillig vern; status
Myndighetsvern: Råderettsinnskrenkning, ”ekspropriasjon”, jakt, fiske / eiendomsrett, grunneiere og rettighethavere Status områdevern Østfold: 134 områder – 3 % ”vernet” 2,6 % av fylket er reservater inkl. Ytre Hvaler n.park 0,4 % av fylket er landskapsvernområder, inkl. jorder Frivillig vern skog: 7 reservater etablert + 7 oppstart vern 9 er til verdiberegning ”Vernet” etter Plan- og bygningsloven: Halden 3, Fr.stad 1, Rygge 1 Tinglyste avtaler: 5 dammer i Fredrikstad + Råde

4 Nytt Lovfestet mål for områdevern
Større krav til kunnskap / verneformål Større krav til avgrensning / grenser Endringer i vernekategorier: Marint vern nytt Nasjonalpark:Ikke krav om vesentlig statsgrunn Landskapsvernområde: Reguleringsplan viker Randsoner inntil verneområder tillegges vekt Midlertidig vern år Meldeplikt for tiltak, inkl. skogbruk / hogst Mer vekt på skjøtsel og forvaltning Erstatningsregler felles for alle verneformer Må være knyttet et økonomisk tap til vernet ”Igangværende tiltak” på vernetidspunktet Evt. tillatelser må være gitt før kunngjøring om vernesak

5 Verneområder etter Naturmangfoldloven
Opprettes ved kongelig resolusjon (i statsråd) Geografisk avgrenset, vernekart Verneforskrift for hvert område Varig vernet Kan vernes mot alle typer virksomhet Sektorovergripende, privat og offentlig

6 Naturreservater Vilkår for vern er knyttet til områdets funksjon for biologisk mangfold eller geologi Vernformålet er avgjørende Forbud mot alle tiltak som kan forringe verneverdier angitt i verneformålet Kan totalfredes Skjøtsel Foto: Marianne Gjørv

7 Landskapsvernområder
Natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi Forbud mot tiltak som kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig Pågående bruk kan fortsette Helheten i landskapet

8 Saksbehandling Undersøkelser, prioriteringer, oppstart, verneforslag, høring, vedtak, erstatning, forvaltning Tidlig kontakt med grunneiere, kommuner / fylkeskommuner er viktig

9 Ved ”igangsatt vern”, oppstart
Kan uten videre avslå søknader i området Tillatelse gis bare dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for forslaget Kan ikke gi tilskudd som kan få negative følger Kan fastsette meldeplikt

10 Etter at vernet er etablert
Erstatninger Skjøtsel Grensemerking Dispensasjoner Informasjon Utenforliggende virksomhet Foto Statens naturoppsyn

11 Dispensasjoner Ikke strider mot vernets formål
Ikke påvirke verneverdiene nevneverdig Hensynet til vesentlige samfunnsinteresser Sikkerhetshensyn

12 Erstatning ved områdevern
Like regler ”Igangværende bruk” Skogsdrift Tillatelse gitt etter annen lov før oppstart av vernesaken Foto: Marianne Gjørv


Laste ned ppt "Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google