Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming av IKT- løsninger ved NTNU Fra teori til praksis Carl-Fredrik Sørensen Seniorrådgiver NTNU IT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming av IKT- løsninger ved NTNU Fra teori til praksis Carl-Fredrik Sørensen Seniorrådgiver NTNU IT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming av IKT- løsninger ved NTNU Fra teori til praksis Carl-Fredrik Sørensen Seniorrådgiver NTNU IT

2 Agenda •Historikk •Arbeidsgruppene •Oppbygging av arbeidet med universell utforming –Politikk –Prinsipper –Retningslinjer •Hvordan implementere? –Kommunikasjonsstrategi og plan –Opplæring og kurs –Rammeavtaler

3 Kort historikk •Medio januar 2011 – Forespørsel fra kommunikasjonsavdelingen til IT om tematikken UU •Primo februar 2011– Notat om UU i IKT-systemer •Mai 2011 – arbeidsgruppe nedsatt og første møte –Utarbeide strategi og politikk –Utarbeide retningslinjer som må vedtas og publiseres med støtte og forankring fra strategi og rektor. •April 2012 – Forslag til politikk og prinsipper utformet •Mai 2012 – Politikk og prinsipper vedtatt av rektor

4 Kort historikk •Juli 2013 – arbeidsgruppe gjenoppnevnt for utarbeidelse av retningslinjer og forslag til forvaltningsregime •Desember 2013 – Utkast til viktige retningslinjer knyttet til –innholdsproduksjon, –utforming av interne IKT-løsninger, –anskaffelser, –forvaltning (testing, avvikshåndtering), –opplæring, etc. •Desember 2013 – Kommunikasjonsplan –Spredning av kunnskap og kompetanse –Bygging av kunnskap og kompetanse

5 Arbeidsgruppene •Politikk og prinsipper: Altund, Studieavdelingen, IME, Informasjonsavdelingen, NTNU IT, Universell •Retningslinjer: Altund, Universell, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket, IDI, NTNU IT •Bredt sammensatt: Kompetanse og interesse, rolle og ansvar

6 Politikk •NTNU skal innen 2020 sørge for universell utforming av all informasjon og informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik at alle studenter og ansatte har likeverdig tilgang til informasjon og kan ta i bruk nødvendige IKT-baserte støttesystemer til studier og arbeid ved NTNU •NTNU skal være ledende blant norske utdanningsinstitusjoner i å utvikle og ta i bruk universelt utformet teknologi i studiesammenheng.

7 Fokus for politikk •Studentnære systemer: Eksternweb, intranett, LMS •Systemer med mange brukere •Unntak for en del (fag)systemer, spesielt IKT-løsninger som krever visuell kapasitet: CAD, grafisk design o.l. •Etterstrebe å gjøre alle løsninger UU så godt som mulig

8 Prinsipper •Prinsipper for universell utforming av IKT ved NTNU –beskriver ansvar og roller for universell utforming og fastlegger de overordnede prinsippene for ivaretakelse og vedlikehold av universell utforming ved NTNU.

9 Ansvar og roller •Ledere for NTNUs enheter –er ansvarlige for å påse at politikk, prinsipper og retningslinjer til universell utforming av IKT følges ved enheten. –har overordnet ansvar for å sikre at sine IKT-løsninger følger vedtatt politikk, prinsipper og retningslinjer for universell utforming av IKT når løsninger skal anskaffes, oppgraderes eller utvikles. –har overordnet ansvar for at det føres tilsyn med at gjeldende lovgivning og interne retningslinjer for universell utforming følges opp i anskaffelser, utvikling og bruk av IKT- løsninger.

10 Ansvar og roller •IT-sjefen er ansvarlig for at det føres tilsyn med at gjeldende lovgivning og interne rutiner på universell utforming følges opp i organisasjonen som helhet for sentrale IKT-løsninger anskaffet, utviklet og/eller vedlikeholdt av IT-avdelingen. •Dekaner og instituttledere er ansvarlig for at det føres tilsyn med at gjeldende lovgivning og interne retningslinjer for universell utforming følges opp for IKT-løsninger anskaffet eller utviklet ved sine fakulteter og institutter.

11 Ansvar og roller •Kommunikasjonssjefen har redaktøransvar for NTNUs eksternweb og intranett og har et særskilt ansvar for å tilby organisasjonen opplæring i universell utforming av innhold, samt føre tilsyn med at innholdsprodusenter følger opp retningslinjer for universell utforming av IKT. •Ansatte, studenter og andre personer tilknyttet NTNU plikter å overholde Politikk for universell utforming ved NTNU og Prinsipper for universell utforming ved NTNU med tilhørende rutiner ved utvikling eller anskaffelse av IKT-løsninger som omfattes av lovverk eller interne krav.

12 Retningslinjer og prosedyrer •Prosedyrer og rutiner for implementering av prinsippene er lagt til dokumentene: Retningslinjer for universell utforming av IKT ved NTNU.

13 Retningslinjer •Redaksjonelle retningslinjer – Innholdsprodusenter, redaksjonRedaksjonelle retningslinjer •Retningslinjer for innkjøp/anskaffelser av IKT-løsninger – Innkjøpsavdeling, anskaffere, arkitekterRetningslinjer for innkjøp/anskaffelser av IKT-løsninger •Retningslinjer for utvikling av universelt utformede IKT-løsninger ved NTNU – NTNU IT/PAM, prosjekt, Webmaster, Web- designer, Web-utviklerRetningslinjer for utvikling av universelt utformede IKT-løsninger ved NTNU •Retningslinjer for brukertesting av universell utforming i IKT- løsninger – Systemeiere, prosjekterRetningslinjer for brukertesting av universell utforming i IKT- løsninger •Retningslinjer for klagebehandling for manglende universell utforming av IKT-løsninger – Brukere, systemeiereRetningslinjer for klagebehandling for manglende universell utforming av IKT-løsninger •Retningslinjer for universell utforming av IKT-systemer i biblioteket – Brukere, systemeiereRetningslinjer for universell utforming av IKT-systemer i biblioteket

14 Krav til tilgjengelighet og UU ved anskaffelser Kravnr.KravtekstPri. 1. Elektroniske brukertjenester skal være universelt utformet, og brukerne skal kunne benytte disse uten hensyn til tid, sted og kanal. Beskriv hvordan den foreslåtte løsningen tilfredsstiller dette. H 1. IKT-løsningen skal følge NTNUs politikk og retningslinjer for universell utforming av IKT-løsninger. Dette er beskrevet i vedlegg 5. Beskriv leverandørens strategi for universell utforming. Legg gjerne ved dokumentasjon om hvordan universell utforming ivaretas av leverandøren. H 1. IKT-løsningen er tilgjengelig på heterogene og mobile plattformer. Beskriv hvilke plattformer som er støttet. Eksempel web, smarttelefon, nettbrett. M 1. IKT-løsningen tilbyr brukergrensesnitt på bokmål, nynorsk og engelsk. Beskriv hvilke språk som er støttet i brukergrensesnittet H 1. IKT-løsningen kan integreres med hjelpemiddelteknologi (for eksempel skjermoppbrekking, forstørrelse, talesyntese). H.

15 Agenda •Historikk •Arbeidsgruppene •Oppbygging av arbeidet med universell utforming –Politikk –Prinsipper –Retningslinjer •Hvordan implementere? –Kommunikasjonsstrategi og plan –Opplæring og kurs –Rammeavtaler

16 Kommunikasjonsstrategi for UU av IKT-løsninger •Målgrupper: Hvem skal informeres? –Brukergrupper: studenter, ansatte med undergrupper, spesifikt for de med behov for tilrettelegging. –Produsentgrupper: Informasjonsskapere, formidlere, utviklere etc., –Ledere og systemeiere: ansvar og myndighet. –Eksterne: organisasjoner, leverandører, Uninett, Bibsys.

17 Kommunikasjonsstrategi for UU av IKT-løsninger •Hva skal de informeres om? –Hvordan rapportere avvik, ønske om forbedringer, tilrettelegging av forelesninger der det benyttes digitale hjelpemidler –ansvar og myndighet (systemeier og ledere). •Hvem skal informere? –Systemeier, ledere, studieadministrasjon, IT, lokal IT, kommunikasjonsavdeling og kommunikasjonsseksjon •Når? •Hvordan informere: nyhetsbrev, melding på innsida, opplæring, informasjon på eksternweb (politikk og krav), kanal på Innsida, Wiki? Informasjonsmøter.

18 Opplæring •Workshops – interne, funksjonsrettede, •Kurs •Forumer •Publisitet

19 Utfordringer •Mange personer som skal gjøre/kunne universell utforming •Kompetanseoppbygging og vedlikehold •Gamle IKT-løsninger •Manglende interesse eller forståelse for universell utforming •Brukertesting

20 Pisk eller gulrot •Universell utforming betyr –Godt håndverk fra utviklere og innholdsprodusenter –Digitale arbeidsprosesser med bedre navigasjon, færre klikk, logikk –Fornøyde brukere  –Fornøyde eiere 

21 Informasjon om UU ved NTNU •https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutformhttps://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform •https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Politikk+for+uni versell+utforming+av+IKT+ved+NTNUhttps://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Politikk+for+uni versell+utforming+av+IKT+ved+NTNU •https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Prinsipper+for+ universell+utforming+av+IKT+ved+NTNUhttps://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Prinsipper+for+ universell+utforming+av+IKT+ved+NTNU •https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Retningslinjer+f or+universell+utforming+av+IKT+ved+NTNUhttps://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Retningslinjer+f or+universell+utforming+av+IKT+ved+NTNU •https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId= 67469521https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId= 67469521 •https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/Norsk/Universell+utforming+av+IKT+ved+NTNUhttps://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/Norsk/Universell+utforming+av+IKT+ved+NTNU


Laste ned ppt "Universell utforming av IKT- løsninger ved NTNU Fra teori til praksis Carl-Fredrik Sørensen Seniorrådgiver NTNU IT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google