Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet arbeid i PP tjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet arbeid i PP tjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet arbeid i PP tjenesten

2 Systemisk samarbeid Det faglige samarbeidet knyttet til barn og elever bør vektlegge et systemisk perspektiv. Arbeidsformen for samarbeidet definerer ikke i seg selv om samarbeidet er primært systemisk eller kausalt. Men rammene for samarbeidet vil ha stor påvirkning på innholdet i samarbeidet. Evalueringer viser at sakkyndighetsarbeid vektlegger individuelle årsaksforklaringer, men viser også eksempler på vektlegging av systemisk perspektiv. Evalueringer viser at ”systemrettet arbeid” i varierende grad vektlegger et systemisk perspektiv.

3 John Hattie til lærerne: Know thy impact. Hva med PP-tjenesten
John Hattie til lærerne: Know thy impact! Hva med PP-tjenesten? Kjenner PP-tjenesten sin innflytelse på barns og elevers utvikling og læring?

4 «Hope is not a Strategy!»
(Ben Levin, etter å ha reformert skolene i Ontario)

5 Fasene i implementering
Initiere Implementere Institusjonalisere Initiere Personalseminar Implementere Verdibasert og praksisrettet, direkte på samhandling og læringsmiljø Institusjonalisere Å ta i bruk verktøyet, del av utviklingssamtaler, forberedelser av kollegabasert veiledning, lederoppfølging, medarbeidersamtaler, klassesamtaler, skolevandring, prioriteringer DEN LÆRENDE ORGANISASJON – PETER SENGE Uttrykket den lærende organisasjon oppstod på 60-tallet, anført av Peter Senge Den lærende organisasjon frem som et av mange virkemidler for skoleutvikling. Senge betrakter organisasjoner i en dynamisk og helhetlig kontekst, gjennom fem disipliner: personlig mestring, mentale modeller, felles visjoner, gruppelæring og systemtenking (1990). Senge definerer lærende organisasjoner som “organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together” (1990, 3). Senter for praksisrettet utdanningsforskning

6 Utvikling av PP-tjenesten: Initieringsfase
Avklaringer med skoleeier og lokal barnehagemyndighet, ryggdekning og støtte. Tilføre kunnskap Relasjoner til omverdenen. Finne en plass i (fylkes-) kommunens generelle satsinger, skape felles referanser. Bygge egen organisasjon, PP-tjenesten som lærende organisasjon? Gjøre avtaler om samarbeid.

7 Utvikling av PP-tjenesten: Implementeringfase
Ha en plan for gjennomføring. Konkret definerte oppgaver til PP tjenesten. Følg planen, vis troverdighet og utholdenhet. Etabler PP tjenesten som en lærende organisasjon. Interne læringsarenaer og felles læringsarenaer med barnehage og skole. Jevnlig tilførsel av kunnskap. Jevnlig evaluering sammen med samarbeidspartnere. Finn verktøy for utsjekk av resultater. Ekstern veiledning.

8 Hvordan skal PP-tjenesten utvikle organisatorisk kunnskap?
Individuell kunnskap Organisatorisk kunnskap

9 Velutdannet – på godt og på vondt ? Argyris (1991):
Høyt utdannede har problemer med å lære av de feil de gjør. De har ervervet kunnskap som også begrenser deres evne til læring. De gir inntrykk av å være for utvikling— men er ofte selv de største hindringer for at utvikling skal kunne skje. Velutdannede benytter velutviklede forsvarsrutiner som sørger for at det meste blir som før. Når de blir utfordret, har de en tendens til å vende oppmerksomheten mot andre. Velutdannede legger skylden for problemer på andre enn seg selv og på uklare mål, dårlige ledere og dumme brukere (Elever? Foreldre?). Erkjennelse: Høy utdanning er ingen garanti for evnen til å omsette kunnskap til praktisk handling!

10 Utvikling av PP-tjenesten
Institusjonalisering Finne former for hvordan organisatorisk kunnskap skal nedfelle seg. Rutiner og prosedyrer Samarbeidsmønstre Evaluering, hvordan vet vi hva som virker. Sammensatte læringsfellesskap, på tvers av organisasjoner. Hvilke forum er relevante for pp-tjenesten. Generalisere læringen til nye områder.


Laste ned ppt "Systemrettet arbeid i PP tjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google