Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting
Vidar Hårvik MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting Alta 28. januar 2014   

2 Hva skal vi snakke om? Brukermedvikning
2 Brukermedvikning Individuell … Systemrettet … Brukerstyring… Bruker vi virkningene…? Individuell Plan Brukerens rett til IP… Systemets informasjonsplikt… Hvor enkelt det kan være… Vidar Hårvik MARBORG

3 Økt brukermedvirkning
Overføring av makt og innflytelse fra politikere, byråkrater og tjenesteytere til brukeren og brukerorganisasjoner Finnes denne viljen i dag? Økt brukermedvirkning betyr i realiteten…? (Spørsmål til salen)

4 Ideologi Brukermedvirkning er en menneskerettighet
Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet Brukerens eller brukernes medvirkning gjør oftest tiltaket/behandlingen bedre Samarbeidet er viktig for fagpers. mulighet til å gjøre en god jobb Medvirkning ansvarliggjør bruker i forhold til sitt eget liv og gir selvrespekt, likeverd og mestringsevne Brukermedvirkning er relatert til såkalt empowerment tenkning fordi brukermedvirkning forutsetter en myndiggjøring av bruker. Empowerment betyr bemyndiglese eller styrking og dreier seg om å mobilisere folks egne krefter og ikke minst; nøytralisere de krefter som bevirker avmakt. Mye kan ssies om begrepet empowerment, og jeg har ikke tenkt å bruke tid på det, men en viktig ting å formidle er at denne tenkningen har sammenheng med en økende kritikk av velferdsstaten, som representerer undertrykking av tjenestebrukere og marginaliserte grupper. Det knyttes også til velferdsliberalisme og konsumentorientering, der innbyggerne i en sterkere grad får en kunderolle i forhold til offentlige tjenester.

5 To nivå av brukermedvirkning …
5 BMV på individnivå BMV på systemnivå Individuell Plan Ansvarsgruppe Delta i planlegging av mål og utvikling av egen livssituasjon/rehabilitering Brukerråd Veiledere Lokale/nasjonal planer Politisk nivå (Bruk av media) Åååå. IP arbeid… vanskelig, tungt, kommer på toppen av alt arbeidet jeg/vi har fra før…. NEI, IP er en annen måte å jobbe på, og kommer «istedenfor» deler av dagen arbeid Nivå 3 På politisk nivå Lett å brukermedvirke med meg, Ragnar fra Rio, Asbjørn fra Kafé X Vidar Hårvik MARBORG

6 Former for brukermedvirkning, Tone Alm Andreassen, 1992
Grad Nivå Talerett Forhandlings -rett Beslutnings myndighet Eget tilbud Å legge fram sine ønsker om eget tilbud Å forhandle om eget tilbud Å ha endelig avgjørelse på eget tilbud Et tiltak eller en tjeneste Å legge fram sine erfaringer eller sitt eget syn Å forhandle om utformingen av tiltak og tjenester Å beslutte om utformingen av tjenester og tiltak Helhetlig ressurs- disponering Å legge fram brukernes erfaringer eller syn på budsjett prioriteringer Å forhandle om innholdet i budsjettet. Krever at brukerne har et standpunkt Å beslutte om den totale budsjett- prioriteringen Brukermedvirkning på individnivå er å bringe reell makt og innflytelse til de mennesker som behøver hjelp slik at de kan Delta helhetlig i å sette mål Lage framdriftsplaner Realisere planer Og evaluere resultatene Brukermedvirkning på gruppe/systemnivå; Bruker og interesseorganisasjoner innen de forskjellige områdene må styrkes, slik at det blir mulig å delta konstruktivt i; Utforming, gjennomføring og evaluering av; Strategier, politikk og handlingsplaner for utvikling av det gitte området

7 Brukerstyring Kafé X og Brukerhuset Vestregata 66
7 Rusfri møteplass Kulturelle tilbud Sosiale tiltak Nettverk Trening Hjelp Kafé X og Brukerhuset Vestregata 66 Brukerstyring Må være målet for de fleste rehabiliteringsforløp OG for enkelte tilbud.

8 Forutsetninger - kompetanse
Brukere og fagpersoner har forskjellig kompetanse (fag/erfaring) Kompetansen de til sammen besitter er større enn summen av enkeltdelene Effekten faller bort dersom den ene part ikke aksepterer den andres kompetanse Ved brukermedvirkning vil kompetansen hos begge parter gradvis øke. Brukerrepresentantenes kompetanse må kunne økes ved hjelp av opplæring og kurs når det er nødvendig, og det må være rom for at kompetansen varierer.

9 Hvorfor individuell BMV…?
Målet med brukermedvirkning er å utvikle treffsikre tjenestetilbud i et samspill mellom system og individ der sluttproduktet er kvalitativt gode tjenester lokalt og sentralt. St.meld. Nr. 40( ) Brukermedvirkning er både en verdi og en strategi for helsetjenesten

10 Hvorfor system BMV…? St.meld. Nr. 40( 2002-2003)
Brukermedvirkning på systemnivå skal gi myndighetene mulighet til å kvalitetssikre sin virksomhet, og kan sikres gjennom organisert samarbeid med brukerorganisasjoner. Dvs. at organisasjonene systematisk høres og sikres representasjon i organer som er viktige i beslutningsprosessene. Dvs. Styrer, råd og utvalg St.meld. Nr. 40( )

11 Lovverk… Lov om arbeids- og velferdsforvaltn § 6 og §15
Forskrift om habilitering og rehab § 5 Pasient og brukerrettighetsloven § 3.1 Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 Kommunehelsetjenesteloven § 6.2a Spesialisthelsetjenesteloven § 2.5 Psykisk helsevernlov  § 4.1 Sosialtjenesteloven § 4.3a

12 Brukermedvirkning er…
12 helt nødvendig for å oppnå gode resultater ofte enkelt, men kan være kjempe vanskelig Likevel må målet være størst mulig grad av BMV 3. IP er et verktøy for økt brukermedvirkning 3. Må tilpasses individuelt til hver enkelt. Ikke alle takler for mye ansvar med en gang. Vidar Hårvik MARBORG

13 BMV på systemnivå Det skal opprettes brukerråd opp mot tjenestene
13 Det skal opprettes brukerråd opp mot tjenestene Brukere skal delta styrings og prosjektgrupper I utarbeiding av lokale og nasjonale planer, f.eks Rusmiddelpolitisk handlingsplan Opptrappingsplanen for rusfeltet Veiledere og retningslinjer Og i lokalt/nasjonalt politisk arbeid Da gjennom brukerorganisasjonene Vi vil aldri få tjenester som fungerer dersom dette ikke blir en naturlig del av saksgang og planleggingsarbeid Samtidig må brukerne få reell innflytelse i dette arbeidet og ikke bli ”tause” medlemmer Vidar Hårvik MARBORG

14 14 Individuell Plan… HVA…? Enda en plan, sa Per…. Vidar Hårvik MARBORG

15 IP og andre gøyale greier…
15 IP = Individuell Plan? IP = Ingen Plan? IP = I Posten? IP = Ikke Pokker! Kun 13 % av behandlings- søknadene som kommer inn til vurderingsenheten inneholder IP!!! Brukerne er lei av papirer, av å måtte fortelle livshistorien sin, av å ikke bli hørt. Det er derfor viktig at brukeren forstår at det er han/hun som skal bestemme IP innholdet Vidar Hårvik MARBORG

16 Lov om pasientrettigheter
Brukermedvirkning forutsetter at man ikke lenger skal betrakte den hjelpetrengende som ensidig mottager av tjenester. Brukeren skal innta en rolle som aktiv deltager i sin egen behandlingsprosess. (Rundskriv 1-60/2000 lov om pasientrettigheter) Man kan også si at brukermedvirkning er det moderne utrykket for befolkningens mulighet til å utformingen av offentlige tjenester.

17 Ideologi-individnivå
Brukers verdier og mål er styrende i prosessen Bruker anses som mest kompetent på sitt eget liv/ sin egen situasjon Brukers valg gjøres på et best mulig kunnskapsgrunnlag Fagpersonen bistår brukerne til et mest mulig selvbestemt liv Gjennomføres gjennom aktiv bruk av IP Dette er jo også det ideologiske grunnlaget for retten til IP. IP har som mål å sikre selvbestemmelse og innflytelse over egen situasjon. Her vil jeg også sitere tidligere arbeids og sosialminister Høybråten; ”Jeg inviterer brukerorganisasjonene til å være med i en knipetangsmanøver for å få på plass individuelle planer i velferdsetaten.” Hva slags knipetang han refererer til vet ikke jeg, men jeg har tro på en litt mer positivt ladet tilnærmingsmåte. Ikke tror jeg at tjenestetilbyderne blir bedre på individuell plan av å bli kløpet med knipetang!

18 Individuell Plan, Målsetninger
Brukere med behov for individuell plan skal kjenne til retten og få tilbud om hjelp til å utarbeide sin egen individuelle plan for å mestre liv og helse best mulig. Fagpersonellet skal ha god kompetanse om og aktivt benytte seg av individuelle planer/sjekklister/mestringsveiledning i samarbeidet med pasienter, pårørende og øvrig fagpersonell. For å sikre at alle pasienter som har behov for det, skal få utarbeidet en individuell plan, er det viktig at helsepersonell har god kompetanse om slike planverktøy og hvordan de skal implementeres. Helse Nord må derfor sørge for opplæring knyttet til bruk av Individuell plan for alle typer fagpersonell. Anbefalinger og tiltak Individuell plan må prioriteters i kronikersatsingen og tiltaksplanen for psykisk helse Lærings- og mestringssentrene må gi veiledning om individuelle planer. RBU må følge opp helseforetakenes rapportering i forhold til utarbeidelse og bruk av individuelle planer og vurdere et initiativ til en evaluering av innsatsen på dette området.

19 Individuell Plan… IP Tiltaksplan Rehabiliteringsplan Behandlingsplan
19 Planer som ligner på IP Tiltaksplan Rehabiliteringsplan Behandlingsplan Og mange andre INGEN av disse er en Individuell Plan, selv om noen av dem kan ligne mye. En IP skal dekke ALLE brukerens behov, ikke bare de som kan leveres av den aktuelle tjenesten som sammen med brukeren deltar i prosessen med å lage en IP. Alle de foran nevnte er tjenesteorienterte planer, og er ikke systemovergripende. Mange ganger ikke nødvendig å starte nye tilbud, kun snakk om å Registrere allerede eksisterende tilbud for å kunne koordinere dem Vidar Hårvik MARBORG

20 Hvem ”eier” en IP…? En IP er ALLTID brukerens plan.
20 En IP er ALLTID brukerens plan. Den skal dekke og fokusere på brukerens mål og ønsker. Ideelt sett bør den skrives av brukeren selv. Det SKAL være en ansvars- gruppe og en koordinator. Planen må bli laget i en skriftlig i en form som brukeren kan forstå AG skal ikke være statisk, men endres etter brukerens nåværende behov Vidar Hårvik MARBORG

21 Det bør også velges en "vara" for koordinator
Koordinatoren… 21 Ansvarsgruppas viktigste medlem (Bortsett fra brukeren) Må kunne si fra dersom andre sluntrer unna…! Eventuelt sørge for at det gis opplæring… Bør ha god kjennskap til hjelpeapparatet… Må kunne ta avgjørelser Helst kjenne brukeren fra før, men i alle fall… Kunne bygge opp et godt forhold til brukeren… Slik at brukeren ikke hele tiden får høre: nei DET vet jeg ikke, og det må jeg sjekke opp. Viktig at brukeren SELV kan velge koordinator. Det kan i prinsippet være hvem som helst. Selv om EN tjenesteyter skal ha hovedansvar, utelukker IKKE det at koordinatoren kan være en som ikke jobber i denne tjenesten Det bør også velges en "vara" for koordinator

22 ANSVARSGRUPPA… Må sette brukerens mål i fokus…
22 Må sette brukerens mål i fokus… Må kunne ”få ting til å skje”… Må stille krav til hjelpeapparatet Men også til brukeren… Må kunne endres etter behovet… Må spille på lag med brukeren… Kan gjerne inneholde familie, venner eller andre brukeren stoler og er trygg på… 2. Si fra til f.eks sjefen at ”dette trenger brukeren” Vidar Hårvik MARBORG

23 BMV gjennom IP er enkelt når…
23 Ansvarsgruppa består av engasjerte mennesker med sterkt brukerfokus Brukeren velger løsninger vi er enige i og finner fornuftige Brukeren er motivert og har sterkt fokus på egen rehabilitering. Dialogen i både AG og individuelt er god Brukeren trenger liten grad av tilleggstiltak Brukeren er rusfri BMV og IP går i hverandre. BMV begynner ofte med utarbeiding av IP sammen med brukeren Vidar Hårvik MARBORG

24 BMV gjennom IP er vanskelig når…
24 Brukeren velger løsninger vi finner totalt idiotiske, og kanskje til og med skadelige. Brukeren er i aktiv rus Brukeren er vanskelig å komme i dialog med. Mistenksomhet og urealistiske mål preger samtalene. Brukeren trenger mange og store tilleggstiltak. Ansvarsgruppa ikke fungerer. Valium for å gå datakurs, Fortsette å bo i bolig som er uegnet, enten saneringsklar eller i rusområde Mange har dårlige erfaringer fra tidligere møter med systemet Vidar Hårvik MARBORG

25 Skrive en IP… Alle leter etter "den rette mal"…
25 Alle leter etter "den rette mal"… IKKE BRUK SINTEF MALEN… Ikke ta sorgene på forskudd … Begynn med å spørre bruker: Hva trenger DU av tilbud…? Hva er viktigst for DEG nå…? En IP kan være så enkel som… 1. Den hellige bok Ingen kan gi en oppskrift på hva en IP skal inneholde. Individuelt, tilpasset den enkelte, ikke for stor til å begynne med. Ofte stor entusiasme i hjelpeapparatet over ønsket om rusfrihet, men dette er IKKE et krav. Også AKTIVE rusavhengig har krav på IP Vidar Hårvik MARBORG

26 Utarbeidet og i daglig bruk av fastlege Dagfinn Haarr
26 Mini IP Utarbeidet og i daglig bruk av fastlege Dagfinn Haarr Individuell plan for: Status i dag? Mål og tiltak, kortsiktig og langsiktig Hjelpebehov Ansvarsperson Tidsplan Bolig Økonomi Arbeid/skole/ dagtilbud Fritid/netteverk Barn/familie Helse 2. Linjetjenesten Rus Ingen bolig MÅL… kjøpe telt… Hjelpebehov… Få adr til sportsbutikk Tid… ett år Ansvarsgruppa består av:

27 Hold ballen i lufta, skap bevegelse…
Lykke til Vidar Hårvik MARBORG


Laste ned ppt "Brukermedvirkning, Individuell Plan og andre enkle ting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google