Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farverikvartalet KONSEKVENSUTREDNING SOM GRUNNLAG FOR REGULERINGSPLAN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farverikvartalet KONSEKVENSUTREDNING SOM GRUNNLAG FOR REGULERINGSPLAN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Farverikvartalet KONSEKVENSUTREDNING SOM GRUNNLAG FOR REGULERINGSPLAN
Forholdet til Gjøvik Gård og tilnærming til byrommet langs Hunnselva mellom Riksveg 4 og Strandgata

2 Farverikvartalet

3

4 KOMBINERT UTVIKLING TIL
Parkering Handel Kultur Bolig Eventuelt annen næring

5 AREALBRUK PLAN 0 OG 1

6 AREALBRUK PLAN 2 OG 3

7

8 Planprogrammet: Forhold til Gjøvik gård og kulturstrøket langs Hunnselva
Farverikvartalet ligger sentralt i kulturstrøket langs nordsiden av Hunnselva fra Brenneriet til det nye kulturhuset i tilknytning til Thon Hotell, og henvender seg samtidig mot Gjøvik gård. Kvartalet er slik det mest sentrale arealet innenfor det som er definert som Gjøvik Kultursenter. Beliggenheten innbyr til lokalisering av nye kulturarenaer som kan bidra til å knytte hele strøket sterkere sammen. Farverikvartalet AS ønsker dialog med Gjøvik kommune om utvikling av disse mulighetene. Det bør gjennomføres en mulighetsstudie rettet inn mot hvilke typer kulturarenaer som bør prioriteres de nærmeste 5 – 10 årene og hvilke strategier som er aktuelle for å realisere dem. Det er ikke kritisk at en slik studie gjennomføres innenfor KU, men den bør forligge som del av grunnlaget for behandling av reguleringsplanen. Gjøvik Gård er et fredet kulturminne. For tiden pågår utarbeidelse av en forvaltningsplan for området. Forstudien foreslår etablering av en ny gangbro over Hunnselva til Gjøvik Gård i forlengelsen av Sommerfeldts. Denne beliggenheten av brua vil kunne fange opp flere trafikkstrømmer i området, bl.a. knyttet til Seilet på Gjøvik Gård, Farverikvartalet og som forbindelse mellom Mustadhagen og Sentrum / Storgata. Konsekvenser og muligheter knyttet til disse sammenhengene skal belyses.

9 TILNÆRMING – NOEN SPØRSMÅL VI HAR STILT OSS
Temaet for KU er grunnlag for regulering av Farverikvartalet. Elvebredden fra Riksveg 4 til Kornsiloen på nordsiden av elva ligger utenfor Farverikvartalets planområde. Det samme gjør hele Gjøvik Gård. Kun spørsmålet om et brohode på Gjøvik Gård i forlengelse av Sommerfeldts gate er en del av KU. Men ………. Et helhetlig grep på utvikling av byrommet rundt elva må ta for seg hele strekningen fra Riksveg 4 til Mjøsa. Strekningen fra Strandgata til Parkgata blir en referanse. Viktige spørsmål …………… Hvordan få eksisterende og nye kulturarenaer innenfor Gjøvik Kultursenter til å fungere sammen? Hva innebærer kvalitet i forhold til å innlemme elva som et positivt element byrommet Hvilke muligheter og begrensninger ligger i fredningen av Gjøvik Gård Hvilke muligheter og begrensninger er det i forhold til elva, hydrologi, miljø etc. Egen del av KU: Hvilke ønsker har de ulike aktørene for videreutviklingen? Konflikter eller harmoni? Hvilke planer og analyser foreligger? Kan vi se hele elva på strekningen og begge sider i sammenheng? Utredningsform?

10 Gjøvik kultursenter

11 FREDNINGEN AV GJØVIK GÅRD
§ 15. Fredning av bygninger, anlegg m.v. fra nyere tid. § 19. Fredning av område rundt et fredet kulturminne. § 15a. Dispensasjon.        Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet.        Blir det satt vilkår for dispensasjonen som fordyrer arbeidet, skal eier eller bruker få helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen.

12 Idéskisse 2008 – Gjøvik kommune
Ingunn Lønstad

13 LANDSKAPSROMMET LANGS HUNNSELVA GJENNOM GJØVIK SENTRUM
Glimt fra strekningen Riksveg 4 via Niels Ødegaards gate til Standgata

14 Mellom Riksveg 4 og Niels Ødegaards gate.

15 ………. står på hver sin side, godt skjult for og kikker på hverandre gjennom løvet ………..

16 Mange flotte, verdifulle plasser og rom
Mange flotte, verdifulle plasser og rom. Hvilke verdier skal ligge til grunn for den framtidige bruken?

17 Arenasoner og kommunikasjonslinjer på Gjøvik Gård og gårdens nære omgivelser.
Nye kulturformål i Farverikvartalet? Kunst- og kulturskolen Litteraturhus Faste utstillingslokaler for kunst- og kulturhistorie Konsertsal ?

18 EN TENKELIG FRAMTIDIG SITUASJON
Bruenes funksjon m h p å knytte sammen landskapsrommet og utvikle sterke opplevelsesfunksjoner på tvers av elveløpet

19 Hver for seg? Sammen? Verdi av Sommerfeldts gate som akse i byen?
- Blindgate Forbindelseslinjer mot Mustadhagen Sammen? Sommerfeldtsgate som forbindelseslinje mellom Farverikvartalet og Gjøvik Gård. …. mellom Sentrum / Storgata og Mustadhagen / Gjøvikjordet Samspill og sambruk mellom kulturarenaer Parkanlegget som element i byrommet omkring Farverikvartalet

20 Mer enn et middel til å komme over elva. Et sted å
Møtes Gjøre Oppleve Være ……….. noen har skjønt poenget.

21 Elva som skille Fortsatt parkering på Gjøvik Gård? Gjøvik Gård og Brenneriet – hver for seg? Utvikling av elva som et hovedelement i landskapsrommet mellom Gjøvik Gård og Brenneriet / Mølla Bruk av Gjøvikhallen Utvikling av gårdsrommet på hallens side mot Elva Hvordan kan Gjøvikhallen utvikles videre – muligheter og begrensninger Mølla? Holmen?

22 Eksempler på lette, smekre brukonstruksjoner

23 Eksempel Mandal

24 Eksempel Nordfjordeid

25 Grunnlag Langtidsplanen 2008, Gjøvik kommune – Samfunnsdelen og arealdelen. Riksantikvarens fredning av Gjøvik Gård, 2009 Forstudie for strøket langs Hunnselva, Gjøvik kommune, 2008 Hva gjør vi nå?


Laste ned ppt "Farverikvartalet KONSEKVENSUTREDNING SOM GRUNNLAG FOR REGULERINGSPLAN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google