Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre… Direktør Stein Slyngstad, ABM-utvikling Innlegg på Det nasjonale museumsmøtet Trondheim, 9. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre… Direktør Stein Slyngstad, ABM-utvikling Innlegg på Det nasjonale museumsmøtet Trondheim, 9. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre… Direktør Stein Slyngstad, ABM-utvikling Innlegg på Det nasjonale museumsmøtet Trondheim, 9. september 2010

2 Museumsreformen 2002 - 2009 -betydelig styrket økonomi i sektoren -sterkere og bredere faglige miljøer etablert - strukturreform fra 300 til 70 museer -selvstendige museer med armlengdes avstand -nasjonale museumsnettverk etablert -reformen et godt fundament for ytterligere utvikling

3

4 Museumsmeldingens signaler -museenes grunnlag; samler, forvalter og formidler materielle og immaterielle kulturutrykk -økt vekt på faglig kvalitet og fornying -bredt publikum -aktiv samfunnsrolle -reflekterer mangfold i fortid og nåtid -sporer til debatt og kritisk refleksjon

5 Framtidas museum - mål Forvaltning; samlingene skal sikres, bevares, prioriteres og gjøres tilgjengelig Forskning; grunnlag for god forvaltning, formidling og utvikling av samlingene Formidling; nå et bredt publikum med kunnskap og opplevelse, fremme refleksjon og innsikt Fornying; nytenking, profesjonalisering, aktiv samfunnsrolle, digitalisering

6 Forvaltning – tiltak -digital samlingsforvaltning for oversikt og tilgjengelighet -plan for sikring og bevaring av samlingene -prioritering og koordinering av samlingene -investeringsmidler til magasin og konserveringsfasiliteter

7 Forskning - tiltak -FoU-program for abm-feltet -stimulere til økt samarbeid mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren -kompetanseprogram i regi av ABM-utvikling

8 Formidling - tiltak -Styrke digital formidlingskompetanse -Prøve ut nye formidlingsformer -Publikumsundersøkelser, brukermedvirkning

9 Fornying - tiltak -styrket faglig utvikling og nytenking -profesjonalisering, organisasjonsutvikling, selvevaluering -utvikling av kompetanseprogram -evaluering av nettverk ”Fortellinger om KystNorge” – et prosjekt med de 3 maritime museumsnettverkene

10 ABM-utviklings rolle -ABM-utvikling som ”offensiv fornyingsaktør” -program for kompetanse og organisasjonsutvikling -felles strategi for digitalisering -plan for sikring og bevaring -evaluere og koordinere faglige nettverk -publikumsundersøkelser -departementets faglige rådgiver -dialog og kontaktmøter med fylkeskommunene

11 ABM-utvikling med styrket oppdrag I brev fra KUD 2010: ABM-utvikling skal ha det operative ansvaret for m å l- og resultatstyring p å museumsfeltet; –utvikling av indikatorer –tilstandsrapporter –tiltak for bedre m å loppn å else ABM-utvikling skal gi en samlet vurdering til Kulturdepartementet av museenes s ø knader og prioriterte tiltak, som grunnlag for statsbudsjettet.

12 i kjølvannet av museumsmeldingen… -Kulturdepartementets tilskuddsbrev til museene 2010 er formulert i tråd med meldingens mål og signaler. -Ryfylkemuseet er av KUD gitt i oppdrag å utrede museenes kulturhistoriske bygninger i Rogaland – som en pilot, etter hvert med sikte på en oversikt på landsbasis. -Høsten 2010 ferdigstilles rapporten Samhandling og arbeidsdeling ved innsamling i kulturhistoriske museer, et prosjekt med museumsnettverkene og ABM-utvikling. -Forskning om museer og arkiv; et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturråd og ABM-utvikling.

13 flere initiativer … -Seminar om målstyring, indikatorer og evaluering, et samarbeid mellom Museumsforbundet og ABM-utvikling -ABM-utvikling og KulturIT arbeider med automatisering av relevante deler av museumsstatistikken for innhøsting av data fra Primus og Digitalt Museum -Det arbeides med ny konserveringsmodul i Primus, i et samarbeid med konserveringsmiljøer og ABM-utvikling. -Det er lansert en støtteordning for privatarkiv, ABM-utvikling har fordelt 2,7 millioner kroner til 17 institusjoner, mange av disse er museer.

14 Kulturreise - tilgang til kulturarven -Kulturreise – mobil tilgang til kulturarven; et felles prosjekt Riksantikvaren, Norsk kulturråd og ABM-utvikling -et prosjekt på tvers av kunnskapskilder og institusjoner -ny teknologi bidrar til bruk og deling av samlingsdata inn i tjenester rettet mot publikum -dialog, brukermedvirkning, Digitalt fortalt -innhold fra museene fram til publikum!

15

16 ABM-utviklings prosjektmidler for 2011 Stikkord: Overføringsverdi, kompetanseheving, nyskapende, kritisk refleksjon, samfunnsrolle. 1.Forvaltning og tilgjengeliggjøring av samlinger; prosjekt og prosesser som fører til utvikling av fellestjenester, fellesmagasin og tilgjengeliggjøring av samlinger blir prioritert. 2.Formidling og dialog; prosjekt og prosesser som inkluderer digital og annen nyskapende formidling, brukermedvirkning og publikumsundersøkelser blir prioritert. Søknader fra faglige nettverk blir prioritert.

17 Omorganisering av ABM-utvikling Meld. St. 20 (2009-2010) Omorganisering av ABM-utvikling: -Nasjonalbiblioteket får ansvar for de bibliotekoppgavene ABM- utvikling har ivaretatt -noe ressurser overføres til UH-sektoren/NVI/CRISTIN -resten av stillingene i ABM-utvikling vil bli overført til Norsk kulturråd (administrasjonen) per 1. januar 2011 -dette gir grunnlag for å videreutvikle et sterkere fagmiljø og vil styrke forvaltning og rådgivning på kulturområdet -det vil også i framtida vil være nødvendig å se abm-sektorene i sammenheng, som grunnleggende forutsetning håndtert av de samlingsforvaltende institusjonene

18 Det nye kulturrådet - mulighetene… -oppgavene innen museum og arkiv skal videreføres inn i det nye kulturrådet, oppfølging av ”Framtidas museum” -Kulturrådet og ABM-utvikling har felles fagområder innenfor kulturvern -departementet vil klargjøre forholdet mellom rådet som et faglig autonomt og kollegialt organ og Kulturrådets administrasjon -nødvendig med avklaringer av ansvar og roller på statlig nivå -utfordring og mulighet; armlengdes avstand – direktorat -utfordring og mulighet; maktkonsentrasjon - fagpolitisk tyngde

19 … mulighetene Kulturrådet med en styrket rolle på kulturvern, muligheter for et samlet og bredt perspektiv; –samfunnsrolle, kulturen som drivkraft –internasjonale impulser –flerkulturelle perspektiver –forskning –kunst og kultur –styrket dialog med kulturminnevernet –forvaltning av samlinger –nyskapende formidling

20


Laste ned ppt "Veien videre… Direktør Stein Slyngstad, ABM-utvikling Innlegg på Det nasjonale museumsmøtet Trondheim, 9. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google