Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for integrering og inkludering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for integrering og inkludering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for integrering og inkludering 2015- 2021
Fakta i Sandnes: Ca 18 % innvandrere i Sandnes i 2014 – i ,4% Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: personer (2013) – 55 % fra Europa (utenom Tyrkia) Yter tjenester – bruker tjenester Arbeidsinnvandring – godt arbeidsmarked – og dårligere marked…. Vertskommune for asylmottak – ca desentralisert Mottak av flyktninger pr år + familiegjenforening Sekundærflytting Annen innvandring, f eks ekteskap

2 Ny plan for integrering og inkludering
Gammel integreringsplan – behov for ny – mye er bra i praksis Mandat og planprosess vedtatt i bystyret Helhetlig plan med strategier og tiltak: asylsøkere, flyktninger og innvandrere: alle aldersgrupper og hele integreringsløpet Bidra til inkluderende samfunnsutvikling Intensjon: Felles kommunal plattform Retningsgivende verktøy Prioritert handlings-/ tiltaksdel

3 Verdigrunnlag Integrering og inkludering Utnytte mangfoldet positivt
Tillitskapende prosesser – forebygge konflikter Like muligheter – resultatlikhet? Tilgang på og nyttegjøre seg av ordinære tjenester Tilpassede tjenester ”Særtjenester” Kjennskap og kompetanse Kommunens oppgaver

4 Fokusområder i integreringsplanen
Ny i Norge – Ny i Sandnes: Å komme til Sandnes Bosetting - boliger Språkopplæring Kvalifisering og arbeid Helse Kultur, fritid og samfunns- deltakelse Kommunen som arbeidsgiver Samarbeid internt og eksternt

5 Sentrale spørsmål Hva er hovedutfordringene? Hva er mulighetene?
Hva fungerer godt? Hva bør fortsette? Hva bør endres/ etableres? Utviklingsscenario? Hvilken kompetanse trenger vi? Samarbeid og samhandling

6 Planprosess Forankring: I kommunens ledelse – politisk og adm.
I andre planer – kommuneplan ++ Blant de som skal gjennomføre og de berørte Involvering – samspill – samarbeid Prosjektorganisering Høring Politisk behandling årsskiftet 2014/ 2015 Tiltak følger økonomiplan Oppfølging og rapportering

7 Organisering Styringsgruppe: 4 x Kommunaldirektører
Arbeidsutvalg: prosjektleder, leder Flyktningenheten, kulturrådgiver + avd.leder fra NAV 5 arbeidsgrupper med mandater på fokusområdene: Ny i Norge og Bosetting Språkopplæring (plan på gang) og Kvalifisering/ arbeid Helse Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse Kommunen som arbeidsgiver Arbeidsgruppene er bredt sammensatt Referansegruppe = ”forsterket” KIFI Kunnskaps grunnlag – forskning – føringer – erfaringer

8 Hva ser vi så langt? (Vi er ikke ferdige!)
Språk – språk – språk Sikre informasjonstilgang!! Kompetansebehov i tjenestene Samhandlingsstrukturer Hvor er de naturlige treffpunktene? Utfordrende: kommunen som samfunnsaktør - kommunalt ansvar Bredt felt – ulike grupper, ulike behov og rettigheter = differensiering Tverrsektoriell innsats Drøftelser av tilpassede tjenester – tilgang til ordinære Vi har mye som er bra !

9 Informasjonstilgang Utvikle kommunens nettside på engelsk (og andre språk) – i gang Linke opp til aktuelle sider Servicekontoret er sentralt Ny teknologi og sosiale medier Informasjon i papirformat Bruke de arenaene som finnes og som brukes Benytte nøkkelpersoner – nettverk Tolkekompetanse

10 Språkopplæring, kvalifisering og arbeid
Språk og deltakelse i arbeid og samfunnsliv henger sammen Egen språkplan – behandles politisk over sommeren Her: Fokus på støtten rundt språkopplæring og arbeidsretting Ulike rettigheter og muligheter for ulike grupper Behov for mer praksisrettet språkopplæring, eller praksis med språk – fokus og tiltak - sertifisering Styrke gode samhandlingsstrukturer og rutiner God tidlig kartlegging av ressurser og behov Økt ledighet gir nye utfordringer Øke andelen som går til arbeid etter Intro-program

11 Helse Sikre lik tilgang til helsetjenester Informasjon
Tilgjengeliggjøre info Kompetanse Innvandrerhelse, kulturell forståelse, bruk av tolk osv. Helsetilbudet for flyktninger og asylsøkere – smittevern, psykisk vurdering osv. – bra nå, men vurdere justeringer Samarbeidsstrukturer internt og i fht spesialisthelsetjenesten Gruppetilbud om helseatferd – Frisklivssentralen Kompetanseutvikling i omsorgstjenestene

12 Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse
Integrering – toveis prosess Samfunnsdeltakelse – hvordan formidle viktigheten og muligheter? «One size» don`t fit all Tilgang på informasjon Gode tverrkulturelle møteplasser – kan mulighetene utvikles enda mer? «Velkomstpakke» på mange språk Mentorprogrammer – gode lederroller «Fadderordninger» Innvandrerrådet og innvandrerorganisasjonenes arbeid Frivillig sektor

13 Ny i Norge – Ny i Sandnes Svært ulike grupper, behov og rettigheter
Finnes mye info – må tilgjengeliggjøres Kompetanse i tjenestene slik at vi kan lose rett Boligutfordringer – finne gode modeller Utvikle hensiktsmessige samarbeidsstrukturer internt og med politi, SUA og Hero Behov for kunnskap og statistikk om situasjon

14 Kommunen som arbeidsgiver
Se til Mangfoldsplanen og arbeidsgiverstrategien Styrke språk-, HMS-, etikk- og IK-kompetansen hos ansatte med minioritetsbakgrunn. Noe i gang og planer… Styrke veilederkompetansen i fht autorisasjonsgodkjenninger

15 Innspill? Utfordringer som ikke er berørt? Ideer som bør høres?
Innspill her eller gjennom «deres» representant arbeidsgruppene/ ref.gruppen (Begrenset) høringsrunde seint i høst


Laste ned ppt "Plan for integrering og inkludering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google