Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON
Av Bjørge Arvid Johansen

2 Definisjon av diakoni ”Med diakoni forstås kirkens medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.

3 Diakoniens begrunnelse
DIAKONIEN MÅ BEGRUNNES TRINETARISK Gud som Skaper, og det ansvaret Gud har gitt alle mennesker gjennom nestekjærlighetsbudet. Gud som Frelser : Diakonien er et vitnesbyrd om Guds kjærlighet til alle mennesker ved at han sendte sin Sønn for å tjene oss gjennom hans lidelse og død for alle våre synder. Gjennom hans oppstandelse ble vårt forhold til Gud gjenopprettet Gud som Forløser : Diakonien er en frukt av det nye livet som skapes ved Den Hellige Ånd

4 Vårt diakonisyn er viktig:
Er det INDIVIDORIENTERT? Er det SAMFUNNSORIENTERT? Er det MENIGHETSORINERT?

5 INDIVIDORIENTERE Diakoni orientert ut fra Kristi frelsesverk og den enkelte kristnes spesielle kall til tjeneste.

6 SAMFUNNSORIENTERTE Her blir diakonen en hjelper, som med egen kraft utfører gjerninger. En slags sosialarbeider eller bistandsarbeider som ikke sees på som sendt av Gud... Jeg (og flere) vil nok si at dette er samfunnets forsøk på å ta begrepet diakoni til seg, uten å vite hvor det har sitt utgangspunkt. Det er et angrep på diakonien, og et forsøk på å rykke opp treet, Kristi legeme, ved roten.

7 MENIGHETSORIENTERTE Diakonien må være forankret i det kristne fellesskap, da diakonens oppgave er å være Jesu tjener her på jord. ”Jesus Kristus er alltid diakoniens målsetting og forutsetting, hans liv og død og oppstandelse er diakoniens grunn. (Kristen i dagens samfunn, Alf B. Oftestad s. 24) Her er det grunnleggende at diakonen er en tjener, sendt på vegne av menigheten. En legger til grunn at menigheten er et fellesskap, og at dette fellesskapet har fått tildelt mange nådegaver og naturgaver fra Gud

8 VÅRT SYN PÅ MENNESKET Synet på mennesket er forskjellig. Som diakon/misjonær er det viktig å være bevist dette I det kristne menneskesynet er det viktig å være bevist: Alt er skapt av Gud, og alt som er skapt av Gud er hellig og ukrenkelig Salme Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.

9 Vårt ansvar 1 Joh 4:11-21 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. Vi elsker fordi han elsket oss først. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Skriftstedet er for meg et sted som viser at når jeg er nær Jesus, at jeg er i han, ”Han Er min diakon”, da har Gud muligheten til å bruke meg til å nå andre mennesker.

10 MIKROFINANS Hva er dette? Mikrokreditt Lån Mikrofinans Gave Mikrobank

11 Bruken av begrepene: Mikrokreditt brukes om kreditt til enkelpersoner og småprosjekter Mikrofinans brukes om låneordninger med sparing. Mikrobank brukes av Normisjon, og sier lite.

12 Historikk Ideen om å gi kreditt til fattige ble unnfanget i Bangladesh i 1976, da økonomiprofessor Muhammed Yunus ga 25 dollar fra egen lomme som lån til 42 mennesker i en landsby. En av dem, en kvinne som flettet kurver, investerte sine 13 kroner og økte sin dagslønn fra 15 øre til 8 kroner. I 1983 ble Grameen Bank formelt opprettet. Siden har ideen spredt seg til 56 land i verden, og omfatter omkring åtte millioner mennesker

13 ... har sagt: Kreditt er et verktøy. Med det har du en sjanse til å kjempe. Du kan forandre livet ditt ... I stedet for at staten skal komme og forandre livet ditt, eller at andre forandrer livet ditt, kan du med kreditt sitte i førersetet for ditt eget liv. Det er derfor det er så viktig!

14 Grunnleggende samf.øk. Penger må vi ha i de fleste system. Penger er et symbol på oppspart kapital, som en enten kan fortsette å spare. En får da en rente, og har mer å bruke etter en tid. Eks. Du har 20 kr. Du har valget mellom å kjøpe deg en Is- og spise den opp med en gang. Du kan også sette pengene i banken, og får betalt for dette med renter

15 Hvis noen låner de pengene du har satt i banken, så må de betale tilbake dette med rente. De vil da sørge for at de får muligheten til å betale tilbake. Da må de investere pengene slik at de får muligheten til å betale tilbake det de skylder med rente. De har med å låne penger sagt at de vil noe. De vil oppfylle sine ønsker om å gjøre noe med sin hverdag, og få muligheter til å gjøre det bedre for seg selv. De er motivert til å gjøre noe, og har en kapital som de vil investere. Innen økonomi regner vi også arbeid som kapital. Når en kombinerer arbeid og utstyr (realkapital) vil en få en produksjon.

16 Et realistisk eksempel
I en landsby har en mangel på korn. En har som bistandsorganisasjon mulighet til å kjøre inn masse korn, for det er jo teknisk mulig. Men det vil bety en utsettelse av problemet. Maten vil bli fortært, og sulten kommer igjen.

17 Landsbyen har kanskje muligheten for å dyrke ladet rundt
Landsbyen har kanskje muligheten for å dyrke ladet rundt. De har arbeidskraften, de mangler såkorn og bearbeidet mark og lager for såkorn. Her har vi kanskje muligheten for å gå inn i setting der en skal gå inn med mange faktorer samtidig: De innfødte har arbeidskraften, og den skal en bruke. En må bearbeide marken, og det trenger en kanskje noe utstyr til. Det kan være bistandsberettiget. En må kanskje ha vannanlegg og lager. Det bør kanskje også være bistandsberettiget. Når en kommer til såkornet, så må dette være mikrofinans, dvs. et lån, med betingelser..

18 Låner en bort penger til såkorn, så bevisstgjør en at en skal ha kornet tilbake. Inngår en da en kontrakt om at det skal betales rente, iform av korn som de skal forvalte neste år, og noen år framover, så har en kanskje bidratt til å sette igang et positivt tiltak. En vil da forhåpentligvis oppleve at de får mer såkorn, og større avlinger for hvert år. En har satt igang en positiv spiral, som er med å bedre livskvaliteten til mange.

19 Mikrofinans er kort og godt en metode å putte penger inn i et samfunn for å stimulere til egenutvikling, og ikke for å skape mennesker som skal bli avhengige av andre for å klare seg.

20 SAGT OM MIKROKREDITT Av en låntaker: Hvis noen gir meg en gave, bruker jeg den ikke til utvikling, den er bare til for å nytes ... Hvis jeg får et lån, har jeg press på meg for å tilbakebetale, og jeg vil arbeide hardt! En gave gjør en person lat og ødelegger lokalsamfunn!

21 Kommunikasjon Handler om å bli forstått riktig!
Er både verbal og non-verbal!

22 Dialogen Dialogen må være en dialog med mennesker, ikke med ideologier eller dogmer. Dialogen må ikke være et hemmelig våpen i en militant og aggressiv strategi, der målet er å manipulere samtalepartnere. I dialogen skal de kristne søke å ”være sannheten tro i kjærlighet”, ikke slak at de umodne lar seg ” kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære” (Ef 4.14f).

23 Dialogen (2) I dialogen skal de kristne i ydmyk glede i Kristus gjøre sine egne erfaringer og sitt vitnesbyrd tydelig for andre, og være villig til å lytte til andre som gir uttrykk for sin dypeste overbevisning og innsikt. Dialogens mål er å muliggjøre et sant møte mellom de åndelige innsiktene og erfaringene som bare finnes på de dypeste plan av menneskelivet. I dialogen må kristne ta sjanser og derfor være våkne. Er me en av farene for de kristne i dialogen

24 Smilet - kommunikasjon som er universell?
Det er sagt at omtrent 80% av vår kommunikasjon er non-verbal. Vi er ofte bekymret for at vi ikke blir forstått for at vi ikke kan språket. Vi er imidlertid ikke så opptatt av hva vi kommuniserer med vårt kroppsspråk. Dette er noe vi må være bevist. Hva er de gode signalene å gi? Sier smilet mer enn ord?, eller hva med ett klapp på skuldra?

25 Smilet! Ditt ansikt skinner som solen, Når det lyser opp i et smil.
Og lyset har denne arten: Det vandrer så mange mil. Så fint at vår Skaper gav oss det smilet i ansiktet vårt! Det spreder solskinn og glede Før det omsider går bort. Så kom, la oss sprede solskinn hver eneste dag vi får! Da blir det så godt å leve der vi i våre livsdager går. - Trygve Bjerkheim

26 Analysen som en bør ta er min:
Person Profesjon Mandat Kontekst

27 PERSON Lederrollen får du! Hvem er jeg som person?
Vi er alle forskjellige, og vi har alle våre svake og sterke sider Hvilken type leder er du? Lederrollen får du!

28 Den formelle profesjonen er viktig!
Er du vanlig misjonær? Er du økonomen i ”banken”? Er du fageksperten innen for eksempel landbruk?

29 En må være klar over hvilken sammenheng en står i!
Min KONTEKST En må være klar over hvilken sammenheng en står i! Er en i landet på ”nåde”, eller er landet åpent for misjon? Indre forhold i landet? Er det lov/akseptert at en tar rente? Er det kvinner en skal satse på? Er det kollektive en skal satse på? Hva med karteller/kasteordninger? Faren for ”ris-kristne”?

30 Mitt MANDAT Er jeg eier i prosjektet, eller investor?
Hvem kom med ideen? Er jeg der for å lære opp folk?

31 DIAKONI+MIKROFINANS = MISJON
JEG ER OVERBEVIST AT DETTE ER SANNHET! Diakonen er tjeneren! Diakoni er tjenesten! Mikrofinans er arbeidsredskapet! SUMMEN er MISJON

32 Men………!!!!! Du kan lett mislykkes hvis du ikke vet hva du holder på med! Du må også her beherske redskapet. Feil bruk her er like galt som at en sprengningsarbeider skal være: HJERNEKIRURG! UNDER KAN SKJE! MEN IKKE BASER PÅ DET!!

33 Håper jeg ikke har tatt motet fra deg LYKKE TIL!


Laste ned ppt "DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google