Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980
H13 Frederik Zimmer

2 Aksjonærmodellen - utland
Norge Utland EØS Annet X Corp Y AS Z PE

3 Skattelov, aksjelov, regnskapslov
Sktl Asl/asal rskl. § 10-12,1,2 § 8-1 ”lovlig utdelt” ”balansen..» § 6-2

4 Asl. § 8-1 (etter lov 40/2013) § 8-1. Hva som kan deles ut som utbytte
       (1) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter §§ 3-2 og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn.        (2) I beløpet som kan deles ut etter første ledd, skal det gjøres fradrag for den samlede pålydende verdien av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie eller pant før balansedagen. Det skal også gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse mv. etter §§ 8-7 til 8-10 fra før balansedagen som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan dele ut som utbytte. Det skal likevel ikke gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse mv. som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet, eller kreditt til en aksjeeier i den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet.        (3) Ved beregningen etter første ledd skal det gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansedagen som etter loven skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte.        (4) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. § 3-4.

5 EK – begreper i sktl, asl/asal, rskl
Innbetalt Bundet Innskutt Ikke innbetalt Fri Opptjent

6 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Lavskattland GmbH 10%-krav AS Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett

7 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap
Norge Utland EØS Utenfor EØS AS GmbH kildeskatt Ltd PE

8 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet
Gevinst: To år Minst 10% hele tiden salg Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

9 Aksjetap - nærstående Mor 10% AS 7% Samb A Ltd 10% 3% AS

10 Rt. 2012 s. 1380 Statoil Holding Norge Tyskland
NH Deutschland Gmbh&Co KG Komm. 100% komplementar Statoil Holding NH Deutschland Verwaltung Gmbh 100%

11 Rt s Amoco Mor eier eier AS Fronting Captive uavh

12 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial
Utland Norge PE 1 M D D PE 2

13 Marks & Spencer UK Utland MS Datter - MS mor + MS Datter --

14 ”Sirkelkonsernbidrag” – BFU 22/05
Inntekt 100’ M Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja 90,1 D 90,1 underskudd dd

15 Endret foretaksform - omdannelse
Sktl. § 11-20: EF -> AS/ASA ANS/KS -> AS/ASA Kommunalt foretak -> AS/ASA EF – ANS/KS Ulovfestet: ANS/KS -> KS/ANS AS/ASA -> ASA/AS Men ikke: AS/ASA -> EF/ANS/KS ANS/KS -> EF

16 ”Drop-down” A AS A utfisjonerer-> AS E AS D Vederlags- aksjer
trekantfusjon

17 Fusjon ved opptak Før A X Etter A X

18 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1
AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

19 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2
Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60

20 Grenseoverskridende fusjoner 1
Norge Utland B Ltd AS A D1 D2

21 Grenseoverskridende fusjoner 2
Norge Utland AB 1 PE AB 2 A

22 Aksjebytte Før A X Etter A X


Laste ned ppt "Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google