Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)
Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs! Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet! Gå ut fra at et regnskap aldri viser riktige tall! Man forutsetter ofte at egenkapitalen er gratis! For å oppnå god likviditet er man helt avhengig av at bedriften er godt finansiert! Det viktigste for en bedrift er å ha god lønnsomhet (rentabilitet)! På lang sikt kan man ikke opprettholde god likviditet uten å ha god lønnsomhet! - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

2 Definisjon av regnskap
Et system for registrering av data (transaksjoner) verdivurdering kommunikasjon Informasjonen må være relevant for brukerne, foreligge på et tidspunkt, med en hyppighet og i en form som gjør den verdifull. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

3 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Hvem er interessert? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

4 Informasjonsoppgaven
Spesifikasjonskrav Resultatregnskap, Regnskapsloven § 6-1 Balanse, Regnskapsloven § 6-2 Noter, Regnskapsloven kap 7 Kontantstrømoppstilling Styrets årsberetning, Regnskapsloven § 3-3 Ev. konsernoppgjør, Regnskapsloven § 3-6 Revisors beretning (jf ”Revisorloven” fra 1999) § 3-2. Årsregnskapets innhold Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. For morselskap består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap. Konsernregnskapet skal omfatte morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet skal vise disse foretakene som en enhet (konsolidering). Transaksjoner mellom konsoliderte foretak skal ikke regnskapsføres i konsernregnskapet. Små foretak kan unnlate å utarbeide konsernregnskap. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

5 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
§ 1-5. Store foretak Som store foretak regnes: 1. allmennaksjeselskaper, 2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller 3. andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet. § 1-6. Små foretak Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 1. salgsinntekt: 60 millioner kroner, 2. balansesum: 30 millioner kroner, 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. Regnskapspliktige som ikke er omfattet av første ledd men som var omfattet av første ledd på foregående balansedag, regnes likevel som små foretak Regnskapspliktige som er omfattet av første ledd men som ikke var omfattet av første eller annet ledd på foregående balansedag, regnes likevel ikke som små foretak Morselskaper regnes likevel bare som små foretak dersom vilkårene i første til tredje ledd er oppfylt for konsernet sett som en enhet. Departementet kan i forskrift fastsette regler om regnskapsføringen ved overgang fra gruppen små foretak. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

6 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

7 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Fra loven: - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

8 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

9 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

10 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

11 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

12 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

13 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

14 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

15 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

16 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

17 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

18 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Def.: En regnskapsanalyse er enhver bearbeiding av regnskapsdata som har til formål å si noe om bedriftens økonomiske stilling og utvikling Interessegrupper Hvorfor? bedriftens ledelse de ansatte Aksjonærer/investorer leverandører konkurrenter kredittinstitusjoner stat og kommune bransjeforeninger andre Intern og ekstern analyse Tidssammenligning og bedriftssammenligning - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

19 Praktisk gjennomføring av analysen
Definering av målsetning for analysen Innsamling av data for analysen Vurdering og korrigering av data Gruppering av data Beregning av forholdstall og sammenstilling av tabeller som gjør det mulig å analysere bedriften Selve analysen Presentasjon av analysen - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

20 Hva ønsker vi å få svar på?
Hvordan har bedriften utviklet seg økonomisk? Har selskapsledelsen kontroll med kostnadene? Hvilken risiko er det for at bedriften må innstille? Hvilke muligheter har bedriften i framtiden? Hva er bedriftens sterke og svake sider? Blir kapitalen i selskapet utnyttet effektivt? Har bedriften en tilfredsstillende likviditet? Hvordan klarer bedriften seg om driftsinntektene går ned med 10 %? Går bedriften vanskelige tider i møte? Er vi fornøyd med lønnsomheten? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

21 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Korrigeringer av data Over- og undervurderinger Skjulte reserver undervurdering av eiendeler overvurdering av gjeld Bokførte verdier Virkelige verdier Skjult reserve EK EK Riktig? Eiendeler Eiendeler Gjeld Gjeld - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

22 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Eksempel - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

23 Virkninger av skjulte reserver i resultatregnskapet
- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

24 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

25 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

26 Liten test 1 (maks 20 poeng)
Egenkapitalen er oppdelt i innskutt og opptjent egenkapital Ubetalt utbytte plasseres normalt som kortsiktig gjeld Kassekreditt er plassert som langsiktig gjeld i årsregnskapet Kassekreditlimiten er ikke oppført i balansen Rentekostnader står blant driftskostnadene Undervurdering av eiendeler gir skjulte reserver Når de skjulte reserver øker vil det bokførte resultatet være større enn det virkelige resultatet Hele den skjulte reserven utgjør egenkapital Likviditet har med evnen til å tjene penger å gjøre En solid bedrift har høy egenkapitalandel - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

27 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

28 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

29 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Noen regnskapsanalysebegreper Likviditet Def: Sjekk ”vår bedrift” angående likviditet. Soliditet Sjekk ”vår bedrift” angående soliditet. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

30 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Finansiering Def: Sjekk ”vår bedrift” angående finansiering. Lønnsomhet (rentabilitet) Sjekk ”vår bedrift” angående lønnsomhet. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

31 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

32 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

33 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Noen forretningstransaksjoner (Alle tall i mill kroner) 1. Kreditkunde innbetaler via bank: 5 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? 2. Kjøpt varer kontant: 1 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

34 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
3. Kjøpt varer på kredit: 1,5 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? 4. Varesalg kontant: 4 (Varekostnad: 2) resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? 5. Varesalg på kredit 3: (Varekostnad: 1,5) resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

35 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
6. Utbetalt lønn via bank. Brutto kr 1,4 Skatt: 0,4 Arbeidsgiveravgift: 0,2 Ferielønn 0,1 Arbeidsgiveravgift på ferielønn 0,0141 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? 7. Betaler over bank avdrag på pantelånet med 4 og renter fra 1. jan t.o.m i dag 0,2 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

36 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
8. Opptak av kortsiktig gjeld til kredittinstitusjon: 5 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? 9. Avskrivning på maskiner og anlegg i januar: 0,5 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

37 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

38 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

39 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

40 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

41 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Liten test 2 (maks 20 poeng) Varekjøp på kreditt øker totalkapitalen Kontant varekjøp reduserer resultatet Innbetalinger fra kredittkunder øker totalkapitalen Kontant varesalg med positiv bruttofortjeneste øker egenkapitalen Kreditsalg gir ingen økning av egenkapitalen før kunden har betalt Resultat er innbetalinger minus utbetalinger Når varebeholdningen øker er varekostnaden større enn vareutgiften i en handelsbedrift Resultatet øker tilsvarende økt dekningsbidrag Når en kunde innbetaler på kassekreditten øker totalkapitalen Dersom vi har en skjult reserve i et anleggsmiddel, vil likviditeten beregnet med utgangspunkt i bokførte tall være mindre enn tilsvarende beregninger gjort på virkelige tall - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

42 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Viktige nøkkeltall Lønnsomhet (rentabilitet)- avkastning på investert kapital, altså bedriftens evne til å skape inntjening ved å bruke de eiendeler den disponerer: Resultat som er skapt av/tilfaller kapitalen*100% Gjennomsnittlig verdi av kapitalen Totalrentabiliteten, R: (Ordinært resultat før skattekostnad+Rentekostnader) *100% Gjennomsnittlig totalkapital Tr kan splittes opp i: Resultatgrad (overskuddsgrad), Rg: (Ordinært resultat før skattekostnad +Rentekostnader) *100% Totale inntekter og Kapitalens omløpshastighet, Ko: Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Hva blir Rg * Ko? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

43 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
18 16 14 12 10 8 6 4 2 20 Resultatgrad i % Kapitalens omløps- hastighet 40 % totalrentabilitet Valdres og Valdres trykkeri AS Merkantildata ASA Savo ASA Rica hotellene ASA Narvesen ASA - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

44 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Egenkapitalrentabiliteten: Dersom vi ønsker å vurdere utviklingen over tid eller sammenligne med andre bedrifter, bruker vi gjerne ”førskattnøkkeltall” for eksempel: Ordinært resultat før skattekostnad * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Dersom vi ønsker å se hva eierne sitter igjen med, kan vi bruke: Årsresultat * 100% Gjennomsnittlig egenkapital - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

45 Hvordan definerer diverse bedrifter totalkapitalrentabiliteten mm?
- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

46 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

47 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

48 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

49 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

50 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

51 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Fra Aage Sending: ”Driftsregnskap og budsjettering” - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

52 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
”Brekkstangformelen” r = R + (R-i) * G/EK R= totalkapitalrentabiliteten i= gjennomsnittlig gjeldsrente r= egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) avhenger av: - totalrentabiliteten - gjeldsrenten - gjeldsgraden - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

53 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Vedrørende brekkstangformelen R EK = Ordinær resultat før skatt Gjennomsnittlig egenkapital R EK = RTK (EK + G) – Rg G = RTK EK + RTK * G - Rg G * EK EK EK EK R EK = RTK + (RTK – Rg ) G * EK - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

54 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Du-pont-modellen: Totale inntekter Bet.midler + Gjennom-snittlige Oml.midler Debitorer Kapitalens omløps-hastighet / + + Varer Gjennom-snittlig total-kapital Total- kapital- renta- bilitet Gj.sn. anl.- midler Immaterielle eiendeler X + Ordinært resultat før skatt Inntekter Driftsmidler - + Varekost. Finansielle anleggsmidler - / Resultat- grad Lønn - Totale inntekter Andre kostnader - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

55 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

56 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Hvordan har vi kommet fram til dette? Hvorfor er EK-rentabiliteten større en TK-rentabiliteten? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

57 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

58 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Liten test 3 (maks 20 poeng) Utbytteprosenten beregnes av total aksjekapital Nyemisjon gir normalt økt likviditet Når vi selger for kr ,- øker resultatet med kr når dekningsgraden er 30 % og vi er innenfor samme kapasitet Resultatgrad delt på kapitalens omløpshastighet er totalkapitalens rentabilitet Når lånerenten er lavere enn totalkapitalens rentabilitet er egenkapitalrentabiliteten høyere enn totalkapitalrentabiliteten Resultat er inntekter minus utbetalinger Mindre kapitalbinding gir normalt høyere rentabilitet Når rentekostnaden øker, reduseres totalkapitalrentabiliteten Likviditeten vil alltid forbedres ved økt rentabilitet Totalkapitalen øker når vi selger varer kontant med fortjeneste - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

59 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Likviditet En analyse av en bedrifts likviditet innebærer en analyse av bedriftens evne til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller til betaling. Noen vanlige nøkkeltall: Arbeidskapital: Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld Arbeidskapital i prosent av salget: (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld)/Salgsinntekter Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2: (Omløpsmidler - Varelager)/Kortsiktig gjeld 360 dager/Omløpshastighet Omløpshastighet for varer: Varekostnad/Gjennomsnittlig varebeholdning Omløpshastighet for varer i arbeid: (Varekostnad + 1/2 produksjonslønn)/Gjennomsnittlig varer i arbeid Kredittider: Omløpshastighet for kunder: Salg på kreditt inkl mva/Gjennomsnittlig kundefordringer Omløpshastighet for leverandører: Varekjøp på kreditt inkl mva/Gjennomsnittlig leverandørgjeld Omløpshastighet for ferdigvarer: Produksjonskostnad av årets salg/Gjennomsnittlig ferdigvarelager Lagringstider: - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

60 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Arbeidskapital Arbeidskapital: OM - KG eller (EK+LG)-AM AM EK LG Arbeidskapital Hvordan kan arbeidskapitalen forbedres? OM KG - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

61 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Tidslinje Utbetaling til leverandører Tid Varekjøp Varesalg Innbetaling fra kunder - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

62 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Oppgave: Beregn tallene for 2003, og konkluder! - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

63 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Handelsbedrifter Aktuelle nøkkeltall: - avanse - bruttofortjeneste - dekningsbidrag/dekningsgrad - nullpunktomsetning (dersom samme dekningsgrad eller samme produktmix) - sikkerhetsmargin Produktivitetstall: - salg/ansatt - salg/timeverk - salg/kvadratmeter - salg/lønnskrone - varelagerets omløpshastighet - lagringstid - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

64 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Synkende bruttofortjeneste kan ha sin årsak i: - økt bruk av rabatter - økt varekost - stor konkurranse - vridning av salget mot produkter med lavere bruttofortjeneste - økt tyveri/svinn - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

65 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Oppgave: Fyll ut beregninger for Gresvig og Kristiansand Dyrepark - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

66 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Oppgave: Fyll ut beregninger for Gresvig og Kristiansand Dyrepark - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

67 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

68 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

69 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

70 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

71 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
W.B. Samson AS - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

72 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
E-post fra eier av Samson - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

73 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Det er viktig å merke seg at høy egenkapitalandel ikke er alfa og omega for bedrifter. Høy egenkapitalandel kan ikke i lengden erstatte god lønnsomhet og positiv netto kontantstrøm. God lønnsomhet, som følges opp med netto innbetalinger fra aktiviteter som bedriften er involvert i, er det viktigste kriteriet for en bedrifts evne til å overleve (herunder betjene sine kreditorer). Høy egenkapitalandel gir imidlertid sikkerhet for at bedriften kan overleve midlertidige nedgangskonjunkturer. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

74 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Liten test 4 (maks 20 poeng) (Samme poengfastsettelse som tidligere) Kontant varekjøp reduserer egenkapitalen Når gjelden er mer overvurdert i slutten av perioden enn i begynnelsen vil bokført resultat være mindre enn virkelig resultat Når rentekostnadene øker reduseres egenkapitalrentabiliteten Når vi konverterer kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld øker arbeidskapitalen Dersom noe av varebeholdningen er langsiktig finansiert i tillegg til alle anleggsmidlene sier vi at bedriften er godt finansiert Egenkapitalrentabiliteten er alltid større enn totalkapitalrentabiliteten Over tid vil normalt bare bedrifter med tilfredsstillende rentabilitet overleve Bedrifter som alltid har god likviditet vil aldri gå konkurs Når egenkapitalandelen er høy vil bedriften normalt ha god lønnsomhet De bokførte tallene som sendes til Brønnøysund forutsettes alltid å være riktige - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse


Laste ned ppt "Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google