Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR STEINKJER/EGGE/MÆRE/LEVANGER- BAKGRUNN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR STEINKJER/EGGE/MÆRE/LEVANGER- BAKGRUNN"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR STEINKJER/EGGE/MÆRE/LEVANGER- BAKGRUNN
Fylkestingssak 46/2005: Effektive og pedagogisk funksjonelle læringsarenaer for de videregående skoler. Fylkestinget i Nord-Trøndelag gjorde i møte 16. juni 2005 følgende vedtak: ” 1. Fylkestinget tar rapportene: Status arealbruk og eiendomsforvaltning i de videregående skoler ( rev A ) og Utviklings- og investeringsbehov i de videregående skoler ( ) til orientering. 2. Fylkestinget ber om at skolestrukturen for de videregående skoler i Steinkjer-regionen og for naturbrukstilbudene ved avd. Staup og Mære, utredes nærmere

2 UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR STEINKJER/EGGE/MÆRE/LEVANGER- BAKGRUNN
Utredningen må også omfatte en vurdering av bedre utnyttelse av eksisterende areal. Fylkestinget understreker at berørte skoleutvalg, elever og kommuner må involveres grundig i denne prosessen. 3. Fylkestinget vil ta stilling til investeringsvolum med prioritering i budsjett- og økonomiplanbehandling høsten 2005, jfr. FT-sak 48/2005; Økonomiske konsekvensvurderinger ”

3 Framdrift 15. september – 15. oktober 2005:
Prosess med involverte parter samtidig som Avdeling for videregående opplæring utarbeider rapport. Berørte parter deltar i dialog i prosessen.  15. oktober november 2005: Fylkesråden/Fylkesutdanningssjefen forbereder politisk behandling av saka. Rektorene er sentrale i forhold til kvalitetssikring av faktaopplysninger i saka. 15. november 2005: Fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Administrativ dialog er avsluttet. 6.-8. desember 2005: Behandling og vedtak i Fylkesting

4 DE ULIKE ALTERNATIVENE
Handlingsalternativ som ønskes utredet nærmere vedrørende Mære landbruksskole og Levanger videregående skole avdeling Staup, er: 1.Drift ved begge tilbud som i dag 2.Nedlegging av Staup og overføring til Mære 3.Det samlede naturbrukstilbudet i sørdelen av fylket

5 DE ULIKE ALTERNATIVENE VED SKOLENE I STEINKJER-REGIONEN
1.      Drift ved Egge og Steinkjer som i dag 2.      Effektivisering omkring søndre del av Egge og overflytting av ca. 100 elever fra Steinkjer til Egge 3.      Nedlegging av Egge og overføring av samtlige elever til Steinkjer ( alt. overflytting til Mære) ” (Dette alternativet gjelder både overføring av elever fra Egge til Steinkjer og overføring av elever fra Steinkjer til Mære jf kommentarer til tabell s. 10 i saken)

6

7 Tidligere struktur Ny struktur 2006/2007 Allmenne fag Idrettsfag
Musikk, Dans og Drama Utdanningsprogram for studie-spesialisering Programområde for: Realfag, språkfag, samfunn-og økonomi formgiving Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for Musikk dans og drama

8 Tidligere struktur - Ny struktur yrkesfag 2006/2007
Tekniske byggfag Byggfag Deler av trearbeidsfaget Elektrofag Helse og sosialfag Naturbruk Hotell og næringsmiddelfag Medier og kommunikasjon Salg og service Mekaniske fag Kjemi og prosessfag Deler av formgivingsfag Bygg- og anleggsteknikk Elektro Helse og sosial Naturbruk Restaurant og matfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Design og håndverksfag

9 Arealeffektivisering

10

11 Utvikling i elevmasse på Mære Landbruksskole i perioden 2000 - 2006 (per 1.sept 2005)
Figur 4

12 Utvikling i elevmasse på Levanger vgs avd
Utvikling i elevmasse på Levanger vgs avd. Staup i perioden (per 1.sept 2005) Figur 3

13 Kommunetilhørighet for elevene på Levanger vgs avd
Kommunetilhørighet for elevene på Levanger vgs avd. Staup i år 2005/2006

14 Antall elever på Levanger vgs avd. Staup
Kurs Antall elever 2005/2006 GK naturbruk 17 (1) VKI gartneri og hagebruk 10 (2) VKI anl.gartner/driftsoperatør 6 (1) VKII gartner 4 (1) VKI blomsterdekoratør 13 (3) Totalt 50 (8)

15 Antall elever på Mære Landbruksskole i skoleåret 2005/2006 fordelt på kurs (per 1.sept 2005)
GK naturbruk 38 (5) VKI landbruk og naturforvaltn. 44 (1) VKI skogbruk 7 (0) VKII allsidig landbruk 15 (0) VKII naturforvaltning 31(1) Totalt 135 (7)

16 Handlingsalternativ 1 – som i dag
Staup - Elevantall og skolestruktur beholdes som i dag (50). Ressurssenter, voksenopplæring og tilsvarende tilbud opprettholdes på området. En viss arealreguleringsprosess hvor delområder nærmest Staupslia omreguleres til boligformål (2,5 mill) Mære - Elevantall og skolestruktur som i dag (135) (Elevøkning pga nytt tilbud i entreprenørskap er ikke hensyntatt) Gårdsdrift og ressurssenter med mer opprettholdes som i dag. Ingen bidrag til arealeffektivisering, dårlig tilpasset universell utforming

17 Handlingsalternativ 2 – flytting av naturbrukstilbud fra Staup til Mære
Tilbudene på Staup nedlegges, og bygninger og eiendom omreguleres, utvikles og avhendes Alle studietilbud, unntatt blomsterdekoratør, med totalt 37 elever overføres til Mære Tilbud knyttet til ressurssenter, voksenopplæring med mer overføres til ledige arealer ved Levanger vgs på Moan/Kirkegt, hvor deler av overskuddsarealet ombygges til formålet studieverksted (areal for nettbasert voksenopplæring) -          Studietilbudet for blomsterdekoratører (13 stk) beholdes ved Levanger vgs, men overføres til skolested Moan, uten andre konsekvenser enn tilpasning av spesialrom og kjølelager. Disponible areal for ombygging finnes-          Blomsterdekoratørutdanningen er i den nye strukturen definert som en fagutdanning som er lagt inn under utdanningsprogrammet Design og håndtverk.

18 Handlingsalternativ 2 - forts
Mære Studietilbud, naturbruk med totalt 37 elever overføres til Mære (ca elever etter overføring) Studietilbud til gartner- og anleggsgartnerutdanning, utvikles omkring disponibelt areal og bygninger på nordre tun. Ved behov kan drivhus fra Staup flyttes over. Økt studieareal tilpasses i opprinnelig forutsatt studiearealer i det nye fjøset samt i den planlagte ombygging av studie/adm. fløy samt anleggshall for anleggsgartnerutdanningen Alternativt kan også blomsterdekoratørutdanningen overføres til Mære hvor det er tilgjengelige bygninger, herunder kjølerom

19 Investerings- og driftsøkonomiske forutsetninger alt 2
Staup et verdifullt område – en betydelig del båndlegges til allmenn benyttelse Tomteområder med eksisterende bygningsmasse kan selges, omregulering til boligformål i nordre del av området (omkring eksisterende bebyggelse mot Staupslia) Slik utnyttet, verdi ca 15 mill Mer gjennomgripende omregulering – økt verdi, anbefales ikke Ombygging/nybygg Mære 5,0 mill Ombygging Moan/Kirkegt 3,0 mill Netto salgsgevinst etter investering 7 mill – drift pr år 2,3 mill – personal på sikt 1,5 – 2,6 mill

20 Naturbruk sør-delen av fylket
Målrettet satsing på rekrutteringsarbeidet fra sør-delen av fylket i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket Hybelbygg og et skole- og bomiljø med høy kvalitet og godt omdømme kan gjøre tilbudene attraktive

21 Innspill fra interessenter
Levanger vgs – ønsker å beholde Staup, både anlegg og tilbud er av vesentlig betydning for ny kombinert skole Mener det ikke er areal til blomsterdekoratør på Moan/Kirkegt Mære ønsker tilbudet for styrking av skolens profil Gartner og anleggsgartner bransjen svært skeptisk til flytting til Mære

22 Konsekvenser ved de ulike handlingsalternativene (eks
Konsekvenser ved de ulike handlingsalternativene (eks. mva, renter)og blomsterdekoratør Levanger vgs Tabell 21 Virkninger på/konsekvenser for: Handlings-alternativ for Mære/Staup Tilbudsstruktur Flytting av elever Areal-bespar. Invest.-behov Drifts-bespar. 1 Ingen endring - 2,5 mill - 2 NA til Mære 37 elever 7 900 m2 -7,0 mill 2,3 mill Handlings-alternativ for Steinkjer/Egge 1 987m2 12,5 mill. 0,6 mill. SS fra Steinkjer Ca 50 elever 9 159 m2 59 mill. 2,7 mill. 3 Den nye videregående skolen på Steinkjer Ca. 350 elever m2 5,3 mill.


Laste ned ppt "UTREDNING AV SKOLESTRUKTUR STEINKJER/EGGE/MÆRE/LEVANGER- BAKGRUNN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google