Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKSOMHETSPLAN LEIKVANG BARNEHAGE 2010 - 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKSOMHETSPLAN LEIKVANG BARNEHAGE 2010 - 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKSOMHETSPLAN LEIKVANG BARNEHAGE

2 LEIKVANG BARNEHAGE Eidgata 19, 3264 Larvik
En privat foreldredrevet heldagsbarnehage, organisert som en forening, startet 1989 som barnepark. 28 plasser for barn i alderen 0 – 6 år Ansatte: Styrer % stilling Hilde Almvik Ped.leder 100% stilling Anne Mona Sjølyst Førskolelærer 80 % stilling Sisse L. Baksjøberget Ped.medarbeider 100 % stilling Therese Foldvik Ped.medarbeider 100 % stilling Trude Carlstedt Andersen Ped.medarbeider 100 % stilling Eirik Osland Ped.medarbeider 100 % stilling Monica Thorsen Ped.medarbeider/vikar 20 % stilling Anette Hartveit Renholder 20 % stilling Kamilla Jeznach Vikar Kari Borgersen Hjemmeside: E-post: Makspris: 2 330,- Åpningstid: 7.00 – 16.30, 3 uker ferie i juli TELEFON: /

3 Innholdsfortegnelse Virksomhetsplan og pedagogisk grunnsyn for Leikvang barnehage Barnehagens visjon og målsetninger Personalutvikling Lover og retningslinjer Organisasjonen for Private barnehager i Larvik (OFPB) Rammeplanens innhold Omsorg, lek, oppdragelse og læring Barns medvirkning Språk og sosial kompetanse Fagområdene Planlegging, dokumentasjon og vurdering Samarbeid Overgang barnehage - skole Satsningsområde Barnehagens innhold

4 Leikvang barnehages virksomhetsplan og pedagogisk grunnsyn
Virksomhetsplanen Er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning og bygger på innholdet som er fastsatt i Lov om barnehager og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Leikvangs virksomhetsplan bygger på disse retningslinjene. Er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Er et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeide til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte Pedagogisk grunnsyn I Leikvang barnehage skal vi være omsorgsfulle voksne som bryr oss om det enkelte barnet. Vi vil at barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og læring. De skal bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og få styrket selvtilliten. De skal lære sosiale ferdigheter og utvikle sosial kompetanse Vi skal være tilgjengelige voksne både i lek og samspill, samtidig som vi skal være lyttende og oppriktig interessert med klare grenser for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Vi skal alltid være opptatt av barneperspektivet og barns medvirkning både i planlegging, gjennomføring og evaluering av vårt arbeid.

5 Barnehagens visjon og målsettinger
Visjon: Leikvang barnehage- ”en trygg verden full av opplevelser” Målsettinger: Vi legger til rette for lek og læring i et omsorgsfullt, humoristisk og kreativt miljø. Vi skaper trygghet ved å være åpne, lyttende, og tilgjengelige voksne Gjennom humor og respekt har/får vi et positivt og samarbeidsvillig arbeidsmiljø.

6 Personalutvikling Utvikling
Barnehageåret har vi hovedfokus på fagområdene: ”KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST” Vi vil arbeide målbevisst med dette fagområdet i rammeplanen og bruke mye tid på synliggjøring/dokumentasjon av hva vi driver med. Gjennom Organisasjonen for Private barnehager (OFPB), deltar vi på en rekke kurs og holder oss oppdatert innen nødvendige emner/områder. Barnehagen tar imot studenter, elever og lærerkandidater. Medvirkning – medvirkningsbaserte arbeidsmetoder IGP (individuell, gruppe, plenum). En arbeidsmetode hvor alle får muligheter til å komme med innspill, meninger og oppfatninger. Gruppa kategoriserer så alle innspill og diskuterer fram til et resultat hele gruppa kan stå inne for.

7 Lover og retningslinjer
Lov om barnehager (barne- og familiedep) Rammeplanen for barnehagen St.meld. Nr 41, Kvalitet i barnehagen Samarbeidsavtale med Larvik kommune Medlemsskap i Organisasjon for Private bhg i Larvik Leikvangs vedtekter, ”velkommen til Leikvang”, virksomhets-/årsplan, mnd.plan og ukeplan

8 Organisasjon for Private barnehager i Larvik (OFPB)
I Larvik er det 13 kommunale og 28 private barnehager (inkl familiebhg) OFPB består av 21 private barnehager (-fambhg) Felles målsetning er at kvaliteten på tilbudet skal ligge i møtet mellom mennesker, og at opplevelser i hverdagen skal stå i sentrum. Visjonen: I FRONT med klokskap og glede, med verdiene: Modig – ydmyk - kraftfull Vi møtes 1 gang pr mnd til styrermøter hvor vi arbeider sammen om oppgaver vi tidligere har måttet jobbe med hver for oss (budsjett, tilskudd, politiske saker, kursing, vikarer, innhold i barnehagen etc..) Det er ingen kostnader å være medlem i OFPB, men vi drar nytten av å dele på utgifter i forbindelse med brosjyrer eller andre fellesinnkjøp. Medlemsbarnehager; Leikvang, Bakkebygrenda, Hakkebakkeskogen, Eventyrskogen, Skattekista, Gøy på landet, iFokus Grevle, iFokus Lysheim, iFokus Tjølling, iFokus Torpeløkka, Trollsteinen, Gonveien, Kvelde, Guriskogen, Salbutangen, Vårtun, Bisjord, Gjerstad og Gapatrosten.

9 Rammeplanens innhold Omsorg, lek oppdragelse og læring
Barns medvirkning Språk og sosial kompetanse Fagområdene Planlegging, dokumentasjon og vurdering Samarbeid

10 Gode opplevelser i sentrum
I Leikvang barnehage vil vi jobbe med følgende for å utøve og arbeide med omsorg, lek, oppdragelse og læring Gode opplevelser i sentrum Skape venner og gode relasjoner, få til et godt fellesskap Utøve god folkeskikk, steg for steg (pedagogisk program) Oppfordre til å hjelpe og støtte hverandre Legge til rette for alle typer lek Veilede hverandre, fokus på egen refleksjon Være nysgjerrige Skape ting sammen Gjentakelser er viktig Markere den enkeltes positive sider og utvikling Bruke bilder og konkreter aktivt for å dokumentere Få til godt samarbeide med hjemmene Behandle hver enkelt ut i fra sine premisser og sitt ståsted

11 Barns medvirkning ”Barn i bhg har rett til å gi uttrykk for sitt syn på bhgs daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av bhgs virksomhet. Barnets synspkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” Hva skal barn medvirke på? LEK (barna bestemmer selv hva og hvem de skal leke med og hvor. Viktig at de gjør seg ferdige med en ting før de starter på nye..) TUR (Delta i planlegging av turmål og innhold på tur/aktiviteter) RUTINER (La barna jobbe selvstendig og motivere til egeninnsats) UTELEK (perioder/dager hvor barna selv får velge ute/innelek) AKTIVITETER (Barna kommer med forslag til tema og aktiviteter innenfor tema. Være med å handle, bestemme frukt, bistå matlaging, bursdagsfeiring etc..) Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor, og må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Arbeidsformer må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Barn skal ha stor frihet til valg av aktiviteter. Å finne den riktige balansen mellom barneinitierte og voksenledete aktiviteter er en utfordring.

12 Språklig- og sosial kompetanse
Språklig kompetanse: I rammeplanen er Kommunikasjon, språk og tekst et eget fagområde. Herunder er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring, samt en presisering av personalets ansvar. Alle barn skal få muligheter til å møte språklige utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå, og vi har laget en plan hvor vi forsøker å beskrive hva vi ønsker å vektlegge på de ulike aldersnivåene. Dette vil selvsagt være et utgangspunkt, som vil justeres ut i fra barns ulike behov. Vi håper også at planen vår tydeliggjør progresjonen i arbeidet vårt. Vi bruker observasjons materiell som Tras og Alle med. Sosial kompetanse Rammeplanen sier at sosial kompetanse er det mest sentrale utviklings- og læringsområdet for barn under skolepliktig alder. Vi kan dele sosial kompetanse i følgende underpunkter: Empati og rolletaking:    Sette seg inn i ulike roller, og sette seg inn i andres følelser. Prososial atferd:       Gjøre vennlige handlinger mot andre uten å vente noe igjen.              Selvkontroll:                      Kontrollere og utsette egne behov. Selvhevdelse:                    Stå på sitt og hevde sin rett til å ha egne behov/ meninger. Lek, glede og humor:        Tilrettelegge for et godt miljø; fysisk og psykisk for alle.  Vi arbeider med dette i alle hverdagsaktiviteter i Leikvang barnehage.

13 F a g o m r å d e n e Fag områdene Antall, rom og form språk og tekst
Kommunikasjon, språk og tekst Nærmiljø og samfunn Fag områdene Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk

14 Planlegging,dokumentasjon og vurdering
For perioden 2010 – 2013, har vi utarbeidet en virksomhetsplan som rettesnor for arbeidet i barnehagen. Både barn og foreldre og personalet er blitt hørt. Det er samarbeidsutvalget som godkjenner virksomhetsplanen. Vi utformer en periodeplan for hvert år som også må godkjennes av SAU. Månedsplaner og ukeplaner utarbeides på personalemøter ca 1 gang pr. måned. Disse blir sendt på e-post til de som ønsker det, eller henges ut i barnehagen. De ligger også ute på hjemmesida. Planleggingsdager: 30.juli, 19. og 22. oktober, 2, januar, og 10.mai Dokumentasjon: Vi dokumentere mye av det vi arbeider med, vi synliggjør dette i : Barnas permer Satsningsområdene dokumenteres på egen vegg/tavle. Bilder og sitater -Powerpoint presentasjon av vår og høsthalvåret Dagen i dag Jul og sommeravslutning Hjemmeside: Profilering : Vi er aktive med både bilder og informasjon i bl.a. lokalavis og nærmiljøet vårt generelt. Viktig å vise hvem vi er og hva vi jobber med. Vurdering: Vurderingsarbeid foregår kontinuerlig gjennom hele året blant annet på personalmøter 1 gang pr. måned. Vi vurdere planer på forhånd, underveis og i ettertid. Vi har daglige observasjoner og samtaler.

15 Samarbeid ”Utgangspunkt for alt samarbeid er lojalitet, respekt og toleranse.” Foreldresamarbeid: Hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse ligger i hjemmet, men at barna opplever sammenheng mellom hjem og bhg er veldig viktig. Dette gir barna trygghetsfølelse Daglig samtale Foreldresamtale, en (forpliktende) høst, etter behov på våren Foreldremøte høst, vurdering om foreldremøte på våren Andre samarbeidspartnere: Larvik kommune PPT Barnevernet Langestrand og Sky skoler Helsestasjonene

16 Overgang barnehage-skole
”Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem”(Kunnskapsdep) Vi vil jobbe systematisk med de største i barnehagen, både for å videreutvikle sosial kompetanse og utvikle ferdigheter som forbereder skolestart. Vi jobber spesielt med fokus på at barna skal mestre blyantgrepet, at de skal kjenne igjen bokstavene i eget navn, og motiverer for at interessen for lesing og skriving er til stede i forkant av skolealder, ved å bruke skriftspråk og bøker til bl.a. høytlesning. Vi viser til språk og matematikk planen vår. Vi vil jobbe med Steg for steg. Dette programmet har som hovedmål å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter, ved å styrke barns evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. Vi arbeider målrettet med å bli selvstendige (kneppe knapper, kle på seg, klare do- besøk, pakke sekk, kjenne eget utstyr etc). Vi ønsker at barna skal vite hva de går til når de begynner på skolen. Dette handler om trygghet. Derfor vil vi gjøre oppgaver, samt ha aktiviteter som de vil kjenne igjen når de begynner på skolen. Vi besøker de ulike skolene. Vi har overnattingstur sammen med Langestrand barnehage.

17 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Satsningsområder KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

18 BARNEHAGENS INNHOLD 2012 - 2013 TEMA TRADISJON PERIODE
August - september K O M U N A S J , P R Å G T E Meg selv og barnehagen Tilvenning Besøksdag Brannvernuke Foreldremøte/Årsmøte Oktober - november Thorbjørn Egner -bøkene, forfatteren og musikken Foreldresamtaler Foreldre og besteforeldrekaffe Desember Jul -tradisjoner Juleforestilling Nissen på loftet Januar - februar Forut-prosjekt -solidaritetsaksjon Nyttår og karneval Basar/ Utstilling Mars - april Påske Rim og regler Påske og påskefrokost Brannvern Ukeskurs Mai - juni Vår Sommeravslutning Avslutningstur for rød grupper Sfo/skole besøk


Laste ned ppt "VIRKSOMHETSPLAN LEIKVANG BARNEHAGE 2010 - 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google