Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for tema og årets rytme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for tema og årets rytme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for tema og årets rytme
Randvik barnehage, Trollstua og Tussekroken

2 Barnehagens innhold og formål:
Barnehagens samfunnsmandat/formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (barnehagen.loven § 1 ) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelse og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.

3 Barnehagens satsningsområder 2009-2010:
Barnehagen vil kommende barnehageår fortsette å jobbe med det vi startet med i fjor, dvs det pedagogiske verktøyet som heter ”Snakkepakken”. Vi har lagt et godt grunnlag med fjorårets innsats, og ønsker å jobbe videre med det vi har startet på. Dette er en metode som vi på en god måte oppfyller de krav som ligger i ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” I tillegg til dette vil vi jobbe med dokumentasjon av barns læring og de voksnes arbeid. Vi skal i større grad gi dere foreldre et innblikk i hva vi gjør i barnehage. Det skal gjøres ved bruk av bilder med kommentarer, dagsrapport/samtale ved henting, utstilling av barns arbeid og barnas egne permer. Temavalg Vi fortsetter arbeidet med språklig kompetanse, vi ønsker å fordype oss mer dette året og har valgt ”hakkebakkeskogen” som utgangspunkt for snakkepakka i år. Temaer i hakkebakkeskogen er blant annet; regler for samvær, likeverd, vennskap, vi er likeverdige, men ikke like, mat og hvordan vi får maten på bordet, ansvar for felleskapet

4 Praktiske rutiner for foreldrene i barnehagen :
Barnehagens åpningstid er mandag-fredag fra kl Henting og bringing skal foregå innenfor dette tidsrommet. Barnehagens kjernetid er , i dette tidsrommet er det et organisert opplegg i barnehagen. Gi beskjed hvis barnet kommer senere, eller blir hentet før. Hvis andre enn foreldrene skal hente barnet, må vi få beskjed! Ring til barnehagen hvis barnet er sykt eller tar seg fri, helst før kl 9.30. Blir barnet sykt i barnehagen ringer vi dere. Det er viktig at vi til en hver tid har riktige telefonnumre. Foreldrene har ansvar for at det er nok og riktige klær til barna i hyllene. Tøyet skal være merket, slik at vi vet hvem som eier det. Barna går på tur, uansett vær! Les månedsbrev og annen info, det sendes dere på mail, den blir langt ut på barnehagens nettsider og finnes oppslagstavler i garderoben. Private leker er ikke ønskelig i barnehagen, dette fordi lekene lett kan bli borte eller bli ødelagt. I tilvenningsperioden er det greit at barna har med en bamse eller noe annet som barnet er knyttet til og kan gi trygghetsfølelse. Mat i barnehagen. Vi serverer lunsj i barnehage. Denne innholder er sunn og variert mat som brød, middag, frukt og grønnsaker og vi serverer et fruktmåltid på ettermiddagen. Bursdager feires i barnehagen med et stort fruktfat, barnet får krone, og ekstra oppmerksomhet i samlingsstunden.

5 AUGUST med alle andre faser i menneskets livsløp. Ett av
Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med alle andre faser i menneskets livsløp. Ett av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn undrer seg og stiller spørsmål, søker opplevelse og gjør erfaringer på egne læringsarenaer. I nære samspill med omgivelsene er de aktive på alle områder. Omsorg, oppdragelse, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet. Gjennom arbeid med antall form og rom skal barnehagen bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.

6 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ
AUGUST AKTIVITETER: Nye barn og ”gamle” barn blir kjent med hverandre, voksne og barnehagens rytme og rutiner. Mye frilek ute og inne Samlingsstund med fokus på det å være ny i barnehagen og vennskap Hakkebakkeord i august: hus, rom, møbler, venner, skog, bær, klær, Rutiner. Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ 3.aug: Nytt barnehageår starter

7 SEPTEMBER Barns rett til medvirkning:
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (barnehagen,loven §3) I Randvik barnehage ønsker vi å se på barns medvirkning som barns evne til selvforvaltning; evnen til å sette grenser, til å si fra om sine behov, til å takle endringer, til å finne på egne aktiviteter, til å innlede vennskap og å være i lek. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

8 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ:
SEPTEMBER AKTIVITETER: Utelek med fokus på hva vi kan leke på barnehagens uteområde Samlingstund, eventyr og leker med tema kropp Tur i skogen, brenne bål. Jobbe videre med området vårt ved lavvoen. Hakkebakkeord i september: Kropp, leker, innhøsting, farger, dyr, årsak og virkning Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ: 22.foreldrerådsmøte

9 OKTOBER Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfold og gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Å kunne beherske og ha et positivt forhold til kroppen sin, henger sammen med utvikling av selvtillit. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal få et aktivt og utfordrende miljø. Vi vil legge vekt på forandringene i naturen gjennom årstidene. Ved at vi hele tiden er i naturen og opplever, vil barna bruke sansene og føle naturen på kroppen, de får gjennom dette ubevisst kunnskap om naturen. Vi ønsker at barna skal bli glad i å være mye ute, både i barnehagen og ute i skogen.(vi har en fast plass vi går til: skogplassen) Gjennom kunnskap og erfaringer på skogplassen mener vi at de vil bli glad i og får respekt for naturen. Ved å bruke naturen som læringsarena gir vi barna gode forutsetninger for utvikling og læring. Vi voksne vil undre oss sammen med barna, og se på alt det rare som skjer med naturen. Vi blir aldri utlært, og må sammen med barna finne ut navnet på vekster og dyr, eller hvorfor ting er som det er. Naturen og årstidene vi alltid være et utgangspunkt for våre planer. Det geniale med naturen er at den er så variert og kan brukes av alle. Mens et lekeapparat er statisk og tilpasset til at man må ha oppnådd visse egenskaper så finnes det i naturen større muligheter. Barn som alle har ulike utgangspunkter i utviklingen vil i mye større grad oppleve mestring i naturen. Naturen er vår største bidragsyter til innholdet i barnehagedagen. Vi ønsker at turene skal være mer enn fysisk aktivitet og motorisk trening. Vi vil at barna skal oppleve med alle sansene åpne. Barna skal se, ta på, lytte og høre.

10 OKTOBER Aktivitet om høsten:
Høsten er kommet og vi skal benytte oss av alle de inntrykk som den byr på. Den friske luften, fargespillet i naturen og naturens forberedelser til vinteren Vi lager bilder med naturmateriale Skogturer med bål Vi har fokus på klær og påkledning Hakkebakkeord i oktober: Kropp, identitet, omsorg, jeg og de andre, hva tenker jeg om… Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30, 31. VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ: 16 og 19 oktober Planleggingsdag, barnehagen stengt Foreldresamtaler 27.høstfest

11 NOVEMBER Barn undrer seg over så mangt. Det er mange
spørsmål, ikke alle finnes svar på, de fleste kan vi undre oss over sammen med barna. Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning samtale og fortellinger. tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen. får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.

12 NOVEMBER AKTIVITETER: Lage mat med barna, måle og veie
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. AKTIVITETER: Lage mat med barna, måle og veie Dekke bord, og delta i forberedelser til måltid Leker og spill med rim og preposisjoner Hakkebakkeord i November: Mat, bake, gaver, juleforberedelser, votter, lue, sokker, kaldt. Jeg lurer på?? VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ: Ingen spesielle

13 DESEMBER Desember står for dør og vi har mye og glede oss til. Vi vil kose oss sammen i mørketiden. Oppleve tradisjoner, skape stemning og forventning. Jula skal være en rolig tid som skal deles med andre. I samling har vi de kristne grunnverdiene som utgangspunkt. Vi fokuserer på gleden ved å gjøre andre glade. Det kan være fine ord, en sang eller en klem. Barnehageloven slår fast at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Dette innebærer at barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen, og som forutsettes å ha bred oppslutning i befolkningen i Norge. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Dette er verdier som vi også finner igjen i de fleste religioner og livssyn. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.(Rammeplanen,kap 1)

14 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ
DESEMBER AKTIVITETER JUL. Samlinger med lys og adventsbudskap Lage adventskrans og adventskalender Lese julefortellinger og synge julesanger Bake pepperkake og lussekatter Lage julegaver og julekort Luciafeiring og nissefest hakkebakkeord i Desember: Advent, jul, vinter, rekkefølger og tallord. VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ 11.des: Lucia feiring 17.des: Nissefest Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

15 JANUAR 2010 Gjennom arbeid med kommunikasjon,
språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir responssamhandling med barn og voksne. Barna skal utvikle sin begrepsforståelse og sitt språk slik at de kan uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Evne til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og samvær er knyttet til evne til å forstå og tolke de relasjoner en er i.

16 JANUAR AKTIVITETER: VINTER: Vi koser oss med snøen( hvis den er her)
Bruker naturen aktivt til vinteraktiviteter. Aking, skigåing, skøyter, lage snømenn og hytter Vi former med snø og is, male i snø, fryse is, islykter Hakkebakkeord i Januar: Nyttår, hus, regler, klær løsninger, snakke sammen, fortelle en historie, lytte til hverandre VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ: 1.jan: Nyttårsdag 4.jan: Planleggingsdag, barnehagen er stengt Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

17 FEBRUAR I barnehagen vår har vi faste tradisjoner for hvordan vi feirer karneval, i år er selvsagt klatremus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen som er modeller. Vi lager kostymer sammen med barna. På karnevalsdagen har vi felles samling med sanger ,cd og musikkinstrumenter. Vi danser og går i tog. Sambarytmene høres på lang avstand. Nærmere ”Rio de Janeiro” kommer du ikke denne dagen! Februar er karnevalstid og da kan vi slå ut håret. Vi lager fest og moro! Opprinnelig stammer karnevalet fra den tiden da man sa farvel til kjøttet og gikk inn i fasten. Før den strenge fasten ble det arrangert store folkefester hvor man kledde seg i flotte farger ,danset ,sang og spiste. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

18 FEBRUAR AKTIVITETER VINTER: Ake og skiturer
Snølek. Rulle ,ake, hoppe og skli Male snøen fargerik. Fryse is Lage snøkrystaller Tema for karneval: Vi lager karnevalsutstyret Vi feirer karneval Vi dramatiserer eventyret med barna. De er med på å spille teater. Hakkebakkeord i februar Karneval, tradisjoner, kle seg ut, å lage regler. VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ 12 fastelaven 16.feb:Karneval Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

19 MARS Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlig, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger Får innsikt i kristne grunnverdier, og kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. PÅSKE I BARNEHAGEN: Påsken er en religiøs høytid knyttet til en eldgammel naturfest, hvor det er knyttet mange symboler og tradisjoner til livskreftene i naturen. Vi feirer at naturen ”våkner til liv” igjen, og gleder oss over solen og nytt liv i naturen. Ved markering av påsken i barnehagen velger vi å sette fokus på: Kjente påsketradisjoner Se etter nytt liv i naturen.

20 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ
MARS AKTIVITER VÅR: Se at det spirer og gror ute Ta inn bjørkeris Skogturer med bål Skape i og med naturen PÅSKE: Synge kjente påskesanger og lese bøker Male påske egg Lage påskepynt Hakkebakkeord i Mars: Egg, kylling, påske, dyr, fugler, hva skjer i naturen? Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ 29.-31: ”Stille uke” barnehagen stenger kl 12 ons før påske Foreldremøte avtales med samarbeidsutvalget

21 APRIL Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv

22 APRIL AKTIVITETER: VÅREN: Gå på tur og se etter nytt liv i naturen
Plante/så blomster og grønnsaker Lage mat på bål (før 15.apr) Lage fuglekasse/brett. Mate småfuglene hakkebakkeord i April: Klær, vår, vær, spire, knopper, VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ 1- 5 apr: Påske, barnehagen stengt Foreldresamtaler Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

23 MAI . INTERNASJONALDAG:
I Randvik barnehage, har vi som tradisjon å feire internasjonal dag. Randvik barnehage er en barnehage som har barn fra mange nasjoner. Vi ønsker å ha en dag da disse ulike nasjonene feires og veies litt mer oppmerksomhet. Vi ønsker at barna skal få kunnskap og kjennskap til de ulike nasjonene. Vi blir kjent med deres land, mat, tradisjoner og språk. . Barnehagen som kulturarena. Barnehage skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barn må få mulighet til å uttrykke seg gjennom mange ”språk” og kombinere disse i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandlig mellom ulike etniske grupper. Personalet må være tydelige modeller og bevisste på sitt eget kulturelt og verdimessig ståsted. For å ivareta barnehagens oppdragermandat må personalet erkjenne sin rolle som kulturformidler gjennom egen væremåte. Personalet må være åpen for å reflektere over egne holdninger og handlinger.

24 MAI AKTIVITETER: VÅR: Vi går på turer og studerer nytt liv i naturen.
Planter blomster/grønnsaker i hagen vår, og har opprydning i området vårt ute. INTERNASJONALDAG OG 17.MAI Vi øver på å gå i tog Vi lager flagg Lærer sanger fra forskjellige land Vi øver på 17. mai sanger Hakkebakkeord i mai 17.mai, riktig og galt, insekter, blomster, dramatisering, kostymer, vår VIKTIGE DAGER Å HUSKE PÅ: 12.mai: Internasjonal dag 13.mai: Kr.himmelfartsdag, barnehagen stengt 17.mai: grunnlovsdagen, barnehagen stengt 24.mai: 2. pinsedag, barnehagen stengt Dugnad avtales med samarbeidsutvalget Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13. 14. 15. 16 17 18. 19. 20. 21. 22. 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25 JUNI OG JULI SOMMEREN ER HER....
Sommeren er her og vi vil nyte late sommerdager. Tempoet blir litt lavere i barnehagen på sommeren. Vi skaper rom for litt mer spontanitet, is og masse bading…. Årets siste tema blir strandliv. Fisk, krabber, sandstrand og skjell er i fokus. Vi benytter oss av de fine strendene vi har på Randvik. Her kan barna fiske krabber, fange reker , bygge sandslott og finne ulike skjell. Vi samler på det vi finner i vann og på strand. og bruker det til videre utforskning. Vi vil dra på fisketurer og besøke det flotte akvariet vi har. LEK: Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement.. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. I Randvik barnehage er personalet tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Vi gir de også tid til å leke. LÆRING: Det er mange spennende ting vi kan oppdage med barna i barnehagen. Vi har en formidlingsrolle overfor barna. Læring skjer på ulike måter. Ved å være aktiv tilstede med barna når de utforsker er særdeles viktig. At vi undrer oss sammen med dem og lar de også komme med sine tanker i prosessen er viktig. Gjennom samtalen og tilstedeværelsen kan vi være aktiv lyttende og samtidig viderebringe våre kunnskaper om temaet. Men først og fremst er vi bevisste på at det er her den beste læringen skjer. Det er” i nuet ”vi har det beste utgangspunktet for å formidle våre kunnskaper til barna.

26 JUNI AKTIVITETER SOMMER: Vi nyter late sommerdager
Vi avkjøler oss i vannsprederen eller basseng Vi gjør hagearbeid, og steller grønnsakshagen vår. Vi ferdigstiller prosjekter som vi har hatt i år. Vi drar på fisketurer Vi drar til stranden Vi besøker akvariet Hakkebakkeord i juni Sommer, teater, dramatisere, publikum, Dager å huske i juni 25.6 planleggingsdag 9.7 siste dag før sommerferien Ha en superfin sommer og varm sommer Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30


Laste ned ppt "Plan for tema og årets rytme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google