Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• S olid • E ffektiv • N yskapende • D en lokale milj ø bedriften Sigevannsproblematikk Dipl.-Ing. Robert Tarasz Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• S olid • E ffektiv • N yskapende • D en lokale milj ø bedriften Sigevannsproblematikk Dipl.-Ing. Robert Tarasz Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 • S olid • E ffektiv • N yskapende • D en lokale milj ø bedriften Sigevannsproblematikk Dipl.-Ing. Robert Tarasz Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 2011

2 2 Oversikt

3 Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 2011 3

4 Oversikt 4

5 Nedbør Fordamping Fra kompostanlegg Uavsjkerte bekker og annet overflatevann Diffuse utslippe av sigevann Oppsamling Deponi  vannbalansen er en del av transport- karakteriseringen  skal omfatte kontrollert og ukontrollert transport av vann inn og ut av deponiet  formålet er å avdekke hvor store mengder sigevann som kan sive ukontrollert ut fra deponiet (definert som diffust utslipp) Problemstilling:  dersom det diffuse utslippet utgjør mer enn 5 % av den totale vannmengden som går inn i deponiet på årsbasis, er det en uakseptabel transport av sigevann  innadrettet grunnvann fører til en fortynning av sigevann, økt vann- mengden og kunne skade konstruksjonen av den geologiske barrieren samt den kunstige membranen  nedbørsmengder fra den nærmeste værstasjonen Vannbalanse Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 20115

6 Oversikt Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 20116

7 Oppsamling Problemstilling:  materialvalg dreneringssystem – korrosjonsfare, fare diffust utslipp  riktig dimensjonering – store slam- og vannmengder etter mye nedbør  sigevann lagringsbasseng for sikring sigevannsutslippet i ekstreme situasjoner Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 20117 Avfallsforskriftens kapittel 9 – deponibestemmelsene  stiller spesifikke minimumskrav til den geologiske barrieren under et deponi  i tillegg er det krav om kunstig tetningsmembran under deponier for ordinært og farlig avfall (krav om dobbel bunntetting)  avskjærende grøfter og bekkeinntak gjør at nedbørsfeltet/overflatevann og produksjonen av sigevann er avgrenset  alt sigevann samles opp på bunn av deponiet og ledes i lukket rørledninger kontrollert til en målekummen

8 Oversikt Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 20118

9 Prøvetaking Representativitet:  representative prøver er en forutsetning for en tilfredsstillende utslipps- og prosesskontroll  representative prøver er prøver som representerer de hydrauliske og kjemiske forholdene for en representativ avrenningssituasjon  en representativ avrenningssituasjon inneholder både overgangen fra stor til lav avrenningsmengder og motsatt  prøvene skal tas som mengdeproporsjonale stikkprøver (automatisk prøvetaker) og samles som blandeprøver (ukeblandeprøver) Problemstilling:  finne egnet prøvetakings- tidsrom som ligger i en representativ avrenningsperiode  forskjyvning Problemstilling:  tilpasse prøvetakers innstillinger [delprøvevolum, volumkonstant,…] til antagelig avrenningsmengde  buffervirkning Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 20119

10 Prøvetaking Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 201110 Oversikt over prøvetakingsmetoder [Technical Information ASP Station 2000, Endress+Hauser] Vakuum Peristaltikk

11 Oversikt Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 201111

12 Miljøpåvirkning Problemstilling:  i utgangspunktet ingen miljøproblem med organiske forbindelser og næringsstoffer, forutsatt sjø som resipient  metaller er elementer som ikke kan nedbrytes eller ødelegges;  akutt toksiske effekter for organismer  lagring i levende organismer og oppkonsentrering oppover næringsskjedene (bioakkumulering)  persistente org. miljøgifter har toksiske eller kreftfremkallende effekter for organismer og er lite nedbrytbart (bioakkumulering)  toksisitet i sigevannet hemmer mikroorganismer som nedbryter org. forbindelser og næringsstoffer (biologiske rensemetoder er spesielt mottagelig) Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 201112

13 Oversikt Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 201113

14 Rensing  metoder og renseeffekter er generelt best på så konsentrert sigevann som mulig  siden anlegget skal gå over mange år er det ønskelig med anlegg med minimalt driftstilsyn og manuell driftsoppfølging  automatiserte anlegg  metodene må være kostnadseffektive både mht. investerings- og driftskostnader  to hovedtyper: fysisk-kjemisk og biologisk rensing Problemstilling:  sigevannssammensetningen varierer betydelig over tid  prøvetaking og rensemetode må tilpasses; rensemetode bør være teknisk robust  sigevannmengder varierer meget betydelig  en form for utjevning vil dermed være påkrevd stort sett for alle metoder  vidt spekter av miljøskadelige stoffer  rensemetode må være omfattende  avhending av restprodukter  infiltrasjon i deponi (relativ ubetydelig slamproduksjon) eller etablering av laguner inne på deponiet slik at slammet kan tørke ut før det deponeres  toksisitet av sigevannet påvirker bakterieforhold i biologisk rensetrinn Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 201114

15 Prosjekt 15 Rensemetode Rensekrav Miljøpåvirkning Sigevannkvalitet Representativ Prøvetaking

16 Takk for oppmerksomheten! Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø 2011 Dipl.-Ing. Robert Tarasz


Laste ned ppt "• S olid • E ffektiv • N yskapende • D en lokale milj ø bedriften Sigevannsproblematikk Dipl.-Ing. Robert Tarasz Årskonferanse Avfallsforum Nord, Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google