Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svein Stornes Temadag 2011 Mva og mva.komp Nov / Des 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svein Stornes Temadag 2011 Mva og mva.komp Nov / Des 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svein Stornes Temadag 2011 Mva og mva.komp Nov / Des 2011

2 OVERSIKT Justering av inngående merverdiavgift / dokumentasjon / regnskapsføring Andre forhold / nyheter / avklaringer Nov / Des 2011

3 Justeringsregler både i mva loven og kompensasjonsloven
Innledning Justeringsregler både i mva loven og kompensasjonsloven Bakgrunn for justeringsregler Justering vil si retten fradrag/kompensasjon skal korrigeres ved endret bruk av en kapitalvare Øket fradrag mva/kompensasjon Redusert fradrag mva/kompensasjon Nov / Des 2011

4 Merverdiavgiftsloven
Regelverket Kompensasjonsloven §16 Forskrift til kompensasjonsloven nr 128 Fortolkningsuttalelse Merverdiavgiftsloven Kapittel 9 Forskrift kap 9.

5 Objektene Kompensasjonsloven § 16 Bygg, anlegg og annen fast eiendom
Nybygg Anskaffelse, fremstilling eller utførelse Om- eller påbygginger Beløpsgrense Kompensert merverdiavgift må utgjøre minst kr Samlet anskaffelses kost eks mva kr Nov / Des 2011

6 Objektene 2 Kapitalvarer – Mval § 9-1 Fast eiendom Løsøre
Nybygg, påbygg og ombygging Mva på tiltaket må utgjøre mer enn kr Tiltakets kostpris eks mva kr Gelder både varer og tjenenester Løsøre Maskiner, inventar og andre driftsmidler Mva utgjøre mer enn kr Varens innkjøpspris eks mva kr Nov / Des 2011

7 Maskiner, inventar og driftsløsøre
Justeringsperiode Maskiner, inventar og driftsløsøre Kompensasjonsregler Ikke justeringsplikt Merverdiavgiftsloven Anskaffelse medfører plikt til å justere ved endret bruk. § 9-4 nr 1. Nov / Des 2011

8 Justeringsperiode 2 Fast eiendom
10 år. Kompensasjonsloven § 16 og forskriften § 6. (anskaffelsesåret + 9 år) Nybygg, på- og ombygging 10 år. Merverdiavgiftsloven § 9-4 nr 2 Nybygg, påbygg- og ombygging (10 år fra fullføringstidspunktet) Nov / Des 2011

9 Justeringsnivå Kompensert merverdiavgift
1/10 av kompensert merverdiavgift per gjenstående år av justeringsperioden. (Forskriftens § 6) Fradragsført inngående avgift (Mval § 9-5) Maskiner og inventar 1/5 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden Fast eiendom 1/10 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden Endring i bruk det enkelte år som utgjør mindre enn 10% i forhold til opprinnelig fradragsprosent utløser ikke justeringsplikt Nov / Des 2011

10 Justeringsmåter Mva loven Kompensasjonsloven (Forskriften § 6)
Årlig justering Justeringsbeløp beregnes for hvert år Tas med i omsetningsoppgaven for 6. termin Ved endret bruk Samlet justering Ved overdragelse Ved opphør av virksomhet Skal skje i termin hvor opphør/overdragelsen skjer Kompensasjonsloven (Forskriften § 6) Samlet (årlig) justering som omhandler et helt kalenderår tas med i oppgaven for 6. periode. Ved justering som følge av overdragelse, skal justering foretas samlet for den resterende del av justeringsperioden i overdragelsesperioden dersom ikke justeringsforpliktelsen overføres til mottakeren. Nov / Des 2011

11 Vilkår for overføring av justeringsforpliktelse
Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget Mottaker har tilsvarende fradrags-/kompensasjonsrett som overdrager Mottaker må samtykke og skriftlig underskrevet avtale må foreligge Avtale må senest være inngått ved fristen for innlevering av omsetningsoppgaven for den justeringsutløsende hendelsen. Dokumentasjon i henhold til forskriftens § Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden Oppbevares av både overdrageren og mottakeren Dersom mottakers fradragsrett er mindre kan bar den delen som tilsvarer mottakers fradragsrett overføres. Nov / Des 2011

12 Vilkår for overføring av justeringsrettighet
Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget virksomhet Må foreligge en underskrevet oppstilling fra overdrager Dokumentasjon etter forskriftens § Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden Oppbevares av både overdrageren og mottakeren Nov / Des 2011

13 Dokumentasjon – registrering av kostnader
Anskaffelse av kapitalvare (Forskrift § 9-1-2) Egen konto eller annen oppstilling skal vise Hvilken kapitalvare det gjelder Anskaffelse eller fullføringstidspunkt Anskaffelseskostnad uten mva Total mva Fradragsført mva Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i % De justeringer som virksomheten skal gjøre etter mval §§ 9-2 og 9-3 spesifisert med beløp pr år. For fast eiendom må anskaffelsen registreres slik at anskaffelseskostnaden kan spesifiseres på fradragsberettiget og ikke fradragsberettigede formål. Ved frivillig utleie må det dokumenteres anskaffelseskostnad pr leietaker. Nov / Des 2011

14 Dokumentasjon – registrering av kostnader 2
Delt bruk av kapitalvare (Forskrift § 9-1-3) Driftsmiddel (mval 9-1 annet ledd bokstav a) Den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål skal dokumenteres Omsetning kan brukes som mål på tidsbruken Fast eiendom (mval 9-1 annet ledd bokstav b) Målsatte tegninger som viser bruken Ved endringer skal det foreligge en oversikt over bruken gjennom året Ved frivillig utleie gjelder § Oppbevaringsplikt i 10 etter siste år justeringsperioden Hva er status i egen kommune Husk totalavstemming av mva / mvak Fast eiendom = målsatte tegninger. Nov / Des 2011

15 Uttalelser / avklaringer / annet
Tidspunkt for regnskapsføring av merverdiavgift og kompensasjon Fakturadato vil være avgjørende for hvilken termin avgiften skal tas med. Gjelder både for merverdiavgift og kompensasjon Dersom utgiften gjelder annen termin må det periodiseres til riktig termin Egen periodiseringskonto for kortsiktig gjeld og en for kortsiktig fordring Justeringsplikt (rett) vann og kloakk (utbyggingsområder) Bindende forhåndsuttalelse 22/11 av Kommunen kan overta justeringsforpliktelsen eventuelt justeringsretten fra utbyggingsselskapet Når det gjelder vilkåret om at det må finne sted en ”overdragelse”, er det ikke noe krav om at denne må skje mot vederlag Kan også gjelde for vei Krav til dokumentasjon følger av mva loven Utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg i privat regi, kan frivillig registreres. Mval § 14-1. Nov / Des 2011

16 Uttalelser / avklaringer / annet
Badeland / svømmehaller Det følger av merverdiavgiftsloven § 5-10 at det er adgangen til et opplevelsessenter som er omfattet av den reduserte satsen. Skattedirektoratet er av den oppfatning at dersom anlegget i avgiftsmessig sammenheng karakteriseres som et opplevelsessenter, og ordinær inngangsbillett gir tilgang til både svømmebasseng for utøvelse av idrettsaktiviteter og øvrige opplevelser uten at det skilles mellom disse, skal inngangsbilletten ilegges en sats på 8 pst. Om et badeland oppfattes som et opplevelsessenter må vurderes konkret. Jfr. Brev til Skatt nord av Nov / Des 2011

17 Uttalelser / avklaringer / annet
Kompensasjon av merverdiavgift – omklassifisering av riksveinett Konklusjon: ”Skattedirektoratet kan således ikke se at staten kan overføre noen justeringsrett til fylkeskommuner i forbindelse med forvaltningsreformen i 2009”. Uttalelse av Merverdiavgiftsloven § 6-7 – merverdiavgiftsfritaket for off vei - skiløyper Skiløyper kan i utgangspunktet ikke anses som ”offentlig vei”. Uttalelse av Ungdomsbedrifter – merverdiavgift Ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap vil normalt ikke drive næringsvirksomhet. Det vil derfor ikke utløse registreringsplikt etter mval § 2-1. Uttalelse av Nov / Des 2011

18 Uttalelser / avklaringer / annet
Fiktiv fakturering for en halv milliard Den fiktive fakturaen bokføres hos ”kjøper” og betales til ”selger”, som ofte er en person uten fast bopel og er rusmisbruker eller en utlending med falsk identitet. ”Selger” tar umiddelbart ut pengene i kontanter og returnerer dem til ”kjøper” mot en mindre provisjon. Skatteetatens pressemelding av Statsbudsjettet Forslag om økning av middels sats fra 14% til 15% Ev andre endringer i avgiftsvedtaket Nov / Des 2011


Laste ned ppt "Svein Stornes Temadag 2011 Mva og mva.komp Nov / Des 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google