Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drøm eller virkelighet?????

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drøm eller virkelighet?????"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drøm eller virkelighet?????
Velkommen til informasjonsmøte Søndre Solbergstrand Avløpsanlegg SA Tirsdag 16 februar 2010 Drøm eller virkelighet?????

2 Søndre Solbergstrand Avløpsanlegg

3 Bakgrunn Lokal forskrift SNA Tette Tanker Innlagt vann
Forurensningsloven Andre hyttevel(Leium, Ekeberg, Båtstø, Hallangspollen)

4 Hvilke alternativer har vi?
Sitte på gjerde og vente på pålegg Bygge hvert vårt renseanlegg Bygge et lokalt felles renseanlegg Bygge felles ledningsnett og koble oss til det kommunale renseanlegget

5 Bygge et lokalt felles renseanlegg
Dette ble vurdert i første omgang Kommunen anbefaler ikke dette da det høyst sannsynlig kommer nye rensekrav fra EU, som vil medføre at alle renseanlegg må bygges om for å tilfredsstille disse kravene og det kan bli dyrt. Andrea Zuur informerte om dette på årsmøte

6 Sitte på gjerde å vente på pålegg
Kan jo være et alternativ, men vi kan da risikere og få noe dyrt tredd ned over hodet. Før eller siden vil det uansett komme pålegg, ref. artikler i Amta

7 Bygge hvert vårt renseanlegg
Det er dyrt Få steder som vi kan infiltrere det rensede avløpsvannet, pga mange borehull Ingen godkjent helårsbekk som kan brukes som resipient Må antagelig uansett bygge et felles ledningsnett for å bruke sjøen som resipient. En løsning kommunen ikke ønsker

8 Bygge felles ledningsnett og koble oss til det kommunale renseanlegget
Kommunen anbefalte dette Vi har søkt og fått det politisk godkjent Gir også mulighet for kommunalt helårsvann

9 Felles ledningsnett og sjøledning
Interimsstyret synes dette var den beste løsningen for alle eiendommene og har derfor gått inn for denne løsningen

10 MVA fritak Ved at alle betaler lik sum så oppnår man mva fritak på det som defineres som felles. Vi har valgt og definere alt som felles til og med stikkledning og lokal pumpestasjon på hver eiendom(noen trenger ikke pumpestasjon da de kan ha selvfall). Det er samme opplegg som Båtstø Vel har valgt. Avløpsanlegget eier da alt til og med lokal pumpestasjon. Dette blir billigst for de fleste pga mva fritaket.

11 FOR 2000-11-27 nr 1179: Forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg
§ 1. Utbygger av vann- og avløpsanlegg kan etter søknad til skattekontoret registreres i avgiftsmanntallet.        Med utbygger som nevnt i første ledd menes utbygger som utenfor næring oppfører anlegg i privat regi, hvor for eksempel en enkelt person, grupper av beboere, bygdelag og lignende går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg.        Det er et vilkår for registrering at det foreligger avtale om at anlegget umiddelbart etter ferdigstillelsen i sin helhet skal overtas av kommune eller annen virksomhet som er registrert etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) for virksomhet i vann- og/eller avløpssektoren. § 2. Bestemmelsene i merverdiavgiftsloven om registreringspliktige næringsdrivende gjelder tilsvarende for utbygger som er registrert etter denne forskriften så langt de passer. Det samme gjelder for forskrifter gitt i medhold av loven. § 3. Utbygger som er registrert etter denne forskrift har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk ved utbyggingen av vann- og avløpsanleggene. Utbygger fritas for å beregne utgående merverdiavgift av vederlag ved overdragelsen av anleggene. § 4. Anlegg som omfattes av den frivillige registreringen skal holdes adskilt i regnskapet. Endret ved forskrift 30 sep 2002 nr (i kraft 1 okt 2002, tidligere § 5). § 5. Forskriften trer i kraft straks.

12 Hva planlegger vi Sjøledning for vann og avløp fra Sandstranda til Skipelle Pumpestasjon på Sandstranda Felles ledningsnett for vann og avløp på Søndre Solbergstrand Trykkavløp med varme(”elvestadkabel”) Pumpestasjon med kvernpumpe på hver hytte Selvfall der dette er mulig

13 Info om trykkavløp

14 Små terrenginngrep Grøfter tilpasset terreng Stedlige omfyllingsmasser Reduser innslag av fjell Frostsikre løsninger Kortere anleggstid Lave driftskostnader Opprettholder grunnvannstand

15 Kveilrør for vann og trykkavløp i kystområder
Isoterm vannledning PE 80 PN 12,5 med varmekabel Isoterm trykkavløp PE 80 PN 12,5 med varmekabel og rødbrun farge Leveres på kveil og finnes på lager

16 Kveilrør for vann og trykkavløp i kystområder
Bruk av stedlige masser og terrengtilpassede grøfter Små inngrep Spar sårbar natur

17 Isotermrør

18

19

20

21

22 Beskrivelse av pumpestasjon

23 Hvordan virker en kvernpumpe

24 Vann Vi er klar over at en del har eget borevann, men kommunen ønsker(forlanger) at alle skal ha godkjent helårsvann hvis vi også skal ha kommunalt avløp. Dette kan det hende at det går an å diskutere med kommunen, men alle burde tenke fremover. Ingen vet hvor lenge eget borehull gir rent vann eller hvor lenge egen pumpe varer. Kommunen kan forlange tilkobling av både vann og avløp i henhold til plan og bygningsloven

25 Plan og bygningsloven § 65. Vannforsyning
       Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann.        Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.        Hvor det etter kommunens skjønn vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad å gjennomføre bestemmelsene i annet ledd, eller hvor særlige grunner ellers tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.        Også i andre tilfelle enn dem som er nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det.

26 § 66. Atkomst og avløp 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni §§        Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. 2. Før tomt fraskilles eller oppføring av bygning blir satt i gang, skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.        Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Kommunen kan fravike dette krav hvis det vil medføre uforholdsmessige kostnader eller det foreligger andre særlige grunner.        Også i andre tilfelle enn nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning, når særlige hensyn tilsier det. Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488). 1 Nr. 23.

27 Kart over ledningstraseer

28

29 Anleggskostnader

30 Kommunale avgifter Tilkoblingsavgift vann 15625,-
Tilkoblingsavgift avløp 15625,- Årlige kostnader: Fastavgift: 367,50 I tillegg 37,28 pr m3 Eksempel: 100 m3 pr år kr. 4095,- Eksempel: 50 m3 pr år kr: 2231,50

31 Driftskostnader Dette er vi litt usikre på enda
Vi må prøve og isolere ledningene mest mulig for og spare strøm til drift Pumpene bruker minimalt med strøm SNA har ikke brukt strøm på ledningsnettet i vinter. Viktig med fall Drift av vann vil koste mest

32 Fremdrift Hva må gjøres?
Få full oversikt over medlemmer Innbetalinger Etablere SSA som selskap Enighet om fremgangsmåte (konsulenter eller lign.) Velge styre Velge leverandører (entreprenør) Få frem medlemmer med ekspertise som kan/ønsker å hjelpe fellesskapet . Etablere SSA som selskap, Få full oversikt over medlemmer, innbetalinger, enighet om fremgangsmåte (konsulent og lignende)velge styre

33 Tid for spørsmål

34 Stiftelsesmøte SSA Saksliste Godkjennelse av innkallelsen
Valg av møteleder og to referenter Godkjennelse av saksliste Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter Drøftelse av økonomiske forhold, herunder størrelsen av andelskapital, antatte etablerings- og driftskostnader m v Vedtak om stiftelse av andelslag Vedtak av navn Tegning av andelshavere Fastsettelse av andelskapital 10 Fastsettelse av vedtekter for laget 11 Valg av leder 12 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 13 Valg av revisor/er 14 Godkjennelse av stiftelsesprotokoll

35 Vedtekter


Laste ned ppt "Drøm eller virkelighet?????"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google