Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Forskrift om tilskudd til drenering Fagmøte i Ringsaker Tirsdag 17. september Lars Martin Hagen

2 FYLKESMANNEN I HEDMARK
- 100 mill kr avsatt til tilskudd til drenering i i jordbruksoppgjøret 2012/13 - Fylkesmannen i Hedmark fikk tildelt 13,8 mill - Fordelingsmodell til fylkene, fulldyrka jord der åpenåker teller dobbelt - Fylkesmannen brukte samme fordelingsmodell til kommunene - Ringsaker har fått kr ,-

3 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Forskrift om tilskudd til drenering fastsatt Formålet med tilskuddet; 1. Øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord for å få økt jordbruksproduksjon 2. Redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag

4 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Hvem kan søke tilskudd ? - Tilskudd kan gis til eier eller leier av arealet som skal dreneres For leid areal må det ligge ved godkjenning fra eier dersom det ikke går fram av jordleieavtalen at leier kan utføre dreneringsarbeid

5 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Definisjoner i forskriften; - Drenering Tiltak for å lede bort vann fra overflata eller jordprofilet - Grøfting Åpne grøfter eller lukka drensledninger - Systematisk grøfting Bestemt avstand mellom grøftene på arealet

6 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Definisjoner i forskriften forts.; - Profilering Overflateforming med fall mot åpne grøfter - Omgraving Omsnuing av jordprofilet på myrjord for å bedre naturlig dreneringsevne og bæreevne

7 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Vilkåret; Bare tilskudd til tidligere grøftet areal Aktuell dokumentasjon; - Gamle grøfteplaner - Tilskuddsbrev med kart - Foto av utløp - Lokalkunnskap om grøftebehov - Åpen grøft for å hindre at vann kommer inn på feltet er ikke grøfting, men avskjæringsgrøfter - Åpne grøfter for å lede bort vann fra feltet er grøfting - Omgravet myr/profilert areal ses på som grøftet

8 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Krav til søknad - Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning pluss; kart plan miljøplan trinn 2 eller tilsvarende Søknadsfristen fastsettes av kommunen - Kommunen avgjør søknaden - Tiltaket kan ikke påbegynnes før søknaden om tilskudd er innvilget

9 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Vilkåret; Krav til grøfteplan - Kart med avgrensning av arealet som skal dreneres - Beskrivelse av hva som skal gjøres (lukka grøfter, åpne grøfter, profilering eller omgraving) - Grøfteavstand, grøftedybde, rørdimensjon filtermateriale - Sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp

10 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Krav til miljøplan trinn 2/ annen miljøinformasjon Gjelder bare det arealet som er berørt av dreneringstiltaket Søkerens vurdering av dreneringens effekt på; 1. Kulturminner 2. Naturmangfold 3. Vannforekomsten oppstrøms og nedstrøms

11 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Søkerens vurdering av å berøre kulturminner - Tidligere kjente funn på gården sjekk om noe er avmerket på gårdskartet - Tidligere kjente funn i nabolaget - Vær spesielt obs. ved gårdstun, åkerholmer og i vegetasjonsbelter langs jordekanter Dersom en under dreneringsarbeidet treffer på automatisk freda kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminnemyndighet varsles

12 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Kommunens vurdering av berøring av kulturminner Sjekke tilgjengelige databaser - Askeladden - Lokale kulturvernregistre Vurdere området/kulturlandskapet Er kommunen i tvil skal søknaden oversendes fylkeskommunen for vurdering. Fylkeskommunen har 3 måneder til å uttale seg

13 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Søkerens vurdering i forhold effekt på naturmangfoldet - Sjeldne arter eller naturtyper Mest aktuelt ved åpne grøfter eller graving gjennom udyrka areal. Kommunen må synliggjøre at har vurdert søknaden i forhold til naturmanglovens § 8-12

14 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Søkerens vurdering i forhold til vannforskriften - Tiltakets påvirkning på vannføring oppstrøms og nedstrøms - Vurdere behovet for sikring av utløp - Vurdere behovet for evt. erosjonssikring rundt kummer. - Vurdere behovet for fangdammer

15 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Tilskudd kan ikke innvilges dersom tiltaket medfører; - Skade på annen eiendom - Skade på naturmangfold - Skade på kulturminner - Fare for flom og vannforurensning

16 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Prioritering av søknader; - Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning skal prioriteres - Omfordeling av midler mellom kommuner - Midlene er overførbare

17 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Beregning av tilskudd; - Systematisk grøfting, inntil kr 1.000,- pr. dekar - Usystematisk grøfting, kr 15,- pr. meter begrenset oppad til kr pr. dekar - Profilering, inntil kr 1.000,- pr. dekar - Omgraving av myr, inntil kr 1.000,- pr. dekar - Beregnet tilskudd under kr 3.000,- blir ikke utbetalt

18 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Beregning av tilskudd forts.; - Bare arealet som påvirkes av dreneringen skal inngå i arealberegningen - Rimelig å regne halv grøfteavstand utenfor ytterste grøft ved fastsettelse av areal - Ved usystematisk grøfting regnes maks. 12 meter effekt

19 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Hva inngår i dreneringen; Når det gis tilskudd til drenering av et areal skal avskjæringsgrøfter, nødvendige kummer, utløp o.l. inkluderes i grøfteplanen.

20 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Krav til dokumentasjon på gjennomført drenering; - Fakturaer - Foto - Annen dokumentasjon - Kommunen bør foreta stedlig stikkprøvekontroll på min. 20 % av søknadene

21 FYLKESMANNEN I HEDMARK
- Tilskuddsbeløp, minstebeløp kr 3.000,- - Arbeidsfrist, 3 år Det er ikke mulig å forlenge arbeidsfristen

22 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Tildelingsbrevet skal inneholde: - Vise til hjemmel i forskriften - Hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til - Synliggjøring av at søknaden er vurdert i forhold til; - Kulturminner Naturmangfoldloven Vannforskriften - Tilskuddsbeløp, minstebeløp kr 3.000,- - Arbeidsfrist, 3 år

23 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Tilskuddbrevet skal inneholde forts.; - Utbetalingsordning - Kontrolltiltak som kan bli iverksatt - Mulige reaksjoner ved evt. brudd på vilkår - Opplysning om klageadgang - Må legge ved skjema om rett til å klage over forvaltningsvedtak

24 FYLKESMANNEN I HEDMARK
- Kopi av søknadsskjema og tildelingsbrev sendes Fylkesmannen for registrering - Fylkesmannen sender saldokort til kommunen - Etter ferdiggodkjenning sender kommunen utfylt saldokort til Fylkesmannen for utbetaling - Fylkesmannen utbetaler tilskuddet etter hvert som en får saldokortene tilbake

25 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Tilskudd til hydrotekniske tiltak innen SMIL-ordningen Formål: - Redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift

26 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Hydrotekniske tiltak SMIL: - Utbedring av enkeltpunkter for å redusere erosjon ødelagte kummer og rørutløp etablering av avskjæringsgrøfter reåpning av lukka avløp steinsetting Lukka avløp må ha dimensjon 6 tom eller større

27 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Andre aktuelle SMIL-tiltak; - Fangdam for å rense grøftevann før utløp i sårbare resipienter - Vegetasjonssone langs åpne grøfter

28 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Krav til plan SMIL-søknad; - Arbeidsbeskrivelse - Kostnadsoverslag - Miljøplan trinn 2 - Skriftlig godkjenning fra berørte naboer

29 FYLKESMANNEN I HEDMARK
SMIL-søknad - Kommunen kan innvilge tilskudd med inntil 70 % av kostnadsoverslaget - Arbeidsfristen settes normalt til 3 år - Det bør opplyses i tilsagnsbrevet om at innvilgning av tilskudd ikke innebærer at tiltaket er godkjent i forhold til annet regelverk som f.eks. - vassdragslov - nabolov - kulturminnelov - naturvernlov

30 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Det kan ikke gis dreneringstilskudd og SMIL-tilskudd til hydrotekniske tiltak som berører samme areal - Lukka avløp det kobles sugegrøfter direkte innpå er drenering - Lukka avløp opp til samlekum for drensrør fra bakenforliggende areal er kan være hydroteknisk tiltak


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google