Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale grp Hillestad Dagmar Kristiansen Svein Nord Nordheim Harald

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale grp Hillestad Dagmar Kristiansen Svein Nord Nordheim Harald"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale grp Hillestad Dagmar Kristiansen Svein Nord Nordheim Harald
GRUPPE 1 Bertheussen Margot Hjelmervik Tollak Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne GRUPPE 2 Hillestad Dagmar Kristiansen Svein Nord Nordheim Harald Normann Magnus Vik Dagfinn GRUPPE 3 Edvardsdal Kjersti Lid Jorunn Reigstad Martin Monrad Strandborg Berit Sørensen Kjell Sigurd GRUPPE 4 Gustafson Willy Hope Egil Reitan Ingrid Stiegler Per E. Trædal Arne Gunnar GRUPPE 5 Ingvaldsen Else Berit Kloster Nils Magne Kolås Anne-Berit Søvik Kjell GRUPPE6 Nybø Anita Presttun Erna Skaflestad Kjell Skjerven Eivind Vestrheim Jens GRUPPE 7 Ekroll Harald Fimland Jofrid Holmøy Rønnaug Meek Bertel Skjolden Kristoffer GRUPPE 8 Andersen Egil Torodd Bille Kristin Eriksen Anders Olsen Aina Regionale grp GRUPPE 9 Birkenes Arild Bye Tone Engebretsen Jørn Henriksen Guri Lyngstad Pål GRUPPE 10 Egseth Marit Bø Jakobsen Magne Edvardsen Tone Solberg Egil Vatne Hanne Øye Linda Merethe Høyland Sigfrid GRUPPE 11| GRUPPE 12 Bore Kristian Bringedal Kjell Inge Fosse Gustav Løge Iversen Edmund Nesheim Tomas Wærnes Terje Pedersen Olaug

2 Homogene grp Gustafson Willy Knudsen Inger Johanne Normann Magnus
GRUPPE A Gustafson Willy Knudsen Inger Johanne Normann Magnus Stiegler Per E. Strandborg Berit Sørensen Kjell Sigurd GRUPPE B Bringedal Kjell Inge Edvardsen Tone Kvitvær Hanne Nesheim Tomas Pedersen Olaug Wærnes Terje GRUPPE C Bertheussen Margot Hillestad Dagmar Reigstad Martin Monrad Trædal Arne Gunnar Vik Dagfinn GRUPPE D Ekroll Harald Holmøy Rønnaug Nybø Anita Skjerven Eivind Skjolden Kristoffer GRUPPE I Edvardsdal Kjersti Johannesen Anita Garild Kilvær Dianne Nordheim Harald Reitan Ingrid Søvik Kjell GRUPPE H Fimland Jofrid Meek Bertel Presttun Erna Skaflestad Kjell Vestrheim Jens GRUPPE F Hjelmervik Tollak Hope Egil Kristiansen Svein Nord Lid Jorunn GRUPPE E Auestad Anne Marie Bore Kristian Fosse Gustav Løge Høibo Unni Solberg Egil Homogene grp GRUPPE J Egseth Marit Bø Høyland Sigfrid Iversen Edmund Jakobsen Magne Vatne Hanne Øye Linda Merethe GRUPPE Y / Y Birkenes Arild Bye Tone Engebretsen Jørn Henriksen Guri Lyngstad Pål GRUPPE G Ingvaldsen Else Berit Kloster Nils Magne Kolås Anne-Berit GRUPPE X / K Andersen Egil Torodd Bille Kristin Eriksen Anders Olsen Aina

3 Blanda grupper Gustafson Willy Lid Jorunn Pedersen Olaug
Johannesen Anita Garild Lid Jorunn Pedersen Olaug Skjerven Eivind Øye Linda Merethe GRUPPE 2 Andersen Egil Torodd Ingvaldsen Else Berit Kilvær Dianne Knudsen Inger Johanne Skjolden Kristoffer Wærnes Terje GRUPPE 3 Auestad Anne Marie Bertheussen Margot Bille Kristin Kloster Nils Magne Nordheim Harald Normann Magnus GRUPPE 4 Bore Kristian Eriksen Anders Hillestad Dagmar Kolås Anne-Berit Reitan Ingrid Stiegler Per E. GRUPPE 5 Fimland Jofrid Fosse Gustav Løge Olsen Aina Reigstad Martin Monrad Strandborg Berit Søvik Kjell GRUPPE 6 Birkenes Arild Egseth Marit Bø Høibo Unni Meek Bertel Sørensen Kjell Sigurd Trædal Arne Gunnar GRUPPE 7 Bringedal Kjell Inge Bye Tone Høyland Sigfrid Presttun Erna Solberg Egil Vik Dagfinn GRUPPE 8 Edvardsen Tone Ekroll Harald Engebretsen Jørn Hjelmervik Tollak Iversen Edmund Skaflestad Kjell GRUPPE 9 Henriksen Guri Holmøy Rønnaug Hope Egil Jakobsen Magne Kvitvær Hanne Vestrheim Jens GRUPPE 10 Edvardsdal Kjersti Kristiansen Svein Nord Lyngstad Pål Nesheim Tomas Nybø Anita Vatne Hanne Blanda grupper Asle Farner – Strategi og samspill

4 Hvordan kan/bør rådene medvirke i ulike planprosesser?
Suksessfaktorer og fallgruver Det aller viktigste for meg å vite mer om er: ………….. Jeg skal fokusere på medvirkning og samspill mellom råd/kommune/andre Fylkesrådene må ” oversette til regionalt nivå…. Jeg har mer å råde til enn jeg har å råde fra….. ….derfor lite om fallgruvene! Innledningsvis litt prinsipielt (Instruksen om å få inn innspill på gulelapper om hva deltakerne ønsker er et eksempel på enkel medvirkningsteknikk. Jeg sorterte innspillene tematisk og kommenterte dem før jeg foreleste – med henvisning til at noe ville jeg utdype spesielt etter hvert. Og jeg avklarte hva jeg ikke hadde til hensikt å besvare……) Skriv på klebelapp! Asle Farner – Strategi og samspill

5 Hvorfor medvirkning? Demokrati og innsyn
Behov for spesial-/lokalkunnskap Tilbakemelding som grunnlag for utvikling Drøfting/utveksling med/mellom aktører Involvering til oppslutning og gjennomføring Det er flere grunner til at en ønsker medvirkning Som praktisk planlegger ser jeg medvirkning SOM NØDVENDIG KUNNSKAPSKILDE! ………Ikke som ”øvelse” eller formalitet……. Medvirkning = Supplement til annen fagkunnskap + påminning og varsel !!!! Asle Farner – Strategi og samspill

6 Behov for spesial-/lokalkunnskap =
Behov/problemdefinering Forståelse av situasjon og sammenhenger Ideer/innspill Konsekvensvurdering Utvikling av brukbar/akseptabel løsning Helt konkret trenger vi som planleggere (eller prosjekterende) : - Problemforståelse fra DERES STÅSTED DERES perspektiv på sammenhenger Ideer og innspill fra mange (ULIKE!) hold Konkret vurdering o beskrivelse av konsekvenser for DERE Diskusjon av forslag = forbedring? Det beste (for en) kan bli det godes fiende (for andre)…..DERFOR MÅ DERE VÆRE VILLIGE TIL Å GÅ INN I DRØFTINGER – finne praktiske kompromissløsninger som fungerer godt nok for flere. Asle Farner – Strategi og samspill

7 Suksessfaktorer = rådsmedlemmer med:
reell brukererfaring bredde i erfaringsbakgrunn kontaktnett/-vilje For at dere i rådet skal bidra med dette, er viktige suksessfaktorer Dyp kunnskap Mange ulike grupper representert Aktive personer - med fartstid i organisasjon, kommune og lignende - aktiv som ildsjel, debattant, som ønsker delta OG SOM LYTTER AKTIVT Asle Farner – Strategi og samspill

8 Forvalter/myndighet Kommune Innbygger Tjenesteprodusent Aktør
Kommunen har tre vesensforskjellige roller - Forvalterrollen – kommunen kan tildele rettigheter eller pålegge plikter. For eksempel: Som arealplanmyndighet, barnevern… - Tjenesteyter – er forpliktet til/ har tilnærmet monopol til å gi barnehageplass, grunnskole, eldreomsorg osv. og kan yte diverse andre tjenester etter eget ønske: kulturtilbud osv… - Aktør – på linje med andre aktører i samfunnet: grunneier, skogeier, huseier + prøver å påvirke fylke, stat osv….. Disse gir ulike muligheter for medvirkning Asle Farner – Strategi og samspill

9 Når kommunen er aktør eller tjenesteyter :
Rådet er intern rådgiver, pådriver og konsekvensutreder et fast ledd i kvalitetssystemet, ”superbruker” kan være sekretariat for enkelte tjenester kan være kontaktledd til/for interesseorganisasjoner Det er ikke disse rollene vi vanligvis tenker på for å påvirke samfunnsutvikling eller levekårene – men her er det kan være enklest enklest å påvirke/få til resultater… …hvis kommunen vil!.For her er det ikke så byråkatisk eller regulert fra statens side…. Kommunen styrer selv sine virksomheter!!!!! MEN DET ER VIKTIG AT RÅDET BLIR BRUKT AV SYSTEMET – spør hva DE trenger, by dere fram som rådgivere OBS! DERE KAN TILBY/DRIVE BÅDE INNGÅENDE OG UTADGÅENDE KONTAKARBEID mellom kommune og frivillige/organisasjoner…. Asle Farner – Strategi og samspill

10 Engasjert ledelse i kommunen Faste kontakter (personer og arenaer)
Suksessfaktorer: Engasjert ledelse i kommunen Faste kontakter (personer og arenaer) Proaktiv og aktivt oppsøkende arbeidsform Klare fullmakter / klart mandat Her er rådet på kommunens siden av bordet – rådgiver osv…. Viktige suksessfaktorer er….. ……At ledelsen og nøkkelpersonell vil, og at dere får ETABLERTE kontakter ….. at rådet får fullmakter og arenaer …...at rådet engasjerer til dans, ikke opptrer som ”veggpryd” ….. Asle Farner – Strategi og samspill

11 Både ”Top down” og ”bottom up” inkl. brukermobilisering
…………hvor i systemet er det viktigst å påvirke? Makt over ressurser og dagsorden Suksessfaktor: Både ”Top down” og ”bottom up” inkl. brukermobilisering Kompetanse Men hvor tar man så fatt? I ledelsen, som har styringmakta = både p olitisk og adm!.... Men hvis ikke de som skal gjøre jobben følger opp signalene, så må dere også finne måter å nå fram til disse på …. (på en legitim måte! Se senere….) 1.linja har direkte brukerkontakt. Brukerne har skoene på, vet hvor skoen trykker. Bidra til at denne dialogen funker! Suksessfaktoren her: START I ALLE ENDER. Resultatene skapes når disse aktørene kommuniserer godt og samspiller konstruktivt! Brukerne: ”skoen på” – lokalkompetanse og pressgrupper/brukermakt Asle Farner – Strategi og samspill

12 Når kommunen er myndighet:
Rådet = intern rådgiver for saksbehandleren - i forbindelse med forhåndskonferanse - et fast ledd i behandlingsprosedyrene - konsekvensutreder når planforslag innsendes Rådet = medvirkende part på linje med andre parter i prosessen - deltaker i arbeidsgrupper - innspiller til høringer/ettersyn: synspunkter og ideer Når kommunen er myndighet, for eksempel arealplan eller byggesak, kan dere komme inn på to forskjellige måter: 1) Som rådgiver og støtte for saksbehandler - samtale før forhåndskonferanse: forslag til krav og dokumentasjon, + prosess - ledd i behandlingsprosedyre: v. oppstart (”postmøte”) – før utsendelse (KS….) - konsekvensutredning som ledd i Fullført saksbehandling……………. … men husk: Dere er hjelpere, ikke parter når dere er i denne rollen! 2) Som medvirkende part – sammen med/i konkurranse med andre som også ønsker å påvirke saken………. Asle Farner – Strategi og samspill

13 - ryddig og legitim opptreden - Konkrete og konstruktive innspill
Suksessfaktorer: - ryddig og legitim opptreden - Konkrete og konstruktive innspill - Løsningsorientert Suksessfaktorer: Ikke bland disse rollene! Rådgivere agiterer ikke…. Vær konkret, ikke si ”For dårlig”, ”Må bli bedre”. Si HVA som kan gjøres… Forstå at saksbehandleren har en større kabal som skal gå opp…. Jfr: det best kan bli det godes fiende. Tenk derfor: ----hva er viktigst… Hva MÅ prioriteres…. ----Hva er godt nok…. Eller bedre enn ingenting….. Tenk LØFT-pedagogikk. Hva kan gjøres for at ting i hvert fall blir ett hakk bedre?! Asle Farner – Strategi og samspill

14 ! ? Asle Farner – Strategi og samspill Sum litt ved bordene…
Kommentarer eller spørsmål til dette med roller eller rolleutøvelse+ Asle Farner – Strategi og samspill

15 Det kommunale plansystemet
Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommune- delplaner ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan Det formelle ”planlovbildet” av plansystemet er enkelt og greit. Grafikken antyder hva som er over- eller underordnet – pilene er TILSYNELATENDE styringslinjer Og den antyder rekkefølge/sekvens starter øverst → ender automatisk opp med gjennomføring nederst? Så er det vel lurest å få UU innarbeidet i den mest overordnede planen?.... Så resten går automatisk….. …….eller? I PBL står UU som viktig formål for samfunnsplan-legging, på linje med bærekraft osv. Så egentlig er det unødvendig å påpeke at loven skal følges…. Asle Farner – Strategi og samspill

16 + plan individuell KOMMUNEPLANEN AREAL SAMFUNNS DELEN DELEN
SAMFUNNSPLANL. VIRKSOMHETSPLANL. KOMMUNEPLANEN Temaplan AREAL SAMFUNNS - - Forslag Planforslag tema/ geogr DELEN DELEN Utredn . HP - temapl Utredning Kommunedelplaner K - PLS HP Ledelsesk. Analyse - tematisk ØK.PLAN Resultat - Analyse avtaler geografisk SATSING HMS Områdereguleringr BMS Kvalitets - ÅRS - system BUDSJETT VP’er Detaljregulering Utviklings + plan individuell - prosjekt Årsregnskap Resultat - 1) Dette er det kommunale plansystemet i praksis – også sterkt forenklet(!) Styringselementene og noen av ledelsesverktøyene framkommer her som dokumenter i tillegg til plandokumentene: 2) Planstrategien finnes nederst. Det tilsvarende ”planmelding” som var vanlig før ,i forkant av kommuneplanrullering Det er en 4-årig plan for kommunens egen planlegging Hvert 4. år bør hele plan- og STYRINGSSYTEMET gjennomgås: +/÷ ?Hva fungerer eller brukes, hvilke planer ligger bare i skuffen? 4) Fysiske planer til venstre ↔ handlinsplaner til høyre i figuren 5) Overordnete øverst, detaljplaner nederst 6) Røde piler viser eksempel på prosesser mellom dokumentene. Det er når k-plan via øk.plan/Hp blir til forpliktende resultatavtale med ledere eller virksomhetsplan og arbeidsinstruks at noe skjer….. Dere må komme inn i disse prosessene om dere skal påvirke kommunens handsling – mer senere om dette. 7) Finn ut hvilke planer som BRUKES/lever hos dere – dere bør sette inn innsatsen på disse! Dette gjelder særlig de interne handlingsplanene – de på høyre side. Arealplaner viser bare hva som kan gjøres hvis noen går inn med ressurser! Enkelttiltak og - prosjekter rap Bruker ÅRS - u.s. Evaluering Andre data MELDING KOSTRA KOMMUNEPLANMELDING Miljødata Samfunns - - årlig/4 - årig Areal - og data - = planstrategi Prognoser bolig - statistikk Asle Farner – Strategi og Asle Farner – Strategi og samspill

17 ANALYSE, UTARBEIDE PLANFORSLAG
”PBL-prosessen” PLAN-START VEDTAK OPP-START-HØRING ANALYSE, UTARBEIDE PLANFORSLAG VEDTAK: LEGG UT TIL OFF. ETTERS. OFF. ETTER-SYN PLAN VEDTAS SEND TIL GODKJ. BE-KJENT-GJØR GJENNOM-FØRING Rådgiver for saksbehandler  Medvirkende part  PBL m. veiledere viser når medvirkning skal foregå i overordnete og arealplaner.. Dette er standard prosedyre…(minimum), men sier lite om HVORDAN medvirkning skal skje…. Det velger kommunen selv! De svarte pilene viser hvor rådene kan bidra som rådgivere…. De hvite pilene viser hvor rådene kan kreve medvirkning på linje med andre interessenter Dette er en krevende øvelse hva rolleavklaring /rolleutøvelsea ngår…. Asle Farner – Strategi og samspill

18 Hva gjør man som intern rådgiver?
Før/ved oppstart? Problem – behov  foreslå plan eller planutfordring Interessentanalyse  foreslå deltakere/organisering Foreslå arbeidsformer (spesielle grupper, referansegrp..) Foreslå temaer for forhåndskonferanse I fasen for utarbeidelse? Delta i arbeidsgruppene (Husk: kontakt ”hjem”!) Lage egne innspill/forslag – evt. innkalle andre til møte om… Foreslå studietur, besøk fra case Arrangere ”temaverksted”, tilby å lage ”kontaktrunde” osv…. Initiere forventningsavklaring, evaluere samarbeid osv. 1 – 4) Når man tar initiativ før/ved planoppstart skjer dette gjennom: - drøfting i Rådet (sak/eventuelt/temamøte…. F.eks…….) - drøfting med en eller flere organisasjoner ……evt. som verksted - Temamøte = problem/utfordring m. vareopptelling av hva vi har/hva vi nå trenger trenger: RULLERE, ENDRE, HP i tillegg? - Disse tingene tas opp m. adm (ledelse/saksbejandler) - OBS! Av rådet, ikke av enkeltmedlemmer……. 5 – 9) Rådet bør alltid tille opp på innbydelse og/eller foreslå AKTIVITET/ARBEIDSFORM for medvirkningstiltak. I ÅPNENDE FASER (grønn trekant) BER EN OM SYNSPUNKTER/FORSLAG á la idédugnad.. Mer om dette finner dere i boka ”Verksted som verktøy” av Asle Farner, utgitt på Kommuneforlaget. I ANALYSERENDE/DISKUTERENDE FASER (åpnende fase + rød trekant) driver en vekselvis med å - UNDERSØKE - SYSTEMATISERE - FORESLÅ/VURDERE - FORHANDLE (jfr. verkstedsboka som viser teknikker for ulike samarbeidsformål) Asle Farner – Strategi og samspill

19 Hva gjør man som medvirkende part?
I høringsfasen I - G - P Idédugnad I fasen for utarbeidelse? KPL - Idédugnad + nominell gruppeteknikk o.l. Fremtidsverksted = +/÷ før idédugnad Søkekonferanse I figuren ovenfor vises det til ulike teknikktyper som kan brukes i de enkelte faser, samt til vanlige samarbeidsmodeller. Mer stoff finnes i Verkstedsboka, men det er også mye litteratur om søkekonferanse, fremtidsverksted, idédugnad, KPL (kreativ problemløsning). Søk på nettet!!!!! I fasen for ettersyn? I - G - P Innspillsdugnad Asle Farner – Strategi og samspill

20 Forventningsavklaring:
Medvirkningstrappa Sjølråderett Medbestemmelse Aktiv deltakelse Dialog Høring Off.ettersyn Som ekstern aktør vil dere ofte bli henvist til de nederste, minst involverende trinnene i medvirkningstrappa – dette er de vanligste formene for medvirkning.. Som oftest a la ”brain storm”….. Som kommunens interne fagråd bør dere bli invitert høyere opp i trappa…. Her er det både åpnende og lukkende aktiviteter i samspillet partene i mellom og mellom parter og planlegger. Men her er dere prisgitt saksbehandler og ledelse – om de ønsker dere inn….. Viktig å få avklart ”medvirkningskontrakten” Vanlig kommunal synd: ”Vil du være med å bestemme…” Og så er det politikerne som bestemmer……… ØVERSTE TRINN = BESLUTNING ---- ENDELIG LUKKENDE FASE! Informasjon Forventningsavklaring: MEDVIRKNINGSKONTRAKT Asle Farner – Strategi og samspill

21 Asle Farner – Strategi og samspill
Beklager denne figuren – kompleks og liten. Poenget er: Gjennom året gjennomfører kommunene mange planleggings- og strategiprosesser – rutinemessig år etter år. Det finnes dermed mange interne arenaer for påvirkning og medvirkning – for tjenesteutvikling, feiing for egen dør i kommunale byggeprosjekter…… …for overordnete strategier og prioritering av ressurser…. 1- Kommuneplanens samfunnsdel (bør) gjennomgås i forkant av budsjettarbeid . Hva er det vi vil? 2 - LTB og årsbudsjett skal gi føringer til VP: Spesielle satsinger/fokus i VP =? 3 - Organisasjonsutvikling (funker organisasjonen som den skal? – dvs. rutiner, prosesser, kommunikasjon….) For eksempel: Brukerundersøkelser er enten rutiniserte og med jevne mellomrom, eller ad hoc – men brukes de? Medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler – funker samarbeid, ledelse… Ledelsesavtaler….. Skapes resultatene? Prioriteres innsats? LEDERE OG POLITISK LEDELSE ER STADIG OPPTATT AV DISSE GJENTAKENDE PROSESSENE I ”ÅRSHJULET” Rådet må finne ut hvilke prosesser som fungerer og gir resultater – og finne rådets plass i disse – NÅR KAN VI FÅ LEDELSEN I TALE!!!! Asle Farner – Strategi og samspill

22 Rådet trenger ikke bare møteplan, men sin egen handlingsplan
for sin virksomhet for oppfølging av organisasjonens virksomhet Rådet bør rapportere sine resultater Lag en årsmelding med + og ÷ som grunnlag for egen læring og neste års plan som grunnlag for erfaringsutveksling med andre Rådet bør fordele saksanvar (”saksordfører”) for å sikre proaktiv aksjon vaktbikkjefunksjon Skal rådet fungere proaktiv må det ikke bare vente på at noen finner tid til dem, men ta et selvstendig ansvar tilpasset årshjulets aktiviteter og sine egne mål innenfor disse… Utnytt egne ressurser maksimalt – gjør som 91 Stomperud ”Rett mann på rett plass”….. Fordel ansvar – hver følger sitt, men rapporter til og diskuter i rådet! La rådets representanter til abeidsgrupper og lignende få arbeidsro og tillitt til å prøve ut ”fellesløsninger” sammen med de andre i den gruppa. Det kommer lite ut av det hvis ulike interessegrupper møter med bundet mandat. Det blir en kunst å finne balansen mellom fasthet og åpenhet……. Asle Farner – Strategi og samspill

23 Ideer til tiltak rådet kan initiere/iverksette:
Verksteder m. involvering av brukere, medarbeidere, ledelse i tilknytting til ÅM, BMS, VP osv… Innspill til planer – jada, men på rett plass…… Innspill til kvalitetssystem, rutiner, resultatavtaler osv… i rett tid Stimuler kommunen til å feie for egen dør: Egen UU á la HMS + etiske (plan- og medvirknings-)prosesser: etisk budsjett, regnskap For å få oppmerksomhet til og innsats på UU-feltet kan rådet finne arbeidsformer som supplerer sine egne interne diskusjoner i møter……. (om etisk regnskap: se på nettet! Dette handler bla om brukerkontrakt og servicerklæringer) Asle Farner – Strategi og samspill

24 (Idéliste fortsetter……)
Opplevelsesbasert bevisstgjøring, befaring for aktører kommunen Fast post på kommunens kompetanseutviklings program (integrert!!) Etablere nettverk for UU, tverrfaglig team, ”superbrukere”/rådgivere Kåringer: Årets Universalpris, årets vaktbikkje, årets saksbehandler – del ut nellik/kaktus, vandretrofeer OBS! Sett ikke i gang alt på én gang… Drøft i rådet: Hva har vi av ressurser/lyst blant oss eller i nettverket vårt? Hva kan gi raske resultater? Hva kan gjøres først, hva kan vente? PRØV MED ENKLE TING FØRST – UTVID REPERTOARET…… Asle Farner – Strategi og samspill

25 UU = konstant beredskap - og om nødvendig: kamp!
Hovedbudskapene er UU = konstant beredskap - og om nødvendig: kamp! Kommunen kan litt som myndighet – men mye som aktør Stimuler kommunen både i topp og bunn + brukerne Bruk hele plansystemet – sats ikke alt på Pbl-delene (regulerende planer realiseres gjennom aktiv innsats Timing er viktig – utnytt beslutningsrom (lederoppmerksomhet) Lag strategi for deres egen innsats! – evaluer og lær til neste gang…….. Oppsummering av noen viktige prinsipper…………. Asle Farner – Strategi og samspill

26 Etter denne samlinga – det vi har hørt og snakket om:
Gruppesamtale: Etter denne samlinga – det vi har hørt og snakket om: Når vi kommer hjem vil vi (begynne med)…… …….vil vi slutte med å……… Caférunde: Velg en bordvert som skal presentere øvrige sprer seg til andre bord – en og en… bordverten forteller, gjestene spør og gir ideer. Tilbake ved gruppebordet: Bordverten forteller om ideer og spørsmål, de hjemkomne forteller om sine opplevelser. Gruppa justerer og videreutvikler forslaget til hva dere vil gjøre når dere kommer hjem. Dette kalles cafémetodikk jfr. Verkstedeboka 26 Asle Farner – Strategi og samspill


Laste ned ppt "Regionale grp Hillestad Dagmar Kristiansen Svein Nord Nordheim Harald"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google