Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred Næringsselskap AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred Næringsselskap AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred Næringsselskap AS
Arne U. Hoff

2 Bakgrunn Verdal kommune og Levanger kommune har gitt Innherred Vekst AS ansvar for forvaltning av offentlige omstillings- og utviklingsmidler til 2007. Fra 2008 er det behov for å gjøre næringsutviklingen selvfinansierende og plassere virksomheten ”i en permanent pengestrøm”. En måte dette kan gjøres på er å klargjøre og bygge videre på forretningsgrunnlaget til Levanger Næringsselskap AS. Denne presentasjonen skal vise hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

3 Prinsipp-skisse for et vel fungerende marked
”Verdi-kjeden” Levanger Kommune ”grossist” Innherred Næringsselskap Private eiendoms-selskaper og investorer Utbyggere Tomtefestere Entreprenører Industri Handel Service Ny-etablerere Privatpersoner Off. etater etc Verdal kommune Offentlige eiendomsselskaper Andre Direkte salg Utleie/feste ”produsent” ”detaljist” ”slutt-bruker”

4 Oppsummering Selskapet skal være et forvaltnings- og eiendomsutviklingsselskap som eies 100% av Verdal kommune og Levanger kommune. Selskapet skal synliggjøre verdier og skape tilleggsforretning av at privat næringsliv og det offentlige i fellesskap lykkes med å skape økt vekst og nye arbeidsplasser. Selskapet skal etablere et nettverk med lokale, regionale og nasjonale aktører innen forvaltning, eiendoms- og arealutvikling. Selskapet skal drive i tett samarbeide med Innherred Vekst. Selskapet skal fra overta ansvar for næringsutvikling i regionen.

5 Suksessfaktorer Selskapet er underlagt politisk kontroll, men beslutninger bør fattes på et bedriftsøkonomisk grunnlag. Styresammensetting samt kompetansen i arbeidsutvalget og i ledelsen. Selskapet må ha tilgang på bred kompetanse på næringsutvikling og meget god oversikt over hva som skjer i regionen. Selskapet bør ha liten administrasjon og leie inn kapasitet og kompetanse fra sak til sak. I saker er av stor viktighet og omfang bør beslutninger fattes av et samlet styre basert på grundige analyser. De aller største sakene bør muligens fremmes for generalforsamlingen.

6 Levanger Næringsselskap AS
Organisering Levanger kommune Verdal kommune Levanger Næringsselskap AS Innherred Næringsselskap AS 100% 50%

7 Ledelse Enhetlig ledelse Arbeidsutvalg
Styret i Innherred Næringsselskap bør være det samme som i Innherred Vekst Daglig leder i Innherred Vekst bør være den samme som daglig leder i Innherred Næringsselskap. Revisor bør være den samme for begge selskapene. Selskapene bør ha felles forretningsadresse. Arbeidsutvalg Styret bør ha et eget arbeidsutvalg som behandler og legger frem saker for beslutning i styret. Arbeidsutvalget bør bestå av kompetente personer med dokumentert erfaring fra offentlig og privat virksomhet og med erfaring fra utvikling og drift av arealer/eiendommer. Eksempel på sammensetting av et arbeidsutvalg på fire personer: Daglig leder sammen med to næringslivsrepresentanter og en felles representant fra det samlede politiske miljø.

8 Visjon, forretningside og hovedmål Selskapet skal skape tilleggsforretning av at næringslivet og det offentlige i felles-skap lykkes med å skape ekspansjon, vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Visjon Innherred Næringsselskap AS skal være et nasjonalt forbilde for langsiktig vekst og utvikling. Forretningside Selskapets virksomhet er utvikling og forvaltning av eiendommer og arealer samt næringsutvikling. Selskapets skal drives uavhengig av tilskudd fra det offentlige. Hovedmål Selskapets hovedmål er å maksimere verdi-justert egenkapital. Frie midler investeres i videreutvikling av arealer og eiendommer og generell næringsutvikling.

9 Eksempel på rolle, eierskap, mm
Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Eiendom AS 100 % Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Eiendom AS 51 % XYZ Eiendom AS 49 %

10 Eksempel på rolle, eierskap, mm
Innherred Næringsselskap AS Rinnleiret Eiendom AS Ørin Eiendom AS Skogn Eiendom AS NN Eiendom AS Næringsutvikling og nyskaping

11 SWOT Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler Bred kontaktflate
God kjennskap til politiske prosesser Kunnskaper og erfaring om reguleringsmessige forhold God oversikt over behov i markedet Liten og effektiv administrasjon med lave driftskostnader Svake sider Kompetanse innen eiendoms-utvikling Kompetanse innen nettverks-bygging Svak kapitalbase / finansiering Muligheter Innherred Vekst sin suksess gir økt etterspørsel etter arealer Regional satsning betyr stordrifts-fordeler Større enhet betyr økte forretnings-muligheter Gå utenfor kommunegrensene Trusler Økonomiske rammebetingelser (konjunkturene) Politiske rammebetingelser Klarer ikke å oppnå samarbeide med øvrige aktører

12 Kompetanse Det er viktig med bred kompetanse vedr. utredning, analyser, verdivurderinger, strategi, beslutningsunderlag Tilførsel av kompetanse kan reguleres gjennom avtaler med eksempelvis følgende aktører: Indpro Siva Statsbygg Entra Revisor, konsulenter, arkitekter, ing.firmaer, mm.

13 Oversikt over arealer i Levanger og Verdal
Størrelse Verdi Feste -inntekter Merknader Levanger by, feste m2 25 parseller Gråmyra m2 20 mill 6 parseller Moan m2 5 parseller Rinnleiret m2 10 mill Ca m2 eiendomsmasse Ørin, feste 10 parseller Ørin, ”Gullblokka” m2 1 parsell Øvrige Ørin m2 6 parseller / pr m2 Ørin II SUM > m2 > 50 mill > 60 parseller I tillegg kommer flere større områder i privat eie som er regulert til næringsformål

14 Fremdriftsplan Viktige momenter: Ferdigstille forretningsplanen
Gjøre nødvendige politiske vedtak Ord. Generalforsamling Etablere administrasjon og ledelse

15 Videre arbeid Grundig kartlegging og gjennomgang av aktuelle eiendommer/parseller Historikk Avtaleforhold, festekontrakter, dokumentasjon, servitutter, hjemmel, etc Verdivurderinger Reguleringsmessige forhold Markedsmessige muligheter Oversikt av arealbehov og lokaliseringspreferanser (perspektiv: 12 måneder) Arealmessige og eiendomsmessige saker som er under arbeid i kommunene En klar informasjons- og kommunikasjonsplattform for virksomheten Utkast og maler til samarbeidsavtaler og anbudsprosedyrer System for risikoanalyse, samt kontrollmessige prosedyrer og rutine for dokumentasjon og rapportering knyttet til regnskapsføring Selskapet bør utarbeide en strategiplan for regionens arealbehov og lokaliseringspreferanser i et 5 års perspektiv


Laste ned ppt "Innherred Næringsselskap AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google