Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retningslinje- og implementeringsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retningslinje- og implementeringsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Retningslinje- og implementeringsarbeid
Den 9. nasjonale TIPS-konferanse – Tromsø 10. og 11. oktober 2013 Retningslinje- og implementeringsarbeid Direktør Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn

2 ”Fortiden er fremtidens utsiktspunkt.”
Eliezer (Elie) Wiesel

3 Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering
Utdanning Råd/veiledning HOD Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF

4 Verdimessige utfordringer?
Mellom den normrasjonelle tilnærmingen (juridisk tilnærming) og den formålsrasjonelle tilnærmingen (helse-, sosial- og barrnevernfaglig tilnærming) Lover og forskrifter = samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukerne

5 Verdimessige utfordringer?
Fritt etter prof. Ole Berg ”Tar du kvalitetsargumentet fra helse-, omsorgs-, barnevern og sosialarbeidere tar du dyden fra dem.”

6 Helse- og omsorgstjenesteloven (”HOTL”) §4-1. Forsvarlighet
  Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommunens plikt etter første ledd bokstav d.

7 Hva er faglig forsvarlighet?
Forsvarlig virksomhet -§4 - kjernekravet i Helsepersonelloven Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven§2-5. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

8 Innholdet i internkontrollen
Oppgaver og mål for virksomheten og utviklingsarbeidet Ansvars- og oppgavefordeling Tilgang til lover og forskrifter Nødvendige kunnskaper og ferdigheter, utnytting av medarbeidernes erfaringer Erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende Oversikt over områder med fare for svikt Prosedyrer, inkludert korrigering av avvik Systematisk gjennomgang av internkontroll

9 Funksjonelt regelverk
Funksjonelle regelverkskrav beskriver hvilke mål som skal oppnås, og det blir i stor grad opp til virksomhetene selv å velge løsninger for å innfri målene! Nasjonale faglige retningslinjer er en ”veiviser” mot målet!

10 Rettslige standarder ”Ord eller uttrykk i en lov som gir anvisning på en målestokk som ligger utenfor loven, som en bestemt praksis, utbredte holdninger i samfunnet eller andre forhold som skifter med tiden. All den stund disse fenomenene endrer seg over tid, vil også innholdet i loven gjøre det.” (Boe, 2005, s. 278) Nasjonale faglige retningslinjer gir ”liv” til regelverket!

11 Kung-fu-tse skal ha sagt at mennesket kan handle klokt på tre måter:
- ved ettertanke, det er det edleste - ved å etterape, det er det letteste - ved erfaring, det er det bitreste

12 God praksis og forsvarlig virksomhet
Forsvarlig praksis Uforsvarlig virksomhet

13 God praksis og forsvarlig virksomhet
Fag kompetanse Organisering Prosedyrer/ fremgangsmåter Beredskap/ nødprosedyrer Prosedyrer/ fremgangsmåter Overvåking/ feilvarsling Utstyr og materialer Bemanning

14 Todelt funksjon av kravet om forsvarlig virksomhet
Ikke alle avvik fra god praksis gir uforsvarlig virksomhet.

15 Risikoanalysen skal vise dette
Ledelsen og de ansatte må vite hvor det er risiko og svake punkter.

16 ”Morderiske krav – anorektisk støtte.”
Ukjent – om forventninger fra overordnet ”Morderiske krav – anorektisk støtte.”

17 Entydige anbefalinger med lite rom for alternativer
Anbefalinger med rom for alternativer, men med klare yttergrenser Anbefalinger med betydelig rom for alternativer og uklar overgang mot det uakseptable

18 De ”besværlige” modale hjelpeverbene
Bør – anbefalt måte å oppfylle funksjonskravet på. Alternativer m/likeverdig funksjonalitet og kvalitet kan fritt benyttes. Kan – betyr en alternativ, likeverdig måte å oppfylle regelverkets krav (eks. anbefaling om bruk av alternative normer/standarder) Skal – gir lite eller ikke rom for alternativer - grensen for lovlighet faller sammen med målestokken.

19 Hvordan kan ansvaret ivaretas?
Virksomhetenes og profesjonsutøverenes ansvar for faglig forsvarlig tjenesteyting utfyller hverandre i pasientsikkerhetens tegn. Lederen skal legge til rette for god praksis!

20 Sjefens utfordring Ledelse ledelse ”helt ut” (faglig og administrativt) – ansvar og involvering faglig ledelse (etterspørre på kvalitet) ”førstelinjelederen” og antall nivåer

21 Kan sjefen gjøre en forskjell?
dedikerte og bevisste nysgjerrig og systematisk målorientert og evaluerende kunnskapsbevisste og lærende Tett på egen virksomhet – hver dag!

22 En pedagogiske utfordring
Kunnskap om regelverket og innholdet i veiledere – en integrert del av fagkunnskapen? innholdet i grunn- og videreutdanninger treparts-samarbeidet (ledelse-ansatte-myndigheter)

23 “Det er jo de helt enkle tingene dere ikke får til
“Det er jo de helt enkle tingene dere ikke får til. Mental Helse er helt entydig når det gjelder hva dere trenger av kompetanse. Det å involvere pasientene i behandlingen, snakke med de pårørende og samarbeide med andre tjenesteytere.” landsleder Erling Jahn, Mental Helse

24 ”…men størst blant dem er kompetansen.”
Fritt etter Paulus første brev til Kor. 13,13 (Det nye testamentet) ”…men størst blant dem er kompetansen.”


Laste ned ppt "Retningslinje- og implementeringsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google