Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole”
Kastellet skole, Oslo kommune Haugesund 2005

2 Hva skal vi presentere Kastellet skole – bakgrunn
Er nytenkende pedagogikk avhengig av skolebygg? Hva er fremtidens skole ? Ny skole – Kvalitetsutvalget og Stortingsmelding 30 Kontaktlærer – basisgrupper – utviklingssamtaler Ledelsen inn i skolen Aktivitetspedagogikk Profilvalg Realfagssatsing Språksatsing Digital kompetanse Ikke lærebokstyrt undervisning Haugesund 2005

3 Hva skal vi presentere Tilpasset undervisning Elevmedvirking
Aktivitetsskole Foreldresamarbeid Evaluering – kvalitetssikring Fremtidens elev Haugesund 2005

4 Kastellet skole Politisk vedtak - utviklingsskole
Arkitektkonkurranse ble utlyst Vinner ”Ja takk, begge deler” Div.A Ferdig høsten 2004 Barne- og ungdomsskole (1-10) Byomfattende spesialavdeling 500 elever ( minus 10.trinn) 45 ansatte Haugesund 2005

5 Kastellet skole Haugesund 2005

6 Kastellet skole Haugesund 2005

7 Er nytenkende pedagogikk avhengig av skolebygg?
Kommer fra en skole som bygningsmessig var svært tradisjonell Fikk til mye – demonstrasjonsskole Se mulighetene ikke begrensningene Motiverte lærere og ledelse gir spennende pedagogikk uavhengig av bygg. Haugesund 2005

8 Hva er fremtidens skole?
Skole i takt med samfunnets utvikling Tilpasset den enkelte elev Mange læringsstrategier Stor elevmedvirking Motiverte elever Økt kunnskapsnivå Økt foreldreinvolvering Klar, tydelig ledelse Haugesund 2005

9 Ny skole – Kvalitetsutvalget og Stortingsmelding 30
Lokal fleksibilitet ved 25% kan tilpasses den enkelte skole Realfagssatsing Metodefrihet for lærerne Kontaktlærer og basisgrupper Styrking av basiskompetanse Programfag Digitalkompetanse Ungdomstrinnet og videregående opplæring i sammenheng Styrke skole – hjem - samarbeidet 2.fremmedspråk obligatorisk på u-trinn Haugesund 2005

10 Kontaktlærer – basisgrupper - utviklingssamtaler
Basisgrupper på ca 20 pr kontaktlærer Kontaktlærer på trinnet Portefølje for hver elev – bakgrunnen til utviklingssamtalen. Porteføljen skal inneholde: utvikling av sosialkompetanse, elevenes ansvarslæring, utviklingsplan med elevenes vurdering i de enkelte fagene. Utviklingssamtalen skal fokusere på hva eleven mestrer og ikke på hva den ikke mestrer. Haugesund 2005

11 Ledelsen inn i skolen Ledelsen inn i undervisningssituasjon
Kortere avstand mellom lærere og ledelsen Kortere avstand mellom elever og ledelsen Dette gir bedre skolemiljø Kjennskap til grasrota Gi lærerne mer planleggingstid – ledelsen overtar undervisningen Haugesund 2005

12 Aktivitetspedagogikk
Bruke praktisk- estetiske fag som metode for den teoretiske innlæringen Gir økt trivsel og motivasjon Haugesund 2005

13 Profilvalg Vi har to profiler: NTF
(Natur, Teknologi og Forskning) og SoS (Språk og Samfunn). Velges fra 5.trinn 5.-7.trinn velger profil hvert år Fra 8.trinn velges profil for 3 år Her kommer den fleksible 25% inn Mulighet for fordypning i sitt interessefelt Få praktisert aktivitets-pedagogikken Haugesund 2005

14 NTF – Natur, teknologi og forskning
Matematikkverksted Skolehage Teknologi og design Unge naturforskerers verksted Drama, rollespill, materiallære og kunsthåndverk Idrett, matematikk, heimkunnskap og naturfag kombineres Uteskole Haugesund 2005

15 SoS – Språk og samfunn Innføring av 2.fremmespråk fra 5.trinn
Kultur, samfunn og heimkunnskap kombineres Unge samfunnsforskeres verksted Nyhetsverksted Mediabedrift Internasjonalisering Drama, rollespill, kunst og kultur. Haugesund 2005

16 Realfagssatsing Teknologi i skolen
Matematikkverksted, ute, inne og digitalt Konkretiseringsmateriell i matematikk Samarbeid med Nordstrand videregående skole – naturfag og matematikk Samarbeid mellom tre skoler for å lage en modell for tilpasset opplæring i matematikk for u-trinnet. Scientia – naturfaglig forskningsbedrift Profil NTF Utendørs naturfagsrom Haugesund 2005

17 Språksatsing Internasjonalt samarbeid Språkperm
Elevene trenes i ulike formidlingsmåter Lese- og skrivprosjekter på alle trinn Sos-profil Haugesund 2005

18 Digital kompetanse Fronter som læringsplattform – brukes som et redskap i elevenes læringsprosess Fronter er en bygning med korridorer og rom (fellesrom og private rom) Fronter brukes av – lærere, elever og foresatte Kreative verksteder: Musikk, film og bilde mm Haugesund 2005

19 Ikke læreboksstyrt undervisning
Ikke lærebøker til hver elev i alle fag Lære elevene til å bruke ulike kilder Belyse stoffet fra flere sider Siste nytt innen for emnet Lære elevene kritisk vurdering av kildemateriell Ansvarslæring Aktive elever Reflekterte elever IKT- som et naturlig arbeidsverktøy for elevene – Fronter – som læringsplatform Haugesund 2005

20 Utfordringer med læreboksituasjonen
Elevenes tidligere skoleerfaring Foreldrenes skoleerfaring Nytt for lærerne Hvordan løse dette? Informasjon til elever og foreldre Kompetanseheving hos lærerne Tilrettelagte arbeidsplaner Utforming av prøver Informasjonssenter Haugesund 2005

21 Tilpasset opplæring Aldersblanding Arbeidsplaner Profilvalg
Målark – norsk, matematikk og engelsk Klare vurderingskriterier Haugesund 2005

22 Elevmedvirking Styringsgrupper fra 5.trinn
Gi elevene innflytelse på innhold og organisering av skolehverdagen, fagvalg, fagnivå og undervisningsmetoder. Øke trivsel og motivasjon til læring ved å gi elevene mer innflytelse. La elevene få eie forhold til sin egen skole og sin egen læring. Bedre dialog/samspill mellom elev og lærer. Haugesund 2005

23 Elevmedvirking Elevguider Ressurselever på IKT
Elever i hjemmesideredaksjonen Elever i Driftstyret Utdanne elevmeglere Elevråd Haugesund 2005

24 Aktivitetsskole Erstatte SFO
Tilbud for elever fra 1.-7.trinn – utvides til ungdomstrinnet senere Fritidsaktiviteter inn i skolen, samarbeid med lokale lag og foreninger. Mer fleksibelt for foreldrene Mer variasjon i aktivitetene for elevene Enkelte kveldsaktiviteter gjøres på dagtid Skolen et nærmiljøsenter Haugesund 2005

25 Foreldreorganisering på Kastellet
Driftsstyre Ad hoc-komiteer Aktivitetsskole FOSS (Foreldre Og Skole Sammen) Lederne for de fem undergruppene TRAFIKK 1-9 TRIVSEL 1-4 FAG 1-4 TRIVSEL 5-9 FAG 5-9 Haugesund 2005

26 Foreldresamarbeid FOSS ( foreldre og skole sammen)
Kommet godt i gang med den nye organiseringen. Mange positive innspill fra foresatte. Vi ser på foreldrene som en ressursgruppe Skolen har ønsket et utvidet samarbeid med foreldre gjennom den nye organiseringen Samarbeidet skal være positivt og utviklende, men ikke kontrollerende. Foreldrene tilgang på Fronter Haugesund 2005

27 Evaluering - kvalitetssikring
Hvordan evaluere: Formell evaluering ( bakgrunn, hensikt, metode, resultat og drøfting, veien videre) en intern og en ekstern. Kvantitativ og kvalitativ evaluering Uformell evaluering (diskusjoner, samtaler, refleksjon – elevplan, læreplan foreldreplan og lederplan) Haugesund 2005

28 Hvem kan evaluere? Brukere– lærere, elever, ledelse og foreldre.
Ekstern evaluering - Universitet og høyskoler - Kritisk venn skoler i inn og utland Haugesund 2005

29 Hvorfor evaluere? Viktig å vite hva man skal bruke evalueringen til – hvem skal ha innsyn i den? Kvalitetssikring Veien videre, justeringer Informasjon til brukerne Haugesund 2005

30 Fremtidens elev Kunnskapsrik Kreativ Aktive Engasjerte Nysgjerrige
Samarbeidende Selvstendige Reflekterte Haugesund 2005


Laste ned ppt "”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google