Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontrollutvalgskonferansen 2009 Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontrollutvalgskonferansen 2009 Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontrollutvalgskonferansen 2009 Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF
Kommunene som eiere av selskap og foretak – styringsutfordringer og nye roller Kontrollutvalgskonferansen 2009 Gardermoen Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF

2 Bodhild Laastad Seniorrådgiver i NKRF Registrert revisor, cand. mag, master i sosiologi Vel 10 års fartstid innen kommunalt tilsyn og kontroll Kommunekasserer, økonomikonsulent, lærer og skatterevisor

3 ”Foretaksomme” og ”selskapssyke” kommuner
Disposisjon Bakteppe ”Foretaksomme” og ”selskapssyke” kommuner Styringsutfordringer og nye roller Empiriske studier Kommunen i eierrollen Styre og styremedlemmer Styrets funksjoner

4 Bakteppe Framveksten av velferdsstaten
Norge rangeres stadig som ett av verdens beste land å bo i (United Nations Development Programme Human Development Index Ranking 2007/2008) Voksende og kostnadstung offentlig sektor Produksjon av velferdstjenester er arbeidsintensiv

5 Motreaksjon Ideologisk skifte: New Public Management (NPM)
Reformer som etterligner privat sektor Fristilling Konkurranse Markedsretting

6 Konsekvenser Mål- og resultatstyring
Delegering av myndighet Økt bruk av frittstående enheter (KF, IKS og AS) Overføring av myndighet fra folkevalgte organer til selskapsorganer Fristilling Politisk ansvar og kontroll

7 Organisering av kommunal virksomhet

8 Økning i antall kommunale selskaper 1996-2006
Kilde: Tabell 1.1 i Ringkjøb, Aars og Vabo (2008:15)

9 Formelle strukturer Nivå Kommunalt foretak Aksjeselskap Interkommunalt
3 Kommunestyret Generalforsamlingen Representantskapet 2 Styre 1 Daglig leder

10 Privat sektor Å generere størst mulig overskudd for eierne
Markedet som viktigste regulator ”Pengene er målet”

11 Kommunal sektor Kommuneloven § 1: ”Pengene er middelet”
Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest mulig velferd i forhold til innsatsfaktorene Innbyggernes rettigheter Med sikte på en bærekraftig utvikling En tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard (Ot.prp. nr. 17 ( ) ”Pengene er middelet”

12 Empiriske studier Gjertsen, A. og K. Martinussen (2006)
Styring og kontroll av kommunale selskaper og foretak. NF-rapport nr. 18/2006. Bodø: Nordlandsforskning Ringkjøb H. E., J. Aars og S. I. Vabo (2008) Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Bergen: Rokkansenteret rapport 1/2008 _____________________________ Lervik, J. E., M. Huse, C. Hansen, J. E. Svendsen (2005): Beskrivelse av norske styrer. Foreløpige resultater fra forskningsprogrammet “Det verdiskapende styret”. Oslo: Handelshøyskolen BI.

13 Datamateriale innsamlet av Rokkansenteret
Spørreskjema til alle kommunestyre-representanter i 20 kommuner 210 svar (34 %) Spørreskjema til alle styremedlemmer i kommunale selskap og foretak i 6 av kommunene 200 svar (59 %) Respondentene markerte grad av enighet med ulike påstander omkring eierskap/-styring og selskapsstyring

14 Fordeling på organisasjonsformer i datamaterialet
2007

15 Fordeling etter bransje

16 Hva sier datamaterialet
Forventninger om at fristilling skal føre til profesjonalisering, effektivisering og bedre kvalitet Kommunestyrerepresentantene har moderat fokus på eierstyring Eiermeldinger er liten grad tatt i bruk Eierstyring skjer ved formelle styringsinstrument Vedtekter Generalforsamling Valg av styremedlemmer Mer offensiv eierstyring lite i bruk Gir uttrykk for: Vanskeligere å følge med på det som skjer i den utskilte virksomheten Mindre mulighet for påvirkning Vurderer risikoen for uetisk atferd som liten

17 Kommunestyrerepresentantene om styrerollen
Styreverv blir fordelt som andre politiske verv Få motforestillinger mot politikere i styrene

18 Kommunestyrerepresentantene om styrerollen
Forventinger om at styret skal legge like stor vekt på Kommunen sine interesser Selskapet sine interesser

19 Hva sier datamaterialet om styrene
6,7 styremøter i 2006 i snitt Varighet 2,7 timer 5,8 medlemmer i snitt 40 % kvinner De fleste styreledere er menn (50-60 år) Høyere utdanningsnivå enn kommunestyremedlemmer, men lavere enn styremedlemmer i allmennaksjeselskap

20 Hva sier datamaterialet om styrene forts.
Styrene oppfatter seg som godt kompetente Liten grad av overlappende styreverv Forsøk på påvirkning kommer primært fra bedriftsledelsen og fagforeningene

21 Hva er styrets funksjoner
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig Forvaltningen av selskapet Kontroll Forsvarlig styring og kontroll Planer og budsjett Selskapet sin økonomiske stilling Rådgiving Generell ledelse Faglige forhold Nettverk Relasjoner til andre bedrifter Andre viktige grupper Strategi Fastsette mål Utvikle strategier

22 Hva sier datamaterialet om kontrollaspektet ved styrerollen
Involverte i vurdering av selskapets økonomiske situasjon Oppfølging av produktkvalitet kundetilfredshet organisasjon og personalressurser 6 av 10 sier at de stiller kritiske spørsmål til informasjon fra ledelsen Ønsker i svært liten grad å reise saker utenom dagsorden

23 Nettverksaspektet ved styrerollen
Begrenset fokus på denne funksjonen

24 Strategiaspektet ved styrerollen
Er involverte i langsiktig strategiarbeid _____________________ Strategiarbeid: Utarbeide strategiforslag Ta beslutninger om langsiktige strategier Gjennomføre beslutninger om strategi Kontrollere og evaluere strategibeslutninger

25 Andre aspekter Styret evaluerer i liten grad sin egen virksomhet
Styremøter uten at daglig leder er til stede? Mangler data for styrer i kommunale selskap og foretak Skjer i liten grad i styrene som inngikk i BI-studien

26 Sagt om styrer ”De er støttespillere, rådgivere, medspillere, stakeholders og snyltere” ”De er mer eller mindre aktive, men altfor sjelden kritiske” ”Høflighet, dannelse, lojalitet og respekt for makten er det som preger styrene mer enn kritisk utfordrende nysgjerrighet og tvil” Arne Selvik, AFF, NHH i Bergens Tidende

27 Oppsummering Kommunene etablerer foretak og selskaper i økende grad
Utskilling av virksomhet fører til mindre fokus på det som skjer i virksomheten Fra eier Fra innbyggerne Fra pressen Lite fokus på vurdering av risiko for uetisk atferd Styrene Består av politikere Behov for å utvikle styrerollen Større vekt på kontrollfunksjonen Større bevissthet om risiko for uetisk atferd

28 Kontrollutvalgene bør prioritere selskapskontroll
Implikasjoner Kontrollutvalgene bør prioritere selskapskontroll Økt fokus på eierrollen Økt fokus på styrerollen Lyspunkt Etablering av KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskkommunalt eide selskaper og foretak Kommunene utarbeider i økende grad eiermeldinger

29 Takk for meg! Tlf


Laste ned ppt "Kontrollutvalgskonferansen 2009 Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google