Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgsverdier i endring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgsverdier i endring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgsverdier i endring
Makt og avmakt i omsorgsrollen MAa. Rådet for sykepleieetikk

2 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Etikk: Det som skjer hele tiden Det gode Det rette Det rettferdige MAa. Rådet for sykepleieetikk

3 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Fire prinsipper for helsetjeneste-etikk Prinsippet om velgjørenhet Prinsippet om å ikke skade Respekt for autonomi Prinsippet om rettferdighet MAa. Rådet for sykepleieetikk

4 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Avhengighet Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital MAa. Rådet for sykepleieetikk

5 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET MAa. Rådet for sykepleieetikk

6 MAa. Rådet for sykepleieetikk

7 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Makt Posisjonsmakt Historisk makt Personlig makt Godhetsmakt Definisjonsmakt / kunnskapsmakt MAa. Rådet for sykepleieetikk

8 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Ledelse er å gå foran Ledelse handler om lederen Ledelse handler om ledelsesideologi Ledelse handler om lederoppgavene MAa. Rådet for sykepleieetikk

9 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Hva ligger i ledelse? Initiativet Definering av konseptet Styring av prosessene Engasjementet i verdier Truls Frogner, Manpower MAa. Rådet for sykepleieetikk

10 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Visjon Egenskaper Vi søker Vi vektlegger Vi gir Vi har Vi formidler Vi skaper Vi utfordrer Verdier . Posisjon MAa. Rådet for sykepleieetikk Virksomhetsidé

11 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Kvalitet Forskriftsnivå, Retningslinjer, standard, prosedyrer Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet? MAa. Rådet for sykepleieetikk

12 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene? MAa. Rådet for sykepleieetikk

13 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Hva er en verdi? Verdier er det vi vil stå for Verdier er det som er viktig for oss Verdier er det vi strekker oss etter Verdier er målesnoren inni oss Verdier er den indre styringen Verdier er personlighetstrekk / identitet MAa. Rådet for sykepleieetikk

14 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring VERDI-OMRÅDER: Personlige verdier Profesjons verdier / Faglige verdier Kjerneverdier/ ”Vi-verdier” MAa. Rådet for sykepleieetikk

15 Kjerneverdier / Vi-verdier
Verdier er å ligne med personlighetstrekk, de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller enheten vår i ett og alt Ingebrigt Steen Jensen ”Ona fyr” MAa. Rådet for sykepleieetikk

16 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Identitetsbærende ( vårt ETHOS) Gir retning /driver oss frem mot visjonen Kvalitetsmål, - gjør oss tydelige innad og utad Hjelper oss til å ta beslutninger og velge atferd i hverdagen Våre løfter til brukere og hverandre Stabiliserende i en uforutsigbar og urolig tid MAa. Rådet for sykepleieetikk

17 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Hva er spesifikt med profesjonsverdiene Vårt mandat som profesjonsutøvere Våre bør ( vårt ETHOS) i praksis Våre løfter og vår forpliktelse til samfunnet og brukere MAa. Rådet for sykepleieetikk

18 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. MAa. Rådet for sykepleieetikk

19 Sykepleieren og pasienten
Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients integritet , herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til å være medbesluttende og retten til ikke å bli krenket. MAa. Rådet for sykepleieetikk

20 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Implementering/forankring Hva betyr verdien for deg personlig ? Hvordan ønsker du/dere at verdiene skal vise seg i praksis hos dere ? MAa. Rådet for sykepleieetikk

21 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Etiske dilemma Hva er et dilemma? Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder MAa. Rådet for sykepleieetikk

22 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Hvilke etiske dilemma opplever jeg personlig som mest krevende i min praksis ? MAa. Rådet for sykepleieetikk

23 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Bekymringsmelding; Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid Det er ”in” å snakke om etikk, men det er trangt å forankre / forplikte MAa. Rådet for sykepleieetikk

24 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Lidelsen MAa. Rådet for sykepleieetikk

25 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Hva er verdiene verdt? Tidsbilder: Fremskrittet ( stor hastighet ) Etisk moralsk forberedthet Hovedproblemet er hastigheten og utfordringen i hvordan vi kan gi den nederste linjen forrang Henrik Syse MAa. Rådet for sykepleieetikk

26 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Hvorfor er det ”trangt” for etikken ? Individualiseringen (menneskesyn) Standardiseringen/kvantifiseringen (Evidensen) Fremskrittet / Foranderligheten /Endringstempo Teknologiseringen Markedsideologien og lønnsomhetskrav Forvaltningen av det gode, rette og rettferdige blir jus (jus repr.bunnlinjen, vi blir kriminelle) MAa. Rådet for sykepleieetikk

27 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Hva teller når det telles ? ”Moralens sjanser i markedets tidsalder” Vetlesen og Henriksen MAa. Rådet for sykepleieetikk

28 Verdier i pleie og omsorg
Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Den empiriske, manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. Kulturen kan frigjøre eller hemme dette !Dette handler om ledelse (normativt lederskap) MAa. Rådet for sykepleieetikk

29 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk MAa. Rådet for sykepleieetikk

30 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Har eksistensiell handlekraft MAa. Rådet for sykepleieetikk

31 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare , som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : Avhengig Sårbart Dødelig Lever i relasjonsskjørhet Eksistensielt ensomme MAa. Rådet for sykepleieetikk

32 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Markedsrasjonaliteten, - markeds-liberalismen representerer en ny form for etikk, (paradigmeskifte) Tidligere var det oppgavene/oppdraget først, nå er det prissettingen først MAa. Rådet for sykepleieetikk

33 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Markedets språk; Kunder, varer, produksjon… Lønnsomhet ( skal alt lønne seg økonomisk?) Konkurranse ( er konkurranse alltid et gode? Hvem/hva konkurrerer vi med i pleie og omsorg?) Effektivitet (er effektivitet kvalitet eller tempo?) Prissetting ( DRG, ISF, IPLOS,Bestiller/utførermodellen) MAa. Rådet for sykepleieetikk

34 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Har vi råd til god pleie og omsorg? I et økonomisk perspektiv I et normativt perspektiv Jfr.Verdimeldingen St.melding 26/1999 MAa. Rådet for sykepleieetikk

35 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Hvordan styrke den normative kapital? ”Det etiske språk er snart det eneste vi har for å forbedre vårt samfunn” Vetlesen og Henriksen MAa. Rådet for sykepleieetikk

36 Verktøy i verdiarbeidet
Klokskap (dømmekraft) i praksis: Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis? MAa. Rådet for sykepleieetikk

37 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret! ”Å stå i forenende motsetninger” (Kari Martinsen) Myke verdier gir harde resultater! MAa. Rådet for sykepleieetikk

38 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Verktøy Avviksmeldinger, hva kan vi lære av dem? Klagesaker, hva kan vi lære av dem? Varslerne, hvordan kan vi bli glad for dem? Etiske regnskap MAa. Rådet for sykepleieetikk

39 Etisk regnskap Den etiske læreprosess
Etikk: Moralens teori Regnskap: Å gjøre opp for seg, - gjøre opp for sine gjerninger MAa. Rådet for sykepleieetikk

40 Den etiske læreprosess
Kjerneverdiene Verdibaserte forventninger for hver kjerneverdi Etisk budsjett Analyse Felles forståelse Spørreskjema med verdibaserte forventninger MAa. Rådet for sykepleieetikk Spørre- undersøkelser

41 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Etisk regnskap Et verktøy for å bygge verdibevisste kulturer, Et verktøy for å kvalitetsikre organisasjonens kjerneverdier (hva er verdiene verdt?) Verdiene skal danne basis for en samtale kultur! Er verdiene en målbar størrelse for kvalitet? MAa. Rådet for sykepleieetikk

42 Verktøy i verdiarbeidet
En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til? Nærmeste leder? En klok kollega? Mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etiske råd? MAa. Rådet for sykepleieetikk

43 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Diskurs-etisk modell Sakens fakta . Det medisinske / det pleiefaglige utgangspunkt 2. Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3. Involverte parter, - rangering (pasienten først) 4. Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5. Anbefalinger / råd MAa. Rådet for sykepleieetikk

44 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring HVA NÅ ? Hvilke muligheter har du / dere til å styrke den normative kapital der du arbeider? MAa. Rådet for sykepleieetikk

45 Barmhjertighetens pris
MAa. Rådet for sykepleieetikk

46 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Personalstøtte indre trygghet ytre trygghet faglig kompetente etisk bevisste MAa. Rådet for sykepleieetikk

47 MAa. Rådet for sykepleieetikk
Verdier og endring Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein MAa. Rådet for sykepleieetikk


Laste ned ppt "Omsorgsverdier i endring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google