Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid
Reidar Pedersen Seksjon for medisinsk etikk, UiO Soria Moria, mars 09

2 Litt om SMEs aktiviteter
Undervisning, veiledning, introkurs, fordypningskurs, erfaringsseminar, nettside, forskning/evaluering Etiske tilnærminger UiO-kurs, DNLF- nettkurs Fordypningsseminar/ Litteraturgjennomgang Prosessen Tema Veileder for arbeidet i KEK /evaluering/ forskning Presentasjoner av kasuistikker, seminarprogram, retningslinjer

3 ’Moral’ og ’etikk’ ’Moral’ - føringer for handlinger og holdninger som påvirker menneskers ve og vel, og inkluderer normer og verdier som er viktige i ett eller flere samfunn ’Etikk’ – systematisk refleksjon, systematiske tilnærminger, studier eller teorier om moral Hva kjennetegner etiske utfordringer? Når det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt. ’Etikk’ kan også defineres på ulike måter. Etikk brukes ofte i dagligtale med omtrent samme betydning som moral. ’Moral’ gir føringer for handlinger og holdninger som påvirker menneskers ve og vel, og inkluderer normer og verdier som er viktige i et eller flere samfunn. En alminnelig definisjon av ’etikk’ tar utgangspunkt i at moral og etikk er noe forskjellig. ’Etikk’ defineres gjerne som refleksjon over moralen, eller som systematiske tilnærminger, studier eller teorier om moral, for eksempel ulike former for moralfilosofi.

4 Noen karakteristika i etisk utfordrende situasjoner
uvitenhet usikkerhet/tvil maktkamp/ulike interesser viktig avgjørelse dilemma ofte konflikt

5 Hvordan legge til rette for etisk refleksjon og diskusjon i kommunehelsetjenesten?
Etikken har fått økt oppmerksomhet og plass, men ”moralsk stress” og verdikonflikter er utbredt Økende muligheter, kompleksitet, pasientrettigheter og kostnader

6 Sentrale etiske utfordringene
For lite ressurser, udekkede behov og prioritering Kvalitet, kompetanse, oppførsel og bemanning Varsling Informasjon og kommunikasjon Selvbestemmelse, samtykkekompetanse og bruk av tvang Samarbeid med pårørende Unnlatelse av livsforlengende behandling (inkludert ernæringssonde) Mishandling og vanstell av pasientene Vold mot helsepersonell Ulike kulturer og rasisme Tverrfaglig samarbeid og samhandling

7 Vanligste strategier/tiltak
Etikk-komiteer og andre arenaer for etikkdrøftinger (for eksempel ”ethics rounds”, etikk kafe, refleksjonsgrupper) Undervisning og veiledning (f.eks. fra “etiker”) Retningslinjer for etiske vanskelige områder

8 Hva ønsker ansatte/ledere i kommunehelsetjenesten?
Praksisnær kompetanseheving i etikk (for alle) Møteplasser for å ta opp etiske utfordringer Refleksjonsmodeller og verktøy til å diskutere etiske utfordringer Noen å henvende seg til for råd og veiledning Ansatt med etikk-kompetanse Etikk-komite Retningslinjer for etisk vanskelige områder Kjerneverdier på arbeidsplassen Forskning og faglig bistand Hva ønsker de i mindre grad? Jurist Nettkurs

9 Noen spørsmål Hva er etikk? Uformell vs. formalisert
Internt vs. eksternt Enkeltpersoner, grupper/team, komité Refleksjonsgrupper – facilitator - veiledning – rådgivning – ”domstol” Gruppeprosess vs. utadrettet virksomhet Profesjonsspesifikk vs. tverrfaglig Drøftinger (situasjoner, enkeltpasienter, generelle spørsmål, i forkant/etterkant), undervisning og retningslinjer Eksisterende fora/møteplasser vs. nye fora/møteplasser Faste møter vs. ved behov Hvem skal være med? (Ledere? Mellomledere? Ufaglærte? Ekstravakter? Pasienter/pårørende?)

10 Tilhørighet? Avdeling/seksjon Helseinstitusjon Geografi/kommune
Felles for kommune(r) og foretak? (Regionalt/nasjonalt)

11 Forankring og ressurser
Ressursgruppe/personer Kartlegge behov og interesse Mandat/bestilling/krav og aksept for bruk av tid og ressurser fra ledelsen Plan Innimellom; i tillegg til; i stedet for; frikjøp (prosjektleder, sekretær, leder) Ildsjeler vs. ressurspersoner med avsatt tid Oppstartfase/kompetansehevning for ressurspersoner/veiledere/komite-medlemmer Informere målgruppe (kontinuerlig prosess) Evaluere

12 Rutiner Hvem kan henvende seg/hva slags saker? Forberedelse
Møteledelse/ordstyring Dokumentasjon Evaluering Taushetsplikten? Involvere berørte parter Habilitet Oppnevning

13 Refleksjonsmodeller Eksempel (SMEs mal):
Hva er det etiske problemet? Fakta Berørte parter Sentrale verdier Handlingsalternativ Konklusjon/videre oppfølging Annet eksempel: Aadlands refleksjonsmodell/Etikkhåndboka

14 Supplerende litteratur
Hjemmeside: - manual for kliniske etikk-komiteer og brosjyre: Etikkhåndboka: Refleksjonsgrupper/verktøy (Hjerte - hode - hender):

15 Konklusjon Mange ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid
Stor interesse og mange etiske utfordringer Systematikk, kompetanse, forankring, ressurser og evaluering engasjement Etikk er en viktig del av kvalitetsarbeid og kompetanseløftet Ta kontakt med KS, SME eller høyskole/universitet/klinisk etikk-komite i nærheten ved behov


Laste ned ppt "Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google