Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilstandskontroll for nettselskaper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilstandskontroll for nettselskaper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilstandskontroll for nettselskaper
Norges beste inspeksjonsprogram for drift og vedlikehold Tilstandskontroll for nettselskaper Ved å innføre NordiConsult sine inspeksjon program for PDA og bruk av våre instrumenter, vil ditt selskap redusere utgifter innen drift og vedlikehold! Enten selskapet bruker egne montører eller eksterne leverandører for inspeksjon, vil dere med våre programmer og tjenester øke kvaliteten på inspeksjonene og redusere utgiftene. NordiConsult kan som det første selskap i Norge tilby komplett tilstandskontroll for nettselskaper. Det innebærer både opplæring og bruk av PDA, samt utdannelse av personell for bruk av instrumenter i felt

2 Store besparelser! Reduksjon av utskiftninger
Våre kunder har redusert sine utskiftninger av stolper med ca 30-50% Det innebærer besparelser ett sted mellom og 1 million kroner årlig – per kunde! Elektronisk overføring av data Ved å innføre bruk av PDA programmer for elektronisk innhenting av data, sparer våre kunder årlig ett sted mellom 200 – kroner. Systemene kommuniserer med selskapet sine egne systemer og er glimrende i bruk for videre risikoanalyse av anleggene. Gode resultater Gjennomsnittelig sparer en NordiConsult kunde, ett sted mellom – 4 millioner kroner årlig!

3 Vedlikeholds strategi basert på fakta!
Mange netteiere ønsker å innføre risikobasert vedlikeholds filosofi. For å innføre denne filosofien anbefales det å legge en vedlikeholdsstrategi for sine nettanlegg basert på en forutgående grundig tilstandskontroll. På bakgrunn av kontrollen kan man planlegge en fremtidig vedlikeholdsstrategi basert på fakta. Ved å basere fremtidige vedlikeholds strategier på fakta, vil man lettere kunne identifisere hvor man kan redusere utgifter, for så å effektivisere for optimal drift og vedlikehold. Med dagens metode for kontroll og innhenting av data opplever netteiere følgende utfordringene.; Det er utfordrende å identifisere, samt prioritere hvilke linjer som skal skiftes eller ikke. Det er vanskelig å få tilgang til relevante, korrekte data fra én felles kilde fra alle avdelingene Inspeksjonen gjennomføres ikke ensartet. Etter kontroll av entreprenør avdelinger viser at man får forskjellige data og svar fra ulike avdelinger i samme selskap. Det er et ønske om at inspeksjonen/ kontrollpunktene utføres etter gjeldende krav/ og best praksis. I dag brukes det for mye skjønn – bruk av kjerne bor er en 50 år gammel metode som viser seg å være svært unøyaktig. Tid og ressurskrevende å få frem økonomisk analyse på nåværende og fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader på linjer/ avganger/ områder Tid og ressurskrevende å få frem engangskostnad for enkelt tiltak Ved å innføre NordiConsult sine metoder samt PDA inspeksjonsprogram vil man løse de overstående utfordringene.

4 Hvordan prioritere vi? Utføre tilstandskontroll (eldre enn 40 år)
Utføre tekniske beregninger Utføre risikoanalyse Miljø Personsikkerhet Økonomi Omdømme Vedrørende økonomi utarbeides minst 3 alternativ Utskifting av enkeltkomponenter, minimumsløsning Engangskostnad for tiltaket. Kostnadskatalog D&V kostnader fremover Tapskostnader fremover KILE kostnader fremover Lastprognoser Reinvestering om x år Engangskostnad for tiltaket. Kostnadskatalog D&V kostnader fremover Tapskostnader fremover KILE kostnader fremover Lastprognoser Reinvestering fra år 0 Ved å innføre NordiConsult sitt PDA program vil man umiddelbart etter inspeksjonen få presentert engangs- kostnad for tiltak, samt D&V kostnader fremover

5 Produkter og tjenester
2005 introduserte vi med suksess, en ny metode for inspeksjon av linjer bygd på trestolper i Norge. Med innovative metoder og instrumenter, finner vi tilstanden på linjen og regner ut om stolpen fortsatt kan være virksom i henhold til fremtidige påvirkninger i området. Tilstanden på linjen finner vi bl.a. ved å regne ut motstandmomentet til stolpen/ mastepunktet, riktig råtekontroll, samt finne stolpens nåværende fiberstyrke. I 2006 introduserte vi PDA løsninger for inspeksjon i felt. Programmene dekker alle former for inspeksjon, enten det gjelder omfattende tilstandkontroller på linjer, nettstasjoner (1 og 5 årlig), toppkontroller, jordplatemåling, eller enkle befaringer. Med enkelt grensesnitt, god driftssikkerhet og gode rapporteringsmuligheter har PDA programmene allerede påvist effektivisering og reduksjon av kostnader hos alle våre kunder. I tillegg får kundene en effektivitetsgevinst i bedre kontroll på anleggene, og en mer effektiv bruk av dagens og fremtidige ressurser. I 2007 presenterer vi beslutningsstøtteverktøy, som forteller deg umiddelbart hvilke områder/ linjer du bør prioritere. Direkte vil du se hvilke forventede drifts- og vedlikeholdskostnader som kan beregne for linjen de nærmeste årene. Gjennom selskapets egne kostnadskataloger vil du nå være i stand til å gjennomføre en korrekt risikoanalyse på linjen/ området. Verktøyet er ett supplement til dagens NIS, ERP og vedlikeholdssystem Alle programmene følger instrukser fra REN og blir i saker der REN ikke har nok informasjon/ mangler, videre utviklet. Kunden kan selv velge om man vil bruke tilleggene. Alle programmene kan overføre data til selskapets egne NIS-, ERP-, GIS-, CRM systemer

6 Uttalelser fra våre kunder
Troms Kraft Nett – besparelse i 2006 – NOK millioner ”En av utfordringene til Troms Kraft Nett er å få oversikt over hvilke linjer som skal prioriteres med tanke på nybygging / rehabilitering. For å få en mest mulig korrekt teknisk tilstands rapport over de aktuelle linjene valgte vi å utføre tilstandskontroll med NordiConsult sin metode. Dette hjalp oss med våre beslutninger og resultatet ble at vi kunne utsette utskifting av en linje med en budsjettert totalkostnad på  ca. 9 millioner kroner. Med bakgrunn i kontrollen ble det besluttet å kun foreta reinvestering i dokumenterte komponenter. Dette resulterte i en kostnad på samme linje på ca. 5 – 6 mill kroner, altså en besparelse på 3-4 mill Kroner på dette prosjektet. Troms Kraft Nett vil også i framtiden bruke NordiConsult sin metode for tilstandskontroller” Sture Hellesvik, Avdelingsleder Troms Kraft Nett

7 Uttalelser fra våre kunder
NORD TRØNDELAG NETT, besparelse i 2006 – NOK ”Som entreprenørselskap i NTE stilles det store krav til oss om å være konkurransedyktig i markedet. Det er derfor viktig for oss å kunne arbeide både rasjonelt og effektivt. Som en del av effektiviseringen av prosessene, implementerte vi i 2006 NordiConsult sine inspeksjonsprogram og metoder for tilstandskontroll av anlegg i alle våre 7 avdelinger. Besparelsen for netteier og entreprenørselskapet ble i 2006 på rundt 1 million kroner” Snorre Færøvik, Avdelingsleder NTE Elektro BKK NETT AS, besparelser 2006 – NOK ”I 2006 innførte vi NordiConsult sin metode for inspeksjon av linjer. Vi foretok en etter kontroll på et ledningsstrekk med NordiConsult sin metode for sammenligning av vår inntil da brukte praksis. Ved bruk av NordiConsult sin metode ble over 50% av de kontrollerte stolpene dømt inn igjen. I praksis betydde dette en besparelse av vedlikeholdskostnader på over 1 million kroner. For vår del er det også av stor betydning å ha funnet en metode som entydig indikerer tilstanden til stolpen med omsyn til driftspersonellets sikkerhet. Vi kan trygt si at investeringen har lønt seg” Kjartan Kallekleiv, Ansvarlig vedlikehold regionalnett 

8 Uttalelser fra våre kunder
Eidsiva Nett AS, besparelse i 2006 – NOK ”Eidsiva bruker i dag NordiConsult sin metode for stolpekontroll. I fjor inspiserte vi over 3000 stolper. Med bruk av deres PDA programmer og instrumenter, har vi redusert våre utskiftninger med 33% i forhold til konvensjonell metoder. Videre har det å gå over til elektronisk registrering gitt oss en effektivitetsgevinst. Til sammen reduserte vi utgifter med ca 950 000 kroner  i 2006 ”  Tom I. Knutsen, Plansjef, Eidsiva nett AS STATNETT - driftskontroll; ”Statnett stiller store krav til drift av sitt ledningsnett. For vår del er det avgjørende å utføre en kvalitetsmessig og korrekt tilstandskontroll av anleggene. Ved bruk av NordiConsult sin metode for kontroll av tremaster som innlemmer avansert råtekontroll og fiberstyrkemåling, mener vi å ha funnet en metode som tilfredsstiller våre krav. Vi har i 2005 og 2006, gjennomført tilstandskontroll av viktige linjer med NordiConsult sine produkter og tjenester, med meget tilfredsstillende resultater.” Astor Aspelin, Avd. leder Statnett’s ledningsnett Nord

9 Programvare og metode Befaring av stolper/ linjer
Inneholder: Programvare for tilstandskontroll for linjer bygd med tremaster Programvare for årlig befaring av linjer bygd med tremaster Programvare for toppkontroll for linjer bygd med tremaster Programvare for tilstandkontroll for linjer bygd med stålmaster Alle overnevnte programmene inkluderer punktene i REN blad 2021, skjema for tilstandkontroll HS luft I selve inspeksjonen skiller våre metode/ gjennomføring seg fra tradisjonell banke metode med hammer, eventuelt hund og bruk av kjerne bor. Først finner vi stolpens nåværende tilstand, det gjøres ved å; identifisere stolpens nåværende motstandsmoment. (regnes automatisk ut via PDA) identifisere stolpens nåværende fiberstyrke Alle stolper blir kontrollert under jordbåndet. Videre vurderes eventuelle skader opp mot stolpediameteren på skade stedet. Da først får man en korrekt vurdering om stolpen skal være i drift eller ikke. PDA programmet regner ut reststyrkeverdien og man får en korrekt vurdering avhengig av skadeomfang og type skade. Ved å regne ut stolpens reststyrkeverdi, kan vi regne ut om stolpen kan stå ytterligere 5, 10 eller 15 år ut fra de overnevnte kriteriene.

10 Programvare Inspeksjon på nettstasjoner
Inneholder: Programvare for tilstandkontroll av Nettstasjoner (5 årlig) Programvare for driftsbefaring av nettstasjoner (1 årlig) Alle overnevnte programmene inkluderer punktene i REN blad 6030, skjema for tilstandkontroll HS luft Inspeksjonen i henhold til Ren blad 6030, kan være meget omfattende. Våre kunder har derfor mulighet til å tilpasse de inspeksjonspunkter man ønsker etter behov Tekniske spesifikasjoner Automatisk import av ID Nedtrekkgardiner - gir ulike forslag til på anleggsdel Trykkbokser – hurtig valg funksjon for avvik på anleggsdel Flervalg funksjoner - gir mulighet til flere avvik på samme anleggsdel GPS koordinator – automatisk registrering av nettstasjon koordinatorer via GPS Autokontrollfunksjoner – automatisk varsling hvis man ikke har kontrollert sjekkpunkt korrekt Hjelpetekst – hjelper til å forklare hvordan man skal inspisere punktet Back UP funksjoner – kan lagre data automatisk hver dag, samt i rutinen til inspektøren.

11 Programvare Inspeksjon på Jordplatemåling
Program innhold Programvare for jordplatemåling Inkludere alle punkter i REN blad 8028, skjema for måling av jordelektroder Alternative registrering for utstrekning av jordelektrode, kan enten registreres ved hjelp av GPS koordinater eller som markering på integrert kompassskisse på PDA’en. Programmet tar hensyn til alle kjente målemetoder, slik at selskapet kan selv velge hvordan de vil utføre inspeksjonen. Tekniske spesifikasjoner Automatisk import av ID Kompassskisse - mulighet for tegne koordinater for måling Nedtrekkgardiner - gir ulike forslag til på anleggsdel Trykkbokser – hurtig valg funksjon for avvik på anleggsdel Flervalg funksjoner - gir mulighet til flere avvik på samme anleggsdel GPS koordinator – automatisk registrering av kontrollpunktet koordinater via GPS Autokontrollfunksjoner – automatisk varsling hvis man ikke har kontrollert sjekkpunkt korrekt Hjelpetekst – hjelper til å forklare hvordan man skal inspisere punktet Back UP funksjoner – kan lagre data automatisk hver dag, samt i rutinen til inspektøren.

12 Instrumenter Resistograf – måling av råte
Enkelt å håndtere Resistografen er et bærbart instrument som er enkel å håndtere. En 1,5 mm nål borres inn i stolpen (trenger ikke å tette etter bruk/ ikke destruktiv metode). Nålen er så fintfølende at den fanger opp årringer og råtelommer Sparer tid - borre 45 grader Instrumentet kan også borre 45 grader nedover i stolpen, noe som medfører at montører sparer ekstra tid, da de ikke trenger å grave opp ved jordband (stolperoten) for å måle råte. Presisjon - umiddelbar oversikt Umiddelbart får man oversikt over råteomfang. Ut av instrumentet kommer en grafisk fremstilling av stolpen og eventuelt skade. Disse dataene plottes inn på en PDA eller noteres Resistograf i bruk Borrer 45 grader Utskrift av data

13 Instrumenter Polux – måler fiberstyrke og fuktighet
Bærbart instrument Polux er et bærbart instrument som enkelt monteres ved stolperoten. Denne metoden er også en ”ikke destruktiv metode” To prober Instrumentet har to prober som blir drevet inn (2x3mm) i stolpen for å måle fiberstyrken. Samtidig går det strøm mellom probene som måler fuktighet Fiberstyrke og fuktighet Umiddelbart får man et resultat som viser stolpens fiberstyre og fuktighet. Det innebærer at man hurtig får indikator på om det er råte eller ikke ved stolperoten. I felten får man også beskjed om man skal inspisere stolpen i løpet av 3,5 eller 7 år. Disse dataene tastes inn på PDA eller noteres ned på et papir. Dataene inngår som viktige faktorer for tilstandsanalyse av tremast linjen. Polux Field Unit

14 Hvor er besparingspotensialet med NordiConsult sitt produkter og tjenester?
Vi kan presentere følgende resultater Reduksjon i utskiftning av stolper Besparelser i form av at man kan utsette skifte av hele linjer Besparelse i form av effektivisering i forbindelse med utskiftning av anleggsdeler Besparelser i form av redusert bruk av tid og ressurser i forbindelse med innsamling av data Besparelser i form av redusert bruk av tid og ressurser i forbindelse med registrering/ overføring av data til selskapets egne systemer Besparelser i form av redusert bruk av tid og ressurser i forbindelse med evaluering av data Bedre presisjon på hvordan man skal allokerer resurser i fremtiden Bedre presisjon på å allokere dagens ressurser Ensartet utførelses av inspeksjoner Reduserer bedømmelse basert på skjønn og søker resultater ut fra fakta Ditt selskap kan også oppleve dette ved å teste ut eller innføre bruk av våre instrumenter, inspeksjons- program og metode!

15 Hvorfor bedre resultater med NordiConsult sine tjenester?
Unik base I løpet av 2 sesonger har vi gjennomført tilstandsprosjekter i ca 20 nettselskaper over hele Norge. Vi har dermed over stolper og nærmere 4000 nettstasjoner registrert i vår base Vår erfaringsdatabase er den største og beste når det gjelder inspeksjon av nettstasjoner og linjer i Norge i dag. Disse erfaringstall gir i dag ikke bare oppsiktsvekkende funn – basert på fakta, men gir også en meget god pekepinn om hvor effektiv kombinasjonene instrumenter og elektronisk innsamling via PDA faktisk er. Resultater Resultater av å innføre våre instrumenter, inspeksjonsprogram og metoder, har medført til at våre kunder faktisk reduserer sine utgifter betraktelig og arbeider mer effektivt – se referanseuttalelsene. MAO deres investeringer ved å innføre våre tjenester har lønt seg! Foruten reduksjon av kostnader, så har våre kunder bedre kontroll og et bedre utgangspunkt for å lage en presis drift og vedlikeholdsstrategi.

16 Automatisk synkronisering
Dataflytløsning Kvalitetskontroll Duplikater Feilregistreringer Justeringer Automatisk synkronisering XML Selskapets egne systemer NetBas OpenNIS IFS ERP KIS SAP etc Inspeksjon i felt Aktiv synkr. TCP/ IP GPRS Excel PDF Word etc Rapporter Analyser Tilstandsoversikter Tiltaksordrer beslutningstøtte/ prioriteringer PC/ avdelings-/ hovedkontor Valgfritt

17 Kontakt For ytterligere informasjon eller spørsmål: Avdeling Oslo:
Ta kontakt med: Avdeling Oslo: Kristian Mjølnerød, mobil Brattbakken 10, 1177 Oslo Avdeling Kristiansund/ Tromsø: Kjell Christensen, Mobil Internett:


Laste ned ppt "Tilstandskontroll for nettselskaper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google