Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holtet vgs Læring i et engasjert fellesskap!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holtet vgs Læring i et engasjert fellesskap!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holtet vgs Læring i et engasjert fellesskap!

2 Vurdering for læring Ny vurderingspraksis på Holtet videregående skole
Holtet vgs Vurdering for læring Ny vurderingspraksis på Holtet videregående skole Randi Christensen Ingrid Matheussen Marit Rønholt Dette var en kort presentasjon av Holtet videregående skole som vi kommer fra. Der har vi de siste 3 åra jobbet med å endre vurderingspraksis. Det er hyggelig å blir spurt om å fortelle om det vi har gjort og de endringene vi har fått til, men det er ganske overveldende også. VI har fått til en del endringer på tre år, men vi tenker ikke at vi er ferdige. Det vi skal fortelle om i dag er det vi har erfart til nå. Og vi vet at vi har mye igjen å utvikle fremdeles. Jeg heter Ingrid Matheussen. Sammen med meg har jeg 2 lærere, Randi Christensen og Marit Rønholt. De underviser på Vg1 helse- og sosialfag. Vi var alle 3 med i det som ble etablert som en pilotgruppe i VFL på Holtet. Læring i et engasjert fellesskap!

3 Visjon ”På Holtet får jeg tilbakemeldinger
Holtet vgs Visjon ”På Holtet får jeg tilbakemeldinger som gjør at jeg får lyst til å lære” Vurdering for læring startet opp som et prosjekt hos oss våren Vi trengte å øke læringsutbyttet til elevene . For å løfte prosjektet fikk vi etter hvert behov for en visjon – og dette er visjonen – dette ønsket vi oss at elevene skulle si når Vurdering for Læring var implementert i hele skolen. Replikken gjenfinnes i Elevundersøkelsen, så vi kan måle om vi beveger oss i riktig retning. Men visjonen ble sånn uten at vi tenkte på Elevundersøkelsen, Vi lot bare tanken være helt fri da vi forestilte oss svar på spørsmålet: Hva er endret på Holtet når VfL er implementert? Visjonen er svaret på det spørsmålet. Læring i et engasjert fellesskap!

4 Del 1 Del 2 Hvordan driver vi motiverende vurdering i klasserommet?
Holtet vgs Del 1 Hvordan driver vi motiverende vurdering i klasserommet? Del 2 Slik har vi implementert ny praksis i kollegiet og skapt kultur for deling Dette foredraget blir todelt, I første del skal vi fortelle om hvordan vi driver motiverende vurdering i klasserommet – I andre del skal vi fortelle om hvordan vi har jobbet med implementeringen av VFL i personalet Helt til slutt blir det anledning til å stille spørsmål Læring i et engasjert fellesskap!

5 Elevene lærer best når DE
Holtet vgs Elevene lærer best når DE forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og faglig utvikling Vurdering for læring er mange ting – det er for eksempel teknikker for å få elevene involvert i egen læring, teknikker for oss lærere for å skaffe oversikt over elevens læringsprosess og systemer for å sørge for en mer begrunnet vurdering. Mange lærere mener at de har drevet med mye vurdering for læring før, og det er selvfølgelig riktig. Det som er forskjellen nå, er at arbeidet er mer systematisk, og at det fører til et tydelig fokus på elevens læring. 4 prinsipper ligger til grunn: Læring i et engasjert fellesskap!

6 Holtet vgs VURDERING FOR LÆRING Et strategisk initiativ for å få en større andel av elevene til å fullføre og bestå opplæringen Vurdering for læring er viktig for å få elevene til å bestå. Læring i et engasjert fellesskap!

7 Lærer elevene mer? Betydelig bedre resultater i matematikk
Holtet vgs Lærer elevene mer? Betydelig bedre resultater i matematikk Flere fullfører Færre 1-ere Flere elever er fornøyde med tilbakemeldingene (Elevundersøkelsen) I Læring i et engasjert fellesskap!

8 Hva gjør vi nå som vi ikke gjorde før?
Holtet vgs Hva gjør vi nå som vi ikke gjorde før? Læring i et engasjert fellesskap!

9 Mål for alle timer/økter
Holtet vgs Mål for alle timer/økter Skal være godt kjent for elevene Læring i et engasjert fellesskap!

10 Mål for alle timer/økter
tar utgangspunkt i mål fra læreplanen er forståelige er læringsmål, ikke gjøremål gir mulighet for differensiering Læring i et engasjert fellesskap!

11 Mål For alle timer/økter
Holtet vgs Mål For alle timer/økter står skrevet på tavla står skrevet på flippover er skrevet inn i Fronter Læring i et engasjert fellesskap!

12 Mål for alle timer/økter
Holtet vgs Mål for alle timer/økter Eksempler: Jeg kan forklare hva selvbildet er og uttrykke tanker om hvordan det dannes Jeg kan to teorier om hva som påvirker selvbildet vårt og komme med praktiske eksempler på det Læring i et engasjert fellesskap!

13 Holtet vgs Oppgave Læreplanmål: ”Forklar hva et etisk dilemma er, og gi eksempler på slike dilemmaer. Lag mål som er aktuelle for at eleven skal nå dette læreplanmålet. Læring i et engasjert fellesskap!

14 AKTUELLE MÅL FOR ETIKK Jeg kan forklare hva etikk er og hva moral er
Jeg kan forklare hva et etisk dilemma er Jeg kan gi et eget eksempel på et etisk dilemma Jeg kan komme med selvstendige tanker og drøfte eksemplet på etisk dilemma Jeg kan forklare gjennom eksempler hva pliktetikk formålsetikk konsekvensetikk og sinnelagsetikk er Læring i et engasjert fellesskap!

15 Oppsummering etter timen/økta
Holtet vgs Oppsummering etter timen/økta Beregn 5 minutter Fokus ”Hva har jeg lært denne timen?” Læring i et engasjert fellesskap!

16 Oppsummering etter timen/økta
Holtet vgs Oppsummering etter timen/økta Røde- gule- grønne kort Elevene skriver på ark hva de har lært Læring i et engasjert fellesskap!

17 Oppsummering etter timen/økta
Holtet vgs Oppsummering etter timen/økta Eksempel: Forklar hva selvbilde er og skriv ned tankene dine om hvordan det dannes Læring i et engasjert fellesskap!

18 Elevene får utdelt vurderingskriteriene før alle prøver:
Holtet vgs VURDERINGSKRITERIER Elevene får utdelt vurderingskriteriene før alle prøver: skriftlige prøver muntlige prøver praktiske prøver Læring i et engasjert fellesskap!

19 Læreplanmål VG 2 Helsefagarbeider Kommunikasjon og samhandling:
Eleven skal kunne drøfte hva respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer Læring i et engasjert fellesskap!

20 Vurderingskriterier Lav grad av måloppnåelse (2)
Holtet vgs Vurderingskriterier Lav grad av måloppnåelse (2) Middels grad av måloppnåelse (3-4) Høy grad av måloppmåelse (5-6) Eleven må: kunne fortelle hva respekt og toleranse er. kunne kjenne til to ulike kulturer, tradisjoner og livssyn. kunne forklare og begrunne hva respekt og toleranse for andres kulturer, tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer kunne gi eksempler kunne drøfte og reflektere over hva respekt og toleranse for andres kulturer innebærer. kunne drøfte ulike tradisjoner, livssyn og sosiale status kunne reflektere samspill mellom mennesker og hva en helsefagarbeider kan og bør bidra med i en slik prosess. Kunne gi eksempler Disse vurderingskriteriene ble gitt til elevene mens de forberedte seg til prøven. Dette er bare et utdrag av vurderingskriteriene, fordi jeg viser bare noen av spørsmålene. Læring i et engasjert fellesskap!

21 Eks. på skriftlig prøve:
Prøve i kommunikasjon: Oppgave 1) a)Hva betyr toleranse? b)Forklar og begrunn hvorfor det er viktig for en helsefagarbeider å være tolerant c)Forklar hvordan du kan være tolerant i forhold til medelever i klassen Læring i et engasjert fellesskap!

22 Muntlig diskusjon i en klasse
Holtet vgs Muntlig diskusjon i en klasse Fag: Kommunikasjon Elevene valgte tema for diskusjonen: Aktiv dødshjelp Vi brukte samme læreplanmål som vist ovenfor. Læring i et engasjert fellesskap!

23 Vurderingskriterier i en klassediskusjonen
Holtet vgs Vurderingskriterier i en klassediskusjonen Elevenes forslag: Alle skal vente på sin tur til å snakke Rekke opp hånden før man sier noe Lytte til hva de andre sier Respektere andres meninger Delta i diskusjonen Uttrykke seg forståelig Snakke saklig om et tema Her kom elevene med forslag til vurderingskriterier. Det er vanskelig å gi karakter når en har en diskusjon i en hel klasse, men kriteriene bevisstgjorde elevene. De elevene som ofte snakket uten å vente på tur, ble opptatt av å følge kriteriene, noen elever som nesten aldri sier ett ord høyt i klassen, deltok i diskusjonen. Elevene snakket mer respektfullt til hverandre, de var flinkere til å lytte til hva de andre sa, osv…. Læring i et engasjert fellesskap!

24 Periodeplaner Kompetansemål Vurderingssituasjoner
Eleven skal kunne bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger, og gjøre greie for sammenhengen mellom ergonomi og helse Rollespill på praksisrommet, kameratvurdering Intervju fra arbeidsplassen, kameratvurdering Egenvurdering (skjema) Praktisk prøve med karakter Læring i et engasjert fellesskap!

25 Kjennetegn på måloppnåelse
Lav grad Karakter 2 Middels grad Karakter 3 - 4 Høy grad Karakter 5 - 6 Eleven klarer å vise riktige forflytningsteknikker og kan forklare hvorfor det gjøres på denne måten I tillegg kan eleven kan drøfte hvorfor riktig anvendelse av ergonomiske prinsipper bidrar til god helse Læring i et engasjert fellesskap!

26 Egenvurdering Læringsmål Kan godt Kan nesten Kan ikke Forstår ikke
Jeg kan vise riktig sittestilling Jeg kan forklare hvorfor sittestillingen er gunstig for helsa Jeg kan utføre minst to forflytningsteknikker Læring i et engasjert fellesskap!

27 Underveisvurdering Skal fremme læring og utvikling
Holtet vgs Underveisvurdering Skal fremme læring og utvikling For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget: oppmuntrende tilbakemelding hva klarer du godt/bra hva må du gjøre annerledes for å bli bedre Læring i et engasjert fellesskap!

28 Kommentar før karakter
Holtet vgs Kommentar før karakter Konstruktive framovermeldinger på elevarbeider: Gjøres skriftlig + i eget skjema Gjøres skriftlig + i dialog med eleven Gjøres muntlig i øvelsessituasjoner i grupper eller i samlet klasse Gjøres i elevsamtaler Læring i et engasjert fellesskap!

29 Oppsummering VURDERING
Elevene får vite: Når de blir vurdert Hva skal de blir vurdert i forhold til Hvilken vurderingsform som skal benyttes Elevene skal forstå hva som skal læres og hva som kreves Læring i et engasjert fellesskap!

30 Strategier for implementering
Holtet vgs Strategier for implementering BEGEIST-RING TID Da skal jeg si noe om hvilke strategier vi har brukt i implementeringen av Vurdering for læring hos oss. De tre strategiene vi var oss mest bevisste, var disse tre: tid, begeistring og nytte. Vi har brukt flere- og jeg kommer til å nevne flere også, men disse tre var viktige for oss. NYTTE Læring i et engasjert fellesskap!

31 Pilotprosjekt 2008-2010 Igangsatt av UDA i Oslo
Holtet vgs Pilotprosjekt Igangsatt av UDA i Oslo Pilotgrupper med lærere og representant fra ledelsen Utprøvingsfase (ett år) Implementeringsfase – (milpælplan ett år) Prosjektet startet opp etter initiativ fra Utdanningsadministrasjonen i Oslo. Henvendelsen gikk til videregående skoler i Oslo, og vi var en av 7 vgs som ble med i det. Dette prosjektet var de lagt føringer for. Det at prosjektet i så stor grad var lærerstyrt, kunne nok blitt vanskelig – det var lærere som prøvde ut og la premisser. Hos oss gikk det bra, men det er en måte å organisere på, som er utfordrende. I hvert fall er det veldig viktig å få ei godt fungerende pilotgruppe som ble engasjerte. Det har vi hatt og det har vært en viktig suksessfaktor. Fordeler med en tung involvering av lærere er at de får eierskap til prosjektet, de har en viktig rolle overfor kolleger – selv om denne kan være tung også. Og lærerne justerer en leders framdriftsiver slik at forventingene til lærerne blir urealistiske. Dere ser at prosjektet skulle ha en utprøvingsfase på ett år og så en implementeringsfase på ett år. Det syns vi var for lite tid, så vi har utvidet prosjektet med ett år, og har holdt på i til sammen 3 år. Selv om mye gjenstår, så er det på tide å komme over i en form for drift etter hvert. Vi merker at det er noe prosjektslitasje. Læring i et engasjert fellesskap!

32 begeistring Kick-off på personalseminar i Tallin mars 2009
Holtet vgs begeistring Kick-off på personalseminar i Tallin mars 2009 Skolekonferansen på Lillestrøm (tema var vurdering) Henning Fjørtoft på besøk på Holtet vgs Skolebesøk til Harlow utenfor London Det var viktig for oss å presentere VFL på en god måte når introduksjonen av VFL skulle skje. Vi fikk et helt personalseminar til temaet, og det ble et kick off, slik vi hadde planlagt det. Det å reise på utenlandsseminar skaper god stemning og var en god drahjelp. Da vi fikk mulighet til å melde lærere på skolekonferansen på Lillestrøm, benyttet vi anledningen til å sende så mange vi kunne. Det var vitamininnsprøytning for de som var med! Det var mange flinke folk på den konferansen, og både Henning Fjørtoft og Lynn Orwell fra Steward’s school utenfor London, greide vi å lage avtaler med etterpå. Henning Fjørtoft kom til skolen og snakket med hele personalet Og til sammen 5 ansatte reiste på besøk til Steward’s school. Dette har vært inspirasjonskilder som har gitt ringvirkninger. Det er sjelden lett å hente inspirasjon – kanskje det var det at vi fikk det vi trengte påfyll på akkurat det vi jobbet med, var veldig bra for oss. Læring i et engasjert fellesskap!

33 steward’s School Harlow, nord for London
Holtet vgs steward’s School Harlow, nord for London Avdelingsleder Lynn Orwin Rektor Rhonda Murthar Dette er fra London-besøket og den powerpointen som ble presentert for personalet da vi kom hjem. Vi som var der, ble utrolig godt mottatt. Og ikke minst ble vi imponerte over å se hva skolen hadde fått til. Det var en skole som Offstead ville stenge, men de greide å skape gode resultater blant annet ved et utrolig læringstykk Hvorfor Steward’s? VFL som verktøy Endringsvillige ansatte Endret skolekultur ga meget gode resultater Læring i et engasjert fellesskap!

34 Stolte elever Synlig-gjøring av elevene Holtet vgs
Endringen begynte da en av lederne på skolen begynte å henge opp elevarbeider i fellesarealene. Det var begynnelsen. De elevene vi så, var stolte. Øverst til høyre er det bilde av elevrådet. De spiste lunsjen sin hos oss en av dagene og vi fikk anledning til å stille dem spørsmål. Læring i et engasjert fellesskap!

35 TID Personalseminar Planleggingsdager Felles møtetid Teamtid Fagmøter
Holtet vgs TID Personalseminar Planleggingsdager Felles møtetid Teamtid Fagmøter Lagt inn i skolens planer En annen viktig strategi var å skaffe nok tid. Det handler selvfølgelig om prioriteringer og ressurser. VI har statset veldig grundig på dette og fått tid på personalseminarer, planleggingsdager, felles møtetid og teamtid hver måned i tillegg til at fagmøtene samarbeider om planer som skiller øving og prøving og om utarbeiding av kriterier ved alle større prøver. Alt er synliggjort i skolens halvårsplaner og ukeplaner. Å drive prosjektet og fylle tiden krever forberedelser, og det siste året har pilotgruppemedlemmene hatt tidsressurs til dette arbeidet sammen med meg. Læring i et engasjert fellesskap!

36 TID: Eksempel på bruk av fellestid
Holtet vgs TID: Eksempel på bruk av fellestid  Tema: Egenvurdering Formuler klare læringsmål Formuler vurderingskriterier knytta til læringsmåla Skisser et opplegg på hvordan elevene skal vurdere seg selv    Ta gjerne utgangspunkt i det arbeidet som du gjorde onsdag Det er nå opprettet mapper i hvert fag i rommet Vurdering for læring (Ansattes rom 2). Arbeidet skal legges direkte inn her. Vi har gjort forskjellige ting i fellestiden, blant annet har vi sett noen av filmene på skolenettet sine sider og lest artikler. Men ofte har lærerne jobbet i faggrupper med konkrete oppgaver som de har kunnet knytte til forestående undervisning. Arbeidet som ble gjort ble lagt inn i Fronter. Vi i pilotgruppa kikka på det som var gjort, og gode eksempler ba vi lærerne legge fram for de andre ved en seinere anledning. Til å begynne med var det pilotgruppa som viste fram det de hadde prøvd i egne klasser, og da ble det ikke så farlig for andre å legge fram. Læring i et engasjert fellesskap!

37 eksempel på bruk av fellestid
Holtet vgs eksempel på bruk av fellestid WorkshopS Velg diskusjonsgruppe Mål for timen/økta Egenvurdering Øving før prøving Elevene er med på å velge vurderingskriterier Kort innledning Diskusjon Her er en oppgave av nyere dato. Vi har lagt opp til diskusjonsgrupper. En fra pilotgruppa eller fagforum innleder og leder diskusjonene. Nå handler det mer om pedagogiske diskusjoner enn om konkrete opplegg. Læring i et engasjert fellesskap!

38 Holtet vgs nytteverdi Sammenheng mellom Vurdering for læring og Forskrift til Opplæringsloven § 3 – 1 Forskningsresultater Arbeid med VFL = planlegging av undervisning Da vi startet prosjektet var ikke denne forskriften til opplæringsloven kommet, men den var varslet. Det ga prosjektet legitimitet. Vi viste til forskningsresultatene til Black & William som viser at elever som presterer på de lavere nivåene gjør det bedre når opplæringen bygger på prinsippene for VFL Og som dere så – arbeid med VFL var å jobbe med egen undervisning. Noen av lærerne har sagt at det har tatt tid å lage kriterier til oppgaver og prøver. Men den tida de bruker på dette, sparer de når de skal rette. Og fordi vi har ettårige kurs, så er gjenbruksraten høy. Læring i et engasjert fellesskap!

39 prosjektstyring Er vi à jour med milepælplanen? VFL-sjekk? Nye tiltak?
Holtet vgs prosjektstyring Er vi à jour med milepælplanen? VFL-sjekk? Nye tiltak? Fagforum Kollegabasert veiledning Workshops Plakat Kommuniseres mål for økta tydelig til elevene? Hva skjer i oppsummeringen av timen – skaffer læreren seg informasjon om hva elevene faktisk har lært slik at hun kan justere undervisningen neste time evt? Læring i et engasjert fellesskap!

40 plakat i alle klasserom
Holtet vgs plakat i alle klasserom Mål på tavla i alle økter! Hva lærte du nå? Hva må du øve mer på? Øving før prøving! Konstruktive framovermeldinger! Kommentar før karakter. Alle er med på å velge vurderingskriterier. Vurder eget og kameratens arbeid underveis. Feir framgang! Elevene sier: ”På Holtet får jeg tilbakemelding som gjør at jeg får lyst til å lære” Læring i et engasjert fellesskap!

41 delingskultur Fronterrom Presentasjoner, erfaringsdeling
Holtet vgs delingskultur r Fronterrom Presentasjoner, erfaringsdeling Personalseminar – faglig og sosialt Det vi har gjort i implementeringsarbeidet har også bidratt til å utvikle en delingskultur. Fronterrommet hvor arbeidene ble lagt inn, var tilgjengelig for alle. De fleste leverte i par eller grupper, men en del la inn arbeider de hadde gjort alene. På møter i fellestida ble noen av arbeidene presentert. Gode eksempler ble delt, og etter hvert så er det mange som har vist fram noe av det de har gjort. Kollegabasert veiledning eller parpraksis fordi opplegget er styrt, gjør at folk er inne i hverandres klasser og verksteder. De som vil får velge samarbeidspartner, andre lar meg sette parene. Vi har gjennomført to runder – og tilbakemeldingene er positive, men det kan være vanskelig å gjennomføre. Samarbeid fører til deling, og de siste workshopgruppene har gjort at folk som ellers ikke har mye med hverandre å gjøre, blir kjent med hverandres synspunkter. Til sist har vi personalseminarene som gjør at folk får positive opplevelser sammen, både faglige og sosiale. Samarbeid Kollegabasert veiledning Læring i et engasjert fellesskap!

42 Holtet vgs velkommen til holtet videregående skole besøksskole Vurdering for læring Læring i et engasjert fellesskap!


Laste ned ppt "Holtet vgs Læring i et engasjert fellesskap!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google