Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærum kommune En sosiokulturell forståelse av Bærums befolkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærum kommune En sosiokulturell forståelse av Bærums befolkning"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bærum kommune En sosiokulturell forståelse av Bærums befolkning
innb/ 1700 personer med demens/820 inst.pl En sosiokulturell forståelse av Bærums befolkning Mange rike, en del fattige, mange innflyttere, en del innvandrere, vanskelig å etablere seg for unge Bakgrunn for prosjektet Kartlegging, studiebesøk, kommunale og nasjonale føringer Forventet økning Mål: Pårørende til personer med demens skal sikres nødvendig støtte og oppfølging slik at personen med demens kan bli boende hjemme så lenge det er forsvarlig og ønskelig.

3 Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Kontakt med Kompetansesenteret tidlig i prosjektprosessen Ukjent at noen hadde liknende tilbud Tidligere Sem kommune Tilbød veiledning på prosjektet mot at det ble skrevet ned erfaringer. (”Friminutt for pårørende”)

4 Hvem får tilbudet? Tilbudet er til pårørende!!
Ektefelle, registrert partner, barn el. andre nære omsorgspersoner Bor sammen evt har store omsorgsoppgaver Kan ikke kreve at omsorgsyter bidrar Har ikke juridisk plikt Kan legge ned sitt arbeid = stort omfang av tjenester De som sannsynligvis er i en demensutvikling Krever ikke diagnose De som motsetter seg (?) og ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud

5 Planleggingsfasen Kartlegging av behov
Avklare søknadsprosedyrer, vedtak og brukerbetaling Informasjonstiltak Rekruttere og organisere avlastere Opplæring og støttetiltak Samtalegrupper Evaluering og forslag til videreføring

6 Vedtak - eller ei? - avklare søknadsprosedyrer
Frivillighet? (Bristol) Pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver! Ikke lovpålagt tjeneste Lavterskeltilbud uten vedtak? Vedtak gir sterkere rett når det er fattet Gir først en rett når vedtak er fattet Tjenesten gis etter vedtak med bakgrunn i…. Av hensyn til dokumentasjonsplikten Fattes på bruker, tidligere ble det fattet på pårørende

7 Hvordan skjer tildeling?
Skriftlig søknad på egensøknads- skjema sendes Tildelingskontoret Tildelingskontoret kommer på besøk etter avtale for å vurdere behov Vedtak fattes eller det gis avslag (svært få avslag så langt, når de endelig har søkt!)

8 Vilkår for tildeling Den omsorgstrengende må
ha krav på hjelp etter § 4 – 3, bo i Bærum være hjemmeboende Det må foreligge egensøknad Omsorgsarbeidet må være omfattende og særlig tyngende Vedtak fattes etter lov om sos.tj § 4 –2, bokstav B. dersom søker fyller kriteriene i loven, har de krav på hjelp Hvis hjemmelen i forb. med at vedtak fattes er § 4-2 B, er det ikke anledning til å ta betaling jfr. § 11-2 og forskrift § 8-2 nr. 3 Omsorgsarbeidet vurderes opp mot andre tjenester/tiltak kommunen kan iverksette for å dekke det hjelpebehov den omsorgstrengende har og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for omsorgsyter Omsorgsyter har behov for regelmessig fritid, ferie eller avlastning i en avgrenset tidsperiode

9 Informasjon Samarbeidspartnere (fastleger, seniorsentra, dagsentra,
hjemmebaserte tj., Tildelingskontor, pårørendeforening, ergo/fysio, lokalsykehuset) Pårørende og brukere: Intra/internett ”Bæringen” Eget arr. Den internasjonale Alzheimerdagen Bærumsposten Agenda NRK P1 – Norgesglasset Brosjyre Jevnlig info i Bæringen + ulike arrangementer i BK (foredrag i seniorsentra, Pårørendeforeningen og Pårørendeskolen)

10 Hvor mye hjelp gis? Hver familie tildeles 15 - 40 timer/mnd
Anbefales 3-6 timer pr gang Tidspunkt - avtale mellom pårørende og avlaster Tilbudet er ment som hjelp og støtte for den pårørende, og kan brukes til…

11 Hvor og hvordan skal avlastningen foregå?
Avlastningen planlegges i nært samarbeid med pårørende På pårørendes premisser/behov Avlaster ansatt av Bærum kommune kommer hjem til den demenssyke Avlaster er stedfortreder for pårørende slik at pårørende kan få fri

12 Oppstart Melding om vedtak fra Tildelingskontoret til tjenesten
Kontakt med pårørende og aktuell avlaster Koordinator avtaler hjemmebesøk sammen med avlaster, pårørende og bruker, hjemme hos bruker Igangsetter – informerer

13 Oppstart fortsetter……
Tilrettelegger samtalen ut i fra om bruker har sykdomsinnsikt – obs ordvalg! Forteller om tilbudet Bruker tid på å skape tillit Info om skjema – ”Min livshistorie…” Snakker om innholdet i avlastningstimene Avtaler tidspunkter – faste el. fleksible dager

14 Hvem er brukergruppen? Pårørende til personer med demens
Varierer hvor langt sykdommen har kommet Ikke alle tilbudet er egnet for Fyller kriteriene når de først tar kontakt Pårørende venter lenge med å be om hjelp

15 Å komme i gang……. Vanskelig å gi fra seg ansvar, mye dårlig samvittighet ”barnepike jeg?” ”jeg er ikke syk, bare husker litt dårlig, og det gjør jo alle på min alder!” Riktig tidspunkt for tilbud? Adferdsforstyrrelser – gråsonepasienter Greit å ta en samtale/hjemmebesøk når søker er usikker

16 Viktige kjennetegn på en avlaster
Tid og tålmodighet Ro og utholdenhet Klokskap og romslighet Livserfaring Kunnskaper

17 Rekruttering Stedfortreder for pårørende Ufaglærte
Umulig (?!) å konkurrere om de faglærte Pensjonisters/trygdedes restarbeidsevne Overordnet nasjonalt mål Lik livserfaring! Mann mot mann og kvinne mot kvinne! God tilgang på avlastere

18 Annonsetekst til Bæringen (gratis annonsering): Vi søker avlastere for pårørende til personer med demens som bor hjemme. EN IDEELL JOBB FOR DEG SOM: Er pensjonist Har ledig tid Har arbeidskapasitet Engasjement for mennesker med spesielle behov Lyst til å tjene litt penger Vi trenger flere avlastere. Jobben består i å være sammen med en person som har demens (eks.Alzheimer), slik at nærmeste pårørende får fri noen timer. Enkelt sagt skal du bare være stedfortreder for pårørende. Du får tilbud om veiledning for å utføre jobben. Arbeidstiden bestemmer du i stor grad selv, både hvor mange timer du vil jobbe og hvilke dager du ønsker. En ypperlig jobb for pensjonister som gjerne vil gjøre noe for andre. Lønnen er ca. kr. 173 pr. time (pr mai 2011). Vi har en del avlastere, men trenger flere menn. Både kvinner og menn oppfordres til å ta kontakt.

19 Ansettelsesprosessen
Avtaleform – oppdragstaker Mellomting mellom selvstendig næringsdrivende og ansatt Betenkning fra jusprofessor H. Jakhelln (arbeidsrett) i forbindelse med artikkel om tilbudet i Arbeidstilsynet sitt blad Arbeidervern høsten 2010 – Ingebjørg Jensen/frilansjournalist Ikke krav om helsefaglig bakgrunn Helsefaglig bakgrunn hensiktmessig hos noen med spesielle behov Intervju med informasjon om innhold i jobben og avtaleform Innhenter referanse Oppdrag fra dato til dato i samsvar med vedtaksperioden Arbeidsgiveravgift belastes kommunen Ikke tilknyttet pensjonsordning Gir ikke rett på feriepenger Gir ikke sykepenger Taushetsplikt Kan ikke pålegges oppdrag Plikt til å motta veiledning Prof. H.Jakhelln – løpende kontakt, nødvendig innføring av hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre, han advarer mot vår modell!

20 Oppdragstaker Oppdrag fra dato til dato i samsvar med vedtaksperioden
Arbeidsgiveravgift belastes kommunen Ikke tilknyttet pensjonsordning Gir ikke rett på feriepenger Gir ikke sykepenger Taushetsplikt Kan ikke pålegges oppdrag Plikt til å motta veiledning

21 Hvem er avlasterne? Butikkmedarbeidere, skipsmeglere, pleieassistent, barnepleier, maler, hjelpepleiere, sykepleiere, lærere, sosionomer, lastebilsjåfør, økonom, legesekretær, psykolog, jurister, bankansatt, kontoransatt, selger, studenter (hos besteforelder), flyvertinne, ingeniør, regnskapsmedarbeidere……………..

22 Hvem er avlastere?

23

24 Oppfølging Ensom jobb Pårørendeskolen Veiledning i gruppe x 1 pr mnd
Pliktig deltakelse Opplæring / kurs x 1 / år Sosiale samlinger x 2 / år

25 Aktiviteter sammen med personen med demens
Min livshistorie i korte trekk anamnese-skjema Innhente ideer fra pårørende Gå tur, lese aviser/blader, snakke om gamledager, lage/spise mat sammen, se på bilder, legge puslespill, gå på museer, i butikker (kjøpe klær), dra til barndoms-hjemmet, gå på ski etc………..

26

27 46 familier mottar avlastning
Bruk av tjenesten 46 familier mottar avlastning gj sn 23 timer pr mnd

28 Dokumentasjon På hvem – pårørende eller bruker Minimum 2 ganger pr år
Vedtak fattes på bruker nå av hensyn til dokumentasjonen som skal være knyttet mot vedtak Minimum 2 ganger pr år Hva skal dokumentasjonen inneholde – eget skriv til avlastere Brukes som grunnlag for revurdering av vedtak

29 Samtidig hjelp Mange har flere tilbud
Avlastningen fortsetter dersom nytt tilbud Avsluttes som regel bare i forbindelse med langtidsopphold i sykehjem eller ved død. Enkelte har avsluttet pga at behovet opphører av andre årsaker

30 Sluttårsak Prosjektperioden okt. 2000 - mars 2002
Prosjektperioden okt mars 2002 Perioden april 2002 – okt. 2006 Antall Prosent antall Sykehjem 12 50 71 60 Behov opphørt 2 10 14 Død 6 25 9 8 Har fortsatt hjelp 4 15 20  Totalt 24 100 119

31 Organisering Egen enhet for hele kommunen Budsjett 2011 – kr.2.149.133
kommunehelse / forebyggende eldreomsorg ansatte: 50 % leder og 40 % koordinator avlastning, pårørendeskolen, samtalegrupper, veiledning av pårørende og ansatte individuelt og i gruppe, undervisning, setter i gang oppdragene, er kontakten for avlasterne og dokumenterer. Veiledning 7,5 time pr mnd. fordelt på 5 grupper Budsjett 2011 – kr timelønn kr pr mai 2010 kostnad: ca kr 2500 – 5000 pr familie pr mnd

32 Erfaringer Mange positive tilbakemeldinger
Evalueringen, utsagn fra pårørende, ansatte og bekjente Tryggere å ha den demenssyke hjemme Avlastningen er godt tilrettelagt Tilbudet dekker i liten grad behov! Enkelte har ønsket avlaster framfor hjemmesykepleie ”Godt at det er den samme som kommer hver gang” ”Hadde det ikke vært for avlastningen hadde jeg ikke klart det hjemme så lenge” Fungerer ikke alltid ”personkjemi” – evt bytte avlaster Prøver evnt. igjen ! ! !

33 Suksessfaktorer! Bruker kan være hjemme lenger
Pårørende, bruker og kommunen ønsker det! Utsetter sannsynligvis institusjonsplass! Nasjonalt kompetansesenter understreker dette i forordet i boka Selv med flere tjenester inne i hjemmet er det billigere enn institusjonsplass Benytter pensjonisters restarbeidsevne Er et overordnet politisk mål og er svært vellykket! Veiledning, kurs og sosiale samlinger!!!! Fyller et ”hull” i tiltaksskjeden!

34 Pårørendeskolen Arrangert kurset siden høsten 2000 i kommunal regi
Har det 13. kurset nå Ca 200 har deltatt til nå Fanger opp mange behov gjennom kurset Er konstruktivt og svært vellykket Selv om personen de er pårørende til er på institusjon, opplever pårørende det nyttig å delta

35 Veiledning / Samtalegrupper
En del ønsker å delta i samtalegruppe etter endt kurs Noen trenger individuelle samtaler

36 Erfaringer fra pårørendearbeid
Mye dårlig samvittighet Følelsen av å gå bak ryggen på Nettverket trekker seg Isolasjon Småpraten er borte Mange tror at bare sykdommen kommer langt nok, vil ”de” skjønne mer etter hvert

37 Erfaringer…………….. Mange sliter med å forstå hva personen med demens forstår, og hva endringen i forståelsen innebærer Kan ikke snakke om sykdommen, personen med demens har ingen erkjennelse Mye motstand fra personen med demens

38 Erfaringer ……………….. Pårørende kommer ”diltende etter” i forståelsen av hvilke svikter personen med demens har fått De har vanskelig for å tro at demenssykdommen virker som den gjør Det kan være vanskelig å ta styring og bestemme i situasjoner Mange er kloke, tålmodige og utholdende Gjør – ikke snakk!!!


Laste ned ppt "Bærum kommune En sosiokulturell forståelse av Bærums befolkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google