Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drift og forvaltning av MinID og ID-porten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drift og forvaltning av MinID og ID-porten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drift og forvaltning av MinID og ID-porten
Olav Skarsbø 6.mai 2010

2 Direktoratet for forvaltning og IKT
Difi vart oppretta og er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet Difi har kontor i Oslo og Leikanger Vi er ca 180 tilsette Vår visjon Utvikling gjennom samarbeid Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Direktoratet for forvaltning og IKT
Difi skal bidra til en helhetlig og effektiv IKT-utvikling, slik at offentlig sektor kan samhandle elektronisk og levere brukervennlige og sikre tjenester med god kvalitet. Et hovedmål er at IKT-utviklingen skal bli mer standardisert og koordinert, og i større grad være basert på gjenbruk og fellesløsninger. Arbeidet skal være basert på god kunnskap og kompetanse og gjennomføres i tett dialog med virksomhetene. Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Samarbeid ved gjenbruk og sambruk
Mange av oppgavene i offentlig kan løses mer rasjonelt dersom virksomhetene samarbeider, og gjerne ved at de kan gjenbruke og sambruke felles IKT-løsninger. Samtidig må det tas hensyn til at det allerede finnes betydelige IKT-systemer i offentlig sektor. Disse er utviklet over lang tid, og er slett ikke alltid bygget med tanke på samhandling med andre.   Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Direktoratet for forvaltning og IKT
IKT-samordning IKT i offentlig sektor handler ikke bare om å tilrettelegge applikasjoner og saksbehandlingssystemer Det handler om at IKT skal understøtte de oppgaver som offentlig sektor er satt til å forvalte på vegne av fellesskapet. En IKT-løsning for en offentlig virksomhet skal derfor ikke bare bidra til effektiv ressursbruk, men også at saksbehandlingen i hver enkelt sak er forsvarlig og at rettssikkerheten til den enkelte ivaretas. Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Difis mandat Etablere ein felles infrastruktur for bruk av elektronisk ID (eID) i offentleg sektor

7 Felles infrastruktur for eID i offentlig sektor
Nasjonalt ID-kort Annen eID Kommunal sektor …… Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Direktoratet for forvaltning og IKT

9 eID infrastruktur ide og mål
MinID Teneste eID-1 Teneste Teneste eID-2 Teneste Denne foilen ble vist i forrige SKATE-møte. Illustrasjon på Difis oppdrag knyttet til etableringen av en felles nasjonal infrastruktur for eID for offentlig sektor. NB! Presisere de bærende hensynene som har vært førende. Litt skjevt å si Likhet og Brukervennlighet. Likhet er et utslag av Brukervennlighet. I realiteten er hensynene Sikkerhet og Brukervennlighet. Nasjonal eID Brukar Direktoratet for forvaltning og IKT

10 eID nivå 3 – kun nivå 3 tenester
MinID eID nivå 4 Teneste Teneste Illustrerer i og for seg det selvsagte. eID på nivå 3 skal bare gi tilgang til offentlige tjenester på sikkerhetsnivå 3. I sytringsrådet ble det stilt spørsmål ved om det er planer for etablering av flere eIDer på nivå 3 mot offentlige tjenester. Svaret er nei. Vi skal også i fremtiden bare ha MinID på nivå 3. Brukar Direktoratet for forvaltning og IKT

11 eID nivå 4: Også tilgang til nivå 3-tenester
Buypass Commfides Teneste Illustrerer følgende prinsipper: A2: Sluttbrukeren skal fritt kunne velge blant tilknyttede eID-er som tilfredsstiller kravene til et sikkerhetsnivå for å få tilgang til tjenester på det sikkerhetsnivået. A3: eID-er som tilfredsstiller sikkerhetskravene på et sikkerhetsnivå skal kunne benyttes for tilgang til tjenester som krever et lavere sikkerhetsnivå. A 5: Alle tjenesteeiere må akseptere alle eID-er tilknyttet ID-porten: Tjenesteeier skal ikke kunne reservere sine tjenester mot en eller flere eID-er som er tilknyttet ID-porten. Det vil si at alle tjenesteeiere som tilbyr tjenester på nivå 4, må akseptere alle tilknyttede eID-er på nivå 4. Alle tjenesteeiere som tilbyr t jenester på nivå 3, må akseptere MinID (nivå 3) og alle tilknyttede eID-er på nivå 4 A 7: Alle eID-er som er tilknyttet ID-porten på sikkerhetsnivå 4 skal tilby minimum autentisering og signering. slik de funksjonene er definert i Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor (i revidert versjon som nå er ute på høring). . Det er fire potensielle eID’er på nivå :4. De private tilbyderne fører vi nå konkurransepreget dialog med. Dialogfase 1 er avsluttet. Alle de tre tilbyderne er fremdeles med. Fordeler med prinsippet: Brukervennlig for sluttbruker Ulemper: Nasjonal eID Brukar Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Direktoratet for forvaltning og IKT
MinID Noregs raskast veksande eID Offentleg eID på sikkerheitsnivå 3 2,1 millionar brukarar (april 2010) 2 millionar innloggingar i april 2010 Enkel å bruke Sikker Direktoratet for forvaltning og IKT

13 Direktoratet for forvaltning og IKT
2,13 mill Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Direktoratet for forvaltning og IKT
innloggingar pr mnd Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Direktoratet for forvaltning og IKT

16 Direktoratet for forvaltning og IKT

17 Direktoratet for forvaltning og IKT

18 Direktoratet for forvaltning og IKT

19 Direktoratet for forvaltning og IKT

20 MinID bruksområde i dag (utval)
Teneste Tenesteeigar Innlevering av sjølvmelding og skatteoppgjer, skattekort Skatteetaten Søke lån og stipend, betalingsutsetting, fastrente Lånekassen Meldekort, Pensjon, Arbeid, Ubetalingar Nav Få oversikt over pensjonen din Norsk Pensjon Melde adresseendring og flytting Posten Energimerking av bygg NVE Ei rekke kommunale skjema 120 kommunar Vigo (søknad til vidaregåande opplæring) Fylkeskommunane Samordna Opptak (søknad til høgare utdanning) Universitet og h.skule Altinn Brønnøysundreg. Melde bivirkningar av medisin Legemiddelverket MiSide Difi

21 Direktoratet for forvaltning og IKT
Avtaler Driftsavtale med Basefarm Avtale om kjøp av driftstenester knytt til maskinvare, infrastruktur og programvare Samarbeidsavtale Avtale med Tenesteeigararne Avtale med Skattedirektoratet Bestilling, produksjon og distrubusjon av PIN-kodar Avtale med eID leverandørar Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Direktoratet for forvaltning og IKT

23 Service Level Agreement
Tilgjengelegheit produksjon: 99.9% Krav til feilretting Type feil Tilbakemelding Påbegynt feilretting Løysingstid Kritisk feil 15 min 30 min 2 arbeidstimer Alvorlig feil 2 timer 4 arbeidstimer 24 arbeidstimer Normale feil Ila neste arbeidsdag I veke

24 Oppfølging av driftsleverandør
Forvaltningsmøte kvar månad Servicerapport med status på SLA Incident Service Request Change Request Gjennomgang av uteståande saker Driftsstatus neste periode Oppfølging ved behov Rådgiving og konsulenttenester Kundeweb / ServiceDesk Vi har tett dialog og godt samarbeid! Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Avtale med Tenesteeigar
Tjenesteeiere som benytter ID-porten har muligheten til å påvirke utviklingen av ID-porten gjennom å delta i de ulike samarbeidsorganene som er opprettet i forbindelse med ID-porten. Styringsråd Styringsrådet er et rådgivende organ for Difi og skal særlig behandle saker av strategisk viktighet vedrørende ID-porten, herunder tilknytning av nye eID-er, utvikling av ny funksjonalitet og avtaleendringer Brukerråd Brukerrådet er et saksforberedende organ til Styringsrådet og et rådgivende organ for Difi. Brukerrådet skal diskutere status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for ID-porten samt annet av relevans i forholdet mellom Tjenesteeierne og ID-porten. Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Avtale med Tenesteeigar
Integrasjons- og sikkerhetsforum Integrasjons- og sikkerhetsforum skal bidra til å holde integrasjonsansvarlige hos Tjenesteeierne oppdatert på de tekniske løsningene i ID-porten, gi tilbakemeldinger på integrasjonsveiledninger og retningslinjer fra Difi, adressere og diskuterer felles sikkerhetsutfordringer med mer. Brukerstøtteforum Brukerstøtteforum skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten mot Sluttbruker og er et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom Difis og Tjenesteeiernes brukerstøttefunksjoner. Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Oppfølging av Tenesteeigar
Samarbeidsportal Ved inngåelse avtale får Tjenesteeier tilgang til Samarbeidsportalen - en portalløsning for å kommunisere og dele informasjon knyttet til samarbeidet rundt ID-porten God brukerstøtte Difi drifter en sluttbrukerorientert brukerstøtte for ID-porten. Brukerstøtten besvarer spørsmål fra Sluttbruker om bruk av ID-porten og tilhørende tjenester. God dialog og tett oppfølging Utvikling gjennom samarbeid Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "Drift og forvaltning av MinID og ID-porten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google