Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling
Opplæringskontorene Fagenhet for videregående opplæring Elev- og lærlingombudet

2 Sør-Trøndelag fylkeskommune
Informasjon til vg2/vg3 elever Lærlinger er en del av videregående opplæring 22 videregående skoler i fylket Ca 450 lærebedrifter/opplæringskontor i hele fylket med ca 2400 lærlinger Lærlingen er arbeidstaker i bedriften

3 Fagenhet for videregående opplæring
Gruppe for fagopplæring Fagsjef Eirik Granaas Gruppe for inntak /spesialundervinsning/PPT Fagsjef Harald Volan Gruppe for skoleutvikling Fagsjef Grethe Jøndahl

4 Oppgaver for fagopplæringsgruppen
Formidling av søkere til læreplass Søknaden registreres elektronisk på Vigo, frist 1. mars Vi går gjennom listene for å sikre at søker er kvalifisert Opplæringskontor og godkjente lærebedrifter får oversikt over søkere i aktuelle fag Vi har jevnlig kontakt med opplæringskontor og får melding om hvem som får tilbud om læreplass Kontinuerlig prosess frem til 1. oktober Planlegging av tiltak for søkere som fortsatt ønsker opplæring, men ikke har fått læreplass

5 Viktig å huske på Registrere søknad på Vigo
søknad til fylkeskommunen og ikke til arbeidsgiver Personlig søknader til arbeidsgivere Skaff deg oversikt over tilgjengelige læreplasser: Annonser i avisen, bedriftenes hjemmesider/opplæringskontor/NAV/andre fylker Prosjekt til fordypning – er det spurt om læreplass her? Mange får læreplass i den bedriften. Prøv flere arbeidsgivere Vær tilgjengelig på mobil og e-post, meld om endringer Bedriften gir tilbud om læreplass direkte til deg som søker, husk å gi fylkeskommunen beskjed om dette

6 Læreplass vs. påbygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse direkte etter vg2 Skoleår som består av 30 timer i uka De siste årene har ca 40% gjennomført dette året uten å få bestått Alle som velger læreplass først har rett til inntak på påbygging til generell studiekompetanse etter fagprøven Enklere skoleår med 23 timer i uka og flere gjennomfører med bestått resultat

7 Den som liker seg best hjemme har vanskelig for å få læreplass

8 Noen nyttige nettsteder

9 Dine rettigheter og plikter som lærling
9

10 Ombudet skal bidra til å ivareta elevers og lærlingers interesser 
Ansatt i fylkeskommunen Rapporterer direkte til fylkestinget. Jobber uavhengig av arbeidsgiver, opplæringskontoret, fylkesadministrasjonen eller yrkesopplæringsnemnda – for lærlingene. Gir fylkestinget tilbakemeldinger om hvordan det står til med lærlingene i Sør-Trøndelag, og kan foreslå tiltak på systemnivå. 10

11 Det å være lærling Forventninger til læretiden?
Hva forventer bedriften av deg? Hva kan du forvente av bedriften?

12 Det å være lærling Overgang fra elev til lærling som arbeidstaker kan være stor for mange Du er fortsatt under videregående opplæring, men samtidig arbeidstaker med alle de rettigheter og plikter det medfører. Både som elev og lærling får du tilbud om opplæring ut fra det samme lovverket

13 Noen av dine plikter som arbeidstaker
Du skal møte opp til rett tid – ring og si fra hvis du er forsinket Du skal gjøre den jobben du blir satt til Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks Du skal bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen Hvis du er beruset på jobb eller blir tatt i tyveri kan du bli oppsagt (avskjediget) på dagen Du plikter å gjøre deg kjent med arbeidsreglementet i bedriften En arbeidstaker som anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv og helse, skal avbryte sitt arbeid (AML§2.3c)

14 Oppmøte og fravær Svært viktig å møte i rett tid
Man er ofte mye mer avhengig av hverandre, enn elever i en klasse Dersom du kommer for sent på jobb flere ganger, kan dette være oppsigelsesgrunn Du har plikt til å melde fra dersom du er borte pga sykdom De fleste bedrifter har også egne avtaler når det gjelder dødsfall for nærmeste familie Dersom du ikke møter på jobb en eller flere ganger uten å varsle fra og ikke har gyldig grunn, kan dette være oppsigelsesgrunn

15 Arbeidstid Arbeidstid er all tid du står til disposisjon for arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler bestemmer hvor mye en arbeidstaker kan jobbe Du skal følge arbeidstiden som bedriften har for sine ansatte Dersom bedriften har turnus, følger lærlingene den samme turnusen som andre ansatte Det skal være minst ti timer mellom hvert skift, med mindre annet er avtalt gjennom tariffavtale I Norge er det 40 timers arbeidsuke, eller 37,5 timers arbeidsuke dersom bedriften har inngått tariffavtale. Alt arbeid utover dette er overtid

16 Overtid I følge arbeidsmiljøloven skal arbeid utover avtalt arbeidstid ikke gjennomføres uten at det er et ”særlig og tidsavgrenset” behov for det. Derfor: Pålagt overtid skal kun brukes i særlige tilfeller Overtid kan ikke brukes som et fast tillegg til arbeidstiden Hvis du ber om fritak for overtid av helsemessige eller tungtveiende sosiale grunner (omsorg for barn etc.) plikter arbeidsgiveren din å frita deg for overtidsarbeid. Ved overtidsarbeid har du krav på overtidstillegg, minimum 40%. Overtid kan tas ut som avspasering. Overtidstillegget bør beregnes med utgangspunkt i full lønn for en ufaglært arbeider, og ikke ut fra lærlingelønnen.

17 Hvor mye får jeg i lønn? Læretiden i de fleste fag går over 2 år
Lønnen er en avtalesak mellom arbeidsgiver og fagforening/lærling. Det vanlige er at lærlinger får en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år. Dette fordi 50% er verdiskapning (arbeid bedriften tjener penger på), mens 50% er opplæring Man merker som regel ikke et klart skille mellom verdiskapningsdelen og opplæringsdelen

18 Avtale og kontrakt Du skal ha en skriftlig lærekontrakt som fastslår hvem som har ansvaret for opplæringa di, som fylkeskommunen godkjenner og som er skrevet på kontraktsskjema laget av departementet I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale Når læretida er over, må du tegne ny arbeidsavtale om du skal fortsette (oppl § 4-2)

19 Heving av lærekontrakten
Begge parter kan være enige om å heve kontrakten (frivillig heving), men da kan retten til videregående opplæring falle bort Ellers må fylkeskommunen gi samtykke før en part hever lærekontrakten, og det skjer bare hvis den andre parten har gjort vesentlige brudd på pliktene sine eller lærlingen ikke er i stand til å fortsette i læreforholdet eller lærlingen sier skriftlig det er en urimelig ulempe å stå ut kontrakttida Før lærekontrakten evt heves, har du krav på å få uttale deg muntlig til saksbehandler i fylkeskommunen. Dersom lærekontrakten er tegnet direkte med din arbeidsgiver, kan arbeidsavtalen ikke heves uten at også lærekontrakten kan heves. Dersom bedriften ligger under et opplæringskontor utenfor bedriften, er det opplæringskontoret som har ansvaret for opplæringen din så lenge du har lærekontrakt.

20 Hvem har ansvaret for meg på arbeidsplassen?
Instruktøren / veilederen er den som har det daglige ansvaret for deg. Det er instruktøren som i praksis står for opplæringen og veiledningen. Dette kan være flere personer. Faglig leder skal være en faglig kvalifisert person som har tilsynet med opplæringen din. Faglig leder kan gi andre personer ansvar for instruksjon, oppfølging og veiledning i det daglige arbeidet. Tilsynsrepresentanten / representanten for de ansatte ser til at du får den opplæringen du har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Navnet på din tilsynsrepresentant står på lærekontrakten. Alle bedrifter med mer enn fire ansatte. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for deg og alle andre ansatte i bedriften.

21 Verneombud Alle bedrifter med mer enn ti ansatte skal ha ett eller flere verneombud I bedrfter med mindre enn ti ansatte kan arbeidsgiver/arbeidstakerene skriftlig avtale at de ikke skal ha verneombud Verneombudet skal bl.a. representere de ansatte overfor arbeidsgiver i arbeidsmiljøspørsmål se til at arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt gi råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. å se til at de ansatte får nødvendig opplæring, instruksjon og øvelse. Arbeidsgiver har ansvaret for at verneombudet blir tatt med på råd

22 Arbeidsgivers ansvar ved konflikter på arbeidsplassen
Fra ”Arbeidsmiljøloven for alle”, utgitt av Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver har ansvaret for å fange opp og håndtere konflikter på arbeidsplassen. Konflikter har mange årsaker og oppstår ofte på grunn av faglig uenighet, språklige misforståelser eller kulturelle forskjeller. Utfrysing, mobbing, nedverdigende slengbemerkninger og seksuell trakassering er vanlig brukte virkemidler i konfliktsituasjoner. Du kan bli syk av å arbeide under konfliktfylte forhold. Hvis du ikke tør å henvende deg direkte til arbeidsgiveren, må du be verneombudet om hjelp til å ta opp de konfliktfylte forholdene med arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvaret for å sørge for at du ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

23 Som lærling har du krav på god opplæring Opplæringslova om opplæring:
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadane hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse

24 Hva skal jeg lære? Alle lærefag har en egen læreplan for faget
Læreplanen beskriver hva du skal ha opplæring i, og hva du skal kunne når du er ferdig som fagarbeider Læreplanen er bygd opp med forskjellige mål Under hvert mål er det ført opp hovedmomenter som beskriver de viktigste momentene for hvert mål Sett deg inn i læreplanen for faget ditt!

25 Du skal dokumentere opplæringen din
Som lærling har du selv ansvaret for å dokumentere opplæringen din For eksempel i en opplæringslogg eller et annet dokumentasjonssystem som bedriften bruker Du kan også lage ditt eget system for hvordan du vil dokumentere I tillegg til at du skal dokumentere opplæringen din, er det også lurt å gjøre dette for din egen del. Dermed er du sikker på at du har lært alt du skal, og du står sterkere dersom du mener at du ikke får den opplæringen du skal ha. Du får også lov til å bruke dokumentasjonen under fagprøven

26 Veiledning og vurdering
Du skal ha en formell lærlingsamtale, minst hvert halvår Du skal gjennom denne samtalen få konkrete tilbakemeldinger på hvordan du ligger an i forhold til kompetansemålene i læreplanen, og hva du kan gjøre for å bli enda flinkere i faget. Du skal i tillegg ha jevnlig underveisvurdering der du får tilbakemeldinger på hvordan du utfører arbeidet ditt. Denne skal gis ofte, og etter en plan. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. (fOLL §3-11) Som lærling skal du ha tilgang til veiledning når du trenger det

27 Som lærling har du de samme rettighetene som andre arbeidstakere
Militærtjeneste Dersom du er under opplæring som lærling eller lærekandidat har du krav på å få militærtjenesten utsatt Permisjon i forbindelse med fødsel Både far og mor har den samme rett på permisjon som andre ansatte. Læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen Sykdom Egenmelding, sykemelding, lønn i sykdomsperioden Du kan ikke sies opp Ved lengre fravær pga av sykdom, kan læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen

28 Fagorganisering Dersom du ønsker å organisere deg i en fagforening, kan du kontakte tillitsvalgte i bedriften eller fagforeninga direkte. Mer info? Sjekk eller Du kan være med å påvirke bedriften du jobber i og du har alltid noen som står bak deg, dersom du organiserer deg Elev- og lærlingombudet oppfordrer alle lærlinger til å være fagorganisert

29 Problemer i læreforholdet
Ta det opp i bedriften: Veileder / instruktør Tilsynsrepresentanten / tillitsvalgt Daglig leder Ta kontakt med opplæringskontoret Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen Elev- og lærlingombudet kan svare på spørsmål, gi deg råd eller hjelpe deg videre på alle stadier av prosessen

30 Det er ikke galt å si fra! Dersom du føler at du får for dårlig opplæring eller på andre måter sliter i læreforholdet, ta det opp så tidlig som mulig! Problemene er som regel enklere å løse jo tidligere man tar tak i dem. Det å si fra er en viktig måte å bidra til at forholdene er best mulig på arbeidsplassen – og at du og andre lærlinger får best mulig opplæring.

31 De aller fleste lærlinger får ei spennende og lærerik tid som lærling hos dyktige og seriøse lærebedrifter  Likevel kan det dukke opp situasjoner der det kan være greit å ha noen ”utenfra” å snakke med

32 Hva kan ombudet gjøre for deg?
Svare på spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev eller lærling. Ta en prat med deg dersom du synes ting ikke er som de skal på arbeidsplassen din, og gi deg tips om hva du bør gjøre videre. Hjelpe deg å formulere klager, eller delta på møte mellom deg og ledelsen og tale din sak. Ta saken din ”videre i systemet” / følge opp. 3232 32

33 Hvordan få tak i ombudet?
Martin Pütz – har kontorplass på fylkeshuset i Trondheim Den enkleste måten å få tak i ombudet på! Kontaktinfo til ombudet Svar på vanlige spørsmål Lenker til smarte nettsider Diskusjonsforum for elever og lærlinger 33

34 Opplæringskontor Eies av bedriftene Rekruttering
Sikrer kvalitet i opplæringen Opplæringsmateriell Kurs og samlinger Veiledning av faglige ledere og lærlinger Dimensjonering Tilrettelagt opplæring 34

35 Læreplass Godkjent lærebedrift - www.stfk.no Ordinær jobbsøkerprosess
Forskjellig fra bransje til bransje Sende cv og søknad Oppmøte Annonser Ta kontakt med opplæringskontoret 35

36 CV og søknad Personalia E-postadresse med navnet ditt
Hva er interessant for arbeidsgiver å vite? Prøv å skille deg ut Skriv kort CV en oversikt over all kompetanse Søknad – spesifiser det arbeidsgiver spør etter 36

37 37

38 Noen nyttige nettsteder


Laste ned ppt "Hvordan søke jobb som lærling? Rettigheter og plikter som lærling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google