Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingssamtalen – Vikhammer skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingssamtalen – Vikhammer skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingssamtalen – Vikhammer skole
Nettverkssamling NEA-regionen Utviklingssamtalen – Vikhammer skole Anne Marie Steinnes og Helle Vollan

2 Nettverkssamling – NEA regionen
Bakgrunn Sammenslåing av to skoler med ulike praksiser i forhold til utviklingssamtalen Ekstern vurdering Prosjektet ”Vurdering for læring” - Plan - samkjøringsteamet VBS og GS 2010 En jobb vi trodde ville bli enkel ble en utrolig spennende utviklingsarbeid hvor vi røsket i egen praksis, speilet opp mot det vi ønsket at praksisen vår skulle være, hvor vi etter hvert så konturene av noe nytt. Nettverkssamling – NEA regionen

3 Glansbildet Glansbildet - den gode utviklingssamtale.docx
Kriterier Tegn ELEVNIVÅ Sjølvurdering Eleven er i stand til å gjøre ei sjølvurdering. –og kan bruke ulike metoder i sjølvurderinga . (jfr. Skolens prog.plan) Eleven kan si noe om eget arbeid (utvalgte) - framovermelding på eget arbeid. Den ”gode” elevsamtalen er gjennomført i forkant. Aktiv reflektert elev LÆRERNIVÅ framovermelding Lærer kjenner godt til elevens ståsted – forutsetninger for læring. Læreren har et godt system for dokumentasjon av læringsresultat Læreren gjør eleven aktiv i/under samtalen. Dialog lærer/elev. Læreren har fokus på konkrete framovermeldinger. Klargjøring av hovedfokus for samtalen (se topp). Lærer følger mal for utviklingssamtalen. FORESATTENIVÅ Ståsted/framovermelding Får informasjon om sitt barns faglige og sosiale ståsted, via dialog lærer/elev, dokumentasjon. Aktive foresatte som støtter eget barn i dets videre utvikling. Møter forberedt til utviklingssamtalen SKOLENIVÅ Forskrift Skolens plan/struktur (maler, hyppighet, dokumentasjon) Skolen gjennomfører pålagte utviklingssamtaler jfr. forskrift. Skolen har et system for gjennomføring og oppfølging. Skolen bruker maler for utviklingssamtaler. Det er klargjorte forventninger til hva den gode utviklingssamtalen innebærer overfor ansatte, elever og foresatte. Nettverkssamling – NEA regionen

4 Nettverkssamling – NEA-regionen
Roller og ansvar Roller og ansvar i utviklingssamtalen Elev Rolle: Hovedpersonen under utviklingssamtalen Skal være aktiv i dialogen med kontaktlærer underveis i utviklingssamtalen Nettverkssamling – NEA-regionen

5 Nettverkssamling – NEA regionen
Ansvar: Skal plukke ut utvalgte arbeider, og sammen foreldre gjøre en vurdering jf forberedelsesmal (Elevens forberedelses – mal) Levere tilbake utfylt ark ang forberedelse til utviklingssamtale i rett tid. Stille forberedt til utviklingssamtalen – gjennomgå utkast halvårsvurdering med foreldre Kunne si noe om hvordan en har jobbet med utvalgte mål siden sist møte Gi en selvvurdering i forhold til de valgte arbeider (hva, hvordan, hvorfor) – kunne si noe om egen læring, mestring og motivasjon Si noe om hva en er fornøyd med i læringa, og hva en trenger hjelp til videre fra lærer og foresatte Vurdere egen trivsel, orden og oppførsel Være aktiv i utvelgelse av videre mål en skal jobbe med til neste møte Nettverkssamling – NEA regionen

6 Netteverkssamling – NEA-regionen
Foreldre/Foresatte Rolle: Skal ha en passiv rolle i forhold til dialogen mellom lærer og elev Skal støtte eleven underveis i dialogen med lærer Melde område/tema som foreldre/elev mener bør taes opp med skolen (Elevens forberedelses – mal) Netteverkssamling – NEA-regionen

7 Nettverkssamling – NEA regionen
Ansvar: Følge opp eleven og være oppdatert i forhold til skriftlig underveisvurderinger og tilbakemeldinger som er gitt fra skolen på elevens arbeider siden sist Bistå, og sammen med eleven plukke ut arbeider som skal vises frem på utviklingssamtalen Ha en dialog med eleven i utfyllingen av forberedelsesskjema til utviklingssamtalen og sørge for at den leveres kontaktlærer i rett tid Delta sammen med eleven i evaluering av utvalgte mål fra sist møte Gjennomgå med eleven halvårsvurderinga som sendes hjem før utviklingssamtalen Støtte eleven i utvelgelse av mål for neste periode Sørge for å ta kontakt med kontaktlærer mellom møtene dersom eleven ikke oppnår forventet læring eller sosial trivsel Gi tilbakemelding til skolen om det er et spesifikt område/tema som ønskes tatt opp under samtalen Nettverkssamling – NEA regionen

8 Nettverkssamling – NEA regionen
Kontaktlærer Rolle: Møteleder Sørge i særlig grad for at det er dialog med eleven under utviklingssamtalen – stille åpne spørsmål Ha fokus på en positiv vurdering – si noe om hva eleven kan. Gi konkrete fremovermeldinger som hjelper eleven videre i utviklinga/læringa Nettverkssamling – NEA regionen

9 Nettverkssamling – NEA regionen
Ansvar: Møtet starter med at lærer avklarer hvordan samtalen er tenkt gjennomført Benytte mal for utviklingssamtale Etterspørre oppsatte mål som ble avtalt sist møte – og sammen med eleven og foresatte vurdere måloppnåelsen Ha oversikt over elevens ståsted, kompetanse og forutsetninger. Innhente informasjon fra faglærere og andre. Sørge for å ha oversikt over elevens ståsted i alle de kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som skal vurderes til denne halvårsvurderinga Sende hjem utkast til halvårsvurdering til elev og foresatt før utviklingssamtalen (Halvårsrapport – mal) Gi konkrete vurderinger og fremovermeldinger på de arbeider/utvalg elevene har valgt å vise frem i forholdt til grunnleggende ferdigheter. Drøfte med eleven hvilke mål som det skal jobbes med til neste møte/i neste periode og sørge for at disse blir skrevet ned. Ferdigstille halvårsvurderingen - sendes hjem. Skal inneholde mål for neste periode. Foreldreinnlegg skal føres inn. Nettverkssamling – NEA regionen

10 Rutiner i forhold til utviklingssamtalen
RUTINER I FORBINDELSE MED UTVIKLINGSSAMTALEN anledning

11 Forarbeid til samtalene
Forutsetninger for å få gjennomført utviklingssamtalen ut fra ”ny”mal: Gode rutiner for dokumentasjon av elevens ståsted og måloppnåelse Gode rutiner for tilbakemeldinger til hjemmet på faglig og sosial måloppnåelse og kompetanse Eleven jevnlig får konkrete framovermeldinger Lærer fører fravær – timer og dager Eleven kjenner til og utfører selvvurdering Hvordan skal vi arkivere og dokumentere elevenes arbeid? Må-arbeid: Kontaktlærer skal sørge for å innhente informasjon og opplysninger om elevens ståsted og utvikling fra timelærere, faglærer og SFO Nettverkssamling – NEA regionen

12 Nettverkssamling – NEA-regionen
Gjennomføring Kontaktlærer setter av arbeidsøkt med elevene i sin kontaktlærergruppe. I arbeidsøkta starter arbeidet med forberedelsesskjema - hvor eleven bestemmer seg for hvilket basisfag og hvilket arbeid som skal få fokus i utviklingssamtalen Eleven fortsetter og ferdigstiller forberedelsesskjemaet sammen med foreldre. Lærer starter arbeid med utkast til halvårsrapport. Lærer sender ut invitasjon og informasjon til utviklingssamtalen senest 14 dager i forkant Når elevens forberedelsesskjema er kommet i retur flettes informasjon og vurdering inn i utkastet til halvårsrapport Ferdig halvårsrapportutkast sendes med eleven, som sammen med sine foreldre bruker denne i forberedelse til utviklingssamtalen Samtalen gjennomføres – se eget skjema for roller og ansvar i utviklingssamtalen Utviklingssamtalen gjennomføres i november og mars/april Nettverkssamling – NEA-regionen

13 Nettverkssamling – NEA regionen
Etterarbeid Halvårsrapport ferdigstilles. Ved uenighet mellom elev, foreldre og lærer om elevens ståsted og utvikling dokumenteres dette. Nye mål for neste arbeidsperiode skal skrives på. Sender hjem 2 eks av halvårsrapport med underskift av lærer. Elev og foreldre skriver under og returnerer 1 eks tilbake til skolen. Kontaktlærer fører dokumentasjon på gjennomført utviklingssamtale på eget skjema Nettverkssamling – NEA regionen

14 Brosjyre – informasjon til foreldre
Brosjyre utviklingssamtalen Hva er en utviklingssamtale? Hvorfor har vi utviklingssamtaler? Hvordan foregår utviklingssamtalen? Når er utviklingssamtalen? Halvårsrapport / dokumentasjon Roller og ansvar anledning


Laste ned ppt "Utviklingssamtalen – Vikhammer skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google