Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulante tjenester, Sola, , Jan Olav Johannessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulante tjenester, Sola, , Jan Olav Johannessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen

2 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
ICM (Intensive case management) Weaver et al, Br J.P. 2003 Gir ingen reduksjon i innleggelser Kan gi reduksjon i antall innleggelser hos pasienter med svært mange innleggelser og kronisk lidelse, men ikke reduksjon i samlet oppholdstid

3 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulante team - Avdeling for Unge Voksne Poliklinikken ved Seksjon Gausel har eget team til ambulant virksomhet. Målgruppen er unge fra 15 til 24 (30) år med en alvorlig sinnslidelse. Her har vi også ambulante tjenester til pasienter som er i stand til å bo i bofellesskap, egne leiligheter eller på hybler. To ambulante tilbud for pasienter med dobbeltdiagnoserpasienter. Henholdsvis ambulant gruppe ved PUT Sandnes og OBS (Oppsøkende behandlerteam) i Stavanger. Målgruppene er unge voksne fra 18 år og oppover med komorbid problematikk som inkluderer alvorlig rusmisbruk, og som ikke har kunnet gjøre seg nytte av tidligere behandlingstilbud. Ikke et akutt ambulant tilbud, ment yter integrert behandling/rehabilitering med fokus på støtte, koordinering og samordning. Vi arbeider ut fra et tidlig intervensjonsperspektiv.

4 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulante team - BUPA En ambulant enhet som gir tilbud til hele barne- og ungdomsbefolkningen, med 11 stillinger. Ett ambulant spesialteam i forhold til autisme-/asperger-problematikk, med 9,3 stillinger og 5 stillinger i poliklinikk øremerket til denne problematikken. Webster-Stratton-grupper for foreldre med barn i aldersgruppen 3-8 år med adferdsproblemer. Starter opp ny gruppe på Bryne høst 07.

5 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulante team – Dalane DPS Akutt ambulant team på Dalane DPS. To personer er daglig aktive i dette tilbudet. Kl 07:30 – 15:00 ukedager. Etter kl 15:00 og i helger og høytider går telefonen til døgnposten. Tilbudet er knyttet til poliklinikken på Dalane DPS.

6 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulante team – Ryfylke DPS To ambulante team i DPS-et, som er delt av en fjord.

7 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulante team - Sandnes DPS Beredskapsteam Sandnes DPS avd. Varatun (crisis resolution team) består av 8 sykepleiere/psykiatriske sykepleiere og 6 hjelpepleiere. Psykolog i 80 % stilling og psykiater i 20 % stilling er tilknyttet enheten. Teamet rykker ut mellom klokken 08 og 20, 7 dager i uken og tilbyr akutt hjelp til pasienter i Sandnes. Om nødvendig tilbys det også kriseseng på Varatun. Uteteam (community outreach team) reiser ut ukentlig til utflyttede pasienter som enten bor i egen bolig eller i kommunale bofellesskap. Målgruppen er langtidspasienter som har behov for bistand i forbindelse med overgangen fra 2. linje nivå til kommunalt nivå. Det gis også veiledning til medarbeidere i 1. linjen av dette teamet.

8 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulant team – Stavanger DPS Ambulant akutteam består av 11,25 fagstillinger. 6 døgnplasser i beredskapspost er inkludert. Målgruppen er utskrevne pasienter som bor i kommunale boliger og får kommunale tjenester. Samarbeid med sykehusposter og akutt mottakspost.

9 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulant team – Spesialavdeling Voksne Alle sengepostene unntatt AMC2 driver ambulant virksomhet i forbindelse med oppfølging etter innleggelse. Sikkerhetsseksjonen Mobilt Innsats Team (MIT) under Seksjon Sikkerhetspsykiatri (målgruppe: pasienter som i tillegg til psykiske lidelser også har psykisk utviklingshemming og/eller autisme-spektrum lidelser, herunder EVA-prosjektet på Dale), jobber hovedsakelig ambulant; men de driver også en liten bit ordinær kontorbasert poliklinisk virksomhet. De styrker for tiden sin innsats mot familier og pårørende. Seksjon Sikkerhetspsykiatri har ansvar for den spesialiserte fengselspsykiatrien. Dette er ambulant virksomhet (dvs. inn i fengslene). Målgruppe: fengselspopulasjonen) Sikkerhetsposten A1 med tilknyttet rehabiliteringsenhet Eiketun driver i betydelig grad ambulant virksomhet overfor ”farlige” pasienter som er utskrevet eller er i en utskrivningsfase. Disse pasientene nekter som regel vanlige poliklinikker og kommunale tjenester å ”overta” før våre medarbeidere har fulgt dem i svært lang tid for å vise at det lar seg gjennomføre i praksis. Målgruppe: ”farlige” pasienter med alvorlig sinnslidelse, inklusive deres familier og pårørende. De driver også ”ambulant” farlighetsvurdering mot pasienter innlagt andre steder.

10 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Akuttseksjonen TIPS-teamet ved Seksjon Akutt Mottakspost (AMC2) er en ambulant tjeneste, med ”hyperrask”responstid. Henvisning fra pasient, pårørende og nettverk, samt skole og helsetjenester. Mål: bred, tidlig intervensjon med mistanke om debut av alvorlig sinnslidelse. Alderpsykiatrisk seksjon Alderpsykiatrisk poliklinikk driver en utstrakt grad av ambulant virksomhet/rådgivning, med rask responstid særlig mot beboere i kommunale sykehjem; utover at de driver regulær, kontorbasert poliklinikk. Hovedmålgruppe: personer over 65 år. Mange er demente. Dette innebærer også mye arbeid mot familier og pårørende.

11 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Multiseksjonen Vår tidligere ”Aktivitetsavdeling”, som organisatorisk er i støpeskjeen, driver ambulerende aktiviteter sammen med pasienter både enkeltvis og i grupper. Intet av dette er refusjonsberettiget. Målgruppe: alle våre pasienter. Den nåværende Gruppepoliklinikk 1 driver en del ambulerende angsttrening, inklusive noen hjemmebesøk, men hovedvirksomheten er pasientgrupper og pårørendegrupper i sykehusets lokaler. Målgruppe er i stor grad pasienter med ulike angstlidelser; men med ”mye mer” – bl.a. psykosomatiske hudlidelser og en del spiseforstyrrelsesproblematikk. Ønsker: Mulighet for generelt å kunne drive mer ambulant virksomhet overfor familier og pårørende, særlig når familiene er i ”krise” i forbindelse med psykisk syke pårørende. Psykiatrisk ambulanse koblet opp mot AMC2

12 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
SUS Ambulant team – Sola DPS Ambulant team ved Sola DPS er organisert under Beredskapsposten (post A). Vi er et lavterskeltilbud for brukere av psykiatritjenester og deres pårørende, samt en støtte for 1. linjetjenesten. Ambulant team kan tilby: Telefonberedskap mellom kl. 09:00 -21:00 alle dager. Hjemmebesøk på dag- og kveldstid. Råd/second opinion, veiledning. Deltagelse på samarbeids-/ansvarsgruppemøter. Krisesenger.

13 Ambulante tjenester, Sola, 01.11.2007, Jan Olav Johannessen
3 TYPER TEAM ER EVIDENSBASERTE: A. TIDLIG INTERVENSJONSTEAM (TIPS-TEAM) (OBS-TEAM) B. KRISE-TEAM (crisis resolution teams) C. AOT (assertive outreach teams) x AOT bare virksomme når del av et totalt tilbud x AOT reduserer ikke innleggelser, men gir bedre livskvalitet

14 (høy s.m. i ambulant virksomhet)
Ambulante tjenester, Sola, , Jan Olav Johannessen Ta vare på dere selv! (høy s.m. i ambulant virksomhet)


Laste ned ppt "Ambulante tjenester, Sola, , Jan Olav Johannessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google