Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg vil ha en venn..” Enslige mindreårige asylsøkere møter deg!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg vil ha en venn..” Enslige mindreårige asylsøkere møter deg!"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg vil ha en venn..” Enslige mindreårige asylsøkere møter deg!
Sjumilsstegkonferansen Tromsø 29. November 2011 H. Cameron Davis Mottaksleder Sjøvegan

2 Innledning Forankring – ivaretar rettssikkerhet, eller individuell behov? Rollefordeling – stat, fagmiljø, kommune, ……men hva savner ungdommer? Hva kan ”jeg” bidra med? Men først ….. QUIZ TIME !!!

3

4

5

6 Flyktningekonvensjonen Menneskerettighetskonvensjonene
Utlendingsloven Nasjonal lovgiving Flyktningekonvensjonen Menneskerettighetskonvensjonene Menneskerettighetserklæringen FN pakten

7 Enslige + mindreårige og asylsøkere

8 Målgruppen – alene, barn, på flukt
De alle fleste er ressurssterk! - Spør hva de KAN Annerledes, og for oss, ukjent oppvekst Ukjent agenda Mangel på kjærlighet, omsorg = mangler tillit Fysisk utsatt, ernæring, vold, sykdommer Psykisk utsatt – angst, trauma Resultatet kan være fortvilelse, sinne, aggresjon, som igjen kan føre til selvskading evt. selvmordsforsøk MH - Lojal ovenfor ”aktørene/bakmenn” Usikker fremtid; - mange ”aktører” flere land, flere år, flere ganger? MEN…. De alle alle fleste er som du og meg, med litt til…

9 Enslige mindreårige asylsøkere - behov og tilbud Dette gjør vi……
Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. De er en spesielt sårbar gruppe som har andre behov og andre rettigheter enn voksne asylsøkere. UDI har omsorgsansvaret for de som er mellom 15 og 18 år, mens barnevernet har ansvaret for de under 15 år. Egne mottaksavdelinger, omsorgs ansvar Asylprosess Hjelpeverge Advokat Aldersvurdering Undervisning / fritid Helse Oppsporing og eventuelt familie gjenforening Fremtid - Bosetting eller Retur

10 Og dette savne de - Vennskap
Vennskap er viktig for mennesket. Vennskap er et forhold som har sitt grunnlag i tillit eller kjærlighet. Vennskap kan utvikle seg mellom to eller flere mennesker som omgås og trives i hverandres selskap, og som gjerne har noe til felles, for eksempel i form av interesser. Sympati, empati og ærlighet er viktig i en vennskap. For mennesket er det viktig å ha noen på sin side når man har det vanskelig. Ettersom mennesket i utgangspunktet også er et sosialt vesen er det viktig å ha selskap av noen. Dersom et menneske er totalt ensomt, kan det føre til depresjoner og psykiske problemer.

11

12 Krigens ofrer FN rapport 1990-1993. 3,6 mil
Krigens ofrer FN rapport ,6 mil. personer drept i krigshandlinger. 90% var sivile, 45% av de var barn.

13 Takk for oppmerksomheten og lykke til!

14 Mer informasjon? www.fylkesmannen.no
, UDI regelverk, Landinfo

15 UDI - mottakssystemet Antall mottak (Ordinær/EM avd) Norge / Region Nord / Norge / Region Nord / Region Nord / 1 / 5?

16 IMDI -Behov for bosettingsplasser
Norge Nord Norge (800) Antall kommuner NN

17 Hva er et mottak? Sjøvegan statlig mottak
DRO Salangen kommune Driftsavtale med UDI 3+3 år 12.5mill. Sentralisert mottak, To avdelinger fordelt på 96 plasser Årsverk: (admin 2/ EM 12.4 / ord.avd. 3.0) Antall ansatt: 20 Døgnkontinuerlig bemanning Ordinær avd. 58 ordinærplasser + 10 stykkprisplasser. Enslige mindreårige avd. 28 plasser Totalt 96 individer Eksterne stillinger: 100% helsesøster, 20% vaktmester, 16% renholder

18 BOFORHOLD 19 leiligheter, (5 øremerket EM (4 à 6 + 1 à 4))
Ombygd i (12 millioner) tilrettelagt for å fremme; trygghet, ansvar, privatliv, tilhørighet, botrening, mm..

19 Hvordan jobber vi ift. beboerne?
Kartlegging Relasjonsbygging Dialog bl.a. gjennom jevnlige samtaler, med ekstra vekt på de som trenger ekstra oppmerksomhet/omsorg. Registrering av aktivitetsnivå, interesse, mestring Støtte beboere i deres valg, ikke overta Fokus på ansvar, klare grenser og realitetsorientering Forebygge og skape forutsigbarhet Samspill mellom beboere i avdelingene Differensiert og tilpasset botilbud og aktivitetsnivå

20 Så, hva er mottakets rolle?
”Bosettingsforberedende arbeid” Informasjon – realitetsorientere, ansvarsfordeling, mål Kartlegging- realisme, drømmer, funksjonsnivå Samspill Kvalifisering Fremdeles fokus på returperspektiv Effektivitet! – vi trenger plass til flere! IMDI`s Rutinehåndbok for bosettingsarbeid UDI`s Kravspesifikasjoner Pkt 3,3 ”Bosetting” UDI`S Rutinebeskrivelse Pkt. 4.4 og 17. UDI`s Registrering –og Intervjuskjema og IKTP Mottakets eget rutiner for Bosetting

21 Kommunikasjon Felles oppfatning Felles mål God kommunikasjon
Respekt for andres ansvar og meninger Begrensninger Utfordringer FLY

22 Historikk Ordfører og Røde Kors møter flyktninger på Fornebu
1988 – UDI født, dagens mottaksapparat Tilfeldig bosetting, preget av ”hvor og ikke hva” Høye ankomst tall, upraktisk bosettings prosedere – 2 stk BOSPRO i NN IMDI (barn av UDI) født 2008, høye ankomst tall, upraktisk bosetting prosedere? Hvordan klare vi 2009?

23 Kommunenes forventning
Mottak og Beboere skal; flyttende norsk, muntlig og skriftlige - alle dokumentasjon oversatt og utdanning godkjent - ferdig opplært - pass - bank konto - frisk, med 4 eller flere barn

24

25 Mottakets forventning
Beboerdeltakelse Helårig, fleksibel og tilgjengelig bosettingstilbud Offensiv oppsøkende virksomhet Tids perspektiv; Mindre shopping, flere hus! 6 mnd frist. Mer interesse for de mest trengende De store kommuner bør hjelpe de mindre Justere bosettingstall i takt med ankomster Les dokker Int/reg, IKTP, vet dokker om MH? Kontakt etter bosetting – kvalitetsikre/forbedre? Retur perspektiv?

26 Beboernes forventning
Kinder egg? For høy og urealistisk forventning? Arbeid og intekt Mer fokus på selvstyrt bosetting Fremdeles for mye papir /fokus på teori

27 Forsterke normalitet

28 Takk For oppmerksomhet
Takk for oppmerksomheten Takk For oppmerksomhet

29 Tverrfaglig samarbeid
Arbeid for å etablere en helhetlig tilnærming Sektoransvar - synliggjøre - ansvarliggjøre - motivere Målsetting, Den enkeltes behov (”Barnas beste”) Samtykke om samarbeid og informasjons innhenting/utveksling mellom de ulike instanser. Faste samarbeidsmøter med bl.a. Helse, skole, BUP. Nøkkelord; Respekt for hverandres rolle, bygge på styrke, minimalisere begrensninger. mellom mottak, skole, helse, overformynder, BUP, barneverntjenesten, politiet og advokat.

30 Samarbeid med andre instanser - omfang
UDI RKN/sentralt, IMDI, UNE, andre mottak, IOM Oppvekst: barnehager, 3 skoler og PPT (TEFBUS FLY) Somatisk helse: helsesøster, lege, tannlege, hjemmesykepleie, Psykisk helse: kom. Psyk.tj. BUP/VP, PSTNN, UPA, UNN, Viken Senter Andre: - Politiet; Lensmannen, PU, Kripos, Advokat - Barnevernet, overformynderiet, hjelpeverge - Frivillighetssentral, lokalsamf. og NGO (NOAS) - Politikere og næringsliv Her fokusere vi hovedsakelig om de ”Offentlige” samarbeidspartnere men Frivillig sektor er selvfølgelig like viktig! Møte virksomhet; TEFBUS FLY - historisk bakkgrunn - mottak x 2, helsesøster, bv.ped. - Møter ca. 4 ganger pr. år. Utvidet TEFBUS for generelle saker som angår alle. med Helsesøster, PPT, skole, kultur, BUP, Flyktningtjenesten i kommunen osv. Helsesøster - Ivareta Lov pålagt oppgaver Helsetilsynet Har infoprogram til alle beboere. Helseopplysninger – seksualitet og samliv, prevensjon osv. Grupper. - Innkaller beboere til førstegangsundersøkelser og samtaler – kartlegging. - Det er tett samarbeid mellom helsesøster og mottak. Daglig uformell samarbeid. Deltar på ansvarsgruppe. Skole og PPT - Grunnskolen har faste møter annen hver uke. På disse møtene deltar PPT, helsesøster og mottaket.+++ telefonmøter etter behov. - SVS Skolemøter en gang pr. uke (Koordinator på skole og koord fra mottaket) + møte med lærene , PPT og mottaket en gang pr. mnd. ++ telefonmøter etter behov. Psykiatri BUP, har samtalegruppe for EM 2 ½ timer pr. gang à 8 ganger. BUP kommer på besøk til EM som har spesielle behov. BUP gir tilbakemelding hvis EM trenger mer oppfølging etter at EM har vært til individuell samtale. – opprettet tilbudet i (Har tidligere prøvd grp. For mindre barn og nå november 2005 i gang med samtale gruooer for enslige unge voksne) - Psyko.sos team for Flyktninger i NN. Veiledning + Temadager + LYD BILDE !! - Politiet; Lensmannen, PU, Kripos (delta På infoprogram, Barnevernet, overformynderiet, hjelpeverge PROSJEKT 2003 og lønnet oppdrag Frivillighetssentral, kultur kont. Lag/foren, NORGES RØDE KORS Oppsporing og Flyktningguide pro.. - Næringsliv – språkpraksisplasser, sponsor, info om kroner/omsetning, forebygge kriminalitet - media og alt andre som kryper og gå! SIF, nabolaget, foreldrene i skolen HVA GJØRE DU TIL Å ETABLERE NETTVERK? STØTTE, OPPMUNTRE, INITIATIV TIL EKSTRA STILLINGER, KLAPPE NÅR MOTTAKSANSATTE GÅR OVER TIL ANDRE STILLINGER = AGENTER!! + PRAKSISPLASS = FREMTIDIG REKRUTERING? Men husk å prate med og ikke bare om beboerne også! – NESTE BILDE

31 Vi kan, vi vil ….!


Laste ned ppt "”Jeg vil ha en venn..” Enslige mindreårige asylsøkere møter deg!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google