Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i samhandlingsreformen
Det helhetlige pasientforløp» MBO 2013 Tore W. Topp

2 Sentrale diskusjonstema
Hva er brukermedvirkning Hvorfor brukermedvirkning? Krav til god brukermedvirkning Hvordan skal brukermedvirkning foregå? Hva kjennetegner Brukerrollen Hva er Brukerkompetanse MBO 2013

3 Brukermedvirkning en rettighet
Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre god kvalitet på beslutninger og tjenester Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning. Men det er brukernes ansvar å fylle brukermedvirkningen med innhold MBO 2013

4 Stortingsmandater Stortingsmelding nr. 34( ), Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. MBO 2013

5 Stortingsmandater Stortingsmelding nr. 10( ), God kvalitet – trygge tjenester Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud. Økt satsning på systematisk kvalitetsforbedring Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser Kapittel 4 En mer aktiv pasient- og brukerrolle MBO 2013

6 Brukermedvirkning på flere nivå
Hva er forskjellen på: Brukermedvirkning på individnivå? Brukermedvirkning på tjenestenivå? Brukermedvirkning på systemnivå? Når vi holder kurs eller diskuterer brukermedvirkning generelt ender vi ofte opp med å snakke om brukermedvirkning på individnivå. Dette er ikke så rart, fordi alle brukere har erfaringer som kan knyttes til individnivået, mens bare et mindretall har erfaringer som gjør det like naturlig å snakke om brukermedvirkning på systemnivå. Modulbasert brukeropplæring omhandler kun brukermedvirkning på systemnivå. OBS Likemannsarbeid vs brukermedvirkning se neste side. MBO 2013

7 Brukermedvirkning på individnivå
Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine egne behov. Likemannsarbeid må ikke forveksles med brukermedvirkning Individnivå: Alle har rett til aktiv medvirkning i egen behandling, for eksempel rett til pasientansvarlig lege på sykehus, å bytte fastlege, fritt sykehusvalg, avtaler mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som gir føringer for hvordan tjenestene blir utført, individuell plan. Brukeren representerer seg sjøl, og har innvirkning på sin egen situasjon. Likemannsarbeid: En likemann er pr. definisjon en person som i kraft av sin erfaring kan være til hjelp for andre som har kommet i samme situasjon Samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom Det finnes mange ulike former for likemannsarbeid, men samtale er fortsatt den viktigste formen for likemannsarbeid. En organisert samhandling mellom mennesker. Det vil si organiserte aktiviteter mennesker i mellom som bidrar til å bedre det enkelte menneskets hverdagsliv. MBO 2013

8 Brukermedvirkning på tjenestenivå
Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerne og/eller deres representanter inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og et aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester. Konkrete arenaer er behandlingslinjer i spesialisthelsetjenesten og MBO 2013

9 Brukermedvirkning på systemnivå
Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte. MBO 2013

10 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2013

11 Kriterier for vellykket brukermedvirkning
Et klart mandat og felles målforståelse Krav til organisering og sammensetning Likeverdighet Rolleavklaring Kompetente brukere De som produserer eller utformer tiltaket/tjenesten skal bidra med sine fagkunnskaper. Brukerkunnskap og fagkunnskapen skal utfylle hverandre. MBO 2012

12 Hva er Brukerkompetanse?
Din basiskunnskap er bygget på: Egne erfaringer Andre brukeres erfaringer Organisasjonenes erfaringer Brukerkompetanse er din evne til å konvertere denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform Brukerrepresentantene må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse, slik at de i den grad det er mulig, kan ivareta det spekteret av behov som ofte eksisterer. MBO 2013

13 Mandat MBO-prosjektet
Modulbasert brukeropplæring (MBO) Utvikles og administreres av SAFO/FFO i samarbeid med Helse Sør-Øst Kreftforeningen kom med i prosjektet fra januar 2012 Finansieres i sin helhet gjennom midler fra Helse Sør-Øst Erfaringer fra Helse Sør-Øst Gode tilbakemeldinger på programinnhold MBO-prosjektet ble ytterligere befestet gjennom driftsavtalene med helseforetakene fra 2011 Etablert 13 prinsipper for brukermedvirkning MBO 2013

14 M B O MBO-samarbeidet BRUKERKOMPETANSE
STYRINGSGRUPPEN Sverre Bergenholdt Harald Korsgaard Aud Løland Øystein Winje Liv Eli Lundeby Nina Adolfsen Alf Magne Bårdslett SAFO Sør-Øst Andre Brukerorganisasjoner FFO i Sør-Øst Kreftforeningen Leder Tore Topp Sekretariat Tove Malnes Nina Hellesøy Leder av Regionalt Brukerutvalg HSØ BEHANDLINGS- LINJER Prosjektleder Liv Thorsen MBO-PROGRAMMET Sekretær Tove Malnes BRUKERBANK Sekretær Nina Hellesøy KOMMUNAL SAMHANDLING Prosjektleder Torkel Bache Prosjektgruppe Toril Heggen Munk Geir Bornkessel Sylvia Kaarud Arild Slettebakken Tove Nakken Organisasjon Modul 1 Modul 3 Instruktørforum Tore Topp, leder Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Rune Kløvtveit Nina Rosland Nina Adolfsen Arbeidsgruppe Ola Vea Gustavsen, leder Rune Kløvtveit Arve Lauvnes Prosjektgruppe Toril Heggen Munk Geir Bornkessel Jørgen Korsvik Rune Kløvtveit Liv Kaatorp, KS Reidun Pettersen Oppdragsgiver Modul 2 Admin.kurs Dialogkonferanser Fordypnings- moduler Kurs på systemnivå Kurs på tjenestenivå MBO 2013 BRUKERKOMPETANSE

15 De obligatoriske opplæringsmodulene
Modul 1 – Introduksjon - 2 dager Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen Brukermedvirkning på systemnivå Obligatorisk for alle brukerrepresentanter Modul 2 – Grunnopplæring – 2 dager Bli kjent med egen oppdragsgiver Bli kjent med hverandre Obligatorisk for alle Brukerutvalg Modul 3 - Erfaringsutveksling Erfa-møter MBO 2013

16 Fordypningsmodulene Presentasjonsteknikk Universell utforming
Bli bedre kjent med deg selv Tale og debatteknikk / ta ordet Universell utforming Prinsipper for universell utforming Samhandlingsreformen Behandlingslinjer Kommunal samhandling Mentoropplæring Innføring i veiledningspedagogikk MBO 2013

17 Status opplæring Pr 01.01.2013 Gjennomført Modul 1: ca 800 personer
Helse Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark NAV NAV Hedmark NAV Aust-Agder NAV Vest-Agder MBO 2013

18 Kursprogrammet for 2013 16 obligatoriske kurs (Modul 1-Modul 2 og Modul 3) 1 kurs i presentasjonsteknikk 3 kurs i behandlingslinjer 0 kurs i kommunal samhandling 2 kurs for mellomledere på HF – «Brukermedvirkning som styringsverktøy» * Bygget på finansieringsrammer fra Helse Sør-Øst RHF MBO 2012

19 Et dilemma……… Hvor ligger grensesnittet mellom: Brukermedvirkning og Politisk påvirkning Ditt Helseforetak har i flere år overskredet sine kostnadsbudsjetter. Nå er det blitt riktig alvor og det må legges opp ti kraftige reduksjoner og omprioriteringer. Samtidig synes det å være et skrikende behov for styrking av kreftbehandlingen. Det foreligger et forslag fra administrasjonen om å legge ned den sentrale hørsel sentralen ved helseforetaket. Du er medlem av Hørselshemmedes Landsforbund. Hvordan vil du håndtere denne utfordringen. MBO 2013

20 Opplæringssamspillet
Organisasjon MBO-Programmet Verdigrunnlaget Det interessepolitiske Fundament Modul 1 Modul 2 Modul 3 Møteplasser Etablere interne møteplasser for bruker-representantene Introduksjon Bli kjent med brukerrollen Teamarbeid Samspill gir tydeligere påvirkning Erfarings-utveksling Rekruttere gode kandidater som brukermedvirkere til MBO-programmet En avklaring av brukerrollen på systemnivå. Uavhengig av organisasjon og oppdragsgiver Bruker-medvirkning hos oppdragsgiver. Avklare forventninger og samhandling Kunnskapsutveksling som bruker-representant på systemnivå hos spesifikk oppdragsgiver Utveksling av erfaringer med den aktuelle interesse-politiske agenda Finansiering UTFORDRING! Etablering av grunnfinansiering fra alle oppdragsgivere i et eget spleiselag MBO 2013

21 Vegen videre…. MBO 2013

22 Samhandling og brukermedvirkning
Brukerfokuset må følge pasientbehandlingen gjennom spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten På systemnivå På tjenestenivå På individnivå En ny arena for pasient- og brukermedvirkning – en unik mulighet for å påvirke utviklingen til en bedre helsetjeneste MBO 2013

23 Et sømløst pasientforløp
Kommune- helsetjenester Utredning Behandling Innleggelse Diagnostikk Oppfølging Utskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Hjem Hjem Folkehelse- Perspektivet Samhandling og Brukermedvirkning Pasient og pårørendeopplæring MBO 2013

24 Brukermedvirkning på systemnivå
Kommuner og helseforetak har inngått forpliktende samarbeidsavtaler pr På grunn av tidsaspektet for forhandlinger (6 mnd) er det i stor grad standardavtaler som ble etablert. Noen HF har benyttet medlemmer av Brukerutvalgene til å ivareta pasient og brukerfokuset. Oppfølging og videreutvikling av inngåtte standardavtaler blir sannsynligvis hovedfokus i 2013 Hvordan skal pasient- og brukerorganisasjonene involveres da? MBO 2013

25 Pasientsikkerhet Spesialisthelsetjenesten
pasienter utsettes for uønskede hendelser 15000 uforutsette varige skader 7000 uforutsette dødsfall 50% eller pasientskader kunne ha vært unngått 7 ekstra liggedøgn pr pasient betyr ekstra liggedøgn totalt. 2 mrd kroner i ekstra kostnad (KILDE: Helsedirektoratet) MBO 2012

26 Pasientsikkerhet Primærhelsetjenesten
Det savnes kunnskap om omfang av pasientskader i Kommune- helsetjenesten. Skadeomfanget skal kartlegges og forskes på. En britisk undersøkelse viser at det sannsynligvis forekommer pasientskade ved 1-2 % av konsultasjoner i primærhelsetjenesten (The Health Foundation 2011). De fleste feilene er forbundet med kommunikasjon eller feilmedisinering. MBO 2012

27 «I trygge hender» En treårig nasjonal kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i spesialist- og primær-helsetjenesten i Norge. Lansert i januar 2011 med tre hovedmål:  Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Kampanjens hovedmål er at pasientskader, som kan forebygges, skal reduseres med 20 % innen utgangen av 2013, og  med 50% i løpet av 2016. 25 % av kommunehelsetjenesten skal være aktivt involvert i kampanjen og ha implementert ett eller flere av tiltakene innen utgangen av 2013 MBO 2012

28 Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester
Kapittel 4: En mer aktiv pasient- og brukerrolle Ny pasient- og brukerrolle Brukerorientering i regelverket Brukeropplevd kvalitet Aktiv medbestemmelse Valg mellom behandlingsalternativer Et mer koordinert tjenestetilbud Brosjyren 10 råd for pasientsikkerhet Egenomsorg og mestring Connect pasientstøtteverktøy Pårørendes rolle Opplæringsprogram for å involvere pårørende God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Sisom – Si det som det er! – et interaktivt program for barn Brukererfaringer som grunnlag for kvalitetsforbedring, forskning og innovasjon

29 Utfordringer i spesialisthelsetjenesten
Henvisning For mange mennesker har behov for sykehusbehandling Behandling For mange behandles i spesialisthelsetjenesten der de kunne fått samme behandling et annet sted Utskrivning For mange blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare MBO 2013

30 Hva er en behandlingslinje ?
Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab. institusjoner MBO 2013

31 Hensikten med behandlingslinjer
Effektiv ressursutnyttelse “mer helse for hver krone” Sikre god samhandling, flyt, planlegging og styring Standardisering Sikre høy faglig kvalitet i behandlingen Basert på kunnskapsbasert praksis Synliggjøre resultater – skape transparens Forutsigbarhet for pasientene Forutsigbarhet for behandlere Forutsigbarhet for Helseforetaket Ivaretar pasientsikkerhet og pasientopplæring MBO 2013

32 Et sømløst pasientforløp
Definisjoner Behandlingslinjer Planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehabilitering/habiliterings-institusjoner Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) Pasientforløp Opplevelsen for pasienten, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Et sømløst pasientforløp Pasientens sammenhengende opplevelse av forløp fra hjem til hjem MBO 2013

33 Behandlingslinje MBO 2012 MBO 2013

34 Brukermedvirkning i kommunene
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Lovpålagt Brukerrepresentanter og politikere representert Begrenset representasjonsplattform Eldreråd Kommunale brukerutvalg i NAV Ikke lovpålagt Brukerrepresentanter og administrasjonen representert MBO 2013

35 Utfordringer i kommunene
Utskrivningsklare pasienter Utskrivning til hjem eller institusjon Utskrivningskvalitet og IKT-systemer Forebygge behovet for sykehusinnleggelser Frisklivsentraler i kommunene. Fastlegenes ansvar for kontinuiteten i pasientoppfølgingen Akutte innleggelser i kommunen Interkommunalt samarbeid- lokalmedisinsk senter Legevaktens rolle Organisering Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse Økonomi som incentiv for reformen Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger MBO 2013

36 Utfordringer Brukerkompetanse er en begrenset ressurs. Vi må derfor benytte og utvikle den kompetansen vi allerede har i kommunene Fordi det kreves ca innbyggere i en optimal førstelinjetjeneste, må kommuner samarbeide. Introduseres det et nytt forvaltningsnivå og har det noen betydning for brukermedvirkningen? Et sømløst behandlingsforløp skal sikre pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer i forløpet fra hjem til hjem. Ditt Helseforetak har i flere år overskredet sine kostnadsbudsjetter. Nå er det blitt riktig alvor og det må legges opp ti kraftige reduksjoner og omprioriteringer. Samtidig synes det å være et skrikende behov for styrking av kreftbehandlingen. Det foreligger et forslag fra administrasjonen om å legge ned den sentrale hørsel sentralen ved helseforetaket. Du er medlem av Hørselshemmedes Landsforbund. Hvordan vil du håndtere denne utfordringen. MBO 2013

37 Modul 0 Brukermedvirkning i skjæringspunktet mellom HF og kommune
Bygger på Modul 1 Et sømløst pasientforløp – hva innebærer det? Nytt lovverk Spesialisthelsetjenesten - helseforetaksmodellen Kommunehelsetjenesten - i dag og i morgen Samhandlingsreformen – mål, virkemidler og utfordringer Organisering av brukermedvirkningen Veien videre MBO 2013

38 BRUKERMEDVIRKNING I SAMHANDLING
ET SØMLØST PASIENTFORLØP SPESIALISTHELSETJENESTEN Helseforetak (HF) FØRSTELINJETJENESTEN Helseregion INTERKOMMUNALT SAMARBEID Kommunene Råd for m. Kommunene Eldreråd Brukermedvirkning På systemnivå og tjenestenivå Brukermedvirkning på tjenestenivå Interessepolitisk påvirkning på systemnivå BRUKERORGANISASJONENES ROLLE Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring MBO 2013

39 INTERKOMMUNALT BRUKERRÅD Overordnet samarbeidsutvalg
SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 1 Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalget (BU) Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra organisasjonene Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Brukerorganisasjonene  Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på BR-sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg Kompetanseheving gjennom MBO-kurs Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og legge til rette for forslag på kandidater til helseområdets Brukerråd

40 HF BRUKERUTVALG SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 2 Dialogmøte
Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Brukerutvalget (BU) Administrasjon Helseområde Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Brukerutvalget HF Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Brukerutvalget (BU) ved Helseforetaket Ivaretar brukermedvirkningen både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten BU sender forslag på kandidater til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO-kurs. Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til alle kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et heldagskurs - Modul 0 Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving

41 FYLKESKOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 3 Dialogmøte
Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalg (BU) Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Fylkesrådene Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Fylkeskommunale råd Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til Fylkeskommunale råd og alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving

42 KOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 4 Dialogmøte
Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommune Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalg (BU) Dialogmøte Invitasjon til de to kommunale råd i kommunen inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving

43 Takk for meg! Tore Topp MBO 2013


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google